Share
 
Comments
দবল্যু.ঐচ.ও. দি.জি.না প্রধান মন্ত্রী মোদীবু সেন্তর অসিগীদমক্তা মহাক্কী তেংবাংগীদমক্তা থাগৎপা ফোংদোকখ্রে
মালেমগী লুচিংবশিংনা দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগীদমক্তা ভারতপু থাগৎপা ফোংদোকখ্রে
“দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিন অসি ভারতনা লৌখিবা থৌদাংঅমসুং লম অসিদা পোতেন্সিয়েল লৈবগীদমক মশক খঙবীবনি”
“ভারতনা পার্তনরশিপ অসিবু মীওইবা খুনাই পুম্বগী সেবা তৌনবগীদমক্তা য়াম্না চাউরবা মথৌদাং অমনি”
“দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিন অসিনা মরম ওইরগা ৱেলনেসকী মাইকৈদা জাম্নাগরনা লৌখিবা থৌদাং অদুগীদমক্তা মালেমদা মশক তাক্লগনি”
“‘ৱান প্লানেত অৱর হেল্থ’ হায়বা খোলাও অসি পিদুনা দবল্যু.ঐচ.ও.না ‘ৱান অর্থ, ৱান হেল্থ’ হায়বা ভরতকী ভিজন অসিবু য়োকখৎখি”
“ভারতকী ত্রেদিস্নেল মেদিসিন সীস্তেম অসি লাইয়েংবা খক্তদা লোইবা নত্তে। মসি পুনশিগী ওইবা হোলিস্তিক সাইন্সনি”
 

প্রধান মন্ত্রীনা মোরিসসকী প্রধান মন্ত্রী, শ্রী প্রবিন্দ কুমার জগনাথ অমসুং ৱার্লদ হেল্থ ওর্গনাইজেশন (দবল্যু.ঐচ.ও.)গী দাইরেক্তর জেনরেল দা. তেদ্রোস ঘেব্রেয়েসসকা লোইননা জাম্নাগরদা ঙসি দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিন (জি.সি.তি.এম.)গী উরেপ-উয়ুং তমখ্রে। জি.সি.তি.এম. অসি মালেম অসিগী ওইনা খ্বাইদগ অহানবা অমসুং অমত্তা ঙাইরবা ত্রেদস্নেল মেদিসিনগী গ্লোবল আউৎপোস্ত সেন্তর ওইরগনি। মসিনা গ্লোবেল ৱেলনেসকী ইন্তর্নস্নেল হব অমা ওইরক্লগনি। বংগ্লাদেশ, ভুতান, নেপাল অমসুং মালদিবসকী প্রেসিদেন্ততগী ভীদিো মেসেজশিং অদু থৌরম অদুদা থাখি। কেন্দ্রগী মন্ত্রী, দা. মনসুখ মান্দৱিয়া, শ্রী সর্বানন্দা সোনোৱাল, শ্রী মুনজাপারা মহেন্দ্রভাই অমসুং গুজরাতকী মুখ্য মন্ত্রী, শ্রী ভুপেন্দ্রভাই পতেলনা থৌরম অদুদা শরুক য়াখি।

