Share
 
Comments
Kathmandu is a special city; it is a blend of ancient and modern: PM Modi
Sabka Saath, Sabka Vikaas is as much about global wellbeing as it is about India’s growth: PM Modi
With International Solar Alliance, India has taken the lead to mitigate adverse impacts of climate change: PM Modi
India stands shoulder to shoulder in Nepal’s development journey: PM Modi

 

শাক্যজী অদোম অমসুং অদোমগী মরূপশিংনা, কাথমান্দুগী ম্যুনিসিপাল কোর্পোরেসন্না ঐহাকপু তরাম্না ওকপীরি। মসিগীদমক ঐহাক্না ময়াম পুম্নমক্কী মফমদা লমন তোনশিঞ্জরে। মসি ঐহাকপু নত্তে ভারত পুম্ববু ইকায় খুম্নবীবনি।

ঙরাংদি ঐহাক জনকপুরদা লৈখি, ঙসিগী য়ুগ অসিদা জনকপুরনা অচৌবা পাউজেল অমা পীরি। নিংথৌ জনক্কী তোপ তোপ্পা মগুন্নি। মহাক্না খুৎলাই থুদেকহনখি অমদি মীনুংশিগা লোয়ননা শমজিনখি। খুৎলাই থুদেক্লগা মীনুংশিগা লোয়ননা শমজিনখিবা লমদম অদু মসিনি।

মরূপশিং, কাথমান্দু অসি ঐখোয়গী য়ুম্লোন্নবা অমসুং মরু ওইবা মরূপ নেপালগী কোনুংনি, মদুদসু নত্তনা ভগবান বুদ্ধগী পোক্নফম লমদমগী কোনুং ওইবদা নত্তনা এবরেস্ত চিংজাউ লৈরিবা লমদমগী কোনুং ওইবা অদু খক্তা নত্তে, কাথমান্দু অসি মশা মথন্তনা মপুং ফারবা মালেম অমনি অমদি মালেম অসিগী পুৱারী অসি হিমালয়গুম পাক চাউই।

কাথমান্দুনা, নেপালনা মতম পুম্নমক্তা ঐহাক্কী পুক্নীং চিংশিল্লি। হিমালয়গী তম্পাক্তা লৈরিবা মমল নায়দ্রবা রত্ন অমনি। নাগার্জুনগী উমং ওইগেরা নত্রগা শিবপুরীগী চীংজাউশিং ওইগেরা, মশিং থিঙমদ্রবা ইচেলশিং ওইগেরা, মন্দির লিশিং কয়া ওইগেরা, মঞ্জুশ্রীগী শুরুংশিং ওইগেরা অমদি বৌদ্ধ বিহারগী শহর ওইগেরা, মালেম অসিদা তোপ তোপ্পা অমনি।

মরূপশিং, হৌজিক ফাওবগী নেপালগী খোংচৎ অনিদা পশুপতিনাথ খুরুমজবগী তাঞ্জা ঐহাক্না ফংজখি। খোংচৎ অসিদা ঐহাক্না ভগবান পশুপতিনাথ খক্তা নত্তনা জনকপুর অমদি মুক্তিনাথ, শেংলবা লাইফম অহুম অসি চৎচবগী খুদোংচাবা ফংজরে। তুংদা নেপালদা লাকপগী তঞ্জা ফংলগদি মতম কায়থোক্তুনা ভগবান বুদ্ধগী পোক্নফম লমদম লুম্বিনী চৎনবা থৌরাং তৌগনি।

মরূপশিং, বাগমতীগী তোর্বান্দা লৈরিবা কাথমান্দুদা পশুপতিনাথ অমদি গঙ্গাগী তোর্বান্দা কাশী বিশ্বনাথ লৈ। বুদ্ধগী পোক্নফম লমদম লুম্বিনী, তপস্যা তৌখিবা লমদমনা বোধগয়া অমসুং পাউজেল পীখিবা লমদম্না সারনাথনি।

মরূপশিং, ঙসিদি মালেম পুম্বদা মখল মখা য়াম্লবা অহোংবা কয়া অমা লাক্লে। গ্লোবেল এনভাইরনমেন্তা তোঙান তোঙানবা মচোই মচোই তাবা অমসুং নীংজিং মাংজিনবগী মওং মতৌনা পিক থল্লে।

