Share
 
Comments
“নখোয়গী বেত্চ অসিনা লাক্কদৌরিবা চহি ২৫গী অমৃত কালসিদা লৈবাক চাওখৎপগী মরুওইবা থৌদাং য়াগদৌরিবনি”
“ওইরক্লিবা লাইচৎ মনুংগী মালেমগী মচৎ অসিদা, ভারতনা মাগী শক্লোন হেনগৎহনগদবনি অমদি খোঙজেল য়াঙনা চাওখৎহনগদবনি”
“আত্মনিরভর ভারত অমসুং অনৌবা ভারত হায়বসি ২১শুবা চহিচাগী খ্বাইদগী চাউবা পান্দম্নি হায়বসি অদোমগী পুক্নিংদা মতম পুম্নমক্তা লৈগদবনি”
“অদোমগী সর্ভিসগী চহিশিংদা, সর্ভিস অমসুং থৌদাংগী ৱাফমশিংনা অদোমগী ইশাগী অমদি শিন্ফমগী মায় পাকপগী পাদম ওইগদবনি”
“অদোম্না মশিংগীদমক থবক তৌরোইদবনি, মীয়ামগী পুন্সিগীদমক থবক তৌগদবনি”
“অমৃৎ কালগী মতম অসিদা ঐখোয়না অওনবা পুরক্কদবনি, পাঙথোক্কদবনি, অমদি মথংগী থাক্তা অহোংবা পুরক্কদবনি। মরম অসিননি ঙসিগী ভারতনা ‘সবকা প্রয়াস’ হায়বসিগী ৱাখল্লোন্দা মাঙদা চঙশিল্লিবসি”
“অদোম্না অরায়বা থবক অমত্তা ফংদনবা থৌনিগদবনি”
“নুংঙাইবা মফমদা চঙশিন্নবা অদোম্না খল্লিবমখৈ, অদোমগী খোজেল অমদি লৈবাক্কী খোঙজেল লেপ্লক্কনি”

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি লাল বহাদুর সাস্ত্রি নেসনেল একাদমী ওফ এদমিনিস্ত্রেসন্দা (এল.বি.এস.এন.এ.এ.) পাঙথোকপা ৯৬শুবা কমন ফাউন্দেসন কোর্স লোইশিনবগী থৌরমদা ভিদিও কন্ফরেন্সিংগী খুত্থাঙদা ৱা ঙাঙখ্রে‍। মহাক্না অনৌবা স্পোর্তস কম্প্লেক্সসু শঙ্গাখি অমদি হেপী ভেলী কম্প্লেক্সপু লৈবাক মীয়ামদা কত্থোকখি‍।

থৌরমদুদা, প্রধান মন্ত্রীনা ওফিসরশিং অদুনা মখোয়গী কোর্স লোইশিনবগীদমক তরাম্না ওকখি অমদি হোলিগী য়াইফরবা পুংফমসিদা য়াইফ-পাউজেল পীখি‍। হায়রিবা বেৎচ অসিনা অজাদি কা অমৃৎ মহোতসবকী চহিসিদা মখোয়গী এক্তিব সর্ভিসতা খোঙ থাংজিল্লিবসি বেৎচ অসিগী তোপ তোপ্পা মশক অমনি হায়বা ৱাফম থমখি‍। “নখোয়গী বেত্চ অসিনা লাক্কদৌরিবা চহি ২৫গী অমৃত কালসিদা লৈবাক চাওখৎপগী মরুওইবা থৌদাং য়াগদৌরিবনি” হায়নসু মহাক্না মখা তাখি‍।

প্রধান মন্ত্রীনা লাইচৎ মতুংগী ওইরক্লিবা মালেমগী অনৌবা মচৎকী মতাঙদা ৱা ঙাঙখি‍। মহাক্না ফোঙদোকখিবদা, ২১শুবা চহিচাগী তানফমসিদা মালেম অসিনা ভারতকী মায়কৈদা মীৎয়েঙ থম্লি‍। “ওইরক্লিবা লাইচৎ মনুংগী মালেমগী মচৎ অসিদা, ভারতনা মাগী শক্লোন হেনগৎহনগদবনি অমদি খোঙজেল য়াঙনা চাওখৎহনগদবনি” হায়না মহাক্না হায়খি‍। আত্মনিরভর ভারত অমসুং অনৌবা ভারত হায়রিবা ২১শুবা চহিচাগী খ্বাইদগী চাউবা পান্দম অসিবু ওফিসরশিং অসিগী ৱাখলদা মতম পুম্নমক্তা লৈগদবনি হায়বা ৱাফম মহাক্না থমখি‍। “ঐখোয়না তাঞ্জা অসিবু মাঙহনফদে” হায়না মহাক্না হায়খি‍।