ৱার্লদ হেল্থ ওর্গনাইজেশন (দবল্যু.ঐচ.ও.)গী দাইরেক্তর জেনরেল দা. তেদ্রোস ঘেব্রেয়েসসনা জামনাগরদা দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিন লিংখৎনবগীদমক্তা মতেং পুম্নমক পাংখিবগীদমক্তা প্রধান মন্ত্রী মোদীবু মহাক্কী লুচিং অদুগীদমক্তা থাগৎপা ফোংদোকখি। দি.জি. অদুনা সেন্তর অসিবু তশেংনা মালেমগী প্রোজেক্তনি হায়না হায়খি মরমদি দবল্যু.ঐচ.ও.গী মেম্বর ওইবা লৈবাক ১০৭গী মশাগী অখন্নবা সরকারগী ওফিসশিং লৈবনা মালেম পুম্বনা ভারত্তা ত্রেদিস্নেল মেদিসিন লুচিংবীনবগীদমক্তা লাক্কদৌরিবনি। মহাক্না ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী পোত্থোকশিং অসি মালেমগী ওইনা চাউখৎলক্লি অমসুং সেন্তর অসিনা ত্রেদস্নেল মেদিসিনগী ৱাশক অদুবু মহৈ য়ালহন্নবগীদমক্তা তুং কোইনা লৈখিগনি হায়না মহাক্না হায়খি। মালেমগ মফ কয়া অমগী ওইনা ত্রেদিস্নেল মেদিসিন অসি লাইয়েংবগী অহানবা পাম্বৈনি। অনৌবা সেন্তর অসিনা দেতা, ইন্নোভেশন অমসুং সস্তেন্নেবিলিতীদা মিৎয়েং থমগনি অমসুং ত্রদিস্নেল মেদিসিন শিজিন্নবা অসিবু হেন্না হেনগৎহনগনি হায়না হায়খি। সেন্তর অসিগী মরু ওইবা হীরমশিং অদুদি রিসর্চ অমসুং লীদরশিপনি, এভিদেন্স অমসুং লর্নিং, দেতা অমসুং এনালিতিক্স, সস্তেন্নেবিলিতী অমসুং ইক্বিতী অমসুং ইন্নোভেশন অমসুং তেক্নোলোজীনি হায়না দা. তেদ্রোস ঘেব্রেয়েসসনা

মোরিসসকী প্রধান মন্ত্রী, শ্রী প্রবিন্দ কুমার জগনাথনা থৌরম অসিগা মোরিসসকা মরী লৈনহনবগীদমক্তা প্রধান মন্ত্রীবুসু থাগৎপা ফংওদোকখি। মহাক্না চৎনবী কয়া অমদা ইন্দিজেনস মেদিকেল সীস্তেম অমসুং হর্বল প্রোদক্তশিংগী মরু ওইবা অদুগী মতাংদা পনখি। মহাক্না মসিগী সেন্তর অসি হাংবগীদমক্তা মসিদগী হেন্না খ্বাইদগী ফবা মতম অতোপ্পা অমা লৈররোই হায়না হায়খি। মহাক্না মসিগী সেন্তর অসি লিংখৎপদা প্রধান মন্ত্রীনা লৌখিবা লুচিংবা অমগী থৌদাং অদুবু পনখি। “ঐখোয়না প্রধান মন্ত্রী, নরেন্দ্র মোদী জী, ভারত সরকার অমসুং ভারতকী মীয়ামদা মসিগী পুকচেল চাউনা শরুক য়াবগীদমক্তা য়াম্না থাগৎচরি”, হায়না শ্রী প্রবিন্দ কুমার জগনাথনা হায়খি। মহাক্না মোরিসসতা ১৯৮৯দগী আয়ুরবেদপু লেজিসলেতিবনা মশক খঙবীবগী অকুপ্পা মরোলশিংদুসু পীখি। মহাক্না জামনাগরদা আয়ুরবেদিক্কী হিদাক-লাংথকশিং তম্নগীদমক্তা মোরিসসতগী মহৈরোইশিংবু স্কোলারশিপ পীবীবগীদমক্তা গুজরাতপুসু থাগৎপা ফোংদোকখি।

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংলদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা দা. তেদ্রো ঘেব্রেয়েসসপু মহাক্কী মীনুংশি লৈরবা ৱাহৈ-ৱাতাশিং অদুগী মদক্তা থাগৎপা ফোংদোকখি। প্রধান মন্ত্রীনা দা. তেদ্রোস ঘেব্রেয়েসসকা ভরতকা লৈনরিবা মরী অদুগী মতাংদা পনখি অমসুং মহাক্না দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিন (জি.সি.তি.এম.)গী প্রোজেক্ত অসিদা হকথেংননা শরুক য়াখিবা অসিনা মরম ওইরগা মহাক্কী এফেক্সন অদুনা দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী শক্তম অসি ওইরক্লিবনি। প্রধান মন্ত্রীনা দি.জি.দা মহাক্না ভারত্তা থম্লিবা থাজবা অদু নিংবা থুংগনি হায়না থাজবা পীখি।

