Share
 
Comments

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯গী মার্চকী তাং ৪ অমসুং ৫দা গুজরাত্তা চৎকনি। মহাক্না জামনগর, জাসপুর অমসুং অহেমদবাদতা চৎকনি অমদি মার্চ ৫দা অদলাজ অমসুং বস্ত্রালদা চৎকনি।

মার্চ ৪দা জামনগরদা প্রধান মন্ত্রীনা মেদিকেল কোলেজ কেম্পসতা চৎকনি অমদি চাউখৎ থৌরাংগী থবক কয়া হৌদোক্কনি। মখোয় অদুদি-

* গুরু গোবিন্দ সিংহ হোস্পিতালগী তপথোকপা শরুক লৈবাক মীয়ামদা কত্থোকপা:

প্রধান মন্ত্রীনা গুরু গোবিন্দ সিংহ হোস্পিতালগী ফমুং ৭৫০ লৈবা তপথোকপা শরুক লৈবাক মীয়ামদা কত্থো ক্কনি।

মহাক্না হোস্পিতাল অসিগী নৌনা শারবা পি.জি. হোস্তেলসু শঙ্গাগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হোস্পিতালদা চৎকনি অমদি হোস্পিতাল অসিগী মহৈরোইশিং অমসুং ফেকল্তীশিংগা লোয়ননা ৱারী শানগনি।

* এস.এ.য়ু.এন.আই. প্রোজেক্তশিং মায়খুম হাংদোকপা

প্রধান মন্ত্রীনা থৌরম পাংথোকফম অদুদা বত্তন অমা নম্দুনা এস.এ.য়ু.এন.আই. প্রোজেক্তশিং মায়খুম হাংদোক্কনি।
এস.এ.য়ু.এন.আই. প্রোজেক্তশিং অসিদা উন্দ-১দগী রঞ্জিৎ সাগর ফাওবগী লিফ্ত ইরিগেসন স্কিম অমসুং মাচু-১দগী ন্যারী ফাওবগী লিফ্ত ইরিগেসন স্কিম লৈবাক মীয়ামদা কত্থোকপা য়াওরি। মহাক্না জোদিয়া দিসেলাইনেসন প্লান্ত অমসুং উন্দ-৩দগী বেনু-২ ফাওবগী লিফ্ত ইরিগেসন স্কিমগী উরেপ উয়ুংসু তমগনি।

* বান্দ্রা-জামনগর হমসফর এক্সপ্রেস লমথাবা

ভিদিও লিঙ্ককী থোংদা প্রধান মন্ত্রীনা বান্দ্রা-জামনগর হমসফর এক্সপ্রেস লমথাগনি

* অতৈ প্রোজেক্তশিং

প্লেক মায়খুম হাংদোকপগী থোংদা প্রধান মন্ত্রীনা আজি-৩দগী খিজাদিয়া ফাওবগী কিলোমীতর ৫১ শাংবা পাইপলাইন লৈবাক মীয়ামদা কত্থোক্কনি। মহাক্না রাজকোত-কনালস রেলৱে লাইন দব্লিং প্রোজেক্তকী উরেপ উয়ুংসু তমগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা জামনগর ম্যুনিসিপাল কোর্পোরেসন্না শাবা য়ুম ৪৪৮ অমসুং জামনগর এরিয়া দিবেলপমেন্ত ওথোরিতীনা শাবা ফ্লেৎ ১০০৮ খনগৎলবা বেনেফিসরীশিংদা কত্থোকপগী খুদম ওইনবা শোজৈশিংসু খুৎশিন্নগনি।

মফম অদুদা তিনবা মীয়ামদা প্রধান মন্ত্রীনা ৱা ঙাংগনি।

জাসপুরদা

প্রধান মন্ত্রীনা বিশবা উমিয়াধম কমপ্লেক্সকী উরেপ উয়ুং তম্নবা গুজরাতকী জাসপুরদা চৎকনি।

তুংদা মহাক্না মফম অদুদা তিল্লিবা মীয়ামদা ৱা ঙাংগনি।

বস্ত্রাল গাম মেত্রো স্তেসন, অহেমদবাদতা

বস্ত্রাল গাম মেত্রো স্তেসন্দা প্রধান মন্ত্রীনা অহেমদবাদ মেত্রোগী ফেজ-১ শঙ্গাগনি।

মহাক্না মেত্রো অসিগী ফেজ-২গী উরেপ উয়ুংসু তমগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা অহেমদবাদ মেত্রোগী কমন মোবিলিতী কার্দ মায়খুম হাংদোক্কনি।

