Share
 
Comments
ভারতকী নিংতম ইহৌ অমদি মসিগী পুৱারি অসি মীওইবগী হকশিংগীদমক থৌনা পীনবগী অচৌবা সোর্চ অমা ওইখ্রে: প্রধান মন্ত্রী
মালেম পুম্বনা ঐখোয়গী বাপুবু মীওইবগী হকশিং অমদি মীওইবগী ভেল্যুশিংগী সিম্বোল অমা ওইনা উরি: প্রধান মন্ত্রী
মীওইবগী হকশিংগী কন্সেপ্ত অসি লাইরবগী ইকাই খুম্নবগা অচেৎপা মরী লৈনৈ: প্রধান মন্ত্রী
ত্রিপল তলাখকী মাইয়োক্তা লো অমা চৎনদুনা ঐখোয়না মু্স্লিম নুপীশিংদা অনৌবা হকশিং ফংহনখ্রে: প্রধান মন্ত্রী
চাওখৎলবা লৈবাক কয়া অমনা ফাওবা ফংবা ঙমদবা ফল অমা ওইনা, ভারতনা কেরিয়র ৱুমেনগীদমক চয়োল ২৬কী পেদ মেতর্নিতী লিব পীনবা লেপখ্রে:প্রধান মন্ত্রী
মীওইবগী হকশিং অসি পোলিতিক্সকী প্রিজমদা য়েংলকপা অমসুং পোলিতিক্সকী তোংজবা নত্রগা মাংজবদা য়েংলক্লবা মতমদা হকশিং অসিবু খ্বাইদগী চাওনা অকায়বা পীরি: প্রধান মন্ত্রী
হকশিং অমসুং থৌদাংশিং অসি মীওইবগী চাওখৎ-থৌরাং অমদি মীওইবগী ইকাই খুম্ববু পুরিবা খোঙচৎকী লম্বী অনিনি: প্রধান মন্ত্রী

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি ভিদিও কনফরেন্সিংগী খুৎথাংদা ২৮শুবা নেস্নেল হ্যুমেন রাইতস কম্মিসন(এন.ঐচ.আর.সি.) ফাউন্দেসন দে প্রোগ্রামদা শরুক য়াখি৷

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংলদুনা, ভারতকী নিংতম-ইহৌ অমদি মহাক্কী পুৱারি অসি মীওইবগী হকশিং অমদি মীওইবগী হকশিংগী ভেল্যুশিংগীদমক থৌনা পীনবগী অচৌবা সোর্চ অমা ওইখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷“লৈবাক অমা ওইনা, সমাজ অমা ওইনা ঐখোয়না অরানবা ৱায়েল-নুংশিনদবা লৈরিবা অসি থিংখি৷ মালেম পুম্বদা অহানবা লাঞ্জাওনা হিংশাগী থবক চত্থবা মতম অমদা, ভারতনা 'হকশিং অমদি অহিংশা'গী লম্বী অদু মালেম পুম্বদা তাকখি৷ ভারত খক্ত নত্তনা মালেম পুম্বনা ঐখোয়গী বাপুবু মীওইশিংগী হকশিং অমসুং মীওইবগী ভেল্যশিংগী সিম্বোল অমা ওইনা উরি”,হায়না প্রধান মন্ত্রীনা মহাত্ম গান্ধীবু নিংশিংলদুনা ফোংদোকখি৷ থৌরম কয়া অমদা, মালেম অসিনা চমম্নবা মতম ফাওবদা, ভারতনা মীওইবগী হকশিংগীদমক অচেৎপা ফিরেপ অমগা লোইননা সেন্সিতিব ওইনা লৈখি হায়না মহাক্না মখাতাখি৷

