Share
 
Comments
The role of civil servants should be of minimum government and maximum governance: PM Modi
Take decisions in the national context, which strengthen the unity and integrity of the country: PM to civil servants
Maintain the spirit of the Constitution as you work as the steel frame of the country: PM to civil servants

লৈঙাকপগী থৌওংদা অচৌবা থৌদাং লৌরিবা ঐখোয়গী নহা ওইরিবা চারোন-শুরোনশিং অসিনা পুম্নমক্তগীদি খেৎনবা অদুবু অফবদি ওইবা থৌওং শিজিন্নদুনা অনৌবা ৱাখল খনবগী শেম-শাবা লোইরে। মখোয়না অনৌবা থৌওং পাঙথোক্কে হায়না খল্লি। অসিগুম্বা মওংশিং অসিনা ঐঙোন্দা অনৌবা থাজবা অমা পীরি অমসুং মসিগীদমক্তা ঐহাক্না নখোয়বু থাগৎলি। মমাংদসু, নুমিৎ অসিমক্তদা কেৱারিয়াদা নখোয়গী মমাংগী ওফিসর ত্রেনীং তৌখিবশিংগা ঐহাক্কা য়াম্না কুপ্না ৱারী-ৱাতাই শাখি। মদুদা ঐখোয়না চহি খুদিংগী পাঙথোক্কদবা মসিগী অখন্নবা থৌরম – ‘আরম্ভ’গীদমক্তা সর্দার পতেলগী মুরতি লৈরিবা মফম, ইমা নর্মদা তুরেল তোর্বান অসিদা ঐখোয় অমুক উন্নগনি অমসুং ঐখোয় পুন্না ৱা খন্নদুনা ঐখোয়গী ৱাখল্লোনশিংগী মশক অমা পীনবা হোৎনসি হায়না য়ানখি। অদুবু কোরোনা লৈবনা হায়রিবশিং অসি ওইথোকপা য়াদ্রে। অদুগা হন্দক্তি নখোয় লোইনমক মুসুরীদা লৈরে, ভর্চুএলগী খুত্থাংদা ওইনা পাউ ফাওনরে। অদুবু পথাপ অসিগী মনুং চল্লিবা মীওই খুদিংদা ঐহাক্না হায়নিংবদি, কোরোনাগী ইরাং অসিনা হন্থখ্রবা তুংদা, ঐহাক্না মরী লৈনবা ওফিসিএলশিংদসু হায়দুনা থমগে, নখোয় মফম অসিদা শোইদনা লাক্তুনা সর্দার পতেলগী চাউরবা অমসুং নীংথিরবা মুর্তি অসিগী মনাক্তা কেম্প মচা অমা শিন্দুনা মতম খরা লৈদুনা শহর অসিনা লম-কোয়বগী মফম অমা ওইরক্লিবা অসিবু মতৌ করম্না ওইরক্লিবনো হায়বদু য়েংদুনা নখোয় নশামক্না থেংননবা হায়রি।

মরুপশিং, হৌখিবা চহি ১গী মমাংদা ওইরম্বা ফিভম অমসুং হৌজিক ওইরিবা ফিভমশিং অসিগী মরক্তা খেৎনবা য়াম্না লৈরে। হৌজিক্কী অরুবা ফিভম অসিদা, লৈবাক অসিনা থবক পাঙথোকপগী মওং, ভারতকী পথাপশিং অসিনা থবক পাঙথোকপগী মওং অসিদগী অদোম্না করিগুম্বা ময়াম অমা তমহৌরম্লগনি হায়বগী ঐহাক্না থাজবা থম্মি। করিগুম্বা অদোম্না য়েংবা খক্তা নত্তনা নীংথিনা য়েংশিনবা ওইরগদি অদোমসু করিগুম্বা অমা তৌনিংবগী ৱাখল ফাওরমগনি। কোরোনাগা লান্থেংননবা হোৎনবদা ঐখোয়গী লৈবাক অসিনা অতোপ্পা লৈবাকশিংদগী মতেং লৌরম্বশিং অদুগী মরক্তগী হীরম কয়া অমদি হৌজিক্তি ভারতনা অমুক মীরমদা থাদোক্তুনা তেংবাংবা ঙম্বগী ফিভমদা লৈরে। মসি ভারতনা খোঙফম চেৎনা পাঙথোকখিবশিংগী নীংথিরবা খুদম অমনি।

