Share
 
Comments
Awaas Yojana does not just provide homes to the rural poor but also gives them confidence: PM Modi
Now the houses under the PM Awaas Yojana have water, LPG and electricity connections when they are handed over to the beneficiaries: PM
We need to strengthen the poor to end poverty: PM Modi

ভিদিও কনফরেন্সকী খুৎথাংদা মৈধ্য প্রদেসতা পাংথোকপা ‘গৃহ প্রবেশম’ থৌরমদা প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৱা ঙাংখ্রে, মফম অদুদা প্রধান মন্ত্রী অৱাজ য়োজনা-গ্রামিন(পি.এম.এ.ৱাই.-জি)গী মখাদা ইমুং লাখ ১.৭৫দা চেক্কী য়ুমশিং য়েন্থোকখ্রে।

মৈধ্য প্রদেসতা পি.এম.ৱাই.-জি.গী কান্নবা ফংলিবশিংগা প্রধান মন্ত্রী ৱারী শানখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ঙসি মখোয়গী অনৌবা য়ুমশিংদা চঙলবা কান্নবা ফংলবা ইমুং লাখ ১.৭৫ মখোয়গী মঙলানগী য়ুম ফংলে অমসুং মখোয়গী অঙাংশিংগী তুংগী পুন্সিগী থাজবা অমসু ফংলে। ঙসি য়ুমশিং ফংলবা কান্নবা ফংলবা মীওইশিং অসি হৌখিবা চহি ৬দা মখোয়গী য়ুমশিং ফংখ্রবা ইমুং করোর ২.২৫গী মরক্তা য়াওরে অমসুং ভারাগী য়ুম অমা নৎত্রগা স্লম অমা নৎত্রগা লৈবাক্না শাবা য়ুমদা লৈবগী মহুৎতা হৌজিক মখোয় মশাগী য়ুমদা লৈরগনি। মহাক্না কান্নবা ফংলবশিংদা দিৱালিগী য়াইফ-পাউজেল পীখি অমসুং হায়খি করিগুম্বা কোরোনা লৈরমদ্রবদি মখোয়গী হরাওবদা শরুক য়ানবা মহাক মশামক মখোয়গী মরক্তা য়াওরমগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ঙসি অসি লায়রবা ইমুং লাখ ১.৭৫গী পুন্সিশিংদা নিংশিংদুনা লৈহৌরগদবা মিকুপ অমা ওইবতা নত্তনা , লৈবাক অসিদা য়ুম লৈজবা মীওই খুদিংমক্তা চেক্কী য়ুম ফংহন্নবা অচৌবা খোঙথাং অমসু ওইরে। মসিনা লৈবাক অসিদা য়ুম লৈজদবশিংদা থাজবা হেনগৎহল্লে অমসুং অমসুং কান্নবা ফংফম থোকপা মীওইশিংদা কান্নবা ফংহন্নবা সরকারগী স্কিম অচুম্বা লাল্লোংগা লোয়ন্না কমদৌনা হৌদোকখিবগে হায়বদু থবক ওইনা উৎলে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি কোরোনা মনুংগী অৱাবা কয়া থেংনরবসু, প্রধান মন্ত্রী অৱাজ য়োজনা-গ্রামিনগী মখাদা লৈবাক শীনবা থুংনা য়ুম লাখ ১৮ শাবা লোইশিনখ্রে অমসুং মখোয়গী মরক্তা মৈধ্য প্রদেসতা য়ুম লাখ ১.৭৫ শাবা লোইশিনখ্রে। চাংচৎ অমদা প্রধান মন্ত্রী অৱাজ য়োজনা-গ্রামিনগী মখাদা য়ুম অমা শাবদা চাউরাক্না নুমিৎ ১২৫ চংই অদুবু কোরোনা মতম অসিদা, রেকোর্দ অমা ওইনা য়ুম অমা শাবদা শুপ্নগী নুমিৎ ৪৫দগী ৬০ ফাওবা চংখি। মসি শিন্মীশিংনা সহরশিংদগী মখোয়গী খুঙ্গংশিংদা হল্লকপদগী পাংথোকপা ঙম্বনি। মসি অৱাবশিং খুদোংচাবা অমা ওন্থোকপগী অচৌবা খুদম অমনি। কোইচৎ চৎতুনা থবক শুরিবা শিন্মীশিংনা মখোয়গী ইমুং-মনুংশিং থাক্নবা প্রধান মন্ত্রী গরিব কলয়ান রোজগার অভিয়ানগী কান্নবা মপুংফানা লৌখি অমসুং মসিগা লোয়ন্না মখোয়গী লায়রবা মরুপশিংগী য়ুম শানবা থবক শুখি।

