For us the rivers are not a physical thing, for us the rivers is a living entity: PM
Modi A special e-auction of gifts I received is going on these days. The proceeds from that will be dedicated to the 'Namami Gange' campaign: PM
Small efforts lead to big changes: PM Modi
Mahatma Gandhi made cleanliness a mass movement: PM Modi
Just as the construction of toilets enhanced the dignity of the poor, ‘economic cleanliness’ (elimination of corruption) ensures rights to the poor, makes their lives easier: PM
PM Modi urges countrymen to buy Khadi products on Bapu’s Jayanti on 2nd October
Mann Ki Baat: PM Modi mentions world record created by Divyangjan at the Siachen glacier
PM Modi pays rich tributes to Pt. Deendayal Upadhyaya, says he remains an inspiration for everyone even today

ঐগী নুংশিজরবা প্রজাশিং, খুরুমজরি৷ ঐহাক য়াম্না মরু ওইবা প্রোগ্রাম অমগীদমক, ঐ অমেরিকাগীদমক ভারত থাগোক্লগনি হায়বসি নখোয়না খঙলিবনি…মরম অদুনা ঐনা অমেরিকা চৎত্রিঙৈগী মমাংদা মন কি বাত রেকোর্দ তৌহৌবনা ফগনি হায়না ঐনা খনখি৷ মসিগী সেপ্তেম্বরগী মন কি বাতকী নুমিৎ অসি অমরোমদা য়াম্না মরু ওই৷ রুতিন নাইনা, ঐখোয়না নুমিৎ কয়া অমা নিংশিল্লি; ঐখোয়না নুমিৎ কয়া অমা হরাউ-কুহ্মৈ পাংথোক্লি… অমদি করিগুম্বা নখোয়না য়ুমদা লৈরিবা ইচানুপাশিং-ইচানুপীশিংদা হংলুবা মতমদা, মখোয়না চহি অসিগী হরাউ-কুহ্মৈগী নুমিৎশিং মথং-মনাউ নাইনা লিস্ত শেমদুনা পীরকপা য়াই! অদুবু, ঐখোয় পুম্নমক্না শোইদনা নিংশিংগদবা নুমিৎ অমা লৈ; নুমিৎ অসিনা চহি-চা কয়া অমা ঐখোয়না ইন্দুনা লাক্লিবা ঐখোয়গী চৎনবিশিং অসিগা ঐখোয়গা মরী লৈনহল্লি৷ নুমিৎ অদু – ৱর্ল্দ রিবর্স দেনি৷

মতাং অসিদা পিবন্তি নাদধা, স্বায়মেভ নামভ হায়না শেংনা হায়দোকখ্রে …মসিনা ফোংদোক্নিংলিবা আর্থ অদুদি তুরেলশিংনা মশাগী ইশিং থকচদে হায়বনি…মখোয়না মশাগী ওইজবা থাদোক্তুনা পীথোরকই৷ ঐখোয়গী ওইনিদ, তুরেলশিং অসি অচম্বা ফিজিকেল এন্তাইতীশিং খক্তা নত্তে; ঐখোয়গী ওইনদি তুরেল অমা হায়বসি লিবিং য়ুনিত অমনি…অমদি মসিমক্কী মরম্না ঐখোয়না তুরেলশিংবু ইমা হায়না হায়নরিবনি! হায়রিবা ইমাশিংগী তম্পাক্তা হরাউ-কুহ্মৈ কয়া অমা, ফেস্তিব ওকেজনশিং, ঐখোয়গী ফঙ্কসনশিং, থৌরমশিং হরাউ-তরাম্না পাংথোক্লি৷

ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা মাঘকী থা য়ৌরকপদা, মীওই কয়া অমনা থা চু্প্পা অমা গঙ্গা ইমাগী নত্রগা অতোপ্পা তুরেলশিংগী তোর্বানশিংদা কল্পবাস পাংথোক্লি হায়বসি নখোয় পুম্নমক্না খঙলবা ঙাক্তনি৷ মসিগী চৎনবি অসি হৌজিক্তি থিংজিনখ্রে…অদুবু ঙল্লিঙৈ মতমশিংদা, ঐখোয়না য়ুমদা ইরু লুজবা মতমদা তুরেলশিংবু নিংশিংবা হায়বসি চৎনবি অমা ওইরম্মী৷ অসিগুম্লবা তুরেলশিংবু নিংশিংবগী চৎনবি অসি মাংখিবা নত্রগা শিজিন্নদনা লৈখিবা য়াই…অদুবু ঐখোয়না ভারত পুম্বদা খোংচৎ অমা চৎপা মতমদা অয়ুক অঙনবগী ইরু লুজবা মতমদা ৱাখলদা লাই নিংবগী ফজরবা চৎনবি অমা লৈরম্মী!  মসিনা লৈবাক অসিগী মফম পুম্নমক শম্ননবগী থৌনা পীনবা সোর্স অমা ওইরম্মী৷ অমদি, ভারত্তা, মীওই অমনা ইরু লুজবা মতমদা স্লোক অমা থীবা হায়বসি চৎনবি অমা ওইখ্রে:

গঙ্গে চা য়মুনা চাইবা গোদাবরী সরস্বতী

নর্মদি সিন্ধু কবেরি জালে অস্মিন সন্নিধিম কুরু

ঙল্লৈঙৈ মতমদা, ঐখোয়গী য়ুমশিংদা, ইমুংদা লৈরিবা অহল অদুনা অঙাংশিং অদুদা স্লোক অসি নিংশিংহল্লি…মসিনসু অস্থ ময়োল চোংহনখি, ঐখোয়গী লৈবাক্তা লৈরিবা তুরেলশিংদা থাজবা থমহল্লম্মী৷ মসিনা ভারত লমগী ইলুস্ত্রেতেদ মেপ অমা ৱাখলদা হক্তুনা থম্লগনি৷ মদুনা তুরেলশিংগা থমোইগী ওইবা মরী অমা শেমগৎনবা হোৎনরম্মী৷

