Share
 
Comments

ঙসি প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীনা ভিদিও কনফ্রেন্সিংগী খুৎথাংদা কোয়েম্বতোরদা শ্রী রামকৃষ্ণমথনা শীনবা স্বামী বিবেকানন্দগী চিকাগো ৱারোলগী চহি ১২৫ শুবা থৌরম লোইশিনবদা ৱাঙাংখ্রে।

মহাক্কী ৱারোলদা, প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, থৌরম অসিদা স্বামীজীগী ৱারোল অদুগী কান্নবা খঙলে-মদুনা কমদৌনা নোংচুপ্না ভারত্তা য়েংলম্বা মীৎয়েং হোংখিবগে হায়বা অমসুং মতৌ করম্না ভারতকী ফিলোসোফী অমসুং ৱাখল্লোনগী মফম অমা ফংখিবগে হায়বা উৎলে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, মালেমদা স্বামী বিবেকানন্দনা বেদিক ফিলোসোফীগী ফজবশিং শকতাকখি। “চিকাগোদা মহাক্না মালেমদা বেদিক ফিলোসোফী তম্বীখি, মহাক্না লৈবাক অসিগীইনাক খুল্লবা পুৱারী অমসুং তৌবা ঙম্বশিং উৎখি” হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি। প্রধান মন্ত্রীনাহায়খি, মহাক্না ঐখোয়দা অমুক হন্না ঐখোয়গী থাজবা, ঐখোয়গী চাউথোকচবা অমসুং ঐখোয়গী হৌরকফম তাক্লমখি।

শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা হায়খি, স্বামী বিবেকানন্দগী মীৎয়েং অসিগা লোয়ননা, ভারত অসি মশা-মরোমদোম থাজজবগা লোয়ননা মাংলোমদা চংশিল্লি। মহাক্না ভারত সরকারনা পায়খৎলিবা তোঙান-তোঙানবা থবকশিং অমসুং স্কিমশিংগী মতাংদা ৱা ঙাংখি।

মখাগী অসি প্রধান মন্ত্রীগী ৱারোলনি :

“স্বামী বিবেকানন্দগী চিকাগো ৱারোলগী চহি ১২৫ শুবা থৌরমদা শরুক য়াবা ফংবসি ঐগী ওইনা লাইবক ফবনি হায়না ঐনা খল্লি। মফম অসিদা নহা অমসুং অহল মরূপ লিশিং মরি হেন্না লৈরি হায়না ঐনা হায়রি।

চহি ১২৫গী মমাংদা থোকখিবা থৌদোক অমদা, চিকাগোদা মালেমগী ধর্ম্মগী মীফম অমদা স্বামী বিবেকানন্দজীনা ৱা ঙাংবা মতমদা মীওই লিশিং মরিরোম তিনখি। অচৌবা, শক্নাইরবা ৱারোল অমগী থৌরম অতোপ্পদা পাংথোক্লমগদরা হায়বা ঐ খঙদে। পাংথোক্লমদবসু য়াই।

মরম অদুনা, পাংথোক্লিবা থৌরম অসিনা স্বামীজিগী ৱারোল অদুগী মগুন তাক্লে-মদুনা কমদৌনা নোংচুপ্না ভারত্তা য়েংলম্বা মীৎয়েং হোংখিবগে হায়বা অমসুং মতৌ করম্না ভারতকী ফিলোসোফী অমসুং ৱাখল্লোনগী মফম অমা ফংখিবগে হায়বা উৎলে।

চিকাগো ৱারোলগী নীংশিং থৌরম অমা নখোয়না শীল্লিবা অসিনা হেন্না অখন্নবা অমনি।

পুৱারী ওইরবা ৱারোল অদু নীংশিংবা থৌরমগী শরুক অমা ওইনা ঙসি মফম অসিদা পুল্লিবা ঐগী নহা ওইরিবা মরূপশিং, তামিলনাদু সরকার, রামকৃষ্ণ মথ অমসুং মিশনগা লোয়ননা থবক তৌরিবা খুদিংমক তরাম্না ওকচরি।

