Share
 
Comments
কোরোনাগী মতমগী নুপীগী সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংনা মমাংগী মতমদা লৌখিদ্রিবা থৌদাং লৌরকপগীদমক মখোয়বু থাগৎখ্রে
ইচে-ইচল পুম্নমক্না মখোয় মখোয়গী খুঙ্গংশিং অদু চাওখৎপা পুরকপা ঙম্নবগী এতমোস্ফেয়র অমা অমসুং কন্দিসনশিং সরকার অসিনা লেপ্পা-লৈতনা শেমগৎলি: পি.এম.
ভারত্তা শান্নপোৎশিং শাবা অসি হেন্না পুক্নিং থৌগৎপদা সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপশিংগী অচৌবা শক্তি লৈ: পি.এম.
এস.ঐচ.জি. লাখ ৪ হেনবদা লুপা কোতি ১৬২৫গী কেপিতেলাইজেসন সপোর্ত ফন্দশিং প্রধান মন্ত্রীনা রিলিস তৌখ্রে

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি ভিদিও কনফরেন্সিংগী খুৎথাংদা ‘অত্মনির্ভর নারিশক্তি সে সমভদ’তা শরুক য়াখি অমসুং নুপী সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপশিংগী মেম্বরশিং/দীনদয়াল অনত্যোদয়া য়োজনা-নেস্নেল রুরেল লিবলিলিহুদস মিসন(দি.এ.ৱাই.-এন.আর.এল.এম.)গী মখাদা প্রমোত তৌখ্রবা কম্ম্যুনিতী রিসোর্স পর্সনশিংগা ৱারি-ৱতায় শানখি৷ থৌরম অদুদা, প্রধান মন্ত্রীনা লৈবাক অসিদা লৈরিবা নুপী এস.ঐচ.জি. মেম্বরশিংগী মাই-পাকপা ৱারিশিংগী কমপেন্দিয়ম অমগা লোইননা ফার্ম লিবলিহুদশিং য়ুনিভর্সেলাইজেসন তৌবগী মতাংদা হেন্দবূক অমা রিলিস তৌখি৷

এস.ঐচ.জি. লাখ ৪ হেনবদা লুপা কোতি ১৬২৫গী কেপিতেলাইজেসন সপোর্ত ফন্দশিংসু প্রধান মন্ত্রীনা রিলিস তৌখি৷ অসিগীসু মথক্তা, এস.ঐচ.জি. মেম্বর ৭৫০০গীদমক সীদ মনী ওইনা লুপা কোতি ২৫ ফুদ অমসুং প্রোসেসিং ইন্দস্ত্রীস মন্ত্রালয়গী পি.এম.এফ.এম.ই.(পি.এম. ফোর্মেলাইজেসন ওফ মাইক্রো ফুদ প্রোসেসিং এন্তরপ্রাইজেস) স্কিমগী মখাদা মহাক্না রিলিস তৌখি অমসুং মীসন অসিগী মখাদা এফ.পি.ও. ৭৫দা(ফার্মর প্রদ্যুসর ওর্গনাইজেসনশিং) লুপা কোতি ৪.১৩গী শেনফম থাদদুনা য়ৌকখৎলি৷

রুরেল দিবলপমেন্ত অমসুং পঞ্চয়তি রাজকী কেন্দ্রগী মন্ত্রী, শ্রী গিরিরাজ সিংহ; ফুদ প্রোসেসিং ইন্দস্ত্রীসকী কেন্দ্রগী মন্ত্রী শ্রী পশুপতি কুমার পারস; স্তেত-রুরেল দিবলপমেন্তকী মন্ত্রীশিং, সাধভি নিরঞ্জন জ্যোতি অমসুং শ্রী ফগ্গন সিংহ কুলাস্তে; এম.ও.এস. – পঞ্চয়তি রাজ, শ্রী কাপিল মোরেশ্বর পতিল অমসুং ফুদ প্রেসেসিং ইন্দস্ত্রী মন্ত্রালয়গী-এম.ও.এস. শ্রী প্রহলাদ সিংহ পতেলসু থৌরম অদুদা শরুক য়াখি৷

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংলদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা কোরোনাগী মতমদা নুপী সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংনা মমাংগী মতমদা লৌখিদ্রিবা থৌদাংশিং লৌখিবা অদুগীদমক মখোয়শিংবু থাগৎখি৷ নুপীশিংনা মাস্কশিং অমসুং সেনিতাইজরশিং শাবদা লৌখিবা মমল য়াম্লবা থৌদাংশিং অমসুং মতেং দরকার ওইরিবা মীওইশিংদা চিঞ্জাকশিং ফংহনখিবা অমসুং এৱার্নেসশিং শন্দোকখিবা অদু প্রধান মন্ত্রীনা মশক খঙখি৷.  

