Share
 
Comments

অহানবদা, শ্রী রাস্ত্রপতিনা ঐ ইশা খক্তা নত্তনা ঐগী দেলিগেসন ফাওবদা মরুপ-মপাং ওইনা তরাম্না ওকপিখিবা অসিগীদমক ঐনা থাগৎপা ফোংদোকপা পামজৈ৷

শ্রী রাস্ত্রপতি, ২০১৬তা, অমদি মসিগী মমাং ২০১৪দা, য়াম্না কুপথনা খন্ন-নৈনবগী খুদোংচাবা অমা ঐখোয়না ফংখ্রে৷ মতম অদুদা, শ্রী রাস্ত্রপতি, অদোম্না ভারত অমদি য়ুনাইতেদ স্তেতসকী মরক্তা লৈরিবা মরীশিংগীদমক অদোমগী ওইবা ৱাখল্লোন পুথোকখ্রে অমদি মদু অদোম্না শন্দোক্না ময়েক শেংনা ফোংদোকখ্রে অমসুং ৱাখল্লোন অদু তশেংনা থৌনা হাপ্পা ৱাখল্লোন অমা ওইখি অমদি ঙসিদি শ্রী রাস্ত্রপতি, রাস্ত্রপতি ওইনা, মদুগী মংলান অদু মংফাওননবা অদোম্না হোৎনবা য়াবা পুম্নমক হোৎনরি অমদি লৌখৎপা য়াবা ইনিসিয়েতিব লৌখৎলি অমদি ঐনা মদু তরাম্না ওক্লি৷

শ্রী রাস্ত্রপতি, অদোম্না ভারত্তা লৈরিবা বিদেন য়ুম্নাক্কী মরমদা কুপথনা ৱারি শারকখ্রে, তশেংবদি মদু অদোম্না ঐঙোন্দা মাংজৌননা খঙহল্লকখিবসু লৈরে৷ অদোম্না ঐঙোন্দা হায়রমখিবা মতুংদা ঐনা দোকুমেন্তশিং থিজিনখ্রে অমসুং ঙসিদি দোকুমেন্ত খরা ঐনা পুরকখ্রে৷ হায়রিবা দোকুমেন্তশিং অসি অদোমদা কান্নরকপসু য়াই৷

শ্রী রাস্ত্রপতি, ঐখোয়না ৱারি শানখিবশিং অমদি ঙসি শানরিবা অসিদা ঐনা থাজৈ মদুদি মতম অসি ২১শুবা চহি-চাগী অহুমশুবা চহি খুজিংনি হায়বসি ঐনা খঙবা ঙম্মী, চহি অসি অহুমশুবা চহি খুজিংগী অহানবা চহিনি অমদি ঐনা মপুং ওইবা চহি খুজিং অসিদা য়েংবা মতমদা, ঐনা ফংলি মদুদি অদোমগী লুচিং মখাদা, ইন্দো-য়ু.এস. মরীশিং অসি হেন্না চাওথোকহন্নবগী মরুশিং হুনখ্রে, অমদি মালেম অসিদা লৈরিবা দেমোক্রেসী চৎপা লৈবাকশিংগী ওইনদি, মতম অসি ত্রান্সফোর্মেতিব পেরিয়র্দ অমা ওইরগনি৷ মদু ঐনা উবা ফংই, অদোম্বু থাগৎচরি!

মসিগী ত্রান্সফোর্মেতিব পেরিয়র্দ অসি ইন্দো-য়ু.এস.কী মরীশিংদা লৈ হায়না ঐনা খঙলকখিবা মতমদা, ঐনা চৎনবিশিংগী মতাংদা ৱারি শাবা মতমদা, ঐখোয়গী লৈবাকশিংনা পাংথোক্লিবা দেমোক্রেতিক ত্রেদিসনশিং, দেমোক্রেতিক ভেল্যুশিং, চৎনবিশিংগী মতাংদা ৱারি শাখিবা মতমদা, হায়রিবা চৎনবিশিংগী মরু ওইবা অসি মখাতানা হেনগৎলক্লগনি হায়বসি ঐনা খঙই৷