লাইনীংবশিংগী অখন্নবা সাত্বিক গুনশিংগী অপুনবা অমসুং মফম অসিদা পুল্লিবা নহারোলশিংগী পাঙ্গল অমসুং হৈনীংবা অসি ভারতকী অশেংবা পাঙ্গলগী খুদম অমনি।

নখোয়দগী ঐ লাপ্না লৈরম্বা য়াই অদুবু মসিগী অখন্নবা শক্তি অসি ঐঙোন্দা ফাওই।

ঐনা নখোয়দা হায়রি মদুদি ঙসিগী নুমিৎ অসি সুপ্নগী ৱারোলশিং খক্তগী নত্তে। মথ অসিনা পায়খৎপা থবক কয়া লৈরি। স্বামীজিগী ৱাহৈ শন্দোক্নবা স্কুলশিং অমসুং কোলেজশিংদা চাংদম্নবা কয়া পাংথোক্লি। মরুওইবা ৱাফমশিংদা ঐখোয়গী নহারোলশিংনা মরৈ য়েৎনগনি অমসুং ঙসিগী ভারতনা মায়োক্নরিবা শিংনবশিংগী পাম্বৈ পুথোক্নবা হোৎনগনি। মীয়াম্না শরুক য়াবগী ৱাখল্লোন, থেংনবা ঙম্বগী ফিরেপ, লৈবাক অসিনা থেংনরিবা শিংনবা, অমত্তা ওইবা ভারতকী ফিলোসোফী, শ্রেস্থা ভারত অসি স্বামীজিগী পাউজেলগী মগুন অমনি।

মরূপশিং, মহাক্কী ৱারোলগী মতেংদগী স্বামী বিবেকানন্দনা ভারতকী চৎন–লোনচৎ,ফিলোসোফী অমসুং থায়নগী চৎনবীশিং মালেম শীনবা থুংনা খঙহনখি।

মীওই কয়ানা চিকাগোদা ৱা ঙাংখিবা অদুগী মরমদা ইখ্রে। ঙসি নখোয়না ঙাংখিবা ৱাফমশিং অদুদা মহাক্কী ৱারোলগী মরুওইবশিং পল্লি। ঐখোয়না স্বামীজিগী ৱাফমশিং অমুক হন্না নীংশিংগনি অমসুং ৱাফমশিং অদুদগী অনৌবা কয়া খঙবা ঙমগনি।

মহাক্কী ৱারোল অদুগী কান্নবা ফোঙদোক্নবা ঐনা স্বামীজিগী ৱাহৈশিং শীজিন্নগনি। চেন্নৈদা হংলকখিবা ৱাহং অমগী পাউখুমদা মহাক্না হায়খি, চিকাগো মীফম অদু ভারত অমসুং ভারতকী ৱাখল্লোনশিংগী অচৌবা মাইপাকপা অমনি। মসিনা মালেম শীনবা থুংনা থোক্লিবা বেদান্তগী ইথক্কী মতেং পাংলি।

মরূপশিং, মহাক্না হিংলম্বা মতম অদু নহাক্না নীংশিংলবদি স্বামীজিগী মাইপাকপগী চাং অদু হেন্না চাউনা উবা ফংগনি।

ঐখোয়গী লৈবাক অসি মপান লৈবাক্কী লৈঙাক মখাদা লৈখি। ঐখোয় লায়রখি, তশেংনা ঐখোয়গী খুন্নাই অসি হন্থনা য়েংখি অমসুং ঐখোয়গী খুন্নাইদা অমোৎপা ফত্তবা চৎনবী কয়া লৈখি।

