The friendship between India and Russia has stood the test of time: PM Modi
The pandemic has highlighted the importance of the health and pharma sectors in our bilateral cooperation: PM at Eastern Economic Forum in Vladivostok
India - Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market: PM Modi

রসিয়ান ফেদরেসনগী রাস্ত্রপতি!

ঐগী নুংশিরবা মরুপ রাস্ত্রপতি পুতিন!

অথোইবশিং!

ইস্তর্ন ইকনমিক ফোরমদা শরুক য়াবিরিবা পুম্নমক!

খুরুমজরি!

ইস্তর্ন ইকনমিক ফোরমসিদা ৱা ঙাঙবা ফংবদা ঐঙোন্দা নুংঙাইবা পোকই অমদি মসিগীদমক্তা রাস্ত্রপতি পুতিনবু থাগৎচরি‍।

মরূপশিং!

ভারতকী পুৱারী অমসুং খুন্থোক্লোন্দা ‘সঙ্গম’ হায়বা ৱাহৈসিগী তোপ তোপ্পা ৱাহন্থোক অমা লৈ‍। মসিগী ৱাহন্থোক্তি ইতিনফম, নৎত্রগা তুরেলশিং, মীয়াম নৎত্রগা ৱাখল্লোনশিং পুনশিল্লকপদুনি‍। ঐগী মীৎয়েঙদা ভ্লাদিভোস্তোক অসি য়ুরেসিয়া অমসুং পেসিফিক্কী তশেংবা ইতিনফম অমনি‍। রসিয়ান ফার ইস্তকী চাউখৎ থৌরাংগীদমক রাস্ত্রপতি পুতিনগী মীৎয়েংবু ঐনা তরাম্না ওকচরি‍। হায়রিবা মঙলানসি মঙফাওনহনবদা ভারতনা রসিয়াগী থাজনিংঙাই ওইরবা খোঙবু অমা ওইনা লেপকনি‍। ইং ২০১৯দা ঐনা ফোরম অসি য়াওননবা ভ্লাদিভোস্তোক্তা চৎপা মতমদা, “এক্ত ফার ইস্ত পোলিসী” অমগীদমক ভারতকী ফিরেপ ঐনা লাউথোক্লমখি‍। হায়রিবা পোলিসী অসি ঐখোয়গী রসিয়াগা লৈনরিবা “স্পিসিএল অমদি প্রিভিলেজ স্ত্রেতেজিক পার্ত্নরসিপ’কী মরুওইবা শরুক অমনি‍।

এক্সেলেন্সী!

রাস্ত্রপতি পুতিন, ২০১৯দা ঐনা লাক্লমবদা ভ্লাদিভোস্তোক্তগী জ্ভেজদা ফাওবা হি তোংমিন্নবদা ইবানি শান্নখিবা ৱারী য়াম্না কুপ্না নীংশিংলি‍। অদোম্না জ্ভেজদাদা লৈবা মতমগা চুনরবা জহাজ শাফম উৎখি অমদি হায়রিবা এন্তরপ্রাইজ অসিদা ভারতনা শরুক য়াহন্নিংবগী অপামবা ফোঙদোকখি‍। ঙসি ভারতকী খ্বাইদগী চাউবা সিপ য়ার্দশিংগী মরক্তগী মজাগোন দোক লিমিতেদনা মালেমগী খ্বাইদগী মরুওইবা লল্লোন ইতিক্কী জহাজ খরা শাবদা ‘জ্ভেজদা’গা খোঙবু ওইরগনি হায়বা ৱাফমসিদা নুংঙাইবা পোকই‍। ভারত অমসুং রসিয়া গগনয়ান প্রোগ্রামগী খুত্থাঙদা স্পেস এক্সপ্লোরেসনগী খোঙবু ওইরি‍। ভারত অমসুং রসিয়ানা নোর্দর্ন সী রুতপু মালেমগী লল্লোন ইতিক্কীদমক হাংদোকপদা খোঙবুসু ওইমিন্নগনি‍।

মরূপশিং!