মতৌ অসিগুম্না, শ্রী রাস্ত্রপতি, অমেরিকানা চাওখৎলকপগী খোঙচৎতা ইন্দো-অমেরিকান মিলিয়ন ৪ হেনবনা শরুক য়াখি হায়না অদোম্না ফোংদোকখি অমসুং মসিগী চহি খুজিং অসিগী মরু ওইবা অমদি মসিগী তেলেন্ত লৈরবা ইন্দিয়ন-অমেরিকানশিংনা লৌগদৌরিবা থৌদাং অদু ঐনা য়েংলুবা মতমদা, মসিগী তেলেন্ত লৈরবা প্রজাশিংনা হেন্না চাওবা থৌদাং অমা লৌরগনি অমদি মরী অসিদা ইন্দিয়ন তেলেন্তনা কো-পার্নর অমা ওইরগনি হায়না ঐনা খঙলকখিবা মতমদা, নখোয়গী থৌদাং অসি মসিদা য়াম্না মরু ওইরগনি হায়বসি ঐনা খঙখি৷

শ্রী রাস্ত্রপতি, মতৌ অসিগুম্না, ঙসিগী মালেম অসিদা খ্বাইদগী মরু ওইবা দ্রাইবিং ফোর্স অসি তেক্নোলোজী অমদি সর্ভিস অসিদা অমসুং মীওইবা জাতিগীদমক শিজিন্নগদৌরিবা তেক্নোলোজী অসি ওইরগনি অমদি মসিগীদমক ফংলিবা খুদোংচাবা অসি অদুক্কী মতিক পাক চাওরগনি হায়না ঐনা ফংই৷


মতৌ অসিগুম্না, শ্রী রাস্ত্রপতি, ভারত অমদি য়ুনাইতেদ স্তেতসকী মরক্তা, ললোন-ইতিক তৌবা অসি মখাতানা মরু ওইরগনি অমদি লৈবাক অনিগী মরক্তা তৌরিবা ললোন-ইতিক অসি তশেংনা কমপ্লিমেন্তরতী ওই হায়বসি ঐখোয়না খঙবা ঙম্মী৷ নখোয়দা পোৎলম কয়া অমা লৈ অমসুং ঐখোয়দা পোৎলম কয়া অমা লৈ, অদু ওইরবদি ঐখোয় অসি তশেংনা অমগা অমগা কমপ্লিমেন্তরী ওই৷ মসিগী চহি খুজিং অসিগী মতমদা ললোন-ইতিক তৌবদা, মদু য়াম্না মরু ওইবা অমা ওইরগনি হায়বসি ঐখোয়না খঙই৷

শ্রী রাস্ত্রপতি, অদোম্না হৌজিক্তা ফোংদোকখিবা লৈরে মদুদি ওক্তোবরগী তাং ২দা, ঐখোয়না মহাত্ম গান্ধীগী মপোক নুমিৎ  পালন তৌরগনি অমদি মহাত্ম গান্ধীনা গ্রহ অসিগী ত্রস্তীশিপকী প্রিন্সিপলগী মরমদা মহাত্ম গান্ধীনা মতম পুম্নমক্তা হায়রমখি অমদি শ্রী রাস্ত্রপতি মদুগী ৱাখল্লোন অদুদগী য়েংদুনা, মসিগী চহি খুজিং অসি ত্রস্তিশিপ প্রিন্সিপলগী ওইনা য়াম্না মরু ওইরগনি৷ মসিনা ফোংদোক্নিংলিবা অদুদি ঐখোয়গী লৈরিবা গ্রহ অসিদা, ঐখোয়না মসি মতুং তারকপদা লাক্কদৌরিবা মীরোনদা পীরমগদবনি অমদি মসিগী ত্রস্তিশিপকী সেন্তিমেন্ত অসি গ্লোবেল্লী খক্তনা নত্তনা ভারত অমসুং য়ুনাইতেদ স্তেতসকী মরক্তা লৈরিবা মরীশিংদসু হেন্না হেন্না মরু ওইবা হেনগৎলক্লগনি অমদি মসিগী আইদিলশিং অসি গ্রহগী ত্রস্তিশিপকী মতাংদা মহাত্ম গান্ধীনা শিজিন্নখি৷