মরুপশিং, হৌজিক্তি ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা লৈরিবা মরু ওইরিবা তুরেলশিং মতাংদা ঐখোয়না খন্ন-নৈনরি, অদুবু ৱাহং অমা হংলকপা হায়বা অসিদি মীপুম খুদিংমক্কী মহৌশানি…তশেংনা হায়রবদা মীওই অমনা অদুগুম্না ৱাহং হংবগী হক লৈ…অমসুং ৱাহং অদুগী পাউখুম পীবা অসিসু ঐখোয়গী থৌদাংনি! মীপুম খুদিংমক্না ৱাহং হংবা য়াই – “নহাক্না তুরেলবু ইমা হায়না কৌদুনা তুরেলশিংদা শৈথাবা ইশৈ কয়া অমা শক্লি…অদু ওইরবদি করিগীদমক তুরেলশিং অসি মোৎশিনহল্লিবনো? ঐখোয়গী স্ক্রিপচরশিংনা তুরেলশিং অসি খজিক্ত ফাওবা মোৎশিনহনবা য়ারমদে! অমদি ৱাখল্লোন অসিদা ঐখোয়গী চৎনবিশিং অসি ইন্দুনা চৎলম্লে৷ ঐখোয়গী ভারতকী নোংচুপ থংবা লমদম মরু ওইনা গুজরাত অমদি রাজস্থাননা ইশিংগী অৱাবা মাইয়োক্নৈ হায়বসি নখোয়না খঙলিবনি৷ মখোয়না কয়ারক হন্না য়াম্না শাথিবা মওংদা চাক তাংবগী থৌদোকশিং থেংনৈ৷ মসিনা মরম ওইদুনা হৌজিক্তি, মফম অদুগী সোসিএল লাইবতা অনৌবা চৎনবী অমা শেমগৎখ্রে৷ খুদম ওইনা হায়রবদা, গুজরাত্তা নোং তাবা হৌরকপা মতমদা, মফম অদুদা জল-জীলানি ইকাদশি পাংথোকই৷ মসিনা হায়নিংলিবা অদুদি, ঙসিগী মতমদা ঐখোয়না ‘নোংগী ইশিং য়োকশিল্লু’ হায়নরিবা অসিগা আর্থ মান্নৈ…ইশিং মরিক খুদিংমক য়োকশিনবা…জল জীলানি৷ অসিগুম্না বিহার অমদি নোংপোক্কী অতোপ্পা মফমশিংদা নোং চুরক্লবা মতুংদা, ছথ কুহ্মৈ পাংথোকই৷ ছথ পুজা অসি ৱাখল্লোনদা থমদুনা, তুরেল মপানশিং অমদি ঘাতশিং শেংদোকপা অমদি শেমজিনবা অসি হৌদোক্কদবনি হায়না ঐনা খল্লি৷ ঐখোয়না পুন্না হোৎনমিন্নদুনা অমদি মতেং পাংনদুনা তুরেলশিং অসি শেংদোকপা অমদি পোলুসন থোকহন্দবা য়াই৷ ঙসিদি নমামি গঙ্গে মিসন অসিসু য়াম্না খুমাং চাওশিল্লক্লি…মসিদা ময়াম পুন্না হোৎনমিন্নবা, পাক-শন্না এৱার্নেস পাংথোকপা; অচৌবা ইহৌ অমা হৌবগী অচৌবা রোল অমা লৈ৷

মরুপশিং,মীওই অমনা তুরেল পল্লকপা মতমদা; ইমা গঙ্গাগী মরমদা ৱারি শানবা মতমদা, মীওই অদুনা নখোয়গী ৱাখল অসি অতোপ্পা এস্পেক্ত অমদা পুক্নিং চিংশিন্নবা হোৎনৈ৷ নমামি গঙ্গে হায়না পল্লকপা মতমদা, নখোয়গী মরু ওইনা নহাশিংগী ৱাখল চিংশিন্নবা হোৎনৈ হায়বসি তশেং তশেংল্লবনি৷ হৌজিক্কী মতমশিংদা, অখন্নবা ই-ওক্সন অমা পাংথোক্লি৷ মতম মতমগী মতুং ইন্না প্রজা মীয়াম্না ঐঙোন্দা পীরকখিবা খুদোলশিং অসি মসিগী ইলেক্ত্রোনিক ওক্সন অসিগা মরী লৈনৈ৷ মসিগী ই-ওক্সন অসিগী খুৎথাংদা ফংলিবা শেল অদু নমামি গঙ্গে কেম্পেন্দদা কৎথোকই৷

মরুপশিং, লৈবাক অসি শিনবা থুংনা তুরেলশিং অসি রেজুবিনেত তৌননবগীদমক; ইশিং শেংদোক্ননবগীদমক, সরকার অমদি সোসিএল সর্ভিস ওর্গনাইজেসনশিংনা করিগুম্বা অমা নত্রগা অমা তৌননবা লেপ্প-লৈতনা হোৎনরি৷ অদুগা মসি হৌজিক ওইরিবা মতম অসিগী নত্তে; মসি চহি খুজিং কয়া চত্থদুনা লৈরক্লি৷ হায়রিবশিং অসিদা মশাবু কৎথোকপা মীওই খরা লৈ৷ অদুগা মসিগী চৎনবি, মসিগী পান্দম অমদি মসিদা থাজবা অসিনা ঐখোয়গী তুরেলশিং অসি কনবা ঙম্লিবনি৷ অসিগুম্বা পাউশিং অসি ভারতকী মফম অমা হেক্তদগী ঐনা খঙলকপা মতমদা, অসিগুম্বা থবকশিং অসি পাংথোক্লিবা মীওইশিংগীদমক ঐগী থমোইদা ইকাই খুম্নবা ফাওজরকই…অদুগা মদু নখোয়দা তম্বা মতমদসু ঐঙোন্দা ফাওখিবা ইহুল অদুগুম্না অমুক হন্না ফাওরকই৷ ঐনা খুদম ওইনা পনবা পাম্লিবা তামিল নাদুগী তিরুবনন্থপুরম অমসুং বেল্লোরগী জিলাশিংদা অমুক্তা য়েংবিয়ু৷ মফম অদুদা নাগনদি কৌবা তুরেল অমা  চেল্লি৷ মমাংগী চহিশিংদা, নাগনদিগী ইশিং পুম্নমক কংখি৷ মসিনা মরম ওইদুনা, মফম অদুদা চেল্লিবা ইশিংগী লেবেল অসি অদুক্কী মতিক ফিভম শোক্না শোকহলখি৷ অদুবু, মফম অদুদা লৈরিবা নুপীশিংনা তুরেল অদু হিংগৎহন্নবা হোৎনখি৷ মখোয় অমগা অমগা পুনশিনখি, মীয়াম শরুক য়াদুনা কেনেলশিং তৌখি, দামশিং চেক তৌনবা শাখি অমদি গুহাশিং ইশিং রিচার্জ তৌখি৷ মরুপশিং, ঙসিদি তুরেল অদু ইশিং পাথোক্তুনা চেল্লি হায়না খঙলকপা মতমদা নখোয় ঙকপা ফাওরমগনি৷ তশেং-তশেংনা হায়রবদা, তুরেল অমনা ইশিং পিক থন্না লৈরবা মতমদা, মসিনা অসিগুম্লবা ত্রানক্বুইলিতী ৱাখলদা লাকহল্লি…মসিগী এক্সপরিয়েন্স অসি ঐহাক্কী ইশাদা তশেংনা থেংনখি…