ভারত অমসুং রসিয়াগী মরু মপাং ওইবগী মরী মতমগী চাংয়েং কয়া লান্দুনা লাক্লবনি‍। হন্দক্তা কুইদ্রিঙৈদা, কোবিদ-১৯ লাইচৎ মনুংদা, ভেক্সিনগী মতাঙদা য়াওনা লৈনখিবা তেংবাংনবগী চাউরবা থৌওংদুদা মসি উখ্রবনি‍। লাইচৎ অসিনা ঐখোয়গী নাকল অনিগী ওইবা মরীদা হকশেল অমসুং ফার্মা সেক্তরগী মরুওইবা উহল্লে‍। ইনর্জী অসি ঐখোয়গী স্ত্রেতেজিক পার্ত্নরসিপ অসিগী অতোপ্পা অচৌবা য়ুম্বী অমনি‍। ভারত-রসিয়া ইনর্জী পার্তনরসিপ্না মালেমগী ইনর্জীগী কৈথেলদা তংদু লৈতাবা ফীভম পুরকপা ঙমগনি‍। ঐগী পেত্রোলিয়ম অমসুং নেচরেল গৃআস মন্ত্রী মিস্তর হরদীপ পুরি ফোরম অসিদা ভারতকী মহুৎ শিন্দুনা ভ্লাদিভোস্তোক্তা লৈরি‍। ভারতকী শিন্মী কয়া অমুর রিজন্দা, য়মলদগী হৌরগা ভ্লাদিভোস্তোক ফাওবা অমদি চেন্নাইদা অচৌবা গ্যাস প্রোজেক্তশিংনা থবক তৌরি‍। ঐখোয়না ইনর্জী অমসুং লল্লোন ইতিক্কী থোং অমগী মঙলান মঙলি‍। চেন্নাই-ভ্লাদিভোস্তোক মেরিতাইম কোরিদোর নীংথিনা চঙশিল্লিবসিদা ঐ নুংঙাইবা ফাওই‍। হায়রিবা কন্নেক্তিভিতী প্রোজেক্ত অসিগা ইন্তরনেসনেল নোর্থ-সাউথ কোরিদোরগা অনিসিনা ভারত অমসুং রসিয়াবু হেন্না নকশিন্নহল্লগনি‍। লাইচৎকা মরী লৈনবা অথিংবা কয়া লৈদুনসু হীরম কয়াদা ঐখোয়গী লল্লোন ইতিক্কী মরী হেন্না মপাঙ্গল কনখৎহন্নবা খোঙজেল য়াঙনা চঙশিনখি‍। মসিদা ভারতকী স্তীল ইন্দস্ত্রীদা কোকিং কোইলা মতম শাংনা পীননবা ৱাফম য়াওরি‍। ঐখোয়না এগ্রো ইন্দস্ত্রী, সেরামিক্স, স্ত্রেতেজিক অমসুং র‍্যার আর্থ মিনরেল অমসুং দাইমন্দগী লমদা অনৌবা খুদোংচাবশিং থিবগী ৱাফমসু য়াওরি‍। সাখা-য়াকুতিয়া অমসুং গুজরাত্তগী দাইমন্দ মীহুৎশিংনা ফোরম অসিগী শরুক অমা ওইনা তোখাইনা ৱারী ৱাতায় শানরিবসিদা ঐ নুংঙাইবা ফাওই‍। ২০১৯দা লাউথোকখিবা দোলর বিলিয়ন ১গী সোফ্ত ক্রেদিত লাইন অসিনা লৈবাক অনিগী লল্লোন ইতিক্কী খুদোংচাবা কয়া শেগৎকনি হায়না ঐনা চপ চানা থাজৈ‍।

রসিয়ান ফার-ইস্ত অমসুং ভারতকী মরী লৈনবা স্তেতশিংদা লৈরিবা খ্বাইদগী মরুওইবা স্তেকহোল্দরশিং চপ মান্নবা ফম্পাক অমদা পুশিল্লকপা অসি কান্নবা অমনি‍। ২০১৯দা ভারতকী মরুওইবা স্তেতশিংগী মুখ্য মন্ত্রীশিংনা মফমসিদা লাকপদা কান্নরবা খন্ন-নৈনখিবা অদু ঐখোয় মাঙদা চঙশিনবা তাই‍। রসিয়ান ফার-ইস্তকী রিজন ১১গী গভর্নরশিংবু অথুবা মতমদা ভারত্তা লাক্নবা ঐনা পাউকৎচরি‍।

মরূপশিং!

ঐনা ২০১৯দা ফোরম অসিদা হায়খিবদুনি, ভারতকী হৈ-শিংলবশিংনা মালেমগী মচাক মথুম মরাং কায়না লৈবা মফম কয়াগী চাউখৎ খোঙজেলদা থৌদাং কয়া লৌখ্রে‍। ভারত্তা হৈ-শিংলবা অমদি মপুক্নিং লুপ্পা ৱর্কফোর্স লৈ অদুগা ফার-ইস্ত অসিদনা মচাক মথুম মরাং কায়না ফংই‍। মরম অসিনা রসিয়ান ফার ইস্তকী চাউখৎ খোঙজেলদা ভারতকী হৈ-শিংলবশিংনা লৌবা য়াবা থৌদাং য়াম্না চাউনা লৈ‍। ফোরম অসি পাঙথোক্লিবা ফার ইস্তর্ন ফেদরেল য়ুনিভর্সিতী অসি মশিং অসুম অসুম য়ামখৎলক্লিবা ভারতকী মহৈরোয়শিংগী ময়ুম ওইরক্লি‍।

এক্সেলেন্সী!

রাস্ত্রপতি পুতিন, ফোরম অসিদা ঐবু ৱা ঙাঙনবগী খুদোংচাবা পীবিবগীদমক্তা ঐনা অদোমবু অমুক্কা হন্না থাগৎচরি‍। অদোম মতম পুম্নমক্তা ভারতকী অথোইবা মরূপ অমা ওইদুনা লাক্লি অমদি অদোমগী লমজিং মখাদা ঐখোয়গী স্ত্রেতেজিক পার্ত্নরসিপ অসি অসুম অসুম মপাঙ্গল কনখৎলক্লি‍। ইস্তর্ন ইকনমিক ফোরমদা শরুক য়ারিবা পুম্নমক মায় পাকপা ওইবিয়ু হায়না ঐনা থৌনিজরি‍।

স্পাসিবা!

থাগৎচরি‍!

ঙমখৈ লৈতনা থাগৎচরি!

Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
Narendra Modi’s Digital Century Gives Democratic Hope From India Amidst Global Turmoil

Media Coverage

Narendra Modi’s Digital Century Gives Democratic Hope From India Amidst Global Turmoil
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM signs copy of Dr R Balasubramaniam’s book ‘Power Within: The Leadership Legacy of Narendra Modi’
July 17, 2024

The Prime Minister, Shri Narendra Modi met Dr R Balasubramaniam today and signed a copy of his book ‘Power Within: The Leadership Legacy of Narendra Modi’. The book captures Prime Minister Narendra Modi’s leadership journey and interprets it through Western and Indic lenses, amalgamating them to provide a roadmap for those who aspire to a life of public service.

Replying to a post on X by Dr R Balasubramaniam, the Prime Minister wrote:

“It was a delight to meet Dr R Balasubramaniam earlier today. Also signed a copy of his book. My best wishes to him for his future endeavours.”