মরূপশিং, চহি কয়াদগী বাসুধৈব কুতম্বকম হায়বদি মালেম অসি ইমুং অমনি হায়বনি। ভারতনা মীৎয়েং অসি য়েংদুনা লাক্লি। সবকা সাথ সবকা বিকাস, মীরমগী মতেং পাংবদশু ঐখোয়না ঐখোয়গী ওইবা পুচেল শেংবা অদুগা লোয়ননা মাংলোম্দা চংশিল্লি। নৈবরহুদ ফার্স্ত অসি ঐখোয়গী সংস্কৃতিদা ফোরেন পোলিসী অদু খক্তা নত্তে পুন্সিগী থৌদাংনি। চহি য়াঙ্খৈগী মথক্তগী ভারতনা ইন্দিয়ন তেক্নিকেল এন্দ ইকোনোমিক কোর্পোরেসন প্রোগ্রামগী মনুং চন্না লৈবাক ১৬০ হেনবদা কেপাসিতী বিলদিংগীদমক মতেং পাংলি অমসুং লৈবাকশিং অদুগী মথৌ তারিবা অদুগী মতুং ইন্না ঐখোয়না মতেং পাংদুনা লাক্লি।

হৌখিবা চহিদা ভারতনা সাউথ এসিয়া উপগ্রহ থাগৎখিবা অদুগী কান্নবা ঐখোয়গী য়ুম্লোন্নবা লৈবাকশিংনা খুদোল ওইনা ফংলি। ২০১৬তা ভারত অমসুং ফ্রান্স পুন্দুনা ক্লাইমেৎ চেঞ্জগা মরি লৈননা অনৌবা ইন্তর্নেস্নেল ত্রিতী বেজ ওর্গনাইজেসন অমগী ৱাখল তৌখি। ঙসিদি খোংথাং অসি মায় পাক্তুনা মথৌ তৌরে।

চহি অসিগী মার্চ থাদা ফ্রান্সকী রাষ্ট্রপতি শ্রী মেক্রো অমদি লৈবাক য়াঙ্খৈমুক্কী লুচীংবশিংনা দিল্লীদা অসিগুম্লবা ইন্তর্নেস্নেল সোলর এলাইন্সকী অহানবা মীফমদা শরুক য়াখি। অসিগুম্বা মখলগী হোৎনরিবা অসিনা মহৌশাগী ফিভমদা অহোংবা লাক্লিবগুম্বসি মায়োক্ননবগীদমক তেক্নোলোজীগী ওইবা অমসুং ইকোনোমীগী ওইবা পার্তনরশিপ দিবেলপ তৌবদা চাউখৎলক্লিবা অপীকপা লৈবাক মচাশিংগী মথৌ তাবা অদু মপুং ফাহনবদা মতেং ওইগনি হায়বা ঐহাক্না থাজবা থম্মি।

মরূপশিং, ভারত মচাশিংনা নেপালবু উরুবা মতমদা, মফম অসিগী অকোয়বগী ফিভম উরুবদা হায়নীংঙাই লৈতনা নুংঙাইবা ফাওই। নেপালদা আশাগী, মশক থোকপা তুংগীদমক, লোকতন্ত্রবু হেন্না চেৎশিলহন্নবা এৎমোসফিয়র লৈরি- এৎমোসফিয়র অসি শেমগৎপদা ময়াম পুম্নমক্কী য়াম্না চাউবা থৌদাং য়াওরি।
২০১৫গী য়ুহা হাখিবা অদুগী মতুং নেপাল অমসুং অখন্ননা কাথমান্দুগী মীয়াম্না অখাং কনবা অমসুং থৌনা ফবা অদু উৎখি। মদু মালেম পুম্বদা খুদম অমা ওইখি। য়ুহা হাখিবা অদুগী মতুং য়ুম কৈ খক নৌনা শেমজিন শাজিনখিবতা নত্তনা লৈবাক অমসুং খুন্নাইসু নৌনা শেমগৎ শাগৎখি। ঙসি নেপালদা ফেদরেল, প্রোভিন্সিয়েল অমদি লোকেলগী ওইবা থাক অহুমগী সরকারশিং লৈরি। অমদি থাক অহুম অসিগী মীখল চহি অমগী মনুংদা মায় পাক্না পাংথোকখি। মদুগীদমক ঐহাক্না ময়ামগী মফমদা য়াইফ-পাউজেল পীজরি।

মরূপশিং, নেপালনা লানফমদগী বুদ্ধ ফাওবগী শাংলবা খোংচৎ অমা চৎখি। নোংমৈ মরুনা হায় হুম্দুনা চৎলম্মি। নোংমৈ মরু থাদোক্তুনা বেলোৎকী লম্বী খনখি। অদুবু পন্থুং অদু য়াম্না ৱাৎলি, মাংলোমদা য়াম্না চংশিনবা মথৌ তারি। নাকল অমরোমদা হায়রুরগদি হৌজিক ঐখোয় মাউন্ত এভরেজকী বেজ কেম্প য়ৌরে। অদুবু চিংদোল তম্না চৎকদবা অদু ঐখোয়না লেপচগদবনি। চিংকারোইশিংদা নেপালগী শেরপাশিংগী অচেৎপা মতেং ফংবগুম নেপালগী দিবেলপমেন্তকী খোংচৎ অসিদা ভারতনা শেরপাগী থৌদাং অদু লৌনবা শেম শাদুনা লৈরি।