সবার্মতি তুরেলগী মপানশিংদা মহাত্ম গান্ধীনা সবর্মতি আশ্রম লিংখৎখি…হৌখিবা চহি খুদিং খরগী মতমদা, তুরেল অসি চহি অমদা থা ৬তগী ৮ ফাওবা কংলম্মী, মফম অদুদা ইশিং অমতা উবা ফংলমদে হায়বসি নখোয় পুম্নমক্না খঙনরবা ঙাক্তনি৷ অদুবু নর্মদা তুরেল অমদি সবর্মতি তুরেল লিঙ্ক তৌনরে…ঙসিদি, করিগুম্বা নখোয়না অহমেদবাদতা চৎলবদি, সবর্মতি তুরেলগী ইশিং অসিনা মীওই অমগী থমোইবু নুংঙাইবনা পিক থলহল্লি! মতৌ অসিগুম্না, তামিল নাদুদা লৈরিবা ঐখোয়গী ইচল-ইচেশিংনা অসিগুম্লবা থবক কয়া অমা পাংথেক্লি…অসিগুম্লবা থবক কয়া অমা লৈবাক অসিগী তোঙান তোঙানবা মফমশিংদা পাংথোক্লি৷ ঐখোয়গী ঋশিশিং অমদি ঐখোয়গী রিলিজিয়র্স ত্রেদিসনশিংগা শাগোন্নরিবা ঐখোয়গী গুরু কয়া অমনা মখোয়গী স্পিরিচুএল পর্স্যুইতশিং অসিগা লোইননা ইশিং অমদি তুরেলশিং অসিগীদমক থবক অমা তৌরি হায়বসি ঐনা খঙই…মখোয়গী মনুংদা মীওই কয়ানা তুরেল মপানশিংদা উশিং থানবা কেম্পেন্দশিং চত্থরি…মফমশিং অদুদা, ফৎত্রবা ইশিং তুরেলশিংদা চেন্থখিদনবদগী ঙাকথোক্লি৷

মরুপশিং, ঙসি ঐখোয়না ‘মালেমগী তুরেল নুমিৎ’ পাংথোক্লিবা মতম অসিদা, মসিগী থবক অসিদা থৱাই হকচাং য়াওনা হোৎনখিবা পুম্নমক্তা ঐনা থাগৎপা ফোংদোকচরি অমদি য়াইফ-মঙ্গোল পীজরি৷ অদুবু তুরেল মপান খুদিংমক্কা নক্না লৈরিবা মীয়াম পুম্নমক্তা; লৈবাক প্রজা পুম্নমক্তা চহি অমদা ভারতকী মফম পুম্নমক্তা য়ামদ্রবদা অমুক্তং ওইরবসু তুরেলগী কুহ্মৈ অমা পাংথোক্নবা ঐনা তকশিনগনি৷

ঐগী নুংশিরবা প্রজাশিং, অপিকপা ইসুশিং, অপিকপা পোৎশিংবু পিকই হায়না লৌবগী অরানবা অদু অমুক হন্না তৌবিগনু৷ অপিককপা ইফর্তশিংনা করিগুম্বা মতমশিংদা য়াম্না মরু ওইবা অহোংবশিং পুরকই, অমদি করিগুম্বা মহাত্ম গান্ধী জিগী পুন্সি অসিদা ঐখোয়না য়েংলুবা মতমদা, অপিকপা পোৎলমশিং ফাওবা কয়ামুক য়াম্না মরু ওইবগে অমদি অপিকপা ইসুশিং শিজিন্নদুনা মতৌ করম্না মহাক্না অচৌবা রিজোলুসনশিং পুরকপা ঙমখিবনো হায়বগী মীকুপ খুদিংমক ঐখোয়না পুথোকপা ঙমগনি৷ ঐখোয়গী নহাশিংনা ঙসিদি মতৌ করম্না ক্লিনলিনেসকী কেম্পেন্দ অসিনা ঐখোয়গী নিংতম-ইহৌদা লেপ্প-লৈতনা ইনর্জী পীখিবনো হায়বদু শোইদনা খঙগদবনি৷ ক্লিনলিনেসপু অচৌবা ইহৌ অমদা ওন্থোকখিবা অসি মহাত্ম গান্ধীননি৷

মহাত্ম গান্ধীনা লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্বগী মংলানদা ক্লিনলিনেস কন্নেক তৌখি৷ ঙসি চহি খুজিং কয়াগী মতুংদা, ক্লিনলিনেসকী ইহৌ অসিনা অমুক্কা হন্না লৈবাক অসি অনৌবা ভারতকী মংলানদা কন্নেক তৌখি৷ অদুগা, মসিনা ঐখোয়গী হৈনবীশিং হোংদোক্নবগী কেম্পেন্দ অমসু ওইরক্লি অমদি মসিগী ক্লিনলিনেস অসি প্রোগ্রাম অমনি হায়বসি ঐখোয়না কাওথোক্লোইদবনি৷ অদুগা ঐনা মমাংগী মতমদসু হায়খ্রে মদুদি মসিগী ক্লিনলিনেস অসি লৈবাক অসিনা বাপুবু ইকাই খুম্নবা উৎনবা অচৌবা ত্রিব্যুত অমনি অমদি মসিগী ইকাই খুম্নবা অসি লেপ্প-লৈতনা মতম খুদিংমক্তা ঐখোয়না পীগদবনি৷

মরুপশিং, ক্লিনলিনে,কা মরী লৈননা ৱা ঙাংনবগী খুদোংচাবা অমা ঐনা ঙসি ফাওবদা থাদোকখিদে হায়বসি প্রজা মীয়ামনা খঙই অমদি মসিনসু ওইরম্বা য়াই ‘মন কি বাত’ তাবা মীওই অমা, শ্রী মন রামেশ পতেল জিনা ঐঙোন্দা অসুম্না চিথী ইরকখি মদুদি মসিগী মনিং তম্বগী ‘অমিৃত মহোতসব’তা বাপুদগী তমদুনা, ঐখোয়না ইকোনোমিক ক্লিনলিনেসকীসু ৱারোইশিন পুরক্কদবনি৷ লেত্রিনশিং শেমগৎলকপা অসিনা লাইরবশিংগী ইজৎ হেনগৎহনখি, মতৌ অসিগুম্না ইকোনোমিক ক্লিনলিনেসনা লাইরবশিংগী হকশিং নিংথিংনা ফংহল্লি; মখোয়গী পুন্সি লাইথোকহল্লি৷ জনধান একাউন্তশিংগী মতাংদা লৈবাক অসিনা হৌদোকখিবা কেম্পেন্দ অদু নখোয়না খঙলম্লগনি ঙসিদি, মসিনা মরম ওইদুনা, লাইরবশিংগী অশেংবা শেল অদু মখোয় মখোয়গী একাউন্তশিংদা দাইরেক্লি হাপলক্লি অমসুং মসিনা মরম ওইদুনা শেঞ্জা-থুমজাগুম্বা খুদোংথিবশিং অসি অদুক্কী মতিক য়াম্না হন্থখ্রে৷ ইকোনোমিক ক্লিনলিনেসতা তেক্নোলোজীনা য়াম্না মতেং পাংবা ঙমগনি হায়বসি অচুম্বনি৷ খুঙ্গংশিং ফাওবদা, কম্মন মীওই অমনা ফিন-তেক য়ু.পি.আই.গী খুৎথাংদা দিজিতেল ত্রান্সেক্সনশিংগী মাইকৈদা পুরক্লিবা অসি ঐখোয়গী ওইনদি য়াম্না নুংঙাইবা অমনি… মহাক্কী প্রিবিলেন্স হেনগৎলকপা হৌখ্রে৷ নখোয়বু য়াম্না চাওথোকচবা ফাওহল্লিবা ফিগর অমা ঐনা নখোয়দা হায়গনি; হৌখিবা ওগস্তকী মতমদা, থা অমদা য়ু.পি.আইয় ত্রান্সেক্সন ৩৫৫ পাংথোকখি, মসি ত্রান্সেক্সন কোতি ৩৫০রোমগী চাং হেল্লিবনি, ওগস্ত থাগী মতমদা দিজিতেল ত্রান্সেক্সনগীদমক য়ু.পি.আই. অসি কোতি ৩৫০রক হেন্না শিজিন্নখি৷ ঙসিদি, চাংচৎতা, য়ু.পি.আই.গী খুৎথাংদা লুপা কোতি লাখ ২ হেন্না দিজিতেল পেমেন্তশিং তৌরি৷ মসিগী খুৎথাংদা, লৈবাক অসিগী ইকোনোমী অসি ক্লিনলিনেস অমদি ত্রান্সপরেন্সী ফংলক্লি, অমসুং হৌজিক্তি ফিন-তেকগী মরু ওইবা অসি অদুক্কী মতিক হেনগৎলক্লি হায়বসি ঐখোয় পুম্নমক্না খঙই৷