মীওইবগী হকশিংগী কন্সেপ্ত অসি লাইরবগী ইকাইখুম্নবগা অচেৎপা মরী লৈনৈ হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ লাইরবশিংগী মরক্তগী খ্বাইদগী লাইরবা অদুনা সরকারগী স্কিমশিংগী সেয়র চাং চপ মান্ননা ফংলক্তবা মতমদা হকশিংগী ৱাহং হংলকই হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ লাইরববু ইকাই খুম্ননবা সরকারনা হোৎনৈ হায়নসু প্রধান মন্ত্রীনা শন্দোক্না ফোংদোকখি৷ লাইরবা মীওই অমনা ওপন দিফিকেসন তৌরম্বদগী মনিং-মখা তমহন্নবা লেত্রিনশিং ফংলবা মতমদা, মীওই অদু ইকাই-খুম্নবা ফংলে, মতৌ অসিগুম্না লাইরবা মীওই অমনা বেঙ্ক অমদা চংবগী হৈনদবা লৈরম্বা অদু জন ধন একাউন্ত অমা হাংহল্লক্লিবা অসিনা মহাকপু ইকাই–খুম্নবা উৎপনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ মতৌ অসিগুম্না, রুপে কার্দ, উজ্জৱালা গ্যাস কন্নেক্সনশিং, অমদি নুপীশিংগীদমক পক্কা হাউসকী প্রোপর্তী রাইতশিংগুম্বা খোঙথাংশিং অসি মাইকৈ অসিদদি অচৌবা খোঙথাংশিং ওইরি৷

খোঙথাংশিংবু মখাতানা পল্লদুনা, হৌখিবা চহিশিংদা, তোঙান তোঙানবা সেক্সনশিংগী তোঙান তোঙানবা থাকশিংদা অরানবা ৱায়েল চত্থরিবা অসি থিংনবা সরকারনসু হোৎনখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ “মু্স্লিম নুপীশিংনা ত্রিপল তলাখকী মাইয়োক্তা লো অমা চহি খুজিং কয়াদগী তান্দুনা লাক্লি৷ ত্রিপল তলাখকী মাইয়োক্তা লো অমা চৎনহন্দুনা ঐখোয়না মুস্লিম নুপীশিংদা অনৌবা হকশিং ফংহনখ্রে” হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ নুপীশিংগীদমক সেক্তর কয়া অমা হাংদোক্তুনা থমখ্রে অমদি মখোয়না অয়ুক-নুমিদাং নাইদনা অশোই-অঙাম য়াওদনা থবক তৌবা ঙম্লগনি৷ চাওখৎলবা লৈবাক কয়া অমনা ফাওবা ফংবা ঙমদবা ফল অমা ওইনা, ভারতনা কেরিয়র ৱুমেনগীদমক চয়োল ২৬কী পেদ মেতর্নিতী লিব পীনবা লেপখ্রে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ মতৌ অসিগুম্না, ত্রান্স-জেন্দরশিং, অঙাংশিং অমসুং নোমেদিক অমদি সেমি-নোমেদিক কম্ম্যুনিতীশিংগীদমক সরকারনা লৌখৎলিবা খোঙথাংশিং অদু প্রধান মন্ত্রীনা পুথোকখি৷

হৌখিবা পেরালিম্পিক্সতা পেরা-এথলেতশিংগী পুক্নিং থৌগৎনিংঙাই ওইরবা পর্ফোমেন্স অদুবু নিংশিংলদুনা, হৌখিবা চহিশিংদা দিব্যাঙ্গ জনগীদমক লোশিং চৎনহনখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ মখোয়দা অনৌবা ফেসিলিতীশিং ফংহনখ্রে৷ বিল্দিংশিং শাবিরি, দিবাঙ্গবু কোইদনা লোইনরি অমদি দিবাঙ্গ লোনগী থাক ৱাংখৎহল্লি৷

লাইনা-লাইচৎকী মতমদা, লাইরবা, মতেং ফংদ্রবা অমদি অহল ওইরবা প্রজাশিংদা মখোয় মখোয়গী একাউন্তদা শেল-থুমগী ওইবা মতেং হকথেংননা ফংহনখ্রে হায়না শ্রী মোদীনা ফোংদোকখি৷ৱান নেসন-ৱান রেসন কার্দ চৎনরকপনা মরম ওইদুনা মাইগ্রেন্ত লেবররশিংদা কা-হেন্না খুদোং চাদবা লৈহন্দ্রে৷