মরুপশিং, ভারতকী চাউখৎপগী খোঙচৎ অসিনা য়ৌরক্লিবা ফিভম অসিগী মতম অসিদা নখোয়না সিবিল সর্বিসকী লমদা চঙলকপা অসিসু মতম য়াম্না চাবা অমনি। নখোয়গী বেৎচ অসিনা থবক তৌবা হৌরকপা মতমদা, নখোয়না ফিল্দদা কুম্থদুনা তসেংনা থবক তৌবা হৌরকপা মতমদা ভারতনা নিং-তম্বা ফংখিবগী চহি ৭৫শুরকপা মতমদা ওইরগনি অমসুং মসি য়াম্না চাউবা মশক থোকপা মতম অমা ওইগনি। হায়বদি, নখোয়না পথাপ অসিদা চঙলকপা অসি ভারতনা নিং-খা তম্বা ফংবগী চহি ৭৫শুবা মতমদা ওইরগনি অমসুং মসিগী মতমদা থবক চঙলকপা ওফিসরশিং অসি নখোয়খক্তনি হায়বসি কাওগনু  অমসুং নখোয়না নশাগী কাদা চঙখিবা মতমদা মসিগী ৱাফম অসি নখোয়গী দাইরীদা ইশিনবীয়ু। মরুপশিং, ভারতনা নিং-তম্বগী চহি ১০০শুবগী হরাওবগী থৌরম পাঙথোকপদসু লৈবাক্কী সেবা তৌবা ওফিসরশিংসি নখোয় ওইগদৌরিবনি, নখোয়গী কেরিয়রগী, নখোয়গী পুন্সিগী মরু ওইবা তাঙ্কক অসিসু মতম অসিদা ওইগদৌরিবনি। নিং-খা তম্বা ফংবগী ৭৫শুবা চহিদগী ১০০শুবা ফাওবগী মরক্কী চহি ২৫ অসি ভারতকী ওইনা য়াম্না মরু ওইবা ওইগনি অমসুং মতম অসিগী মনুংদা লৈঙাকপগী পথাপ মনুংদা য়াওবা লাইবক ফবা মীওইশিংসু নখোয়না ওইগদৌরিবনি। লাক্কদৌরিবা চহি ২৫ অসিদা লৈবাক্কী ঙাক-শেনবা, লায়রশিংগী চাউখৎনবা, লৌউবশিংগী চাউখৎনবা, নুপী অমসুং নহাশিংগী য়াইফনবা অমসুং ভারতপু মালেমগী থাক্ত তোঙানবা মফম অমদা পুরকপগী থৌদাংশিং অসি নখোয়গী নথক্তা তাগদৌরিবনি। ঐখোয়গী মরক্তগী মীওই কয়া অমদি মতমদুদা নখোয়গী মরক্তা লৈররোই, অদুবু নখোয়দি লৈখিগনি, নখোয়গী ৱাখল চেৎপা, নখোয়না পাঙথোক্কে খনবশিংদি লৈখিগনি, মরম অদুনা ঙসিগী নুংঙাইরবা নুমিৎ অসিদা অদোম খুদিংনা ৱাশক কয়া অমা শক্কদবা নুমিৎনি। ঐগী ইফমদা শক্কদবা নত্তে, নশাগী মফমদা শক্কদবনি। মসিগী ৱাশকশিং অসিগী শাখিদি নখোয় নশানা ওইগদবনি, নখোয়গী থৱাইনা ওইগদবনি। ঐহাক্না নখোয়গী মফমদা হায়নিংবদি, ঙসিগী নুমিদাংদা নখোয়না তুমদ্রিঙৈদা পুঙখায় অমদি শোইদনা কাইথোকপীয়ু। নখোয়গী ৱাখলদা ফাওরিবা, নখোয়গী তৌফম থোকপা, নখোয়গী থৌদাংশিং, নখোয়না পাঙথোক্কে খল্লিবশিং অদু লোইনমক ইশিন্দুনা থম্বীয়ু।

মরুপশিং, অদোম্না অদোমগী অনিংবা ইগদবা, অদোমগী মঙলানগী ৱারোল ইগদবা চে মচেৎ অদু শুপ্নগী চেজেৎ নত্তে, নখোয়গী থম্মোইগী মচেৎ ওইদৌরিবনি। মসিগী চেজেৎ অদুনা নখোয়গী অনিংববু পাঙথোকপা ঙমহন্নবা নখোয়গী মীহুল ওইনা নখোয়গী ননাক্তা লৈদুনা ইথিল পীগনি। নখোয়গী থম্মোইগী মীহুলনা হকচাং মনুংদা ঈ-পীদুনা হকচাংবু হিংহন্দুনা থম্বগুম চেজেৎ অদুদা ইরিবা ৱাহৈ খুদিংমক্না নখোয়গী নথৌশিংবু লেপ্তনা পাঙথোকপা ঙম্নবা নীংশিনহন্দুনা লৈগনি। মঙলান খুদিংগী শকখিবা ৱাশকশিং অদুনা নখোয়বু মাং থানা পুদুনা চৎকনি। অদুগী মতম অদুদি নখোয়দা ইথিল অমসুং অনৌবা তম্লুবগী তঙাই ফদবা লৈররোই। নখোয়না নশামক্না ইজখিবা ৱাশকশিং অমসুং থম্মোইদগী থোক্লকখিবা ৱাহৈশিং অদুনা নখোয়দা ঙসিগী নুমিৎ অসিবু নীংশিনহনগনি, নখোয় তৌফম থোকপশিংবু নীংশিনহন্দুনা লৈগনি।

মরুপশিং, সর্দার বল্লব ভাই পতেলসু মখল অমদা লৈবাক অসিগী সিবিল সর্বিস্কী মপা ওইরম্মি। ইং ১৯৪৭গী এপ্রিল ২১দা এদমিনিস্ত্রেতিব সিবিল সর্বিসকী অহানবা বেৎচতা সর্দার পতেলনা ৱা ঙাংখিবদা সিবিল সর্ভেন্ত অসিবু লৈবাক্কী স্তীল ফ্রেম্নি হায়খি। সর্দার সাহেবনা ওফিসরশিংদা পীখিবা পাউতাক্তি মখোয়গী খ্বাইদগী মরু ওইবা থৌদাংদি লৈবাক মীয়ামগী সেবা তৌবনি হায়খি। ঐহাক্না হায়নিংবদি, সিবিল সর্ভেন্ত অমনা লৌবা ৱারেপ খুদিংমক লৈবাক্কী য়েংলগা লৌগদবনি, লৈবাক্কী অপুনবা অমসুং পুন্না লৈমিন্নবগী মওংবু হেন্না কনখৎহনবা ওইগদবনি। সংবিধানগী ইথিল অসিবু লেংদনা থম্বা ঙম্বা ওইগদবনি। নহাক্না কোনবা অমসুং শেন্নরিবা মফমনা করিগুম্বদা পিকপা ওইরবসু, ৱারেপ লৌবা মতমদা মীয়ামগী য়াইফবা য়েংলগা লৌগদবনি, নেস্নেল পর্স্পেক্তিব অমগা কোন্ননা লৌগদবনি।