প্রধান মন্ত্রীনা মোরিসসকী প্রধান মন্ত্রী, শ্রী প্রবিন্দ কুমার জগনাথ অমসুং মহাক্কী ইমুং-মনুংশিংগা লৈনরিবা চহি কুন্থ্রা শাংলবা মরী অদুবুসু পনখি অমসুং মআক্কী ৱাহৈশিং অমসুং মসিদা শরুক য়াবগীদমক্তা থাগৎপা ফোংদোকখি। শ্রী মোদীনা মসিদা য়েংখিবা ভীদিও মেসেজশিং অদুগী লুচিংবশিং অদুবুসু থাগৎপা ফোংদোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি  “দ দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিনঅসি ভারতকী থৌদাং অমসুং লম অসিদা লৈরিবা পোতেন্সিয়েল অদুবু মশক খঙবীবনি”। মহাক্নআ মখাতানা “ভারতনা মসিগী পার্তনরশিপ অসিবু মীওইবা খুনাই পুম্ববু সেবা তৌনবগী য়াম্না চাউরবা থৌদাংনি”

দবল্যু.ঐচ.ও. সেন্তরগী মফম অদুদা নুংঙাইবা ফোংদোক্লদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি “দবল্যু.ঐচ.ও. গ্লোবল সেন্তর ফোর ত্রেদিস্নেল মেদিসিন অসিনা মরম ওইরগা ৱেলনেসকী মাইকৈদা জাম্নাগরনা লৌখিবা থৌদাং অদুগীদমক্তা মালেমদা মশক তাক্লগনি।” চহি য়াংখৈগী মমাংদা মালাম অসিগী খ্বাইদগ অহানবা আয়ুরবেদিক য়ুনিভর্সিতী অসি জামনাগরদা লিংখৎখি হায়না শ্রী মোদীনা হায়খি। সিতী অসিদা ইন্সতিত্যুত ওফ তীচিং এন্দ রিসর্চ ইন আয়রুবেদদা য়াম্না ফরবা আয়ুরবেদিক ইন্সতিত্যুত লৈ।

প্রধান মন্ত্রীনা ঐখোয়গী খ্বাইদগী অথোইবা পান্দম অসি ৱেলনেস ফংনবা ওইগদবনি হায়না হায়খি। লাইনা লৈতবা পুনশি অসি য়াম্না মরু ওই অদুবু ৱেলনেস অসিনা অথোইবা পান্দম ওইগদবনি। ৱেলনেসকী মরিউ ওইবা অসি লাইচৎ মনুংদা মুন্না খঙখি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। “মালেম অসিনা ঙসিদি হেল্থ কিয়র দিলিবরীগী অনৌবা দাইমেন্সন অমগিদমক থিরি। দবল্যু.ঐচ.ও.না ‘ৱান প্লানেত অৱর হেল্থ’কী খোল্লাও অসি পীদুনা ভারতকী ‘ৱান অর্থ, ৱান হেল্থ’কী ভিজন অসিবু য়োকখৎপা অসিদা ঐহাক্না য়াম্না হরাওবা ফাওই”।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি “ভারতকী ত্রেদিস্নেল মেদিসিন সীস্তেম অসি লাইয়েংবা খক্তদা লোইবা নত্তে। মসি পুনশিগী হোলিস্তিক সাইন্সনি।” আয়ুরবেদ অসি নাবা ফগৎহনবা অমসুং লাইয়েংবদগীসু হেল্লি হায়না শ্রী মোদীনা হায়খি অমসুং আয়ুরবেদদা নাবা ফগৎহনবা অমসুং লাইয়েংবদা নত্তনা; সোসিয়েল হেল্থ, মেন্তেল হেল্থ-হেপিনেস, এনভাইরনমেন্তেল হেল্থ, সীমপথি, কমপেসন অমসুং প্রোদক্তিবিতী অসি য়াওরিবনি। “আয়ুরবেদ পুনশিগী লৌশিংনি হায়না লৌনরিবনি অমসুং মঙাশুবা বেদনি হায়না হায়রিবনি”, হায়না শ্রী মোদীনা হায়খি। হকচাং ফনা লৈবা হায়বসি বেলেন্স দাইতকা য়াম্না মরী লৈনৈ হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। মহাক্না হায়খি মদুদি ঐখোয়গী ইপা-ইপুশিংনা দাইত অসিবুলাইয়েংবগী তংখানি হায়না হায় অমসুং ঐখোয়গী মেদিকেল সীস্তেমশিং অসিদা দাইতরী এদভাইসশিংনা পিক থল্লি। য়ুনাইতেদ নেশন্সনা না ২০২৩ অসিবু ইন্তর্নেস্নেল য়িয়র ওফ মিল্লেতস ওইনা খনখিবা হায়বসি ভারতকীদমক্তদি য়াম্না চাউথোকচনিংঙাই ওইবা ৱাফম্নি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। মসিগী খোংথাং অসিনা মী্ইবা জাতিগীদমক য়াম্নআ কান্নগনি হায়না মহাক্না হায়খি।

