Share
 
Comments
Discussions were held with President Bolsonaro on areas including bio-energy, cattle genomics, health and traditional medicine, cyber security: PM
India and Brazil are working to strengthen defence industrial cooperation: PM Modi

য়োর এক্সেলেন্সী ব্রাজিলগী রাস্ত্রপতি শ্রী জেয়র বোল্সোনারো

লৈবাক অনিমক্কী মকোক থোংবা মন্ত্রীশিং অমসুং ওফিসিয়েলশিং

রো

মরূপশিং,

খুরুমজরি।

বোৱা তার্দে (গুদ মোর্নিং)

বেম-বিন্দো অ ইন্দিয়া

ঐহাক্কী মরূপ রাস্ত্রপতি বোল্সোনারো অমসুং মহাক্কী অৱাংবা থাক্কী মীহুৎ কাংবুবু ঐহাক্না ভারত্তা থম্মোই শেংনা তরাম্না ওকচরি। হৌখিবা থা নিপালদা মসিনা ঐখোয়গী অহুমলকশুবা উনবনি। মসিনা ঐখোয়গী মরক্তা মরূপ ওইবগী অচেৎপা মরী অমদি লৈবাক অনীমক্কী মরক্তা লৈরিবা অচেৎপা মরী অদু উৎলি।

এক্সেলেন্সী,

মসি ঐখোগীদমক্তা য়াম্না চাউথোকচনিঙাই ৱাফম্নি মদুদি ঐখোয়গী ৭১শুবা রিপব্লিক দেদা অদোম্না ঐখোয়গী অথোইবা মীথুংলেন ওইবিররি। হয়েং রাজপথতা রিপব্লিক দেগী পেরেদতা অদোম্না ভারতকী মচু কয়ানা লৈতেংলবা অমসুং হরাও তয়াম্বা মতৌ অদু উরগনি। ব্রাজিল মশামকসু কুমহৈ কয়ানা থল্লবা লৈবাক্নি। মরূপ অমগা লোয়ননা অসিগুম্লবা অখন্নবা কুমহৈ অসিদা ঐখোয়না ঐখোয়গী নুঙাইবা অদু সেয়ার তৌরগনি। ভারতকী বার্তন লৌবিবগীদমক ঐহাক্না অদোম্বু থাগৎচরি। ব্রাজিলগী রাস্ত্রপতিনা ইকায় খুম্নবা অসি ঐখোয়দা পীনবিরিবা মসিনা অহুমলক শুবনি। অমদি ভারত অমসুং ব্রাজিলগী মরক্তা অচেৎপা মরূপ ওইবগী খুদম্নি।

মরূপশিং,

ভারত অমসুং ব্রাজিলগী স্ত্রেতেজিক পার্তনরশিপ অসি ঐখোয়গী কমন আইদোলোজী অমসুং ভেল্যুদা য়ুমফম ওইরি। মরম অদুনা, জিওগ্রাফিকেলগী ওইবা অরাপ্পা লৈজরবসু ঐখোয়না মালেমগী প্লেতফোর্ম কয়াদা পুন্না লেপমিন্নরি। অমসুং দিবেলপমেন্তদা অমনা অমগী মরুওইবা পার্তনরসু ওইরি। মরম অদুনা, ঙসি রাস্ত্রপতি বোল্সোনারো অমসুং ঐহাক্না ঐখোয়গী লৈবাক অনিগী ওইবা তেংবাংবু লম খুদিংমক্তা হেঙ্গৎহনবদা য়ানবা পুরক্লে। ঐখোয়গী স্ত্রেতেজিক পার্তনরশিপ্পু হেন্না চেৎশিলহন্নবগীদমক অচৌবা এক্সন প্লান অমা থৌরাং তৌরে। চহী ২০২৩দা লৈবাক অনিগী মরক্তা দিপ্লোমেতিক মরীশিংগী প্লেতিনম জুব্লী পাংথোক্কনি। ঐহাক্না মপুং ফানা থাজবা থম্লি মদুদি মতম অদু ফাওবদা মসিগী এক্সন প্লান অসিনা ঐখোয়গী স্ত্রেতেজিক পার্তনরশিপ, প্রজাশিংগী মরক্তা মরী অমসুং বিজিনেস কোওপরেসন হেন্না চেৎশিলহল্লগনি।

