Share
 
Comments
পি.এম.না রাজ্য অমসুং য়ু.তি. ৩৫দা শেমগৎপা পি.এস.এ. ওক্সীজেন প্লান্তশিং খুৎশিন্নখ্রে
লৈবাক অসিগী জিলা পুম্নমক্তা পি.এস.এ. ওক্সীজেন প্লান্তশিং হৌজিক কম্মিসন তৌখ্রে
মহাক্না লৈবাক অসিগী অমদি উত্তরাখন্দগী মীয়ামদা মহাক্না সরকার অসিগী মকোক ওইনা লেপ্পা নাইদবা খোঙচৎ অসিগী চহি ২১ শুরকপদা তৌবীমল খঙবা উৎখ্রে
“উত্তরাখন্দগী লমগা ঐহাক্কা লৈনরিবা মরী অসি থমোয়গী ওইবা মরী খক্তা নত্তে মসি থবক ওইনা পাঙথোকপগী মরীসু ওইরি, তৎনা থানবা য়াদবতা নত্তনা তঙাই ফদবা অমসু ওইরি”
“কোরোনাগা লান্থেংনবদা ভারতনা অতেনবা মতমদা খুদোংচাবা কয়া লৈহল্লিবা অসিনা ঐখোয়গী লৈবাক্কী তৌবা ঙম্বগী মতিক উৎলি। লাইচৎ মমাংদা শুপ্নতগী তেস্তিং লেব ১দগী চাউরাকপা লেব লিশিং ৩গী নেৎৱর্ক শেমগৎখি”
“অপাম্বা হেক লৈরকপদগী, ভারতনা মেদিকেল ওক্সীজেন পুথোকপগী চাংবু শরুক ১০ হেন্না হেনগৎহনখি”
“অথুবদা ভারতনা ভেক্সিনেসনগী মশিং করোর ১০০ য়ৌরগনি”
“ঙসিদি, লৈবাক্কী প্রজানা মখোয়গী খুদোংচাদবা পুরক্কনি অদুগা মদুগী ৱারোইশিন পীগনি হায়না সরকারনা ঙাইদুনা লৈত্রে। অসিগুম্বা থৌওংশিংসি সরকারগী ৱাখল্লোন অমসুং পথাপশিংদগী ঐখোয়না লৌথোক্লি। হৌজিক্তি সরকারনা প্রজ
“উত্তরাখন্দগী লমগা ঐহাক্কা লৈনরিবা মরী অসি থমোয়গী ওইবা মরী খক্তা নত্তে মসি থবক ওইনা পাঙথোকপগী মরীসু ওইরি, তৎনা থানবা য়াদবতা নত্তনা তঙাই ফদবা অমসু ওইরি”
থৌরম অসিদা কেন্দ্র সরকারশিং, রাজ্যপাল, উত্তরাখন্দগী মুখ্য মন্ত্রী, হকশেল মন্ত্রীশিং অমসুং হেল্থকিয়র প্রোফেস্নেলশিংসু শরুক য়াখি।
প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি উত্তরাখন্দগী লমগা মহাক্কা লৈনরিবা মরী অসি থমোয়গী ওইবা মরী খক্তা নত্তনা এক্সনগী ওইবা মরীসু লৈনরি ইসেন্স খক্তা নত্তনা ইলিমেন্তসু ওইরি।
“ঙসিদি, লৈবাক্কী প্রজানা মখোয়গী খুদোংচাদবা পুরক্কনি অদুগা মদুগী ৱারোইশিন পীগনি হায়না সরকারনা ঙাইদুনা লৈত্রে। অসিগুম্বা থৌওংশিংসি সরকারগী ৱাখল্লোন অমসুং পথাপশিংদগী ঐখোয়না লৌথোক্লি। হৌজিক্তি সরকারনা প্রজ

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি উত্তরাখন্দদা লৈবা এম্স রিশিকেশতা পাঙথোকপা থৌরম অঞদা রাজ্য অমসুং য়ুনিয়ন তেরিতোরী ৩৫দা পি.এম. কিয়র্সকী মখাদা শেমগৎপা প্রেসর স্বিং এদজোর্প্সন (পি.এস.এ.) ওক্সীজেন প্লান্ত ৩৫ লৈবাক্কী মীয়ামদা খুৎশিন্নখ্রে। মসিগা লোয়ননা লৈবাক অসিগী জিলা পুম্নমক্তা পি.এস.এ. ওক্সীজেন প্লান্তশিং হৌজিক কম্মিসন তৌরগনি। থৌরম অসিদা কেন্দ্র সরকারশিং, রাজ্যপাল, উত্তরাখন্দগী মুখ্য মন্ত্রী, হকশেল মন্ত্রীশিং অমসুং হেল্থকিয়র প্রোফেস্নেলশিংসু শরুক য়াখি।