মপানগী লৈঙাকপশিং, মখোয়গী ৱায়েলশিংনা, মখোয়গী ধর্ম্ম শন্দোকপশিংনা চহি লিশিং কয়া শুরবা ঐখোয়গী লৌশিং অমসুং নাৎকি চৎনবীশিং হন্থনা য়েংবগী খুদোংচাবা লেম্না মাংহনখিদে।

মখোয়না মশাগী চৎনবীশিং হন্থনা য়েংনবা ঐখোয়গী মীয়ামদা তাকপীখি। মখোয়গী হৌরকফমদগী মখোয় ককথৎখি। মসিগী ৱাখল্লোন অসি স্বামীজিনা শিংনখি। ভারতকী চৎনবী অমসুং ৱাঙুলোনগী মতাংদা চহি লিশিং কয়া কুপশিন্দুনা লাক্লবা উফুল অদু শেংদোকপগী থবক মহাক্না পায়খৎখি।

মহাক্না মালেমদা বেদিক ফিলোসোফীগী চিং-লেম্বশিং খঙহনখি। চিকাগোদা মহাক্না মালেমগী মীয়ামদা বেদিক ফিলোসোফী তম্বীখি, অদুগা লৈবাক অসিগী ইনাকখুল্লবা পুৱারী অমসুং তৌবা ঙম্বশিং খঙহনখি। ঐখোয়গী থাজবা, ঐখোয়গী চাউথোকচবা, ঐখোয়গী হৌরকফম মহাক্না ঐখোয়দা অমুক হন্না পুরকখি।

স্বামীজিনা ঐখোয়দা নীংশিংহনখি মদুদি, লৈবাক অসি, ঈশিংগী ইথকশিংগুম, স্পিরিচুয়েলিতী অমসুং ফিলোসোফীনা হন্না হন্না চামথোক্লবনি অমসুং মালেম অসি কুপশিনখি অমসুং শিথরক্লবা মীওইবা খুন্নাই হিংগৎহন্নবা অমসুং থৌনা পীনবা লমদম অসিনা অসিগুম্বা ইথক কয়া শন্দোকখি।

স্বামী বিবেকানন্দজীনা মালেমদা মহাক্কী মফম অমা থম্লম্বতা নত্তনা লৈবাক অসিগী নীংতম ইহৌদা অনৌবা পাঙ্গল অমসুং অনৌবা থাজবা পীখি।

ঐখোয়না ঙমগনি, ঐখোয় থবক তৌবা ঙম্মি হায়বা ৱাখল অসিদা মহাক্না লৈবাক অসিগী মীয়াম্বু মিকপ থোকহনখি। মসি মশা-মরোমদোম থাজজবনি, থাজবা অসি নহা ওইরবা লাইনীংবা অসিগী ঈ মরিক খুদিংদা য়াউখি। মসিগী মশা-মরোমদোম থাজবা অসি মহাক্না লৈবাক অসিদা পুরকখি। মহাক্কী লাইৱাদি নশাদা থাজবা থম্মু, লৈবাক নুংশিউ।

মরূপশিং, স্বামী বিবেকানন্দজীগী মীৎয়েং অসিগা লোয়ননা, মশা-মরোমদোম থাজবগা লোয়ননা ভারত মাংলোমদা চংশিল্লি। করিগুম্বা ঐখোয়না ইশাদা থাজরবা অমসুং থবক কন্না শুনীংলবদি ঐখোয়না ফংবা ঙম্লোইদবা করি লৈবগে?