সিভিল সর্ভিসকী মতাঙদা সর্দার পতেলগী মীৎয়েঙগী মতাঙদা পল্লদুনা, সর্ভিস অমদুং থৌদাংগী ৱাখল্লোন ত্রেনিং অসিগী নুংগী ওইবা শরুক ওইদুনা লাক্লি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি‍। “অদোমগী সর্ভিসগী চহিশিংদা, সর্ভিস অমসুং থৌদাংগী ৱাফমশিংনা অদোমগী ইশাগী অমদি শিন্ফমগী মায় পাকপগী পাদম ওইগদবনি” হায়না মহাক্না হায়খি‍। থৌদাং অমসুং পান্দমগী ৱাখল্লোনগা লোয়ননা থবক পাঙথোকপা মতমদা থবক অমত্তা পোৎলুম ওইরোই হায়বা ৱাফমসু মহাক্না ফোঙদোকখি‍। মখোয়না সর্ভিস অসিদা পান্দম অমগী মখাদা অমদি খুন্নাই অমসুং লৈবাক্কী লমদা অফবা অওনবা অমা পুরকপগী শরুক অমা ওইগনি হায়বা ৱাখল্লোন্দা লাক্লিবনি হায়না মহাক্না ওফিসরশিংগী মফমদা থমখি‍।

হীরমসিদা থেংনরক্কদবশিং লমশিংদুদগী লাক্কদবা ফাইলশিংগী ৱাফমশিং তশেংনা পুক্নিংদা ফাওবগী তঙাইফদবা ৱাফমগী মতাঙদা প্রধান মন্ত্রীনা ফোঙদোকখি‍। ফাইলশিংদা মশিং অমসুং স্তেতিস্তিক্স খক্তা য়াওবা নত্তে, মীয়ামগী পুন্সি অমদি মঙলান কয়া য়াওরিবনি হায়না মহাক্না হায়খি‍। “অদোম্না মশিংগীদমক থবক তৌরোইদবনি, মীয়ামগী পুন্সিগীদমক থবক তৌগদবনি” হায়না মহাক্না হায়খি‍। ওফিসরশিং অসিনা মতম পুম্নমক্কী ওইবা ৱাখৈ পুরক্নবগীদমক ৱায়েৎ অদুগী মরুদা চঙশিন্দুনা চৎন-কাঙলোন ঙাক্না থবক পায়খৎকদবনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি‍। অমৃৎ কালগী মতম অসিদা ঐখোয়না অওনবা পুরক্কদবনি, পাঙথোক্কদবনি, অমদি মথংগী থাক্তা অহোংবা পুরক্কদবনি‍। মরম অসিননি ঙসিগী ভারতনা ‘সবকা প্রয়াস’ হায়বসিগী ৱাখল্লোন্দা মাঙদা চঙশিল্লিবসি, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি‍। ফিরেপ খুদিংমক মমৈদা লৈরিবা মীওইদুগী য়াইফনবগী পাদম্না ওনগদবনি হায়বা মহাত্মা গান্ধীগী লাইৱাবুসু মহাক্না নীংশিংখি‍।

প্রধান মন্ত্রীনা ওফিসরশিং অদুদা মখোয়গী দিস্ত্রিক্তশিংদা লমদমদুগী থাক্তা লৈবা শিংনবা ৫-৬ খঙদোক্নবা অমদি হায়রিবা ৱাফমশিংদুদা থবক পায়খৎনবা থৌদাং শিন্নখি‍। শিংনবশিং খঙদোকপনা শিংনবশিং অদুবু চুমথোকপগী অহানবা খোঙথাঙনি হায়না মহাক্না হায়খি‍। লায়রবা ইমুংশিংদা পক্কাগী য়ুম অমসুং ইলেক্ত্রিসিতী কন্নেক্সন পীবদা লৈরিবা শিংনবশিং খঙদোকপগী লৈঙাক্কী থৌওং, অমসুং হায়রিবশিং অদুবু পি.এম. অৱাস য়োজনা, সৌভাগ্য স্কিম অমসুং স্কিম ফোর এস্পিরেসনেল দিস্ত্রিক্তনবিংবা স্কিমশিংনা ৱাখৈ পুরকখিববু খুদম ওইনা মহাক্না পীখি‍। হায়রিবা স্কিমশিং অসি মপুং ফানা পায়খৎনবগী ফিরেপগী মতাঙদসু মহাক্না ৱাফম কয়া থমখি‍। মহাক্না তোঙান তোঙানবা ইনফ্রাস্ত্রকচর প্রোজেক্তশিংগী মরক্তা খুৎশম্ননা চৎমিন্নবগী মথৌ তাবগী মতাঙদা ৱাফম কয়া ফোঙদোকখি অমদি হায়রিবা ৱাফমসি পি.এম. গতিশক্তি মাস্তর প্লান্না ফনা য়াম্না মতেং ওইগনি হায়বা ৱাফমসু থমখি‍।