ঐহাক নুঙাইবা ফাওই মদুদি ঐখোয়না ঙসি মরুওইবা য়ানা ৱারোল কয়াসু পাংথোকখ্রে। ইনবেস্তমেন্ত ওইগেরা নত্রগা ক্রিমিনেলগী হিরমশিংদা আইনগী তেংবাং ওইগেরা, য়ানা ৱারোল অসিনা ঐখোয়গী তেংবাং পীনবদা অনৌবা শক্লোন পীরগনি। তোঙান তোঙানবা লমশিং, খুদম ওইনা বাইও-ইনর্জী, কেতল জেনোমিক্স, হেল্থ অমসুং ত্রেদিস্নেল মেদিসিন, সাইবর সেক্যুরিতী, সাইন্স অমসুং তেক্নোলোজী, থাউ অমসুং গ্যাস অমদি সংস্কৃতিদা ঐখোয়গী তেংবাং খোংজেল য়াংনা মাংলোমদা চংশিল্লগনি। মতম অমদা ভারত্তগী গীর অমসুং কংকরেজী শনবীশিং ব্রাজিলদা চৎখি। ঙসি ব্রাজিল অমসুং ভারতনা অখন্নবা লাইবস্তোক অসিবু হেঙ্গৎহন্নবা অমসুং মীওইবা জাতিদা কানবা ফংহন্নবা তেংবাং পীনরি। তেংবাং অসিগী ইকোনোমিক, সোসিয়েল অমসুং কলচরেলগী ভেল্যুবু ভারত মচা অমা হেক্তগীদমক ৱাহৈ ওইনা ফোংদোকপা অরাইবা নত্তে।

মরূপশিং,

ত্রেদিসনগী ওইবা লমশিংদা নত্তনা অনৌবা লম কয়াদসু ঐখোয়গী মরীশিং থম্লি। ঐখোয়না দিফেন্স ইন্দস্ত্রীয়েল কোওপরেসনবু হেঙ্গৎহন্নবগীদমক অনৌবা থৌওংশিংদা মীৎয়েং থম্লি। দিফেন্স কোওপরেন্দা ঐখোয়না ব্রোদ-বেজ পার্তনরশিপ পাম্লি। ওইথোকপা য়াবশিং অসি য়েংলুবদা ঐখোয়না নুঙাইবা ফাওই মদুদি মথং থাদা লখনৌদা পাংথোক্কদৌরিবা দেফএক্সপো ২০২০দা ব্রাজিলগী অচৌবা দেলেগেসন অমা শরুক য়াগদৌরি। ঐহাক নুঙাইবা ফাওই মদুদি বাইও ইনর্জী, অয়ুর্বেদ অমসুং এদবান্স কম্প্যুতিংদা পাংথোকপা রিসর্সতা তেংবাং হেঙ্গৎহনবদা ঐখোয়গী একাদেমিক অমসুং রিসর্স ইন্সতিত্যুসনগী মরক্তা য়ানবা পুরকখ্রে।

এক্সেলেন্সী,

ভারতকী ইকোনোমিক ত্রান্সফোর্মেসন্দা ব্রাজিল মরুওইবা পার্তনর অমনি। চিঞ্জাক অমসুং ইনর্জীগী লমশিংদা ঐখোয়গী দরকার ওইরিবশিংগীদমক ঐখোয়না ব্রাজিলবু রিলিয়েবল রিসোর্স অমগী মওংদা উরি। ঐখোয়গী নাকল অনিগী ললোন ইতিক হেঙ্গৎলক্লি। অচৌবা ইকোনোমী অনিগী মরক্তা কমপ্লিমেন্তরিতীশিং য়েংলুবদা ঐখোয়না মসি য়াম্না হেঙ্গৎহনবা য়াই। অদোমগা লোয়ননা ব্রাজিলগী ইমপ্রেসিব বিজিনেস দেলেগেসনবু ভারত্তা তরাম্না ওকচবদা ঐখোয় নুঙাইবা ফাওই। ঐহাক্না থাজবা থম্লি মদুদি ভারতকী ইন্তরপ্রিনরশিং অমসুং করবার তৌরিবশিংগা লোয়ননা মখোয়না উনবদা অফবা মহৈ ফংগনি।