মীতিন অদুদা ৱা ঙাংলদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা ঙসিদগী নবরাত্রী য়াইফরবা কুমহৈ হৌরে। মহাক্না হায় নবরাত্রীগী অহানবা নুমিৎ অসি ইমা শৈলপুত্রীদা খুরুমজবা নুমিৎনি। ইমা শৈলপুত্রী অসি হিমালয়গী মচানুপীনি হায়না ফোঙদোকখ্রে। “ঙসিগী নুমিৎ অসিদা ঐহাক্না মফম অসিদা লৈবা, মফমসিদা লাক্তুনা মফমসিগী লৈবাকপু খুরুমজবা, হিমালয়গী লমদম অসিদা খুরুমজবা, পুন্সিদা মসিদগী হেন্না নুংঙাইবা করি লৈগদগে” হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোঙদোখ্রে। মহাক্না ওলিম্পিক্স অমসুং পেরালিম্পিক্সতা রাজ্য অসিনা শীংথানীংঙাই ওইবা পর্ফোর্মেন্স উৎখিবগীদমক থাগৎপসু ফোঙদোকখি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি উত্তরাখন্দগী লমগা মহাক্কা লৈনরিবা মরী অসি থমোয়গী ওইবা মরী খক্তা নত্তনা এক্সনগী ওইবা মরীসু লৈনরি ইসেন্স খক্তা নত্তনা ইলিমেন্তসু ওইরি।

ঙসিগী তাং অসি মহাক্কী ওইনা য়াম্না মরু ওই হায়না মখা তারদুনা প্রধান মন্ত্রীনা ঙসিগী নুমিৎসিমক্তদা চহি ২০গী মমাংদা মহাক্না মীয়ামগী সেবা তৌজনবা থৌদাং ফংজখি। মীয়ামগী মরক্তা লৈদুনা, মীয়ামগী মতেং পাংবগী খোঙচত্তি দিকেদ কয়াগী মমাংদগী হৌখ্রবনি, অদুবু ঙসিদগী চহি ২০গী মমাংদা মহাক্না গুজরাতকী মুখ্য মন্ত্রী ওইনা অনৌবা থৌদাং ফংখি হায়না মহাক্না মখা তাখি। মহাক্না উত্তরাখন্দগী রাজ্য শেমখিবগী খোঙচৎকী অহৌবগা মহাক্না মসিগী মতুংদা থা খরা লৈরগা গুজরাতকী মুখ্য মন্ত্রী ওইনা থৌ পুখিবগা লোয়ননা পুন্না তাখি হায়নসু ফোঙদোকখি। মহাক্না হায়খি মীয়ামগী থৌজালশিংগা লোয়ননা মহাক্না প্রধান মন্ত্রীগী থাক অসি য়ৌবা ঙমগনি হায়বা খল্লুবা লৈখিদে। প্রধান মন্ত্রীনা লৈবাক অসিগী অমদি উত্তরাখন্দগী মীয়ামদা মহাক্না সরকারগী মকোক ওইনা লেপ্পা লৈতনা চহি ২১গী খোঙচৎ মপুং ফারকপদা তৌবীমল খঙবা উৎখ্রে।

শ্রী মোদীনা য়োগ অমসুং আয়ুর্বেদগুম্বা পুন্সি পীরিবা শক্তিশিং অসিগী মপাঙ্গল কনখৎখিবা লমদম অসিদা ঙসি ওক্সীজেন প্লান্তশিং খুৎশিন্নখ্রে। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি কোরোনাগা লান্থেংনবদা ভারতনা অতেনবা মতমদা খুদোংচাবা কয়া লৈহল্লিবা অসিনা ঐখোয়গী লৈবাক্কী তৌবা ঙম্বগী মতিক উৎলি। শুপ্নতগী তেস্তিং লেব ১দগী চাউরাকপা লেব লিশিং ৩গী নেৎৱর্ক শাখি। ভারতনা মাস্ক অমসুং কিতশিংগী ইম্পোর্তর তৌরম্বদগী এক্সপোর্তর তৌবা ওইরকখি। লৈবাক অসিগী মনুং হঞ্জিনবা মফমশিংদা অনৌবা ভেন্তিলেতরশিংগী খুদোংচাবশিং ফংহনখি। ভারতনা মেদ ইন ইন্দিয়া কোরোনা ভেক্সিন অসি খোঙজেল য়াংনা অমসুং চাউনা মেন্যুফেকচরিং তৌখি। ভারতনা মালেমগী খ্বাইদগী চাউবা অমসুং খোঙজেল য়াংনা ভেক্সিনেসন কেম্পেন ইমপ্লিমেন্ত তৌখি। প্রধান মন্ত্রীনা ভারতনা তৌখিবা অসি ঐখোয়গী অখাং কনবা, ঐখোয়গী শেবা অমসুং ঐখোয়গী সোলিদরিতীগী খুদম অমনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মহৌশাগী নুমিৎশিংদা ভারতনা নোংমদা লিক্বিদ মেদিকেল ওক্সীজেন মেত্রিক তন ৯০০ পুথোকই। দিমান্দ হেনগৎলকখিবগা লোয়ননা ভারতনা মেদিকেল ওক্সীজেন পুথোকপা অসি শরুক ১০ হেনগৎখি। মহাক্না মখা তারদুনা হায়খি মসি মালেমদা লৈরিবা লৈবাক অমা হেক্তগী ওইনা ফংবা ঙমলোইদবা পান্দম অমা ওইখি অদুবু ভারতনা মসিদা মাইপাকপা ঙমখি।