শ্রী রাস্ত্রপতি, অদোম্না য়াম্না মরু ওইবা ইসুশিং ফোংদোকখ্রে অমদি য়ুনাইতেদ স্তেতসকী রাস্ত্রপতি ওইনা থৌ পুরবা মতুংদা, অদোম্না কোবিদ-১৯, ক্লাইমেত চেঞ্জ নত্রগা ক্বাদপু ওইরবসু য়াম্না অখন্নবা ইনিসিয়েতিবশিং লৌখৎখ্রে অমদি মসিগী ইনিসিয়েতিবশিং অসি লৌখৎলবা নুমিৎ খরনিগী মতুংদা, অদোমগী মংলান অসি মংফাওননবা অদোম্না ঙমজবি থাদুনা হোৎনখ্রে অমদি ঙসিসু অসিগুম্বা ইসু পুম্নমক অসি কুপ্ন খন্ন-নৈননবগী খুদোংচাবা অদু ঐখোয়না ফংলো ঐখোয়না খন্ন-নৈনরবা মতুংদা মতৌ করম্না ঐখোয়না পোজিতিব এক্সনশিং লৌদুনা ঐখোয়গী লৈবাকশিং অসি খক্তগী নত্তনা মালেম পুম্বগী ওইনা মতৌ করম্না অমতা ওইনা থবক তৌমিন্নগদগে হায়বদু ঐখোয়না য়েংশিল্লগনি অমদি অদোমগী লুচিং মখাদা ঐখোয়না তৌবা ঙম্লিবা পুম্নমক অসি মালেম পুম্বগী ওইনা অদুক্কী মতিক চুনগদবনা মরম ওইদুনা ঐ তশেংনা অপেনবা ফাওই৷

অমুক্ক হন্না শ্রী রাস্ত্রপতি, মসিগী তরাম্না ওক্লিবা অসিগীদমক ঐনা অদোম্বু থাগৎচরি৷

 

সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Mann KI Baat Quiz
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Terror violence in J&K down by 41% post-Article 370

Media Coverage

Terror violence in J&K down by 41% post-Article 370
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs high level meeting to review preparedness to deal with Cyclone Jawad
December 02, 2021
Share
 
Comments
PM directs officials to take all necessary measures to ensure safe evacuation of people
Ensure maintenance of all essential services and their quick restoration in case of disruption: PM
All concerned Ministries and Agencies working in synergy to proactively counter the impact of the cyclone
NDRF has pre-positioned 29 teams equipped with boats, tree-cutters, telecom equipments etc; 33 teams on standby
Indian Coast Guard and Navy have deployed ships and helicopters for relief, search and rescue operations
Air Force and Engineer task force units of Army on standby for deployment
Disaster Relief teams and Medical Teams on standby along the eastern coast

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a high level meeting today to review the preparedness of States and Central Ministries & concerned agencies to deal with the situation arising out of the likely formation of Cyclone Jawad.

Prime Minister directed officials to take every possible measure to ensure that people are safely evacuated and to ensure maintenance of all essential services such as Power, Telecommunications, health, drinking water etc. and that they are restored immediately in the event of any disruption. He further directed them to ensure adequate storage of essential medicines & supplies and to plan for unhindered movement. He also directed for 24*7 functioning of control rooms.

India Meteorological Department (IMD) informed that low pressure region in the Bay of Bengal is expected to intensify into Cyclone Jawad and is expected to reach coast of North Andhra Pradesh – Odisha around morning of Saturday 4th December 2021, with the wind speed ranging upto 100 kmph. It is likely to cause heavy rainfall in the coastal districts of Andhra Pradesh, Odisha & W.Bengal. IMD has been issuing regular bulletins with the latest forecast to all the concerned States.

Cabinet Secretary has reviewed the situation and preparedness with Chief Secretaries of all the Coastal States and Central Ministries/ Agencies concerned.

Ministry of Home Affairs is reviewing the situation 24*7 and is in touch with the State Governments/ UTs and the Central Agencies concerned. MHA has already released the first instalment of SDRF in advance to all States. NDRF has pre-positioned 29 teams which are equipped with boats, tree-cutters, telecom equipments etc. in the States and has kept 33 teams on standby.

Indian Coast Guard and the Navy have deployed ships and helicopters for relief, search and rescue operations. Air Force and Engineer task force units of Army, with boats and rescue equipment, are on standby for deployment. Surveillance aircraft and helicopters are carrying out serial surveillance along the coast. Disaster Relief teams and Medical Teams are standby at locations along the eastern coast.

Ministry of Power has activated emergency response systems and is keeping in readiness transformers, DG sets and equipments etc. for immediate restoration of electricity. Ministry of Communications is keeping all the telecom towers and exchanges under constant watch and is fully geared to restore telecom network. Ministry of Health & Family Welfare has issued an advisory to the States/ UTs, likely to be affected, for health sector preparedness and response to COVID in affected areas.

Ministry of Port, Shipping and Waterways has taken measures to secure all shipping vessels and has deployed emergency vessels. The states have also been asked to alert the industrial establishments such as Chemical & Petrochemical units near the coast.

NDRF is assisting the State agencies in their preparedness for evacuating people from the vulnerable locations and is also continuously holding community awareness campaigns on how to deal with the cyclonic situation.

The meeting was attended by Principal Secretary to PM, Cabinet Secretary, Home Secretary, DG NDRF and DG IMD.