লৈবাক অসিগী মিংচৎ শোকপা য়াবা মীওইবগী হকশিং শিজিন্নবা অমদি মীওইবগী হকশিং সেলেক্তিব ইন্তরপ্রিতেসন তৌরিবা অসিগী মাইয়োক্তা প্রধান মন্ত্রীনা চেকশিন-ৱা হায়খি৷ মীওই খরনা মশা খক্তগী খনবা অপাম্বশিংগী মতুং ইন্না মশা মশাগী এঙ্গলদগী মীওইবগী হকশিং ইন্তরপ্রিত তৌবা হৌখ্রে হায়না মহাক্না হায়খি৷  মীওইবগী হকশিং অসি পোলিতিক্স অমসুং লৈঙাক্কী ওইবা প্রোফিত নত্রগা লোসতগী য়েংলক্লবা মতমদা হকশিং অসিবু খ্বাইদগী চাওনা  থুগাই হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷ “মসিগী সেলেক্তিব বিহেবিয়র অসি দেমোক্রেসীদসু চপ মান্ননা শোকহল্লি”,হায়না প্রধান মন্ত্রীনা চেকশিন ৱা হায়খি৷

মীওইবগী হকশিং হায়বসি হকশিং খক্তগা মরী লৈনবা নত্তে, ঐখোয়গী থৌদাংগসু মরী লৈনৈ হায়বসি ঐখোয়না মরু ওইনা খঙগদবনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি৷ “হকশিং অমসুং থৌদাংশিং অসি মীওইবগী চাওখৎ-থৌরাং অমদি মীওইবগী ইকাই খুম্নববু পুরিবা খোঙচৎকী লম্বী অনিনি” হায়না ফোংদোক্লদুনা হকশিংগুম্না থৌদাংশিং অসি চাং মান্ননা মরু ওই অমদি মখোয় অসি অমা অমদা কমপ্লিমেন্ত ওইনবনা মখোয় অসি তোখায় তোখায়না খন্ন-নৈনরোইদবনি হায়না মহাক্না মখাতানা ফোংদোকখি৷

তুংগী মীরোনশিংগী মীওইবগী হকশিংবু পল্লদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা ৱারোইশিন পীখি৷ ইন্তর্নেস্নেল সোলর এলাইন্স, রেনিৱেবল ইনর্জী গোলশিং অমসুং হাইদ্রোজেন মিসনগুম্বা খোঙথাংশিং অসিগা লোইননা, ভারতনা সস্তেনেবল লাইফ অমসুং ইকো-ফ্রেন্দলী গ্রোথ লৈহন্নবগী মাইকৈদা খোঙজেল য়াংনা চংশিল্লক্লি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি৷

 

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

মোদীগী মাস্তরক্লাস: পি.এম. মোদীগা লোয়ননা ‘পরিক্ষা পে চর্চা’
Share your ideas and suggestions for 'Mann Ki Baat' now!
Explore More
পরিক্ষা পে চর্চা ২০২২দা পি.এম.না মহৈরোই, মমা-মপা অমসুং ওজাশিংগা ৱারী শাবদা থমখিবা ৱারোলগী মনিপুরী ৱাহন্থোক

Popular Speeches

পরিক্ষা পে চর্চা ২০২২দা পি.এম.না মহৈরোই, মমা-মপা অমসুং ওজাশিংগা ৱারী শাবদা থমখিবা ৱারোলগী মনিপুরী ৱাহন্থোক
India remains attractive for FDI investors

Media Coverage

India remains attractive for FDI investors
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 19 মে, 2022
May 19, 2022
Share
 
Comments

Aatmanirbhar Defence takes a quantum leap under the visionary leadership of PM Modi.

Indian economy showing sharp rebound as result of the policies made under the visionary leadership of PM Modi.