মরুপশিং, স্তীল ফ্রেমগী মথৌ অসি য়ূম্ফম পীনবা অমসুং চত্থরিবা থবকশিংবু শেন্নবা খক্তা নত্তে। স্তীল ফ্রেমগী মথৌদি, শিংনবা কয়া লৈরবসু, অচৌবা অহোংবা কয়া লাক্লবসু, নহাক্না পাঙ্গল অমা ওইনা লৈদুনা লৈবাক অসিনা মাং থানা চৎপদা তেংবাংগনি, ফেসিলিতেৎ তৌগনি হায়বগী লৈবাক অসিদা থাজবা পীবনি। ফিল্দদা তারবা তুংদা, মখল কয়াগী মীওইশিং থেংনরবা তুংদা, নহাক্কী থৌদাং অসিবু মতম পুম্বদা নীনশিংগদবনি, কাওথোকপগী অশোইবা অসি কৈদৌনুংদা তৌরোইদবনি। অদোম্না নীংশিংগদবা অমনা, ফ্রেম অমা হেক্তা ওইরবসু – গারীগিবু ওইরো, অনোক্কীবু ওইরো নত্ত্রগা ফোতোগীবু ওইরো, মদুনা তেক্ত-কায়দনা লৈরিবমখৈ মগুন য়াওবা অমসুং ৱাহন্থোক লৈবা ওইগনি। ঐহাক্না স্তীলগী ফ্রেমগী মরমদা পনখ্রিবা অদুগী মতাংদসু, নহাক্না তীমগী মনুংদা লৈদুনা তীম অমা ওইনা থবক পাঙথোক্লিঙৈ মদুগী তসেংবা কান্নবা ফংগনি। তুংদদি, অদোম্না জিলা কয়া কয়া অমা শেন্নগদৌরিবনি, বিভাগ কয়া অমা শেন্নগদৌরিবনি। তুংদা অদোম্না ৱারেপ অমা হেক্তা লৌবা মতমদা মদুনা রাজ্য পুম্বদা পানগদৌরিবনি, লৈবাক শিনবা থুংনা চৎনগদৌরিবনি। মতম অদুদা মসিগী তীমগী ৱাখল্লোন অসি নঙোন্দা য়াম্না কান্নরক্কনি। নহাক্না পাঙথোক্কে খনবা থৌওংশিংগা লৈবাক্কীদমক্তা অফবা ওইগনি হায়না খনবা থৌওংশিংগা পুন্সিল্লকপা মতমদা, সর্বিস অদুনা মখল অমা হেক্তগী ওইরবসু, নহাক্কী পাঙ্গল খুদিংমকপু তীম অমগুম্না পুন্সিনবা ঙমগনি অমসুং মদুগী পুঙফম অদুদা নহাক্কী মাই-পাকপা শোইদনা ফংগনি অমসুং মতম অদুদা লৈবাক অসিনা কৈদৌনুংদা মাইথীবা ওইরোই।

মরুপশিং, সর্দার পতেলনা ভারত অমা-অফবা ভারত অমগী মঙলান অমা উজখি। মহাক্কী অসিগুম্বা মঙলনা অসিগা ‘আত্মানির্ভর ভারত’কা মরী লৈনরম্মি। কোরোনাগী কিরবা লাইচৎ অসিদা ঐখোয়না খ্বাইদগী চাউবা পরা অমা তমখিবা অসিদি মরোমদোম লেপচবা ঙম্বগী মতাংদনি। ঙসিদি ‘এক ভারত-শ্রেস্থ ভারত’, ‘আত্মানিরভর ভারত’, ‘অনৌবা ভারত’কী ৱাখল্লোন অমা শেগৎলকপা উবা ফংবা হৌরে। অনৌবা ওইবগী ৱাহন্থোক কয়া অমা লৈ, নুংগী ওইবা ইথিল কয়া অমা লৈ। অদুবু ঐহাক্কী ওইনদি অনৌবা ওইবগী ৱাহন্থোক অসিনা অরিবশিংবু লংথোক্তুনা অনৌবা খরা পুরকপা নত্তে। ঐহাক্কী ওইবা মসিগী ৱাহন্থোক্তি অনৌবা পুন্সি হাপ্পা, অনৌবা থৌওং পাঙথোকপা, তগৎ-তগৎ তেকহনবা অমসুং চঙ-চঙ লাওবা ওইহনবনি। ঐহাক্কী ওইনা অনৌবা ওইবা হায়বদি অরিবশিংবু মহাক্কী চুনবা হীরম লৈহনবা অমসুং মতমগা চান্নদ্রবা অদুবুনা অদুমক থাদোক্তুনা চৎপনি। করিগুম্বা অমা থাদোকপা অসিদসু থৌনা চঙই মরম অদুনা অনৌবা, অফবা অমসুং মরোমদোম লেপচবা ঙম্বা ভারত অমা ওইহনবদা করি চঙই হায়বদু নহাক্না লেপ্তনা খঙবা তাবনি অমসুং মদুদা তঙাই ফদবশিং অদু শেম্বা তাবনি। মরুপশিং, মরোমদোম লেপচবা ঙম্বা ভারত অমা ওইহন্নবগীদমক্তা ঐখোয়না সাইন্স অমসুং তেক্নোলোজীগী তঙাই ফদবা লৈ, রিসোর্স অমসুং শেল-থুমগী তঙাই ফদবা লৈ। অদুগা মসিদা য়াম্না মরু ওইনা লৌগদবা ৱাফম অসিদি মঙলান অসি মঙফাওনহন্নবগীদমক্তা নহাক্না সিবিল সর্ভেন্ত অমা ওইনা করি থৌদাং লৌফম থোকপগে হায়বা অসিনি। মীয়ামগী অপাম্বশিং অসিবু নীংবা থুংহন্নবগীদমক্তা নহাক্কী থবকশিংদা মগুন লৈহন্দুনা, পুং ২৪ চুপ্পা খোঙজেল থুনা থবক্কীদমক্তা ৱাখল খন্দুনা লৈবা তাবনি।