মরুপশিং, বাপুনা খাদিবু নিং-তম্বগী আইদেন্তিতী ওইহনখিবা অদুগুম্না; লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্বগা ক্লিনলিনেসকা মহাক্না কন্নেক তৌরমখ্রে৷ ঙসি লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্বা চহি ৭৫ মপুং ফারক্তুনা ঐখোয়না নিং-তম্বগী অমিৃত মহোতসব পাংথোক্লিঙৈ চৈরক অসিদা, ঐখোয়না ঙসিদি অপেনবা অমগা লোইননা হায়বা য়াই মদুদি ঙসি লৈরিবা ঐখোয়গী নৌরিবা জেনেরেসন অসিনা নিংতম ইহৌগী মতমদা খাদিনা ফংখিবা লেমজফম ওইরবা মফম অদুগুম্না ঙসিসু মদুগী লেমজফম ওইরবা মফম অদু খাদিদা পীরি৷ ঙসিদি, খাদি অমসুং হেন্দলুম পুথোকপা অসি অদুক্কী মতিক কা হেন্না ৱাংখৎলে অমদি মহাক্কী দিমান্দসু হেনগৎলে৷ লুপা কোতি অমা হেনবগী বিজিনেস দিল্লিদা লৈরিবা খাদি শোরুমদা থাদখিবগী অসিগুম্বা থৌদোক কয়া অমা থোকখি হায়বসি নখোয়সু খঙলিবনি৷ ওক্তোবরগী তাং ২ অসি বাপুগী মপোক-নুমিৎনি হায়না ঐনা নৌহৌননা ময়ামদা নিংশিংজরি, অনৌবা রেকোর্দ থম্বা ঙম্নবা ঐখোয় অমতা ওইনা খুৎশম্নদুনা চিংশিনমিন্নরসি৷ নখোয়গী শহরশিংদা খাদিবু য়োল্লবসু, হেন্দলুম্বু য়োল্লবসু, হেন্দিক্রাফতপু য়োল্লবসু হৌজিক্তি দিৱালি কুহ্মৈ অসি নকশিল্লকপনা ফেস্তিব সিজন অসিগীদমক নখোয়না লৈরুরিবা খাদি, হেন্দলুম, কোতেজ ইন্দস্ত্রী খুদিংমক্না ‘বোইস ফোর লোকেল’ কেম্পেন্দ অসি হেন্না মপাঙ্গল লৈহনগদবনি, মসিনা অরিবা রেকোর্দ পুম্নমক থুগাইগদবনি৷

মরুপশিং, অমিৃত মহোতসবকী মতম অসিদা, নিংতম্বগী লৈরিবা পুৱারিগী ময়াম্না ময়াম্না খঙহৌদ্রবা ৱারিশিং অসি ময়ামদা শন্দোক্নবগী কেম্পেন্দ অমা চত্থরি… মসিগীদমক, থোক্লক্লিবা অইবশিং, লৈবাক অসিগী অমসুং মালেম অসিগী নহাশিংদা হায়খ্রে৷ মসিগীদমক হৌজিক ফাওবদা মীওই লিশিং ১৩ হেনবনা রেজিস্তর তৌরকখ্রে অমদি মদুসু তোঙান তোঙানবা লোন ১৪দনি৷ অদুগা ঐগী ওইনা য়াম্না নুংঙাইবা অমনা, লৈবাক ২০ হেনবদগী ভারত মচা নত্তবা মীওইশিংনা কেম্পেন্দ অসিদা শরুক য়ানিংবগী অপাম্বা ফোংদোরকখ্রে৷ অতোপ্পা য়াম্না নুংঙাইবা পাউ অমসু লৈরি- থোক্লক্লিবা অইবা ৫০০০ হেনবনা ঐখোয়গী নিংতম ইহৌগী ৱারিশিং অসি থিজিল্লি৷ নিংতম ইহৌদা শরুক য়াখিবা ময়াম্নদি মশক নিংথিনা খঙহৌদ্রবা অথৌবশিং, মমিং নিংথিনা খঙহৌদ্রবা, ইতিহাসকী লৈমাইদা তাখিদ্রবা মমিংশিং অসিগী মরমদা করিগুম্বা খরা, থোকখিবা থৌদোকশিং অমদি মখোয়গী পুন্সিগী মরমদা ইননবা মখোয়না লমজিংখ্রে, হৌখিবা চহি ৭৫গী মতমদা খন্ন-নৈনবা ফাওবা য়াওখিদ্রবা অদুগুম্বা নিংতম লান্মীশিংগী পুৱারি অসি পুথোরক্নবা লৈবাক অসিগী নহাশিংনা ৱারেপখ্রে৷ ঐনা তাবিরিবা ময়াম পুম্নমক্তা হায়জরি; এজুকেসনগী ফিল্দদা মরী লৈনরিবা মীওই পুম্নমক্তা ঐনা হায়জরি৷ নখোয়নসু নহাশিং অসিবু থৌনা হাপ্লি৷ নখোয়সু চংশিল্লক্লি অদুগা নিংতম্বগী অমিৃত মহোতসবকী মতমদা পুৱারি ইননবা মীয়াম্না হোৎনরিবা অসিনা পুৱারি অমা শেম্লগনি হায়বসি ঐগী থাজবনি৷

ঐগী নুংশিরবা প্রজাশিং, ঐখোয় পুম্নমক্না সিয়চিন গ্লেসিয়রগী মরমদা খঙই৷ মফম অদুদা ইংবগী মওং অসি অদুক্কী মতিক খুদোংথিনিংঙাই ওই, মফম অদুদা হিংবা হায়বসি মীওই অমগী ৱাংমদনি৷ ঊননা পাক-শন্না অমদি চাওনা শন্দোক্তুনা লৈদুনা, মফম অদুদা উ-ৱা অমতা হৌবগী মমিং তাদে৷ মফম অদুগী তেম্পরেচর অদু মাইনস দিগ্রী ৬০ ফাওবা হন্থৈ৷ নুমিৎ খরনিগী মমাংদা, অসিগুম্লবা খুদোং চাদ্রবা সিয়চিনগী লমদম অসিদা দিব্যাঙ্গ মীওই ৮গী তীম অমনা ফংখিবা এচিবমেন্ত অদু লৈবাক অসিদা লৈরিবা মীওই পুম্নমক্কী চাওথোকচনিংঙাইনি৷ সিয়চিন গ্লেসিয়রদা ফীত লিশিং ১৫ হেন্না ৱাংবা মফমদা লৈরিবা কুমার পোস্ততা মসিগী তীম অসিনা ফ্লেগ য়ুংদুনা ৱর্ল্দ রেকোর্দ অমা শেমখ্রে৷