হকচাং ফনা অমসুং নুংঙাইনা হিংনবা য়োগ অমসুং অয়ুর্বেদগুম্বা ভারতকী অরিবা চৎনবীশিং মালেমগী মীয়াম্না খঙলে। মসি হৌজিক অনৌবা তেক্নোলোজীগী মতেংনা কান্নবা হেনগৎহল্লে।

ঙসি, ভারতনা মতম অমত্তাদা সেতলাইত ১০০ থাগৎপা মতমদা, মালেমনা মঙ্গলয়ান অমসুং গঙ্গায়ানগী মরমদা ৱারী শানখি, ঐখোয়গী লৈবাক্কী ভীমগুম্বা দিজিতেল এপশিং অতোপ্পা লৈবাকশিংনা মতৌ তম্নবা হোৎনরকপা মতমদা, লৈবাক অসিগী মশা-মরোমদোম থাজবা মখা তানা হেনগৎলকখি। শোৎথরবশিং, লায়রবশিং মশা-মরোমদোম থাজবা হেনগৎনবা ঐখোয় থবক কন্না পায়খৎলি। মসিগী কান্নবা অসি ঐখোয়গী নহারোলশিং অমসুং ঐখোয়গী ইচানুপীশিংদা উবা ফংগনি।

হন্দক পাংথোকখিবা এসিয়ন গেম্স অদুদা, নহাক কয়া য়াম্না লাইরজরবসু, নহাক করম্বা ইমুংদগী হৌরকপা ওইজরবসু থাজবা অমসুং থবক কন্না শুবনা নখোয়না লৈবাক্কীদমক চাউথোকচনবা থবক তৌবা ঙম্মি হায়বা ঐখোয়গী শান্নরোইশিংনা উৎলে।

ঙসি লৈবাক অসিদা মহৈ-মরোং শিংথানীংঙাই ওইবা মওংদা পুথোক্লিবা অসিনা ঐখোয়গী লৌমীশিংগী থবক কন্না শুবা অদু উৎলে। লৈবাক অসিগী ললোনবশিং অমসুং শিন্মীশিংনা উদ্যোক্কী পোৎথোকশিং হেনগৎহল্লে। নখোয়গুম্বা নহা ওইরিবা ইঞ্জিনীয়রশিং, ইন্ত্রপ্রীনরশিং অমসুং সাইন্তিস্তশিংনা লৈবাক অসি স্তার্তঅপকী অনৌবা মাইওন অমদা পুরক্লি।

মরূপশিং, ভারতকী তুংগী মরাইবক অসি নহারোলশিংগী মখা পোল্লি হায়বা স্বামীজিনা চেৎনা থাজখি। বেদগী ৱাফম পল্লদুনা মহাক্না হায়খি, নহাশিং, অকনবশিং অমসুং হকচাং ফবশিং, ৱাখল লৈবশিং ঈশ্বরগী মনাক্তা য়ৌগনি।

ঙসিগী নহারোলশিংনা পান্দম অমগী মখাদা মাংলোমদা চংশিনবা অসিদা ঐ হরাওই।নহারোলশিংগী অপাম্বা খঙদুনা, সরকার অসিনা অনৌবা থবক শুবগী চৎনবী অমসুং অনৌবা থৌরাং কয়া পায়খৎলি। মরূপশিং, নীংতম্বা চহি ৭০ শুরবসু, লাইরিক হৈবা হেনগৎলবসু, ঐখোয়গী নহারোল কয়া থবক ফংনবা মহৈ-মশিং ৱাৎলি। লাইবক থিবদি ঐখোয়গী লাইরিক তম্বীবগী মওং অসিনা স্কিল লৈহন্নবা পুক্নীং চংনা থবক পায়খৎত্রি।

নহারোলশিং স্কিল লৈহনবগী মরুওইবা খঙলদুনা সরকারনা স্কিল দিবেলপমেন্তগী মন্ত্রালয় অমা লিংখৎলে।

মসিগী মথক্তা, ঐখোয়গী সরকারনা মখোয়গী মঙলানশিং মঙফাওনহনবা পাম্বা নহারোলশিংগীদমক বেঙ্কশিংগী থোঙ লাউনা হাংদোক্লে।

মুদ্রা স্কিমগী মখাদা হৌজিক ফাওবদা লোন ক্রোর ১৩ হেন্না পীখ্রে। লৈবাক অসিগী খুঙ্গংশিং অমসুং শহরশিংদা মশানা মশাবু থবক পীজবা হেনগৎহনবদা স্কিম অসিনা মরুওইবা থৌদাং লৌরি।