মরুপশিং, লৈবাক অসিদা অনৌবা অহোংবা পুরক্নবা, অনৌবা পান্দম ফংনবা, অনৌবা লম্বী অমসুং অনৌবা থবক-থৌওংশিং পাঙথোক্নবগীদমক্তা ত্রেনীংগী অচৌবা থৌদাং লৈ, স্কিল সেৎপু দিভেলপমেন্ত তৌবগীসু তঙাই ফদবা লৈ। হান্নদি, ত্রেনীং পীবদা মতমগা চান্নবা থৌওং করম্না হাপসিগে হায়দুনা খন্নবগী মওং লৈরমদে। অদুবু হৌজিক্তি, লৈবাক অসিদা হ্যুমেন রিসোর্সতা মতমগা চুনবা ত্রেনীং পীবদা মিৎয়েং কন্না চঙলি। হৌখিবা চহি ২-৩ অসি খক্তদা সিবিল সর্বিস ত্রেনীংগী পথাপ্তা অহোংবা য়াম্না লাকপা অসি নহাক্নসু উরিবদুনি। মসিগী ‘আরম্ভ’ অসি শুপ্নগী অহৌবা অমখক্তা নত্তে, মসিদি খুদম অমা অমসুং অনৌবা চৎনবী অমনি। অসিগুম্বা সরকার অসিনা নুমিৎ খরনিগী মমাংদা অনৌবা খোঙথাং অমসু হৌদোকখ্রে – মিসন কর্ময়োগি। মিসন কর্ময়োগি অসি কেপাসিতী বিল্দিংগী মতাংদা মসিগী হীরম মখল অসিগী ওইবা অনৌবা চাংয়েং অমনি। মসিগী মিসন অসিগী খুত্থাংদা, সরকারগী থৌমীশিংবু মখোয়গী ৱাখল্লোন অমসুং থবক তৌবগী থৌওংবু হৌজিক্কী মতমগা চান্নহনবা, মখোয়গী স্কিল-সেৎপু হেন্না ফগৎহন্দুনা মখোয়বু কর্ময়োগী অমা ওইহনবা ঙম্নবা খুদোংচাবা পীবা তাবনি।

মরুপশিং, ভগ্বান কৃষ্ণনা গীতাদা হায়রম্মি – য়গ্য আর্থৎ কর্মনঃ অন্যত্র লোক; অয়ম কর্ম বন্ধন। মসিনা হায়বদি, য়গ্য হায়বদি সেবাগী মথক্তা কান্নবগীদমক্তা পাঙথোকখিবা থবকশিং অসি তৌফম থোকপা থৌদাং নত্তে। মসিদি, ওন্ন-তৈনবদা, ঐখোয়বু অফা-অপুন ওইনা থম্বনি। কর্ম হায়বা অসিদি মঙলান চাউবা অমসুং অচৌবা পান্দম অমগা লোয়ননা তৌখিবশিং অদুবুনি। মসিগী কর্ম অসিগী কর্ময়োগী অসিবুনি ঐখোয় খুদিংমক্না ওইগদবসে, নহাকসু ওইগদবনি, ঐখোয় পুম্নমকসু ওইগদবনি। মরুপশিং, অদোম খুদিংনা শাংলবা খোঙচৎ অমগীদমক্তা থোক্লক্লিবা অসিদা চৎন-কাঙলোন কয়া অমা ইনবগী তঙাই ফদবা লৈগনি। অদুবু মসিগা লোয়ন-লোয়ননা নহাক্কী থৌদাং অসিদসু অহেনবা মিৎয়েং চঙগদবনি। কাঙলোন অমসুং থৌদাং, অনি অসিগী মরক্তা য়েৎনবা কয়া অমসুং ৱাখল চনিং তাদবগী তাঞ্জা কয়া অমা লাক্কনি। কাঙলোনগী তোঙানবা কান্নবা লৈগনি, থৌদাংগী তোঙানবা তৌদবা য়াদবা থবক কয়া অমা লাক্কনি। হীরম অসিগী মরক্তা মান্নবা খল অমা পুরকপা অসিদি য়াম্না চেকশিন্না পাঙথোক্কদবা থৌওংনি। হৌখিবা মতম খরদগী সরকারনা থৌদাংদা য়ুম্ফম ওইবা থৌওংশিংদা অহেনবা মিৎয়েং চঙদুনা লাক্লি। মসিগী মহৈসু উবা ফংলে। অহানবদা – সিবিল সর্বসিতা কেপাসিতী অমসুং কম্পীতেন্সী, মসিগী ফিভম অসি শেমগৎনবগীদমক্তা অনৌবা আর্কিতেকচর অমসু লৈহনখ্রে। অনিশুবদা – করিগুম্বা অমা তম্বগী মওং-মতৌ অসিবু দীমোক্রেতাইস ওইরে। অমসুং অহুমশুবদা – ওফিসরশিংগী মশাগী মতিক মমসুং তৌবা ঙম্বগী য়ুম্ফম ওইদুনা মঙোন্দগী থম্বা থাজবা অসি লেপ্পা। অসিগুম্বা থৌওং অসিগী মতুং ইন্না থবক তৌবগী ৱাখল্লোন অসিদি করিগুম্বা নহাক্না নহাক্কী থৌদাং খুদিংমকপু নীংথিনা পাঙথোক্লবদি নহাক্কী মপুং ওইবা পুন্সিদা মাই পাক্কনি হায়বা অসিনি। মসিগী অফবা ৱাখল্লোন লৈবা অসিনা নহাক্কী মাই-পাকপগী লম্বী হাংগনি অমসুং নহাক্না কর্ময়োগী অমা ওইনা পুন্সি হিংবদা নুংঙাইবা অমসুং অপেনবা ওইগনি।