মিসন কর্ময়োগি অমসুং আরম্ভ প্রোগ্রাম হায়রিবা সিভিল সর্ভিসকী লৈয়াৎনুংদা লৈরিবা অনৌবা রিফোর্মশিংগী মতাঙদসু প্রধান মন্ত্রীনা পনখি‍। ওফিসরশিংনা অরায়বা থবক অমত্তা ফংদনবা থৌনিগদবনি অমদি শিংনবনা থনবা থবকশিংদা নুংঙাইবা অমসু য়াওরি হায়বা ৱাফম প্রধান মন্ত্রীনা ফোঙদোকখি‍। “নুংঙাইবা মফমদা চঙশিন্নবা অদোম্না খল্লিবমখৈ, অদোমগী খোজেল অমদি লৈবাক্কী খোঙজেল লেপ্লক্কনি” হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোঙদোকখি‍।

প্রধান মন্ত্রীনা ওফিসরশিংদা একাদমী অসিদগী হনখিবা মতমদা মখোয়না পাম্লিবা অমদি থৌরাংশিং রেকোর্দ তৌশিন্দুনা চহি ২৫ নৎত্রগা ৩০গী মতুংদা ফংলিবা মায় পাকপগী চাং অদু খঙদোক্নবা অমুক য়েংননবা পাউতাক পীখি‍। তুংগী প্রোব্লেমশিংদা দেতা সাইন্সকী মচাক য়াম্না চাউনা অমদি হায়রিবা দেতাশিংগী অসি চুমথোকপগী মতিংগী থৌদাং চাউনা লৈগদবা মরম্না মরী লৈনবা কোর্সশিংদা অমদি সিলেবসকী রিসোর্সশিংদা অর্তিফিসিএল ইন্তলিজেন্স (এ.আই.) য়াওহন্নবা ৱাফমসু মহাক্না থমখি‍।

৯৬শুবা ফাউন্দেসন কোর্স অসি অনৌবা পেদাগোজী অমসুং কোর্স দিজাইনগা লোয়ননা মিসন কর্ময়োগিগী পরিংদা য়ুম্ফম ওইবা এল.বি.এস.এন.এ.এ.দা পাঙথোকপা অহানবা কমন ফাউন্দেসন কোর্সনি‍। বেৎচ অসিদা সর্ভিস ১৬তগী ও.তি. ৪৮৮ অমসুং রোয়েও ভুতান সর্ভিসেস (এদমীনিস্ত্রেতিব, পুলিস এন্দ ফোরেস্ত)তগী ৩ য়াওরি‍।

নহা ওইরিবা বেৎচ অসিগী ইচঙ থৌবা অমদি অনৌবা ৱাখল পরিংগী ওইবা ৱাখল্লোনবু শীজিন্ননবগীদমক, মিসন কর্ময়োগিগী পরিংনা লমজিংবা অনৌবা পেদাগোজী শেমখিবনি‍। “সবকা প্রয়াস”কী ৱাখল্লোন্দা পদ্ম এৱার্দ ফংলবশিংগা ৱারী ৱাতায় শানবা অমদি খুঙ্গঙগী ভারতকী মরমদা হকথেংননা খঙনবগীদমক খুঙ্গঙদা চৎপনচিংবা থৌওংশিংগী খুত্থাঙদা ওফিসর ত্রেনীশিং অসিবু মহৈরোয়/সিতিজন অমদগী মীয়ামগী থৌগল্লোয় ওন্থোক্নবা ৱাফমদা মীৎয়েঙ থমখি‍। ওফিসর ত্রেনীশিং অসিনা মনুং হঞ্জিনবা/ঙমখৈগী লমদা লৈরিবা মীওইশিংনা থেংনরিবা শিংনবশিং খঙদোক্নবা মফমদুদা চৎখি‍। কন্তিনুৱস গ্রেদেদ লর্নিং অমসুং সেল্ফ-গাইদেদ লর্নিংগী পরিংগা চুশিন্নবা মওংদা করিকুলম শেমবগী অনৌবা পরিং অমদা চঙশিনখি‍। ‘চাংয়েংগী পোৎলুম্না নল্লুরবা মহৈরোয়’দগী ‘মশা মউ ফবা সিভিল সর্ভেন্ত’ অমদা লাকপদা ঙাক্লৌ পীনবগীদমক হকশেলগী তেস্তকী মথক্তা, ফিৎনেস তেস্তসু পাঙথোকখি‍। ওফিসর ত্রেনী ৪৮৮মক ক্রব মাগ অমসুং তোঙান তোঙানবা শান্ন-খোৎনবগী লমশিংদা অহানবা থাক্কী ত্রেনিং পীখি‍।

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
PM Modi’s Digital India vision an accelerator of progress: Google CEO Pichai

Media Coverage

PM Modi’s Digital India vision an accelerator of progress: Google CEO Pichai
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM greets Indian Navy on Navy Day
December 04, 2022
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted all navy personnel and their families on the occasion of Navy Day.

In a tweet, the Prime Minister said;

"Best wishes on Navy Day to all navy personnel and their families. We in India are proud of our rich maritime history. The Indian Navy has steadfastly protected our nation and has distinguished itself with its humanitarian spirit during challenging times."