মমাং থাদা প্রধান মন্ত্রী ওলীগী ভারত খোংচৎতা, অমদি ঙসি ঐহাক্কী নেপাল খোংচৎ অসিদা ঐহাক্কী ওইবা পাউজেল অমসুং অনীংবা অপাম্বশিং অদু তোঙান তোঙানবা ৱাহৈশিংনা ফোংদোকখি। নেপালনা মশাগী মথৌ তাবা অমসুং প্রায়োরিতী অদুগী মতুং ইন্না মাংলোমদা চৎকদবনি। অদোমগী মায় পাক্নবগীদমক ভারতনা মতম পুম্নমক্তা লেং মান্ননা চৎমিন্নগনি। অদোমগী মায় পাকপা অদুমক ভারতকী মায় পাকপনি। নেপালগী নুংঙাইবদা ভারতকী নুংঙাইবা য়াওরি।

রেলৱে লাইনগী থবক ওইগেরা নত্রগা লম্বী শেম্বগী থবক ওইগেরা, হাইদ্রো পাৱরগী ওইগেরা নত্রগা ত্রান্সমিসন লাইনগী ওইগেরা, ইন্তিগ্রেতেদ চেক পোস্তকী ওইগেরা নত্রগা ওইল পাইপ লাইনগী ওইগেরা, অদোমগী মথৌ তারকপা খুদিংদা ঐখোয়না অমত্তা ওইনা চৎমিন্নরি অমদি চৎমিন্নখিগনি। ঐখোয়না কাথমান্দুবু রেলগী খুত্থাংদা ভারতকা শম্নহন্নবা প্রোজেক্তা দি পি আরগী থবক চত্থবা হৌরে। হৌজিক হৌজিকমক ভারত্তা আই পি এলগী ক্রিকেৎ মেচ চত্থরি। হৌজিক্তি নেপালসু আই পি এলগা শম্নরে। অহানবা ওইনা নেপালগী নহা ওইরিবা শান্নরোই সন্দিপ লমীছানেনা আই পি এলদা শরুক য়ারি হায়না ইফমদা খঙহনবিরে। তুংদসু ক্রিকেৎ খক্তা নত্তনা অতোপ্পা শান্ন-খোৎনবগী খুত্থাংদগীসু ঐখোয়গী মীয়ামগী মরক্তা অচেৎপা মরি লৈরক্কনি হায়না ঐহাক্না আশা তৌরি।

মরূপশিং, ৱাফমশিং অসিগা লোয়ননা ঐহাক্না অমুক হন্না কাথমান্দুগী মেয়র শ্রী শাক্যাজীবু, কাথমান্দু এদমিনিস্ত্রেসনবু, নেপাল সরকারবু, ইকাই খুম্নজরিবা মুখ্য মন্ত্রীবু, মপাল থৌরম পুবা মন্ত্রীবু অমদি ময়াম পুম্নমকপু থমোয় শেংনা তৌবীমল খঙবা উৎচরি। অমদি ঐহাক্কী থমোইদা ফাওরিবা অসি অদোমগী থমোইদসু ফাওরি মদুদি……..

নেপাল ভারত মৈত্রী অমর রহোস…..

নেপাল ভারত মৈত্রী অমর রহোস…..

নেপাল ভারত মৈত্রী অমর রহোস…..

হায়নীংঙাই লৈতনা থাগৎচরি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Mann KI Baat Quiz
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
52.5 lakh houses delivered, over 83 lakh grounded for construction under PMAY-U: Govt

Media Coverage

52.5 lakh houses delivered, over 83 lakh grounded for construction under PMAY-U: Govt
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM condoles the passing away of renowned Telugu film lyricist Sirivennela Seetharama Sastry
November 30, 2021
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed deep grief over the passing away of renowned Telugu film lyricist and Padma Shri awardee, Sirivennela Seetharama Sastry. 

In a tweet, the Prime Minister said;

"Saddened by the passing away of the outstanding Sirivennela Seetharama Sastry. His poetic brilliance and versatility could be seen in several of his works. He made many efforts to popularise Telugu. Condolences to his family and friends. Om Shanti."