মরুপশিং, পুন্সি অসি অহোংবা নাইবা ফিভম অমনি হায়না হায়নবা লৈ। সরকার অসিসু অহোংবা নাইবা মওং-মতৌ অমনি। মরম অদুনা ঐখোয়না পাউখুম পীবা থুবা সরকারগী ৱারী তৌরিবনি। সিবিল সর্ভেন্ত অমগী খ্বাইদগী অহানবা ওইনা মরু ওইবা অসিদি নখোয়না লৈবাক অসিগী অচম্বা মীওইশিংগা শম্ননা লৈবা তাবা অসিনি। করিগুম্বা অদোম্না অচম্বা মীওইশিংগা পুল্লবদি মীয়ামগীদমক্তা থবক তৌবদা লায়গনি। অদোম পুম্নমক্না ফাউন্দেসন ত্রেনীং অমসুং প্রোফেস্নেল ত্রেনীং লোইশিল্লবা তুংদা ফিল্দ ত্রেনীংগীদমক্তা চৎকনি। ঐহাক্না অমুক্কা হন্না পাউতাক পীনিংবদি, নখোয়না ফিল্দদা অচম্বা মীওইশিংগা পুনবীয়ু, তোঙান্না লৈগনু। ৱাখলদা কৈদৌনুংদা অচাউরম কাহনগনু। নহাক্না হৌরক্লিবা লৈফম, ইমুং অমসুং খুন্নাইবু কৈদৌনুংদা কাওগনু। খুন্নাইগা শম্নদুনা অদুমক চৎলু, শম্নদুনা অদুমক চৎলু, শম্নদুনা অদুমক চৎলু। মতৌ অসুম্না খুন্নাই অসিগা পুন্সিগা পুল্লবদি, খুন্নাই অসিনা নহাক্কী পাঙ্গলবু শৌগৎকনি। নহাক্কী পাম্বোম অনি অসিনা পাম্বোম লিশিং অমা ওইরক্কনি। মসিগী অচৌবা পাম্বোম অসি মীয়ামগী শক্তি কৌই অমসুং মসিবু নীংথিনা খঙনবা অমসুং মসিদগী পারা কয়া তম্নবা হোৎনৌ। ঐহাক্না য়াম্না তোয়না হায়বা অমা লৈ, সর্কার অসি মকোক্তগী চলায়বা নত্তে। মীয়ামগীদমক্তা শেম্লিবা পোলিসীশিং অসিবু মনুং চলহনবা অসিসু য়াম্না মরু ওইবনি। মীয়াম অসি সরকারগী পোলিসীশিং অমসুং প্রোগ্রামশিংগী রিসীবর খক্তা নত্তে, মীয়াম্না শরুক য়াবা অসিনা অশেংবা চলায়বগী শাফুনি। মরম অসিনা ঐখোয়না গবর্নমেন্ততগী গবর্নেন্স লোমদা চঙশিনবা অসি য়াম্না তঙাই ফদবনি।