মদুগী মতুং প্রধান মন্ত্রীনা মেত্রো ত্রেন লমথাগনি অমদি বস্ত্রাল গাম স্তেসনদগী মেত্রো তোংদুনা চৎকনি।

কেন্দ্রগী মন্ত্রীমন্দলনা ২০১৯গী ফেব্রুৱারী থাদা অহেমদবাদ মেত্রো রেল প্রোজেক্তকী ফেজ -২ অয়াবা পীখ্রে। ফেজ -২ অসিদা অপুনবা কিলোমীতর ২৮.২৫৪গী কোরিদোর অনি লৈগনি।

অহেমদবাদ মেত্রো রেল ফেজ -১ অসি অপুনবা কিলোমীতর ৪০.০৩ শাংই, মদুগী মনুংদা কিলোমীতর ৬.৫না লৈনুংদা অদুগা লেমহৌরিবা অদুনা মথক্তা চৎকনি।

বি.জে. মেদিকেল কোলেজ, অহেমদবাদতা

বি.জে. মেদিকেল কোলেজ গ্রাউন্দা প্রধান মন্ত্রীনা হকশেল অমসুং রেলৱেজকা মরী লৈনবা প্রোজেক্ত কয়া অমা হৌদোক্কনি।
হকশেল

প্রধান মন্ত্রীনা অহেমদবাদ রিজন্দা শাগৎলিবা হোস্পিতাল কয়া অমা লৈবাক মীয়ামদা কত্থোক্কনি। মখোয় অদুদি ৱুমেন চিলদ্রেন & সুপর স্পেসিয়েলিতী হোস্পিতাল, কেন্সর হোস্পিতাল, মীৎকী হোস্পিতাল অমদি দেন্তেল হোস্পিতালনি।

হোস্পিতালশিং অসিনা অহেমদবাদতা হেল্থ কেয়র সেক্তরদা চাউনা ইনোৎ অমা পীরগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা পি.এম.-জে.এ.ৱাই.-আয়ুশ্মান ভারত স্কিমগী খনগৎলবা বেনেফিসরীশিংদা গোল্দন কার্দশিং য়েন্থোক্কনি।
রেলৱেজ

প্রধান মন্ত্রীনা পতান-বিন্দী রেলৱে লাইন শঙ্গাগনি। মহাক্না দাহোদ রেলৱে ৱার্কশোপসু কত্থোক্কনি। মহাক্না অনন্দ-গোধরা রেলৱে লাইন দব্লিং প্রোজেক্তকী উরেপ-উয়ুংসু তমগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা মীয়াম তিনবা মীফমদা ৱা ঙাংগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা ন্যু সিবিল হোস্পিতালদসু চৎকনি অমদি ফমুং ১২০০ লৈবা ন্যু সিবিল হোস্পিতাল শঙ্গাবগী খুদম ওইনবা রিবন কক্কনি। মহাক্না অহেমদবাদতা অনৌবা কেন্সর হোস্পিতাল অমসুং মীৎকী হোস্পিতালদসু চৎকনি।

মার্চ ৫, ২০১৯

অদলাজ, গান্ধীনগরদা

মার্চ ৫দা, প্রধান মন্ত্রীনা অদলাজ, গান্ধীনগরদা লৈবা অন্নপুর্না ধাম ত্রস্ততা চৎকনি। মফম অদুদা মহাক্না শিক্ষন ভবন অমসুং বিধ্যার্থী ভবনগী উরেপ-উয়ুং তমগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা মীয়াম তিনবা মীফমদা ৱা ঙাংগনি।

প্রধান মন্ত্রী শ্রম যোগী মন-ধন য়োজনা (পি.এম.-এস.ৱাই.এম.) হৌদোকপা

বস্ত্রালদা প্রধান মন্ত্রীনা বেনেফিসরীশিংদা ওনলাইন ফন্দ ত্রান্সফর তৌবগী খুত্থাদা অনওর্গনাইজ সেক্তর ৱার্করশিংগীদমক পেন্সন স্কিম ওইরিবা প্রধান মন্ত্রী শ্রম যোগী মন-ধন য়োজনা হৌদোক্কনি।