প্রধান মন্ত্রীনা কোরোনা ভেক্সিন দোজ করোর ৯৩ হেন্না কাপখিবা অসিদি ভারত মচা খুদিংমক্না চাউথোকচগদবা ৱাফম্নি হায়খ্রে। অথুবা মতমদা ভারতনা করোর ১০০ য়ৌরগনি। ভারতনা কোৱিন প্লেৎফোর্ম পুথোক্তুনা অশুক চাউবা মওংদা ভেক্সিন কাপ্পা য়াই হায়না মালেমদা তাকপা ঙম্লে হায়না মহাক্না ফোঙদোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি সিদি, লৈবাক্কী প্রজানা মখোয়গী খুদোংচাদবা পুরক্কনি অদুগা মদুগী ৱারোইশিন পীগনি হায়না সরকারনা ঙাইদুনা লৈত্রে। অসিগুম্বা থৌওংশিংসি সরকারগী ৱাখল্লোন অমসুং পথাপশিংদগী ঐখোয়না লৌথোক্লি হায়না মহাক্না হায়খি। হৌজিক্তি সরকারনা প্রজাগী মনাক্তা ওইনা চৎলে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি চহি ৬-৭গী মমাংদা ফাওবা রাজ্য খরখক্তদা এমসকী খুদোংচাবা লৈরম্মি, ঙসিদি রাজ্য খুদিংদা লৈহন্নবা থবক পায়খৎলি। মহাক্না হায়খি এম্স ৬তগী হেন্দোক্তুনা এমস ২২গী নেৎৱর্ক অমা শেম্নবা ঐখোয়না খোঙজেল য়াঙনা থবক পায়খৎলি। লৈবাক্কী জিলা খুদিংদা য়ামদ্রবদা মেদিকেল কোলেজ অমমম লৈহনবা হায়বসি সরকারগী পান্দম্নি। মহাক্না হায়খি হান্নগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী অতল বিহারি বাজপায়ীনা উত্তরাখন্দ শেম্বগী মঙলান অদু থুংহনলমখি। শ্রী অতল বিহারি বাজপায়িনা কনেক্তিবিতী অসি চাউখৎ-থৌরাংগা হকথেংননা মরী লৈনৈ হায়না থাজখি। মহাক্না পীরম্বা ইথিলনা মরম ওইরগা ঙসি লৈবাক অসিদা অমুক্তা ওইখিদ্রিবা মওংদা খোঙজেল য়াংনা অমসুং চাউনা কনেক্তিবিতী ইনফ্রাস্ত্রকচর ফগৎহন্নবগীদমক থবক পাইখৎলি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোঙদোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ইং ২০১৯দা জল জীবন মিসন হৌদৈক্ত্রিঙৈগী মমাংদা উত্তরাখন্দগী শুপ্নগী য়ুম লাখ ১গা লিশিং ৩০না তোতি ঈশিং ফংলম্মি। ঙসিদি, উত্তরাখন্দগী য়ুম লাখ ৭গা লিশিং ১০দগী হেনবদা তোতি ঈশিং ফংলে। হায়বদি, শুপ্নগী চহি ২দা রাজ্যগী মনুং হঞ্জিনবা মফমশিংগী চাউরাকপা য়ুম লাখ ৬তা ঈশিংগী কন্নেক্সন ফংখি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি সরকারনা লান্মী, মমাংদা লান্মী ওইরম্বা মীওই খুদিংগী য়াইফনবগীদমক্তা পুকচেল শেংনা থবক কয়া পায়খৎলি। ৱান রেঙ্ক, ৱান পেন্সন হৌদোক্তুনা লান্মী ইচিল-ইনাও খুদিংগী চহি ৪০গী অপাম্বা ফংহনখিবসি ঐখোয়গী সরকারনি হায়না মহাক্না মখা তাখি।

 

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
Opinion: Modi government has made ground-breaking progress in the healthcare sector

Media Coverage

Opinion: Modi government has made ground-breaking progress in the healthcare sector
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 30 মার্চ , 2023
March 30, 2023
Share
 
Comments

Appreciation For New India's Exponential Growth Across Diverse Sectors with The Modi Government