ফিজিকেল এবিলিতীগী চেলেঞ্জশিং লৈনা-লৈনা, হায়রিবা দিব্যাঙ্গশিং অসিনা ফংখিবা এচিবমেন্তশিং অসি লৈবাক পুম্বগী ওইনা ইন্সপিরেসন অমা ওই অমদি মসিগী তীম অসিগী মেম্বরশিংগী মরমদা নখোয়না খঙলকপা মতমদা, নখোয়সু ঐঙোন্দা ফাওখিবা অদুগুম্না, পুক্নিং চংবা অমদি থৌনানা পিক থনগনি৷ থৌনা লৈরবা দিব্যাঙ্গশিং অদুগী মমিংশিং অদুদি – উত্তরখন্দগী মহেশ নেহরা, অকশত রৱত, মহারাস্ত্রগী পুশপক গৱন্দে, হরিয়ানাগী অজে কুমার, লদাখকী লোবসঙ্গ চোস্পেল, তামিল নাদুগী মেজর দ্বর্কেশ, জুম্মু অমসুং কাশ্মীরগী ইর্ফান অহমেদ মির অমদি হিমাচল প্রদেশকী চোঙ্গজিন ইংমোনি৷ সিয়চিন গ্লেসিয়র খুদুম চন্নবা পাংথোকখিবা ওপরেসন অসি ইন্দিয়ন আর্মীগী অখন্নবা ফোর্সশিংগী বেতরানশিং য়াওখিবনা মাই পাকপুা ঙমখিবনি৷ ইতিহাসিক ওইরবা খোঙচৎ অমদি মমাংগী মতমদা অমুক্ত ফাওবা ফংখিদ্রিবা এচিবমেন্ত অসি ফংবগীদমক ঐনা তীম অসিবু থাগৎপা ফোংদোক্লি৷


মরুপশিং, ঙসিদি লৈবাক অসিদা দিব্যাঙ্গগী য়াইফনবগীদমক থৌরাং কয়া পাইখৎলি৷ উত্তর প্রদেশতা পাইখৎলিবা-“ৱান তিচর, ৱান কোল”গুম্বা থৌরাং অমগী মরমদা খঙনবগী খুদোংচাবা অমা ঐনা ফংখি৷ বেরৈলিদা পাংথোক্লিবা অসিগুম্লবা অখন্নবা থৌরাং অসিনা দিব্যাঙ্গ অঙাংশিংদা অনৌবা লম্বী অমা উহল্লি৷ মসিগী কেম্পেন্দ অসি দবৌরাদা লৈরিবা স্কুল অমগী প্রিন্সিপাল, দীপমলা পান্দে জিনা লমজিংলি৷ কোরোনাগী মতমদা, কেম্পেন্দ অসিনা মরম ওইদুনা, মশিং য়াম্লবা অঙাংশিংগী এদমিসন তৌবা ওইথোকহনবতা নত্তনা , ওজা ৩৫০ হেনবনা থৌনা অমগা লোইননা কেম্পেন্দ অসিদা শরুক য়াখি৷ হায়রিবা ওজাশিংনা খুঙ্গং অমদগী খুঙ্গং অমদা চৎতুনা দিব্যাঙ্গ অহাংশিং উনরি, মখোয়বু থিরি অমদি অঙাংশিং অদুবু স্কুল অমদা নত্রগা অতোপ্পা স্কুল অমদা এদমিসন তৌবিরি৷ দিব্যাঙ্গশিংগীদমক দীপমলা জি অমদি মহাক্কা চৎমিন্নরিবা ওজাশিংগী অসিগুম্বা থৌওং অসিদা ঐনা কা হেন্না থাগৎপা ফোংদোকচরি৷ এজুকেসনগী ফিল্দদা হোৎনরিবা থবক খুদিংমক অসিনা ঐখোয়গী লৈবাক অসিগী তুংগী ফিভম লেপকদৌরিবনি৷


ঐগী নুংশিজরবা প্রজাশিং, নোংমগী মতমদা কোরোনা হায়বা ৱাহৈ অসি হন্না-হন্না ঐখোয়গী নাকোংদা অদুমক তাদুনা ঙসি ঐখোয়গী পুন্সি অসি হিংলি… চহি চাম্মদা খ্বাইদগী চাওবা মালেম শিনবা থুংনা শন্দোক্লিবা লাইনা-লাইচৎনি, কোবিদ-১৯না লৈবাক অসিদা লৈরিবা প্রজা খুদিংমক্তা পরা কয়া অমা তমবিখ্রে৷ ঙসিদি, হেল্খকেয়র অমদি ৱেল্নেসকী মরমদা এৱার্নেস পাংথোকপা অমদি খঙনিংবা হেনগৎলকখ্রে৷ মহৌশানা ৱেল্নেস অমদি হকচাংদা কান্নবা নেচরেল প্রদক্তশিং ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা মরাং কাইনা ফংলি৷ মসিগী হিরম অসিদা ওরিশাগী নন্দোল, কলাহন্দিদা লৈরিবা পতয়ত সাহু জিনা চহি কয়া অমা অখন্নবা থবক তৌদুনা লাক্লি৷ মহাক্না লম একর অমগা তংখায়দা মেদিসিনেল পাম্বীশিং থারি৷ মসি খক্ত নত্তনা, হায়রিবা মেদিসিনেল পাম্বীশিং অসিগী দোকুমেন্তেসনসু সাহু জিনা চত্থরি৷ রাঞ্চিগী সতিশ জিনা ঐঙোন্দা চিথী অমগী খুৎথাংদা অসিগুম্বা অতোপ্পা পাউ অমা সেয়র তৌরকখ্রে৷ ঝর্খন্দদা লৈরিবা এলোই বেরা খুঙ্গং অমদা সতিশ জিনা ঐগী পুক্নিং চিংশিনখ্রে৷ মঞ্জু কচপ জিগী লুচিং মখাদা রাঞ্চিগা নক্ননা লৈরিবা দিওরি খুঙ্গংগী নুপীশিংনা বির্সা এগ্রীকল্চরেল স্কুলদা এলোইবেরা কল্তিবেসনগী ত্রেনিং পাংথোকখি৷ মসিগী মতুংদা, মখোয়না এলোইবেরা থাবা হৌখি৷ মসিগী ফার্মিং অসিনা হকশেলদা কান্নবা পীবা অসি খক্তা নত্তনা; হায়রিবা নুপীশিংগী ইনকমসু হেনগৎহনখি৷ মখোয়না কোরোনা লাইনা-লাইচৎকী মতম ফাওবদা শেল য়াম্না তানখ্রে৷ শেল য়াম্না চাওনা তানবা ঙমখিবগী মরম অদুদি মখোয়দগী সেনিতাইজরশিং শারিবা কম্পেনীশিংনা হকথেংননা এলোইবেরা লৈখিবা অসিননি৷ ঙসিদি, মসিগী থবক অসিদা নুপী নিফুগী তীম অমা লৈরে৷ অদুগা লম একর কয়া অমদা এলোই বেরা থারি৷ ওরিশাগী পতয়ত সাহু জি নত্রগা দিওরিদা লৈরিবা নুপীগী তীম অসিবু ওইরবসু, হকশেলগী ফিল্দদা মখোয়না এগ্রীকল্চর লিঙ্ক তৌখিবগী লম্বী অসিসু মশামক্তা খুদম অমা অদুমক ওইজরি৷