নুপীশিংগী মরক্তা এন্তরপ্রিনরশিপকী স্কোপ হেনগৎহন্নবা অমসুং অত্মনির্ভর ভারত্তা নুপীশিং হেন্না-হেন্না শরুক য়াহন্নবগীদমক ঙসি রক্সা বনধনগী হেক মমাংমক্তদা এস.ঐচ.জি. লাখ ৪ হেনবদা অচৌবা ফাইনান্সিয়েল সপোর্ত অমা পীখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপ অমসুং দীন দয়াল অনত্যোদয়া য়োজনানা ভারতকী খুঙ্গংশিংদা অনৌবা অওনবা অমা পুরকখ্রে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ মসিগী নুপীশিংগী সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংগী ইহৌ অসি হৌখিবা চহি ৬-৭ অসিদা ইন্তেন্সিফাই তৌখি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ ঙসি লৈবাক অসিদা সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপ ৭০ লৈদুনা হৌখিবা চহি ৬-৭কী মতমদা লৈরম্বা অদুদগী শরুক অহুম হেন্না লৈরে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

হৌজিক পাইরিবা সরকার অসিনা লাক্ত্রিঙৈ মতমদা লৈবাক অসিদা লৈরিবা নুপীশিংনা মশা-মশাগী বেঙ্ক একাউন্তশিং অমা ফাওবা লৈতদুনা বেঙ্কিং সিস্তেম অসিদগী য়াম্না লাপ্না লৈরম্বা মতম অদু প্রধান মন্ত্রীনা নিংশিংখি৷ মসিনা মরম ওইদুনা জন ধন একাউন্তশিং হাংদোক্নবা সরকার অসিনা অচৌবা কেম্পেন্দ অসি অসি হৌখিবনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ ঙসি জন ধন একাউন্ত কোতি ৪২ হেন্না লৈদুনা বেঙ্কশিংদা হাংলিবা একাউন্তশিংগী ৫৫%রোমদি নুপীশিংগী ওইরে হায়না মহাক্না মখাতানা ফোংদোকখি৷ নুপীশিং অসিনা বেঙ্কশিংদগী য়াম্না লাইনা লোনশিং লৌবা য়ানবা বেঙ্ক একাউন্তশিং অসি হাংদোকখিবনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

ইচে-ইচলশিং অসিগীদমক নেস্নেল লিবলিহুদ মিসনগী মখাদা সরকার অসিনা ফংহনখিবা শেনফম অদু মমাংগী মতমদা পাল্লম্বা সরকার অদুনা নুপীশিংগী পীরম্বা মতেং অদুদগী কয়ারক হেন্না চাওবা হেল্লি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংদা লুপা কোতি লাখ ৪রোমগী অনসেক্যোর লোন অমসু ফংহনখ্রে৷ হৌখিবা চহি ৭ অসিদা, সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংনা বেঙ্কশিংদা লোন থিনবা অচৌবা থবক অমা পাংথোকখ্রে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ ৯%গা নক্নবা বেঙ্ক লোনশিংনা এন.পি.এ. ওইরকখিবগী মতম অমা লৈখি৷ হৌজিক্তি মদু ২-৩%দা হন্থখ্রে৷ নুপী সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংগী পুকচেল শেংবা মতৌ অদু মহাক্না থাগৎখি৷

হৌজিক্তি সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংদা গরেন্তী য়াওদনা ফংহল্লিবা লোনশিংগী লিমিত অদু শরুক অনিদা হেনগৎতুনা লুপা লাখ ২০ য়ৌখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা লাওথোকখি৷ নখোয়গী সেভিং একাউন্তশিং লোন একাউন্তগা লিঙ্ক তৌনবগী কন্দিসন অদুসু মসিগা লোইন-লোইননা পাংথোকপা য়ারে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ অসিগুম্না য়াম্না কন্না হোৎনদুনা, হৌজিক্তি নহাক্না সেল্ফ-রিলাইন্সকী কেম্পেন্দ অসিদা অচেৎপা থাজবা অমগা লোইননা মাংলোমদা চংশিনবা য়ারগনি৷

লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্লকপা চহি ৭৫ শুরক্লে হায়না প্রদান মন্ত্রীনা হায়খ্রে৷ অনৌবা গোলশিং ফংনবা হোৎনবা অমসুং অনৌবা ইনর্জীগা লোইননা মাংলোমদা চংশিনবগী মতম অদু ওইরে৷ হৌজিক লৈরিবা ইচল-ইচেশিংগী কল্লেক্তিব পৱার অসিসু অনৌবা থৌনাগা লোইননা মাংলোমদা চংশিনগদবনি৷ ইচে-ইচল পুম্নমক্না মখোয় মখোয়গী খুঙ্গংশিং অদু চাওখৎপা পুরকপা ঙম্নবগী এতমোস্ফেয়র অমা অমসুং কন্দিসনশিং সরকার অসিনা লেপ্পা-লৈতনা শেমগৎলি৷

নুপী সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংনা লৌউ-শিংউ অমসুং এগ্রো-বেজ ইন্দস্ত্রীদা চংশিনলকপা য়াবগী চাওনা ওইথোকপা লৈ হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ নুপী সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংগীদমক অখন্নবা ফন্দ অমা শেমখ্রে অমসুং ফন্দ অসিদগী মতেং লৌদুনা নুপী সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংনা মসিগী এগ্রো-বেজ ফেসিলিতীশিং অসি শেমগৎপা য়াগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ মেম্বর পুম্নমক্না চৎনবা য়াবা রেত্তশিংদা ফিসিলিতীশিং অসিদগী খুদোংচাবা লৌবা য়াগনি অমসুং কান্নবশিং অদু অতোপ্পা মীওইশিংদা অমুক হন্না শান্দোকপসু য়াগনি৷

অনৌবা এগ্রীকল্চরেল রিফোর্মশিং অসিদগী ঐখোয়গী লৌমীশিং খক্তমক কান্নবা ফংবতা নত্তনা সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিং অসিগী ওইনসু লোইবা নাইদ্রবা কান্নবা কয়া অমসু ফংহল্লি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ হৌজিক্তি সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংনা লৌমীশিংদগী হকথেংননা পোৎ-চৈ লৌবা য়ারগনি অমসুং হৱাইগুম্বা পোত্থোকশিং য়ুমশিংদা দাইরেক্লি দেলিভর তৌবসু য়াহল্লগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

হৌজিক্তি নখোয়না পোৎ-চৈশিং য়াম্না থম্বা মতমদা অথিংবা অমতা লৈত্রে হায়না মহাক্না মখাতানা ফোংদোকখি৷ সোল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংনা ফার্মদগী পোত্থোকশিং হকথেংননা য়োনবা নত্রগা ফুদ প্রোসেসিং য়ুনিত অমা হাংদোক্তুনা পেকেজিং নিংথিনা তৌদুনা য়োনবগী ওপ্সন অদু সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংদা লৈ৷ ওনলাইন কম্পেনীশিং অসিগা কোলাবোরেত তৌদুনা, সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংনা মখোয় মখোয়গী প্রদক্তশিং অদু নিংথিনা পেকেজিং তৌদুনা য়াম্না লাইনা শহরশিংদা পীবা য়ারগনি হায়না মহাক্না পনখি৷

ভারত্তা শান্নপোৎশিং শাবদা সরকার অসিনসু পুক্নিং থৌগৎলি অমসুং মসিগীদমক সরকার অসিনসু পাংবা য়াবা মতেং পুম্নমক পাংলি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ শান্নপোৎ শাবগী হিরম অসিদা সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংনা তৌবগী ঙম্বগী শক্তি য়াম্না চাওনা লৈ হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