মরুপশিং, মসিগী একাদমী অসিদগী অদোম্না থোক্লক্তুনা মাং-থানা চৎপা হৌরকপা মতমদা নহাক্কী নমাংদা লম্বী অনি লৈগনি। অরায়বা, খুদোংচাবা অমসুং কান্নবগী, মিংচৎকী লম্বী অমা। লম্বী অমদদি খুদোংথীবা, শিংনবা, অৱাবা কয়া অমা লৈগনি। ঐহাক্না থেংনরকপগী মতুং ইন্না করিগুম্বা ৱাফম খরা তম্নিংই। অদোমগী তসেংবা খুদোংথীবা অসি অরাইবা লম্বীদা চৎপা মতমদা থেংনরক্কনি। নখোয়না উরম্বা য়ারে মদুদি চুমদ্রিং চৎপা অমসুং অথেক-অকোনবা লৈতবা লম্বী অসিদনা খুদোংথিবা থোকপা হেনবনি। থেক্ল-কোয়না চৎপা লম্বীশিংদদি গারী থৌবশিংনা য়াম্না চেকশিল্লি অমসুং খুদোংথিবা থোকপগী চাং য়াম্না হন্থৈ। মরম অদুনা চুমদ্রিং চৎপা লম্বী অসি করিগুম্বা মতমদা য়াম্না লুবা লম্বী ওইবনি। লৈবাক চাউখৎপগী, আত্মানির্ভর ভারতকী পান্দম চাউবা খোঙথাং অসিদা অদোম্না চঙলিবা অসিদা অরাইবা লম্বী লৈগনি হায়বসি তঙাই ফদবা নত্তে, অমসুং পুক্নিংদা অরাইবা লম্বী লৈগনু হায়নসু খনগনু। মরম অদুনা, নহাক্না খুদোংথিবা খুদিংমকপু থেংনদুনা মাং থানা চৎপা মতমদা, মীয়ামগী হিংবা নুংঙাইবগী ফিভম্বু ফগৎহন্নবা লেপ্তনা থবক পায়খৎলকপা মতমদা মসিগী কান্নবা অসি নঙোন্দতা নত্তনা লৈবাক পুম্বসু ফংগনি অমসুং নহাক্কী মিৎমাংমক্তদা নিং-তম্বা ফংবগী চহি ৭৫দগী ১০০ ফাওবগী খোঙচৎ অসিদা নুংঙাই-য়াইফবা ভারত অমা ওইরকপা অসিসু শঙ-শঙনা উবা ফংগনি। লৈবাক অসিনা ঙসি থবক তৌরিবা মোদ অসিদা নখোয় খুদিংনা ব্যুরোক্রেৎকী থৌদাং লৌরিবা অসি মিনিমম গবর্নমেন্ত, মেক্সিমম গবর্নেন্সকীনি। মীয়ামগী পুন্সিদা নহাক্কী থৌওংশিং য়াওশিনবা অসি মতৌ করম্না হন্থহনগনি, অচম্বা মীওই অমগী পুন্সিদা মতৌ করম্না মপাঙ্গল হাপকনি হায়বসি নহাক্না খনদুনা পাঙথোক্কদবনি।

ঐখোয়গী লমদমসিদা উপানিসদনা অসুম্না হায়রি – না তৎ দতিয়ম অস্তি। মসিনা হায়বদি, অতোপ্পমা অমতা লৈতে, কনা অমত্তা ঐঙোন্দগী খেৎনবা নত্তে। থবক অমা তৌবা মতমদা, কঙ্গুম্বা অমগী ওইনা তৌবীবা মতমদা, ইশাগীনি খল্লগা তৌবীয়ু। ঐহাক্না থেংনবগী মতুং ইন্না হায়গে, নখোয়না নখোয়গী বিভাগপু, মীওইশিংবু নশাগী ইমুং-মনুংনি খন্না থবক তৌরবদি নহাক্না কৈদৌনুংদা ৱাবা খঙলোই, অনৌবা পাঙ্গল অমগা লোয়ননা অদুমক লৈবা ঙমগনি। মরুপশিং, নখোয়শিংনা ফিল্দ পোস্তিংদা লৈবা মতমদা, ঐখোয়না উবা ফংবসি ওফিসরশিংগী শক্তাক অসি মহাক্না তোঙনবা করি তৌবগে হায়বসিনা তাকই। মাগী তৌফম থোকপা অসিগী মথক্তা করম্বা অহেনবা তৌবগে হায়বসিনা তাকই। নখোয়নসু ফিল্দদা লৈবা মতমদা, ফাইলশিংগী ৱাংমদগী, রুতিনগী ৱাংমদগী, নহাক্কী লম অমসুং মীয়াম অদুগী চাউখনবগীদমক্তা করিগুম্বা তোঙানবা খরা তৌবা মতমদা মদুনা পীবা চৈথেং খেৎনগনি, মদুগী মহৈসু খেৎনগনি। খুদম ওইনা হায়রবদা, নখোয়না থবক তৌগদৌরিবা জিলা, ব্লোকশিংদা তোঙানবা হীরম কয়া লৈগনি, পোত্থোক কয়া লৈগনি, মখোয়শিংগী মালেমগী ওইবা মতিক অমদি লৈগনি। অদুবু হায়রিবা পোত্থোকশিং, আর্তশিং অমসুং মদুগী আর্তিস্তশিংবু মালেমগী থাক্তা পুরক্নবগীদমক্তা লোকেলগী থাক্তা ঙাক্লৌ পীবগী তঙাই ফদবা লৈগনি। মসিগী ঙাক্লৌ অসিনা নহাক্না পীগদবনি। মসিগী মঙলান অসি নহাক্না পীগদবনি। মতৌ অসুম্না নহাক্না লোকেলগী অনৌবা থৌঅং পাঙথোকপা মীওই অমা থীরগা মহাক্কী থবকশিং অদুবু মরুপ অমা ওইনা তেংবাংবা য়াই। নহাক্কী তেংবাং অদুগী মরমদগী মহাক্কী অনৌবা থৌওং অদু খুন্নাইদা য়াম্না কান্নগদবা অমা ওইরকপসু য়াই। মসি ময়াম অসিবুদি তৌরনি, অদুবু মরক্তা ত্রান্সফর থোক্লবদি কৌদৌবা হায়না নহাক্না খল্লমগনি হায়বা ঐহাক্না খঙই। ঐহাক্না মমাংদা তীমগী ৱাখল্লোনগী মতাংদা পনখ্রিবা অদু মসিগীদমক্তনি। করিগুম্বা নহাক অসি অতোপ্পা লম অমদগী অতোপ্পা লম অমদা চৎখিবা তারবা, মফমদুদা নহাক্না তৌরম্বা থবক অমসুং পান্দম অদু কাওবীগনু। নহাক্কী তুংদা লাক্কদৌরিবা মীওইশিংবু থাজবীয়ু। মখোয়দসু নহাক্কী থবকশিং অদুগী ইথিল পীবীয়ু অমসুং নহাক্না লৈরিবা অনৌবা মফম অদুদগী মহাক্কী খুত্থাংদা তেংবাংবা লেপ্পীগনু। নহাক্কী তুংদা লাক্কদৌরিবা মীওই অদুনা নহাক্কী মঙলান অদুবু মঙফাওনহনগনি। অনৌবা মীওই অমা লাক্লিবা অদুদা নহাক্কী পান্দম অদুগী খোঙলোই ওইহনবা য়াই।