প্রধান মন্ত্রী গরিব কলয়ান অভিয়ানগী মখাদা মৈধ্য প্রদেস য়াওনা লৈবাক অসিগী রাজ্য কয়াদা লুপা করোর ২৩গী প্রোজেকশিং মপুংফানা লোইশিনবদা প্রধান মন্ত্রীনা অপেনবা ফোঙদোকখি। মহাক্না হায়খি স্কিম অসিগী মখাদা খুঙ্গং খুদিংদা লায়রবশিংগী য়ুম শারে, য়ুম খুদিংদা থক্নবা ঈশিং ফংহন্নবা থবকশিং পায়খৎলে, অঙ্গনৱাদিশিং অমসুং পঞ্চায়ৎশিংগী বিল্দিংশিং অমসুং শঙ্গোনশিং শাখ্রে অমসুং পুখ্রিশিং অমসুং গুহাশিং তৌখ্রে।

মহাক্না হায়খি য়োজনা অসিনা কান্নবা অনি পীরে। অহানবদা সহরশিংদগী মখোয়গী খুঙ্গংশিংদা হল্লক্লবা কোইচৎ চৎতুনা থবক শুরিবা শিন্মীশিং থবক ফংহল্লে। অনিসুবদা, য়ুম-কৈ শাবদা চঙবা পোৎলমশিং হায়বদি চেক, সিমেন্ত, লৈঙোই য়োল্লে। মসিগী ৱারবা মতম অসিদা প্রধান মন্ত্রী গরিব কলয়ান রোজগার অভিয়ান্না খুঙ্গংগী শেন্মিৎলোন্দা অচৌবা মতেং অমা পাংলে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি চহি কয়াগী মমাংদগী লায়রবশিংগী য়ুম শানবা লৈবাক অসিদা তোঙান-তোঙানবা স্কিমশিং হৌদোকখ্রে। অদু চিংলেম্বা পুন্সি অমা ফংহন্নবা, লায়রবা করোর কয়াদা য়ুম ফংহন্নবা পান্দম অদু কৈদৌঙৈদা ফংবা ঙমদ্রি। মসি সরকারনা কাহেন্না খুৎ থিংজিনবা, পুকচেল শেংবা ৱাৎপা অমসুং তশেংনা কান্নবা ফংগদৌরিবা মীওই অদুগা ৱা খন্নদবদগী ওইহনবনি। মমাংদা পায়খৎখিবা থৌরাংশিংদা পুকচেল শেংবা ৱাৎপদগী লায়রবশিংনা মগুন লৈতবা ফত্তবা য়ুমশিং ফংখিবনি।

শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা হায়খি মমাংগী থৌদোকশিং নৈনরবা মতুংদা স্কিম অসি ২০১৪দা শেমদোকখি অমসুং মসি অনৌবা লাল্লোং অমগা লোয়ন্না প্রধান মন্ত্রী অৱাজ য়োজনা হায়না হৌদোকখি। কান্নবা ফংগদবা মীওই খনবদগী হৌরগা য়ুম য়েন্থোকপা ফাওবগী থবকশিং অরোন-অথুপ অমতা লৈতনা পাংথোকখি। মমাংদা লায়রবশিংনা সরকারগী মতুং ইন্নখি , হৌজিক সরকারনা মীয়ামগী মতুং ইন্নরে। কান্নবা ফংগদবা মীওইশিং খন্নবদগী হৌরগা য়ুম শাবা ফাওবগী থবকশিং পায়খৎনবা সাইন্তিফিক ওইবা অমসুং অরোন-অথুপ লৈতবা পাম্বৈশিং শীজিন্নরে। মসি খক নত্তনা, য়ুম শানবা লমদম অসিদা ফংবা অমসুং হান্না শীজিন্নখ্রবা পোৎলমশিং শীজিন্ননবা মিৎয়েং চঙলে। মফম অদুগী দরকার ওইবা অমসুং চৎনবীগী মতুংইন্না য়ুমগী দিজাইন শেম-শাখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি লায়রবশিংনা য়ুম অমা খক ফংবতা নত্তনা, মখোয়না তোইলেতশিং, উজ্জৱালা গ্যাস কন্নেক্সন, সৌভাগ্যা য়োজনা, মৈ শম্বা, এল.ই.দি ব্লব অমসুং তোতি ঈশিং শম্বা ফংলে। খুঙ্গংগী ইচলশিংগী পুন্সিশিং অহোংবা পুরকপদা প্রধান মন্ত্রী অৱাজ য়োজনা, শ্বাছ্চ ভারত ভিয়ান্না মরুওইবা থৌদাং অমা লৌরে। কেন্দ্র সরকারগী য়াইফ-থৌরাংগী য়োজনা ২৭গা প্রধান মন্ত্রী অৱাজ য়োজনাগা শম্নরে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি প্রধান মন্ত্রী অৱাজ য়োজনাগী মখাদা শাবা য়ুমশিং অয়াম্বনা নুপীগী মমিংদা রেজিস্তার তৌরে নৎত্রগা য়ুমগী নুপীগা অপুনবা ওইনা রেজিস্তার তৌরে। অনৌবা থবক ফংনবগী খুদোংচাবা কয়া পীরে অমসুং য়ুম শাবগী থবক্তা মশিং য়াম্লবা নুপীশিং শিন্মী ওইনা শীজিন্নরে। মৈধ্য প্রদেসতা চেক্না য়ুম শাবা শিন্মী লিশিং ৫০ ত্রেনিং পীবগী মনুংদা নুপী ৯০০০ য়াওখি। লায়রবশিংগী শেন্থোক হেনগৎলকপা মতমদা, মখোয়গী থাজবা হেনগৎলকই। মরম অদুনা মশাগী ওক্নবা পুথোকচবা ভারত অমা শেমগৎনবা ৱাশকসু মপাঙ্গল কনখৎলকই। মসিগী থাজবা অসি মপাঙ্গল কনখৎনবা, ২০১৪দগী খুঙ্গং খুদিংমক মতমগী অনৌবা মচাক-মথুমশিং শেমগৎলক্লি।

নুমিৎ ১০০০গী মনুংদা খুঙ্গং লিশিং ৬দা ওপ্তিকেল ফাইবর কেবল ফুমগনি হায়না ২০২০গী অগস্ত ১৫দা লাল কিলাদগী মহাক্না থাজবা পীখিবা অদু প্রধান মন্ত্রীনা নিংশিংখি। মহাক্না হায়খি কোরোনা মনুং অসিদা, প্রধান মন্ত্রী গরিব কলয়ান রোজগার অভিয়ানগী মখাদা মসিগী থবক অসি য়াংনা পায়খৎলে। চয়োল খরগী মনুংদা জিলা ১১৬দা কিলোমিতর ৫০০০গী ওপ্তিকেল ফাইবর কেবল ফুমখ্রে। গ্রাম পঞ্চায়ৎ ১২৫০ হেনবা ওপ্তিকেল ফাইবর কেবল লিশিং ১৯গা শম্নরে অমসুং ৱাই-ফাই হোত স্পোৎ লিশিং ১৫ ফংহনখ্রে। ঙসিদি সরকারগী থবক খুদিংমক ওনলাইন্দা ফংবদগী কান্নবশিংসু য়াংনা ফংলে, শেঞ্জা-থুমজা লৈত্রে অমসুং থবক মচা অমগীসু খুঞ্জাশিং সহরদা চৎত্রে। খুঙ্গং অমসুং লায়বদা শক্তি পীবদগী মসিগী খোঙজং অসি থাজবা অমগা লোয়ন্না হৌজিক হেন্না খোঙজেল য়াংলগনি।

Click here to read full text speech

Pariksha Pe Charcha with PM Modi
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Cumulative vaccinations in India cross 18.21 crore

Media Coverage

Cumulative vaccinations in India cross 18.21 crore
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 16 মে, 2021
May 16, 2021
Share
 
Comments

Prime Minister Narendra Modi reviewed preparations to deal with the impending Cyclone Tauktae

PM Modi’s governance – Sabka Saath Sabka Vikas