লৈবাক অসিনা সিঙ্গল য়ুজ প্লাস্তিক্তগী ফ্রী ওইনবা ঙসিগী কেম্পেন্দ অসি পাংথোক্লিবনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ হিরম অসিগী মতাংদা সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংগী রোল অনি লৈ৷ সিঙ্গল য়ুজ প্লাস্তিক্কী মতাংদা এস.ঐচ.জি.শিংনা এৱার্নেস হেন্না পাংথোক্নবা অমসুং মহাক্কী অল্তর্নেতিবকীদমক থবক তৌননবা মহাক্না তকশিনখি৷ সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংনা ওনলাইন গভর্মেন্ত ই-মার্কেৎকী কান্নবা অদু মপু-ফানা লৌনবা মহাক্নসু তকশিনখি৷ ঙসিদি, ভারত লৈবাক অসি ত্রান্সফোর্ম তৌবদা, লৈবাক অসিদা লৈরিবা ইচে-ইচলশিং অমসুং ইচাশিং অসিদা খুদোংচাবশিং হেন্না-হেন্না ফংহল্লি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

ইচে-ইচল পুম্নমক্তা য়ুম, তোইলেত, ইলেক্ত্রিসিতী, ইশিং অমসুং গ্যাসকুম্বা ফেসিলিতীশিং ফংহল্লি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ ইচে-ইচলশিং অমসুং ইচাশিং অসিগী মহৈ-মশিং, হকশেল, ন্যুত্রিসন, ভেক্সিনেসন অমসুং অতোপ্পা তঙাই ফদবা কয়া অমদা সরকার অসিনা ফুল সেন্সিতিব ওইনা হোৎনরি৷ মসিনা নুপীশিংবু ইকাই খুম্নবিবা হেনগৎপদা নত্তনা ইচাশিং অমসুং ইচল-ইচেশিংঅসিগী কনফিদেন্সসু হেনগৎহল্লগনি হায়না মহাক্না মখাতানা ফোংদোকখি৷

সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিংনা লৈবাক অসি শেমগৎপদা লৌরিবা থৌদাং অদু অমিৃত মাহোতসবদসু শরুক য়ানবা প্রধান মন্ত্রীনা তকশিনখি৷ কোতি ৮ হেল্লিবা ইচল-ইচেশিং অমসুং ইচাশিংগী অপুনবা শক্তি অদুগা লোইননা, অমিৃহ মহোতসব অসি অনৌবা থাংশিংদা পুখৎলগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ সর্ভিসকী স্পিরিত অদুগা লোইননা মখোয়না মতৌ কমদৌনা মতেং পাংবা য়াবগে হায়বদু খন্নবা মহাক্না মখোয়দা হায়খি৷ নুপীশিংগী ন্যুত্রিস্নেল এৱার্নেসকী মতাংদা কেম্পেন্দ অমা চত্থবা, কোবিদ-১৯ ভেক্সিনশিং এদমিনিস্তর তৌনবা কেম্পেন্দ অমা পাংথোকপা, মখোয় মখোয়গী খুঙ্গংশিং লু-নানহনবা অমসুং ইশিং মাংহন্দনা য়োকশিন্দুনা থম্নবগী কেম্পেন্দ পাংথোকপগুম্বা খুদমশিং মহাক্না পনখি৷ সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপ্তা য়াওরিবা নুপী অদুনা অনকপদা লৈরিবা দাইরী প্লান্ত, সোলর প্লান্ত অমদা চৎনবা অমসুং মদুদগী খ্বাইদগী ফরবা প্রেক্তিসশিং তম্নবা মহাক্না নুপীশিংদা হায়খি৷

সেল্ফ-হেল্ফ গ্রুপশিং অসি প্রধান মন্ত্রীনা থাগৎখি অমসুং মখোয়না হোৎনরিবশিং অদুনা মরম ওইদুনা অমিৃত মাহোতসব মাই পাকপগী মহৈ অদু মফম খুদিংমক্তা শন্দোক্লগনি অমসুং মসিদগী লৈবাক অসিনা কান্নবা ফংলগনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷

 

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Indian startups raise $10 billion in a quarter for the first time, report says

Media Coverage

Indian startups raise $10 billion in a quarter for the first time, report says
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM expresses grief over the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand
October 19, 2021
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand.

In a tweet, the Prime Minister said;

"I am anguished by the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand. May the injured recover soon. Rescue operations are underway to help those affected. I pray for everyone’s safety and well-being."