মরুপশিং, নখোয়না মফম অমা হেক্তদা চৎপা মতমদা ৱাফম অমদি পুক্নিংদা লৈবা তাই। নহাক্কী ওফিস অদুগী বোর্দতা নহাক্কী থবক তৌবগী মতমদু খক্তনা নহাক্কী শক্তাক্কদবা নত্তে। নহাক্কী শাক্তাক্তি নহাক্কী থবক্না তাক্কদবনি। হোই, মিং লৈরকপগা লোয়ননা মীদিয়া অমসুং সোসিএল মীদিয়ানা নহাক্কী পুক্নিং য়াম্না চীংশিল্লক্কনি। থবক্কী মরমদগী মীদিয়াদা মীয়াম্না শকখঙবা অসিনা ৱারী অমনি অমসুং মীদায়াদা মিং লৈনবগীদমক্তা থবক তৌবা অসিনা তোঙানবা ৱারী অমনি। নহাক্না অনি অসিবু নীংথিনা খঙদুনা চৎকদবনি। নহাক্না খঙদবদি সিবিল সর্ভেন্ত অমগী শক্তাক অসিদি মীয়ামদা শক্তাক্তনা থবক তৌবা অসিনি। নহাক্কী মমাংগী নিং-তম্বগী মতুংদা নহাক্কী থবক তৌবগী মতমশিং অদুদা অমুক্তা য়েংউ, ঐখোয়না মিং তাখিবা মীওই খরদি শক্তাক্তনা অদুমক থবক তৌরম্বা থেংনগনি। কনা অমত্তনা মিং খঙদবা মীওই অমনা থবক্তগী পোত্থাখ্রবা তুংদা কনাগুম্বা খরনা ইনা-ঙাংনরকপা থেংনগনি মদুদি বাবু অদুনা অশুক নীংথিবা মীয়ামগী সেবা তৌরম্লগা চৎখ্রে হায়দুনা। মসিমক নহাকসু তৌগদবনি। নহাক্কী মমাংগী চহি ৪-৫গী সেনিয়র ওইখিবশিংনসু হায়রিবা হীরমশিং অসিবু নীংথিনা ইন্দুনা চৎলমগনি। মসিসু নহাক্না নীংশিংদুনা লৈগদবনি।

মরুপশিং, ঐহাক্না ঐহাক্কী নহা ওইরিবা এম.এল.এ., এম.পি.নচিংবা রাজনীতিগী মরুপশিংগা উন্নবা মতমদা ঐহাক্না ফাগী-ফাগী ওইনা ‘দিখাস’ অমসুং ‘ছপাস’ হায়রিবা লাইনা অসিদগী লাপথোকপীয়ু হায়না তোয়না হায়। ঐহাক্না নখোয়দসু মসিগী তি.ভি.দা উৎপা ‘দিখাস’ অমসুং খবরদা নম্বা ‘ছপাস’কী লাইনা অসিবু নারবদি নখোয়না পাঙথোক্কে খন্দুনা সিবিল সর্বিস্তা চঙলক্লিবা অদু কৌদৌনুংদা পাঙথোকপা ঙম্লোই হায়বা অসি য়াম্না মরু ওইনা হায়নিঙই।

মরুপশিং, ঐহাক্না থাজবা লৈ, মদুদি নখোয়গী সেবানা, নখোয়গী খোঙফৎ চেৎপনা লৈবাক অসিবু চাউখৎহনবদা, আত্মানির্ভর ওইহনবদা য়াম্না তেংবাংগনি। ঐহাক্কী ৱারোল অসি লোইদ্রিঙৈগী মমাংদা নখোয়দা ঐহাক্না থবক অমা পীবা পাম্মি অমসুং নখোয়না মদুবু পাঙথোকহন্নিংই। নখোয়না খুদিংনা খুৎ থাংগৎলবদি নখোয়না তৌনি হায়না খল্লে হায়না ঐহাক্না খনগনি, নখোয় লোইনা খুৎ থাংগৎলবরা, তৌগনি, ফরে, তাবীরো, নখোয়নসু ‘ভোকেল ফোর লোকেল’গী মতাংদা তাবদা য়াম্না নুংঙাইবা ফাওরমগনি, ফাওইকো, তসেংনা ফাওরমগনি, থবক অমা তৌগেরা, লাক্কদৌরিবা নুমিৎ ৪-৫ অসিদা নহাক্কী মনাক্তা লৈরিবা নুংতিগী শিজিন্নবা পোৎলমশিংগী মনুংদা ভারত্তা শাবশিং করম্বন্নো, মদুবু শারিবা ভারত মচাশিংগী হুমাং মনম নম্বশিং অদু করম্বনো। ভারতকী নহাশিংগী হৈ-শিংবা উবা ফংবা, পোৎলমশিং অদুগী পরিং অমা ইথোকউউ অমসুং নহাক্কী খোঙউপ্তগী হৌরগা শমফাওবগী মরক্তা নহাক্না শিজিন্নবা মীরমগী পোত্থোকশিংগী পরিং অমসু শেম্মু, নহাক্কী বেগতা করি য়াওরি, করি করি শিজিন্নবগে হায়বদু অমুক্তা য়েংবীয়ু অমসুং মসিগী মরক্তা ভারত্তা ফংদবা খ্বাইদগী মরুওইবশিং য়াওবরা হায়না ৱাখল অমুক্তং খন্থৌ, য়াওদে। থমিংবশিং অদু থমজীনবীরো, অদুবু মসিগী পোত্থোক ৫০ অসিগী মনুংদা ৩০দি ঐহাক্কী লোকেলদা অদুমক ফংই। মখোয়শিং অসিনা ঐঙোন্দা ইথিল পীবা ঙম্লমদবা ওইরম্বসু য়াই, ঐহাক্না মদুদগী কয়া য়াম্না অমুক হন্থবা য়াবগে।