মরূপশিং

লৈবাক অনিগী মায়কৈদগী শেল থাদবা লায়থোকহন্নবগীদমক দরকার ওইবা লেগেল ফ্রেমৱার্ক থৌরাং তৌরে। ঙসিগী ইন্তর-কনেক্তেদ মালেম অসিদা ভারত অমসুং ব্রাজিলগী মরক্তকা সোসিয়েল সেক্যুরিতী এগ্রীমেন্ত প্রোফেস্নেলশিং অরাইবা মওংদা চত্থোক চৎশিন তৌনবগীদমক মরুওইবা খোংথাং অমনি।

মরূপশিং,

দেমোক্রেতিক অমসুং চাউখৎলক্লিবা অচৌবা লৈবাক অনি ওইবনা মরুওইবা গ্লোবেল অমসুং মল্তিলেতরেল ইশুশিংদা ভারত অমসুং ব্রাজিলগী ৱাখল্লোনদা চাউনা মান্নবা লৈরি। তেরোরিজমগী অরুবা সমস্যা ওইগেরা নত্রগা মহৌশাগী ফিভমদা ৱাহং ওইগেরা। মালেমগী মাংদা তারিবা অরুবা শিংনরকপশিংদা ঐখোয়গী মীৎয়েং য়াম্না মান্নরি। ব্রাজিল অমসুং ভারতকী ইন্তরেস্ত মান্নৈ। অখন্ননা ব্রিক্স অমসুং আই.বি.এস.এ.দা ঐখোয়গী পার্তনরশিপ, ভারতকী ফোরেন পোলিসীগী মরুওইবা এস্পেক্ত অমনি। ঙসি ঐখোয়না ৱারেপ লৌরে মদুদি লৈবাক অনিমক্না মল্তিলেতরেল ইশুশিংদা ঐখোয়গী তেংবাং হেন্না চেৎশিলহল্লগনি। অমদি ঐখোয়না সেক্যুরিতী কাউন্সিল, য়ুনাইতেদ নেসন্স অমসুং অতোপ্পা ইন্তরনেস্নেল ওর্গনাইজেসনশিংদা দরকার ওইবা রিফোর্মগীদমক অমত্তা ওইনা কন্না হোৎনগনি।

মরূপশিং,

ঐহাক্না অমুক হন্না রাস্ত্রপতি বোল্সোনারো অমসুং মহাক্কী মীহুৎ কাংবুবু ভারত্তা তরাম্না ওকচরি। মহাক্কী খোংচৎ অসিনা ভারত-ব্রাজিলগী মরীশিংদা অনৌবা পন্দুপ অমা হৌরে।

মুইতো ওব্রিগাদো

থাগৎচরি।     

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
জে. অমসুং কে.গী নৌশেরাগী দীপাবলি কুহ্মৈদা ইন্দিয়ন আর্ম ফোর্সেসকী লান্মীশিংগা প্রধান মন্ত্রীগা ৱারি-ৱাতায় শানখ্রে

Popular Speeches

জে. অমসুং কে.গী নৌশেরাগী দীপাবলি কুহ্মৈদা ইন্দিয়ন আর্ম ফোর্সেসকী লান্মীশিংগা প্রধান মন্ত্রীগা ৱারি-ৱাতায় শানখ্রে
Capital expenditure of States more than doubles to ₹1.71-lakh crore as of Q2

Media Coverage

Capital expenditure of States more than doubles to ₹1.71-lakh crore as of Q2
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 6 দিসেম্বর, 2021
December 06, 2021
Share
 
Comments

India takes pride in the world’s largest vaccination drive reaching 50% double dose coverage!

Citizens hail Modi Govt’s commitment to ‘reform, perform and transform’.