মহাক্না খনগৎলবা বেনেফিসরীশিংদা পি.এম.-এস.ৱাই.এম. পেন্সন কার্দশিংসু য়েন্থোক্কনি।

পি.এম.-এস.ৱাই.এম.গী মরমদা

২০১৯-২০গী ইন্তরিম বজেত্তা ভারত সরকারনা থাদা মশাগী শেন্থোক লিশিং ১৫ নত্ত্রগা মদুদগী তাবা অনওর্গনাইজ ৱার্করশিংগীদমক প্রধান মন্ত্রী শ্রম যোগী মন-ধন য়োজনা (পি.এম.-এস.ৱাই.এম.) কৌবা অচৌবা পেন্সন স্কিম অমা হৌদোক্লে।

মসি ভোলুন্তরী অমদি কন্ত্রীব্যুতরী পেন্সন স্কিম অমনি, মসিদা সবস্ক্রাইবর খুদিংমক্না পি.এম.-এস.ৱাই.এম.গী মখাদা চহী ৬০ মপুংফারবা মতুংদা থা খুদিংগী লুপা ৩০০০গী শোয়দবা স্কিম অমা ফংগনি।

মথংগী চহী মঙাগী মনুংদা অনওর্গনাইজ সেক্তরদা থবক তৌরিবা য়ামদ্রবদা শিন্মী কোতী তরানা প্রধান মন্ত্রী শ্রম যোগী মন-ধনগী কান্নবা ফংলগনি হায়না পানরি।

 
'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
With 2.5 crore jabs on PM’s birthday, India sets new record for Covid-19 vaccines

Media Coverage

With 2.5 crore jabs on PM’s birthday, India sets new record for Covid-19 vaccines
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
পি.এম.না রাস্ত্রপতি, ভি.পি. অমসুং অতৈ মালেমগী লুচিংবশিংবু মপোক নুমিৎতা য়াইফ পাউজেল পীরকপগীদমক থাগৎপা ফোংদোকখ্রে
September 17, 2021
Share
 
Comments

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা রাস্ত্রপতি, উপ রাস্ত্রপতি অমসুং অতৈ মালেমগী লুচিংবশিংবু মপোক নুমিৎতা য়াইফ পাউজেল পীরকপগীদমক থাগৎপা ফোংদোকখ্রে। 

রাস্ত্রপতিগী পাউখুমদা প্রধান মন্ত্রী হায়খি;

“ইকাই খুম্নজরিবা রাস্ত্রপতিবু, অদোমগী মমল য়াম্লবা য়াইফ পাউজেলগীদমক থম্মোয় শেংনা থাগৎপা ফোংদোকচরি”।

উপ রাস্ত্রপতিগী পাউখুমদা, প্রধান মন্ত্রী হায়খি;

“উপ রাস্ত্রপতি @MVenkaiahNaidu গারুবু মিনুংশি লৈরবা য়াইফ পাউজেলগীদমক থাগৎপা ফোংদোকচরি”।

শ্রী লঙ্কাগী রাস্ত্রপতিদা পাউখুম পীরদুনা, প্রধান মন্ত্রী হায়খি;

“রাস্ত্রপতি @GotabayaRবু য়াইফ পাউজেলগীদমক থাগৎপা ফোংদোকচরি”।

নেপালগী প্রধান মন্ত্রীগী পাউখুমদা, প্রধান মন্ত্রী হায়খি;

“পি.এম. @SherBDeubaবু অদোমগী থৌজাল লৈরবা য়াইফ পাউজেলগীদমক থাগৎপা ফোংদোকচরি”।

শ্রী লঙ্কাগী প্রধান মন্ত্রীগী পাউখুমদা, প্রধান মন্ত্রী হায়খি;

“ঐহাক্কী মরুপ, পি.এম. রাজাপাক্সাবু য়াইফ পাউজেলগীদমক থাগৎচবা ফোংদোকচরি”।

দোমিনিকাগী পি.এম.গী পাউখুমদা, প্রধান মন্ত্রী হায়খি;

“পি.এম. @SkerritRবু অদোমগী য়াইফ পাউজেলগীদমক থাগৎপা ফোংদোকচরি”।

নেপালগী হান্না ওইবিরম্বা পি.এম.গী পাউখুমদা, প্রধান মন্ত্রী হায়খি;

“শ্রী @kpsharmaoli, অদোম্বু থাগৎপা ফোংদোকচরি”।