স্তার্ত অপ ইন্দিয়া কেম্পেনগী মখাদা অনৌবা থবকশিং য়োকখৎনবা থৌরাং অমা সরকারনা পায়খৎলি। মদুগী মহৈ ওইনা, হৌখিবা চহিদা স্তার্ত অপ ৮০০০ রিকোক্নিসন সর্তিফিকেৎ ফংখি, মসি ২০১৬দা ৮০০ ফংখিবা অদুগা চাংদম্নবদনি। মসিনা তাক্লি মদুদি চহি অমদা শরুক ১০ হেনগৎলে হায়বা।

স্কুলশিংদা অনৌবা ৱাখল্লোনশিং পুথোকপা পুক্নীং থৌগৎনবা “অতল ইন্নোভেসন মিশন” হৌদোক্লে। স্কিম অসিগী মখাদা মথং চহি ৫দা লৈবাক শীনবা থুংনা অতল তিংকরিং লেবস ৫০০০ লিংখৎনবা ঐখোয়না থবক পায়খৎলি। অনৌবা ৱাখলশিং পুথোক্নবা স্মার্ত ইন্দিয়া হেক্কাথোনগুম্বা থৌরমশিং পাংথোক্লি।

মরূপশিং,

স্বামী বিবেকানন্দনা খুন্নাইগী শেন-থুমগী খুদোংচাদবশিংগী মতাংদা ৱা ঙাংখি। মহাক্না হায়খি, খুন্নাই অমদা থোং মান্নবা লৈগদবনি, খ্বাইদগী মতোন্দা লৈরিবা অদুগা মান্ননবা খ্বাইদগী লায়রবশিং অদু পুখৎকদবনি। মসিগী মাইকৈ অসিদা ঐখোয় হৌখিবা চহি ৪ অসি থবক তৌরকলি। জন ধন য়োজনা অমসুং ইন্দিয়া পোস্ত পেমেন্তগী খুৎথাংদা বেঙ্কশিং লায়রশিংগী থোংজিলদা পুরক্লে। লায়রবশিংগী য়ুম শানবা, গ্যাস অমসুং মৈ ফংহন্নবা, হকশেল অমসুং লাইফ ইন্সুরেন্সগী খুদোংচাবশিং পীনবা স্কিম কয়া পায়খৎতুনা লায়রবশিংগী ফিভম ফগৎনবা হোৎনরি।

থা অসিগী ২৫দা লৈবাক শীনবা থুংনা ঐখোয়না আয়ুশ্মান ভারত স্কিম হৌদোক্লগনি। স্কিম অসিগী মখাদা লায়রবা ইমুং ক্রোর ১০ হেনবদা চহি অমদা লুপা লাখ ৫গী হেল্থ ইন্সুরেন্স ফংহন্দুনা অরুবা অনাবশিং শেল তিংদনা লায়েংবগী খুদোংচাবা ফংহনগনি। স্কিম অসি শরুক য়াবগীদমক ঐনা তামিলনাদু সরকার অমসুং মীয়াম্বু থাগৎলি।

ঐখোয়গী পান্দম অসি লায়রবা মুথৎপা খক নত্তে, লৈবাক অসিদা লৈরিবা লায়রবগী মরমশিং মরু ফুক্তোকপনি।

ঙসি অসি মালেম শীনবা থুংনা নিকহনখিবা ৯/১১গী তেরোরিস্তশিংগী এতেক অদুগী নীংশিং নুমিৎ অমনি। লৈবাক কয়াগী মীওইশিংনা মসিগী অৱাবা অসিদগী কোক্নবা পাম্বৈশিং থিরি। লম্বী অদু স্বামীজিনা চিকাগোদা মালেমদা তাকখিবা – খাংবা কনবা অমসুং য়াশিন্নবা অদুনা উৎলি।