মরুপশিং, ওক্তোবর ২ অসি লাল বহাদুর শাস্ত্রী জিগী মপোক নুমিৎসু ওইরি৷ মহাকপু নিংশিংদুনা, নুমিৎ অসিনা ঐখোয়দা লৌউ-শিংউবগী মরমদা অনৌবা এক্সপরিমেন্তশিং চত্থরিবা মীওইশিংগী মরমদসু ঐখোয়দা খঙহল্লি৷ মেদিসিনেল পাম্বীশিংগী ফিল্দদা স্তার্ত-অপশিং য়োকখৎনবা,  মেদি-হব তি.বি.আই.গী মমিংদা ইনকুবেতর অমা গুজরাতকী অনন্দদা শিজিন্নরি৷ অতেনবা মতমদা, মেদিসিনেল অমদি এরোমেতিক পাম্বীশিং শিজিন্নরিবা মসিগী ইনকুবেতর অসিনা ওল্তরপ্রিনর ১৫গী বিজিনেস আইদিয়া সপোর্ত তৌখ্রে৷ মসিগী ইনকুবেতর অসিগী মতেং ফংলবা মতম খক্তদা সুধা চেব্রোলু জিনা মহাক্কী স্তার্ত-অপ অসি লোঞ্চ তৌখ্রে৷ কম্পেনী অসিদা নুপীশিংদনা হেন্না খুদোংচাবা পীরি অমদি মখোয়না ইন্নোবেতিব হর্বেল ফোর্মুলেসনশিংগীদমক থৌদাং লৌরি৷ অসিগুম্বা অতোপ্পা ওল্তরপ্রিনর অদুদি সুবাশ্রী জিনি, মহাক্না মসিগী মেদিসিনেল অমসুং এরোমেতিক প্লান্ত ইনকুবেতর অসিদগী মতেং ফংখি৷ সুবাশ্রী জিগী কম্পেনী অসি হর্বেল রুম অমদি কার ফ্রেশনরশিংগী ফিল্দদা থবক তৌরি৷ মহাক্না মেদিসিনেল পাম্বী ৪০০ হেন্না থারিবা হর্বেল তেরেস গার্দেন অমসু শেমগৎখ্রে৷

মরুপশিং, অঙাংশিংগী মরক্তা মেদিসিনেল অমদি হর্বেল প্লান্তশিং অসিগী মরমদা হেন্না এৱার্নেস পীনবা অয়ুশ মন্ত্রালয়না য়াম্না নুংঙাইবা ইনিসিয়েতিব অমা লৌখৎখ্রে, মসিদা প্রোফেসর অয়ুশমান জিনা লমজিংখ্রে৷ প্রোফেসর অয়ুশমান অসি কনানা হায়বা নখোয়না খঙলকপা মতমদা নখোয় ঙকপা ফাওবা য়াই! তশেংবদি প্রোফেসর অয়ুশমান অসি কোমিক লাইরিক অমগী মমিংনি৷ মসিদা, তোঙান তোঙানবা কার্তুন কেরেক্তরশিং শিজিন্নদুনা অতেনবা ৱারিশিং শেমখ্রে৷ মসিগা লোইননা, এলোই বেরা, তুল্সি, হৈক্রু, জিলোই, নীম, অস্বাগন্ধ অমদি ব্রহ্মীগুম্বা হেল্দী ওইবা মেদিসিনেল পাম্বীগী কান্নবশিংগী মরমদা পনখ্রে৷ মরুপশিং, হৌজিক লৈরিবা ফিভম অসিদা, ভারতকী মেদিসিনেল পাম্বীশিং অমদি হর্বেল প্রদক্তশিং অসি মালেম অসিগী মীয়াম্না পাম্বা হেনগৎলক্লি৷ হৌখিবা মতমদা, অয়ুর্বেদিক অমদি হর্বেল প্রদক্তশিং এক্সপোর্ত তৌবগী চাং কা হেন্না হেনগৎলকখ্রে৷


অসিগুম্বা প্রদক্তশিং অসিদা মীৎয়েং চংনবা স্তার্ত-অপ ৱর্ল্দগা মরী লৈনরিবা সাইন্তিস্তশিং, রিসর্চরশিং অমদি মীয়ামদা ঐনা তকশিল্লি, মসিনা মীয়ামগী ৱেল্নেস অমদি ইম্ম্যুনিতী ফগৎহনবা খক্তা নত্তনা, ঐখোয়গী লৌমীশিং অমদি নহাশিংগী ইনকম হেনগৎহনবদসু মতেং পাংলগনি৷


মরুপশিং, ত্রেদিস্নেল ফার্মিং তৌবদগী হেন্দোক্তুনা, নোবেল ইনিসিয়েতিবশিং অমদি ওপ্সনশিং লৌউ-শিংউবদা পাংথোক্লি অমদি লেপ্প-লৈতনা সেল্ফ এমপ্লোইমেন্তগী অনৌবা উপাইশিং পীরি৷ পুলৱমাগী মচিন-মনাউ অমনিগী ৱারি অসিসু মসিদা খুদম অমনি৷ জম্মু অমসুং কাশ্মীরগী পুলৱমাদা বিলাল অহমদ শৈখ অমদি মুনির অহমদ শৈখনা মখোয় মশাগীদমক অনৌবা এবেন্যুশিং ফংখি, মখোয় অসি অনৌবা ভারতকী খুদম অমনি৷ চবি ৩৯ শুরবা বিলাল অহমদ জি অসি য়াম্না ক্বালিফাইদ ওইরবা মীওই অমনি, মহাক্না দিগ্রী কয়া অমা ফংবা ঙমখি৷ হৌজিক্তি মহাক্না এগ্রীকল্চরদা মহাক মশাগী স্তার্ত-অপ লোঞ্চ তৌজদুনা মহাক্কী হাইয়র এজুকেসনগী এক্সপরিয়েন্স অসি শিজিন্নরি৷ বিলাল জিনা মহাক্কী ময়ুমদা বর্মি কম্পোস্তিংগী য়ুনিৎ অমা ইন্সতোল্দ তৌখ্রে৷ য়ুনিৎ অসিদগী শেমখিবা বাই-ফর্তিলাইজর অসিনা এগ্রীকল্তর খক্তদা কান্নবা পীবা খক্ত নত্তনা ; মসিনা মীয়াম্বুসু থবক্কী খুদোংচাবা ফংহনখ্রে৷ চহি খুদিংগী, হায়রিবা ইচল-ইনাউশিং অসিনা শেম্লিবা য়ুনিৎশিং অসিদগী বর্মিকম্পোস্ত ক্বিন্তল লিশিং অহুমরোম লৌমীশিংনা ফংলি৷ ঙসিদি, মসিগী বর্মিকম্পোস্তিং য়ুনিৎ অসিদা মীওই ১৫ থবক শুরি৷ মসিগী য়ুনিৎ অসি য়েংননবা মীওই কয়া অমা লাক্নরি, অমদি মখোয় অয়াম্বনা এগ্রীকল্তরেল সেক্তরদা করিগুম্বা থবক খরা তৌবা পামজবা মীওই ঙাক্তনি৷ পুলৱমাগী শৈখ মচিন-মনাউনা থবক তান্নবা মীওই অমা ওইবগী মহুৎতা থবক পীবা মীওই অমা ওইগনি হায়না ৱাশকখি অদুগা ঙসিদি মখোয়না জম্মু অমসুং কাশ্মীরদা খক্তা নত্তনা লৈবাক অসিগী মীয়ামদসু অনৌবা লম্বী অমা উৎলি৷