য়েংবীয়ু, আত্মানির্ভরগী ৱাহৌদোক অসি আত্মাদগী হৌগদবনি। অদোম্না ভোকেল ফোর লোকেলদগী করি হৌদোকপা য়াবগে। অনিশুবদা, লাল বহাদুর শাস্ত্রীগী মমিংগা মরী লৈনবা লুপ অসিগী কেম্পস অসিদা, নহাক্কী কাদা, ওদতোরিয়মদা, ক্লাসরুমদা, মফম খুদিংদা মীরমগী পোত্থোকশিংগী পরিং অমা শেম্মু অমসুং অমুক্তং খন্থৌ, মদুদি ঐখোয়না লৈবাক অসি মাং থানা পুনবা থোক্লক্লিবা অমসুং অসিগুম্বা মীওইশিংবু শেম-শারিবা মফম, মসিগী মরু হুল্লিবা মফম অদুদা ভোকেল ফোর লোকেল অসিনা ঐখোয়গী নুংতিগী পুন্সিগী শরুক ওই নত্ত্রগা ওইদে হায়বা অমুক্তং য়েংবীয়ু, মসিদা নখোয়না য়াম্না নুংঙাইগনি। ঐহাক্না নখোয়না মরিপশিংদসু মসিগী লম্বী অসি হাংদোকপীয়ু হায়বা নত্তে, নখোয় নশাগী ওইনা হায়বনি। ভারতকী পোত্থোক লৈজরবসু অতোপ্পা লৈবাক্কী থোইদোক্না কান্নদবা পোত্থোক কয়া লৈদুনা নহাক্কী অকোইবদা তাদুনা লৈবা কয়া থেংনরমগনি। মখোয়শিং অসি অতোপ্পা লৈবাক্কীনি হায়বা ফাওবা নখোয়না খঙলম্লোই। ভারতপু আত্মানির্ভর ওইহন্নবগীদমক্তা ঐখোয় খুদিংনা আত্মাদগী হৌরগা ওইহনগদবনি।

ঐহাক্কী নুংশিরবা মরুপশিং, নহা ওইরিবা মরুপশিং, লৈবাক্কী নিং-তম্বগী চহি ১০০, নিং-তম্বগী চহি ১০০গী মঙলান, নিং-তম্বগী চহি ১০০গী ৱাশক, নিং-তম্বগী তুংগী মতমশিং অসি হৌরক্লিবা চারোন-শুরোন নখোয়দা খুৎশিন্নরি। লৈবাক অসিনা লাক্কদৌরিবা চহি ২৫ অসি নখোয়দা খুৎশিন্নরবনি। অসুক য়াম্না চাউরবা খুদোলপোৎ অমা নখোয়না ফংলবনি। পুন্সিগী তাংলবা খুদোংচাবা অমনি খন্দুনা নখুৎনা লৈশিল্লো। কর্ময়োগীগী ৱাখল্লোন হৌদোকপীরো। কর্ময়োগগী লম্বীদা চৎনবা মাংদা থোক্লক্লো অমসুং অসিগুম্বা নুংঙাইরবা নুমিৎ অসিদা অদোম পুম্নমকপু য়াইফ পাউজেল পীজরি। নখোয়বু ঐহাক্না থাগৎলি। ঐহাক্না মতম পুম্বদা নখোয়গীদমক্তা লৈগনি হায়বা থাজবা পীরি। ঐহাক্না মিৎকুপ খুদিংদা নখোয়গী নাক্তা লৈগনি। তঙাই ফদবা হেক লৈবগা ঐঙোন্দা হায়রকউ। ঐহাক লৈরিঙৈ, মফম অমদবু লৈরসু, ঐহাক নখোয়গী মরুপ্নি, খোঙলোয়নি। ঐখোয় পুন্না নিংতম্বগী চহি ১০০গী মঙলান অসি মঙফাওনহনবগী থবক পাঙথোকপা হৌরসি অমসুং মাং থানা চৎপা হৌরসি।

অদোম্বু য়াম্না থাগৎচরি!

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
With Sengol, PM restores India’s comfort with old traditions

Media Coverage

With Sengol, PM restores India’s comfort with old traditions
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM congratulates Rashtrapati Ji on being conferred highest civilian award of Suriname
June 06, 2023
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has congratulated Rashtrapati Ji on being conferred the highest civilian award of Suriname – Grand Order of the Chain of the Yellow Star.

In response to a tweet by the President of India, the Prime Minister said;

"Congratulations to Rashtrapati Ji on being conferred the highest civilian award of Suriname – Grand Order of the Chain of the Yellow Star. This special gesture from the Government and people of Suriname symbolizes the enduring friendship between our countries."