প্রধান মন্ত্রীনা মালেমগী থাক্তা আয়ুরবেদ, সিদধা, য়ুনানি ফোরমুলেশনশিংগী হেনগৎলক্লিবা দিমান্দশিং অসিগী মতাংদা হায়রদুনা লৈবাক কয়া অমনা লাইচৎ অসিগা মায়োক্ননবগীদমক্তা ত্রেদিস্নেল মেদিসিনদা মরু ওইবা পীরি। অসিগা চপ মান্ননা য়োগনা মালেম শিনবা থুংনা মীয়ম্না পাম্নবা হেনগৎলক্লি। শ্রী মোদীনা য়োগ অসি দাইবেতিস, ওবেসিতী অমসুং দিপ্রেসনগুম্বা লাইনাশিং অসিগা মায়োক্নবদা য়াম্না চাউনা মতেং পাংলি। য়োগ অসিনা মীশিংবু মেন্তেল তেন্সন হন্থহনবদা অমসুং ৱাখল-হকচাং অমসুং ৱাখল্লোনগী মরক্তা বেলেন্স পুরক্লি।

প্রধান মন্ত্রীনা অনৌবা সেন্তর অসিগীদমক্তা পান্দম মঙা থমখি। অহানবদা তেক্নোলোজী শিজিন্নদুনা ত্রেদিস্নেল নোলেজ সীস্তেমগি দেতাবেস অমা শেম্বা; অনিশুবদা জি.সি.তি.এম. মসিগী হিদাক-লাংথকশিং অসিদা থাজবা হেনগৎনবা ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী তেস্তিং অমসুং সর্তিফিকেশনগীদমক্তা ইন্তর্নেস্নেল স্তেন্দার্দ শেম্বা য়াগনি। অহুমশুবদা, জি.সি.তি.এম.না প্লেততফোর্ম অমা ওইদুনা মালেমগী ত্রেদিস্নেল মেদিসিনগী এক্সপর্তশিংনা পুল্লপ পুন্দুনা অমসুং মখোয়গী এক্সপরিয়েন্সশিং অদু শিয়র তৌনগনি। মরিশুবদা, জি.সি.তি.এম.না ত্রেদিস্নেল মেসিনশিংগী লমদা রিসর্চ তৌনবগীদমক্তা ফন্দিং থাদগদবনি। অরোইবদা জি.সি.তি.এম.না পেসেন্তশিংনা ত্রেদিস্নেল অমসুং মোদর্ন মেদিসিন অনিমক্তগী কান্নবা ফংনবা অখন্না লাইনাশিংগী হোলিস্তিক ত্রীতমেন্তকীদমক্তা প্রোতোকোলশিং দেবেলপ তৌগদবনি।

শ্রী মোদীনা ‘ৱাসুথৈৱ কুতুমবকম’গী ভারতকী ৱাখল্লোন অদুবু হায়খি অমসুং মালেম পুম্বনা হকচাং ফনা লৈনবা হায়খি। দবল্যু.ঐচ.ও.-জি.সি.তি.এম. লিংখৎপা অসিনা, মসিগী চৎনবী অসিবু মখাতানা হেন্না চাউখৎহল্লগনি হায়না মহাক্না হায়খি।

 

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
PM Modi’s Digital India vision an accelerator of progress: Google CEO Pichai

Media Coverage

PM Modi’s Digital India vision an accelerator of progress: Google CEO Pichai
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM greets Indian Navy on Navy Day
December 04, 2022
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted all navy personnel and their families on the occasion of Navy Day.

In a tweet, the Prime Minister said;

"Best wishes on Navy Day to all navy personnel and their families. We in India are proud of our rich maritime history. The Indian Navy has steadfastly protected our nation and has distinguished itself with its humanitarian spirit during challenging times."