ঐগী নুংশিজরবা প্রজাশিং, সেপ্তেম্বর ২৫ অসি লৈবাক অসিগী থোইদোক হেন্দোক্না মমিং লৈরবা পন্দিৎ দীন দয়াল উপধ্য জিগী মপোক নুমিৎনি৷ দিন দয়াল অসি হৌখিবা চহি চাগী খ্বাইদগী মমিং লৈরবা খিঙ্করশিংগী মনুংদা অমনি৷ মহাক্কী ইকোনোমিক ফিলোসোফী, সমাজ অসি শক্তি লৈহন্নবা মহাক্কী পোলিসীশিং, মহাক্না উৎলমখিবা অন্ত্যোদয়াগী লম্বী অসি হৌজিক হৌজিক্কী কন্তেক্স অসিদা অদুমক মরী লৈনদুনা অমদি থৌনা হাপতুনসু লৈরি৷ চহি অহুমগী মমাংদা, মহাক্কী মপোক কুমওন, সেপ্তেম্বর ২৫দা, মালেম অসিগী খ্বাইদগী চাওবা হেল্থ এসুরেন্স স্কিম-অয়ুশমান ভারত স্কিম চৎনখি৷ ঙসিদি, লৈবাক অসিগী মীওই কোতি অনিগা তংখায় হেনবনা অয়ুশমান ভারত স্কিমগী মখাদা হোস্পিতালদা লুপা লাখ ৫গী ফ্রী ত্রিতমেন্ত ফংখ্রে৷ লাইরবশিংগী লৈরিবা অসিগুম্বা অচৌবা স্কিম অসি দীন দয়ালগী অন্ত্যোদয়া ফিলোসোফীদা দেদিকেদ তৌই৷ করিগুম্বা ঙসিগী নহানা মখোয়গী পুন্সিশিংদা ভেল্যুশিং অমদি আইদিলশিং অসি লৈরবদি, মসিনা মখোয়দা য়াম্না চাওনা কান্নবা পীগনি৷ লখনৌদা মতম অমদা, দীন দয়ালনা হায়খ্রে – “অফবা থবকশিং, অফবা ক্বালিতী কয়াম য়াম্না লৈবগে – হায়রিবা পুম্নমক অসি সমাজ মশামক্তগী ঐখোয়না ফংই৷ সমাজকী লমন অসি ঐখোয়না শিংগদবনি, হায়রিবা ৱাহৈশিং অসিদা ঐখোয়না খন্থগদবনি৷” অমবু ওইরবসু অমবু ওইরবসু লৈবাক অসিদগী অমদি সমাজ অসিদগী ঐখোয়না অদু্ক্কী মতিক কান্নবা লৌরে হায়বসি দীল দয়ালনা ঐখোয়দা তাপকপিরমখি; অসুম্না মতৌ করম্না লৈবাক অসিগী লমন অসি শিংশিগে হায়বদু ঐখোয়না খনগদবনি৷ মসি ঙসিগী নহাশিংগী ওইনদি য়াম্না মরু ওইবা মেসেজ অমনি৷


মরুপশিং, দীন দয়াল জিগী পুন্সিদগী, ঐখোয়না হোৎনবা লেপ্তনবগী পরা অদুসু তমখি৷ খুদোংচাদবা পোলিতিকেল অমদি আইদিওলোজিকেল  সর্কমস্তেন্সেস কয়া অমা লৈরবসু, মহাক্না কৈদৌনুংদা স্বাদেশিগী মংলান অসিদগী লাপ্না চৎখিবা লৈতে৷ ঙসিদি, নহা ওইরিবা মীওই কয়ানা ওফত-ত্রেদেদ পাথশিং অসিদগী থোক্লকপা পাম্মী৷ মখোয়না মখোয় মশাগী ওইবা লম্বীদা থবক তৌবা পাম্মী৷ দীন দয়াল জিগী পুন্সিনা মখোয়দা অদুক্কী মতিক তাকপি- তম্বিবা ঙমগনি৷ মসিনা মরম ওইদুনা ঐখোয়গী নহাশিংনা মহাক্কী মরমদা শোইদনা খঙজিন্নবা ঐনা তকশিল্লিবনি৷

ঐগী নুংশিরবা প্রজাশিং, ঙসি ঐখোয়না তোপিক কয়া অমা নৈনখি৷ ঐখোয়না খন্ন-নৈনখিবশিং অদুগুম্না, লাক্কদৈৌরিবা মতম অসি হরাউ-কুহ্মৈগী মতমনি৷ লৈবাক পুম্বনা হরাউ-কুহ্মৈ অসি পাংথোক্লগনি৷ অদুবু কুহ্মৈ অসিগী মনুংদা, ঐখোয়না কোরোনা লাইনা-লাইচৎ লান্থেংনগদবা লৈরি হায়বসি নিংশিংগদবনি৷ লাইচৎ অসি লান্থেংনবদা তীম ইন্দিয়ানা নুংতি-নুমিৎ খুদিংগী অনৌবা রেকোর্দশিং থম্লি৷ ভেক্সিন কাপ্পগা মরী লৈননা, মালেম শিনবা থুংনা ৱারি শানরিবা অসিগুম্বা রেকোর্দশিং অসি লৈবাক অসিনা থংখিবনি৷ লাইচৎ অসি লান্থেংনবদা ভারত মচা খুদিংমক্কী য়াম্না মরু ওইবা থৌদাং অমা লৈ৷ ঐখোয়গী মতমশিং য়ৌরকপা মতমদা ঐখোয়না ভেক্সিন অসি কাপথোক্কদবনি অমদি সেফতীগী সর্কল অসিদগী মীওই অমতা চিথদনা লৈহৌদনবসু ঐখোয়না হোৎনগদবনি৷ নখোয়গী অকোইবদা ভেক্সিন কাপ্তনা লৈরিবা মীওইশিং অদু ভেক্সিন সেন্তরদা পুবিগদবনি৷ ভেক্সিন কাপ্লবা মতুং ফাওবদা, তঙাই ফদবা চৎন-কাংলোনশিং অদুদি ইনগদবনি৷ লাইচৎ অসি লান্থেংনবদা তীম ইন্দিয়ানা অমুক্কা হন্না ফ্লেগ অসি হেন্না ৱাংনা পাইহল্লগনি হায়না ঐনা অশা তৌরি৷ মথংগী, ‘মন কি বাত’তা ঐখোয়না হেন্না মরু ওইবা তোপিক খরা খন্ন-নৈনরগনি৷ নখোয় পুম্নমক্তা য়াইফ-থৌজাল পীরি, লৈবাক অসিগী মীয়াম খুদিংমক লাক্কদৌরিবা হরাউ-কুহ্মৈশিং অসিদা নুংঙাই য়াইফবা ওইরসনু৷

ময়াম্বু থাগৎচরি!