স্বামীজিনা হায়খি, মালেমদা খাংবা কনবা অমসুং অমত্তা ওইনা চৎমিন্নবা হায়বা ৱাফম অসি য়াওবা ধর্ম্ম অমদা মরি লৈনবা অসি ঐগী ওইনা চাউথোকচবনি।

মরূপশিং,

ঐখোয় নীংতম্না ৱাখল খনবা লৈবাক অমনি। চহি চা কয়া, লমদম অসি তোঙান-তোঙানবা ৱাখল্লোনশিং অমসুং কলচরশিংগী হৌরকফম অমনি। ঐখোয়দা খন্নবা অমসুং ৱারেপ লৌবগী চৎনবী লৈরি। গনতন্ত্র অমসুং মরৈ য়েৎনবা অসি ঐখোয়গী লেংদ্রবা গুনশিংনি।

অদুবু মরূপশিং, ঐখোয়গী খুন্নাই অসি ফত্তবা অমত্তা লৈতবা অমদি নত্তে। অঙকপা মান্নদবা কয়া লৈরিবা অচৌবা লৈবাক অসিগী অচৌবা শিংনবা কয়া লৈরি।

বিবেকানন্দনা হায়খি, খুন্নাইগী ফত্তবশিং মতম অয়াম্বা লৈ। ঐখোয়না খুন্নাইগী ফত্তবশিংদগী চেকশিনগদবনি অমসুং মখোয় মাইথিবা পীগদবনি। ঐখোয়না নীংশিংগদবনি মদুদি, লন-থুম কয়া লৈরবসু, ভারতকী খুন্নাই অসি তোখাই তারবা, লৈবাক মনুংগী য়ানদবা লৈরবদি মপানগী য়েক্নবশিংনা খুদোংচাবা লৌখিগনি।

হায়রিবা অৱাবা মতমশিং অদুদা, ঐখোয়গী লাইনীংবশিং, খুন্নাইগী লময়ানবশিংনা ঐখোয়দা অচুম্বা লম্বী – ঐখোয় অমত্তা ওইনবগী লম্বী অদু তাকপীরমখি।

স্বামী বিবিকানন্দগী ৱাখল্লোনগা লোয়ননা ঐখোয়না অনৌবা ভারত অমা শেমগৎলি।

ময়াম পুম্নমক থাগৎপগা লোয়ননা ঐগী ৱারোল লোইশিঞ্জরে। পুৱারী ওইরবা থৌরম অসি শরুক য়ানবা খুদোংচাবা অমা নখোয়না ঐঙোনদা পীরে। স্কুলশিং অমসুং কোলেজশিংদা স্বামীজিগী পাউজেল পারিবা, চাংদম্নবশিংদা শরুক য়ারিবা অমসুং মনা ফংলবা মরূপ লিশিং কয়া থাগৎচরি।

অদোম্বু অমুক হন্না থাগৎচরি। 

 
'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
জে. অমসুং কে.গী নৌশেরাগী দীপাবলি কুহ্মৈদা ইন্দিয়ন আর্ম ফোর্সেসকী লান্মীশিংগা প্রধান মন্ত্রীগা ৱারি-ৱাতায় শানখ্রে

Popular Speeches

জে. অমসুং কে.গী নৌশেরাগী দীপাবলি কুহ্মৈদা ইন্দিয়ন আর্ম ফোর্সেসকী লান্মীশিংগা প্রধান মন্ত্রীগা ৱারি-ৱাতায় শানখ্রে
Indian economy shows strong signs of recovery, upswing in 19 of 22 eco indicators

Media Coverage

Indian economy shows strong signs of recovery, upswing in 19 of 22 eco indicators
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Social Media Corner 7th December 2021
December 07, 2021
Share
 
Comments

India appreciates Modi Govt’s push towards green growth.

People of India show immense trust in the Govt. as the economic reforms bear fruits.