 

 

 

 

Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
Indian Air Force’s Made-in-India Samar-II to shield India’s skies against threats from enemies

Media Coverage

Indian Air Force’s Made-in-India Samar-II to shield India’s skies against threats from enemies
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The Ashwamedha Yagya organized by the Gayatri Parivar has become a grand social campaign: PM Modi
February 25, 2024
"The Ashwamedha Yagya organized by the Gayatri Parivar has become a grand social campaign"
"Integration with larger national and global initiatives will keep youth clear of small problems"
“For building a substance-free India, it is imperative for families to be strong as institutions”
“A motivated youth cannot turn towards substance abuse"

गायत्री परिवार के सभी उपासक, सभी समाजसेवी

उपस्थित साधक साथियों,

देवियों और सज्जनों,

गायत्री परिवार का कोई भी आयोजन इतनी पवित्रता से जुड़ा होता है, कि उसमें शामिल होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। मुझे खुशी है कि मैं आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूँ। जब मुझे गायत्री परिवार की तरफ से इस अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, तो समय अभाव के साथ ही मेरे सामने एक दुविधा भी थी। वीडियो के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ने पर एक समस्या ये थी कि सामान्य मानवी, अश्वमेध यज्ञ को सत्ता के विस्तार से जोड़कर देखता है। आजकल चुनाव के इन दिनों में स्वाभाविक है कि अश्वमेध यज्ञ के कुछ और भी मतलब निकाले जाते। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये अश्वमेध यज्ञ, आचार्य श्रीराम शर्मा की भावनाओं को आगे बढ़ा रहा है, अश्वमेध यज्ञ के एक नए अर्थ को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई।

आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ, सामाजिक संकल्प का एक महा-अभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन की कैद से बचेंगे, उनकी वो असीम ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के काम में आएगी। युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। युवाओं का निर्माण ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण है। उनके कंधों पर ही इस अमृतकाल में भारत को विकसित बनाने की जिम्मेदारी है। मैं इस यज्ञ के लिए गायत्री परिवार को हृदय से शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं तो स्वयं भी गायत्री परिवार के सैकड़ों सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आप सभी भक्ति भाव से, समाज को सशक्त करने में जुटे हैं। श्रीराम शर्मा जी के तर्क, उनके तथ्य, बुराइयों के खिलाफ लड़ने का उनका साहस, व्यक्तिगत जीवन की शुचिता, सबको प्रेरित करने वाली रही है। आप जिस तरह आचार्य श्रीराम शर्मा जी और माता भगवती जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय है।

साथियों,

नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। इससे समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है।इसलिए ही हमारी सरकार ने 3-4 साल पहले एक राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की थी। मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इस विषय को उठाता रहा हूं। अब तक भारत सरकार के इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैलियां निकाली गई हैं, शपथ कार्यक्रम हुए हैं, नुक्कड़ नाटक हुए हैं। सरकार के साथ इस अभियान से सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। गायत्री परिवार तो खुद इस अभियान में सरकार के साथ सहभागी है। कोशिश यही है कि नशे के खिलाफ संदेश देश के कोने-कोने में पहुंचे। हमने देखा है,अगर कहीं सूखी घास के ढेर में आग लगी हो तो कोई उस पर पानी फेंकता है, कई मिट्टी फेंकता है। ज्यादा समझदार व्यक्ति, सूखी घास के उस ढेर में, आग से बची घास को दूर हटाने का प्रयास करता है। आज के इस समय में गायत्री परिवार का ये अश्वमेध यज्ञ, इसी भावना को समर्पित है। हमें अपने युवाओं को नशे से बचाना भी है और जिन्हें नशे की लत लग चुकी है, उन्हें नशे की गिरफ्त से छुड़ाना भी है।

साथियों,

हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे, उतना ही वो छोटी-छोटी गलतियों से बचेंगे। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आज देश आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आपने देखा है, भारत की अध्यक्षता में G-20 समिट का आयोजन 'One Earth, One Family, One Future' की थीम पर हुआ है। आज दुनिया 'One sun, one world, one grid' जैसे साझा प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए तैयार हुई है। 'One world, one health' जैसे मिशन आज हमारी साझी मानवीय संवेदनाओं और संकल्पों के गवाह बन रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय और वैश्विक अभियानों में हम जितना ज्यादा देश के युवाओं को जोड़ेंगे, उतना ही युवा किसी गलत रास्ते पर चलने से बचेंगे। आज सरकार स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रही है..आज सरकार साइंस एंड रिसर्च को इतना बढ़ावा दे रही है... आपने देखा है कि चंद्रयान की सफलता ने कैसे युवाओं में टेक्नोलॉजी के लिए नया क्रेज पैदा कर दिया है...ऐसे हर प्रयास, ऐसे हर अभियान, देश के युवाओं को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट हो....खेलो इंडिया प्रतियोगिता हो....ये प्रयास, ये अभियान, देश के युवा को मोटीवेट करते हैं। और एक मोटिवेटेड युवा, नशे की तरफ नहीं मुड़ सकता। देश की युवा शक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए सरकार ने भी मेरा युवा भारत नाम से बहुत बड़ा संगठन बनाया है। सिर्फ 3 महीने में ही इस संगठन से करीब-करीब डेढ़ करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। इससे विकसित भारत का सपना साकार करने में युवा शक्ति का सही उपयोग हो पाएगा।

साथियों,

देश को नशे की इस समस्या से मुक्ति दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका...परिवार की भी है, हमारे पारिवारिक मूल्यों की भी है। हम नशा मुक्ति को टुकड़ों में नहीं देख सकते। जब एक संस्था के तौर पर परिवार कमजोर पड़ता है, जब परिवार के मूल्यों में गिरावट आती है, तो इसका प्रभाव हर तरफ नजर आता है। जब परिवार की सामूहिक भावना में कमी आती है... जब परिवार के लोग कई-कई दिनों तक एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, साथ बैठते नहीं हैं...जब वो अपना सुख-दुख नहीं बांटते... तो इस तरह के खतरे और बढ़ जाते हैं। परिवार का हर सदस्य अपने-अपने मोबाइल में ही जुटा रहेगा तो फिर उसकी अपनी दुनिया बहुत छोटी होती चली जाएगी।इसलिए देश को नशामुक्त बनाने के लिए एक संस्था के तौर पर परिवार का मजबूत होना, उतना ही आवश्यक है।

साथियों,

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय मैंने कहा था कि अब भारत की एक हजार वर्षों की नई यात्रा शुरू हो रही है। आज आजादी के अमृतकाल में हम उस नए युग की आहट देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के इस महाअभियान में हम जरूर सफल होंगे। इसी संकल्प के साथ, एक बार फिर गायत्री परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद!