PM declares Modhera as India’s first 24x7 solar-powered village
“Today marks the origination of new energy in the field of development for Modhera, Mehsana and entire North Gujarat”
“Modhera will always figure in any discussion about solar power anywhere in the world”
“Use the power you need and sell the excess power to the government”
“The double-engine government, Narendra and Bhupendra, have become one”
“Like the light of the sun that does not discriminate, the light of development also reaches every house and hut”

ঙসি অসিদি মোধেরা, মেহসানা অমসুং অৱাং গুজরাত অপুনবগী চাউখৎ-থৌরাংগী অনৌবা অয়ুক অমা ওইররে। মৈ-ঈশিংদগী হৌরগা রোদ-রেল ফাওবা, দাইরীদগী হৌরগা স্কিল দিভেলপমেন্ত অমসুং হকশেলগা মরী লৈনবা ইনফ্রাস্ত্রকচরগী তোঙানবা প্রোজেক্ত কয়া ঙসি মীয়ামদা খুৎশিন্নবগা লোয়ননা উরেপ উয়ুং কয়াসু তম্লি। করোর লিশিং কয়া হেনবগী প্রোজেক্তশিং অসিনা থবক্কী অনৌবা খুদোংচাবা কয়া পুরক্কনি, লৌমী অমসুং শন লোইবা তৌবা মীওইশিংগী শেন্থোক হেনগৎহনবদা তেংবাংগনি অমসুং অপুনবা লমদম অসিদা হেরিতেজ তুরিজমগা মরী লৈবা খুদোংচাবা কয়া অমসু লৈহনগনি। মসিগুম্বা প্রোজেক্তশিং অসিগীদমক্তা অদোম পুম্নমক্না ঐহাক্না থাগৎচরি। মেহসানাগী মরুপশিং, রাম রাম!

মরূপশিং,

ঐখোয়না ঙসি ভগবান শুর্য়গী মোধেরা ধামদা লৈরিবা অদুগা ঙসি অসিমক শরদ পুর্নিমাসু ওইবসিদি য়াম্না তান চান্নরে। মসিগী মথক্তা, ঙসি অসি মহাঋশী বালমিকীজীগী মপোক কুমওনগী শেংলবা নুমিৎ অমসু ওইরিবনি। হায়বদি, ত্রিবেনী শঙ্গম মখল অমা ওইরে। মহাঋশী বালমিকীজীনা ভগবান রামগী নুংশি-চান্নবনা থল্লবা পুন্সিগী মরমদা ঐখোয়দা তাকপীরি, পুম্নমকপু মান্নবা মিৎয়েংদা য়েংবগী পাউজেল পীবিরি। অদোম খুদিংমক, লৈবাক পুম্ববু শরদ পুর্নিমা অমসুং বালমিকীজীগী মপোক কুমওনগীদমক্তা ঐহাক্না থাগৎচরি।

ইচিল ইনাওশিং,

সুর্য়গ্রাম, মোধেরাগী মতাংদা লৈবাক শিনবা থুংবদা ৱারী শাবগী মতৌ কয়া অদোম্না মমাংগী নুমিৎ নিনি-হুম্নিদা তি.ভি., পাউচে, সোসিএল মীদিয়াদা অদোম্না শোইদনা উরম্লগনি। ঐখোয়গী মিৎমাংমক্তদা মঙলান মঙফাওনবা উবসি কনানসু ওইথোক্কনি খল্লম্লোই, ঙসিদি মসি ঐখোয়না উবা ফংলে। ঐখোয়গী মতম কয়াদগী লৈরক্লবা থাজবা অমসুং মতমগী চুনবা তেক্নোলোজীনা মরম ওইরগা ওইথোকপনি হায়না মীওই খরনা হায়নৈ, অনৌবা ইহৌ অমা লাকপগী মতৌ উরে হায়নোই। মীওই খরনা মসিবু তুংগী মতমগী স্মার্ত গুজরাত, স্মার্ত ভারতকী শক্তম অমনি হায়নরি। ঙসি অসিনা ঐখোয়, অপুনবা মেহসানা, অপুনবা গুজরাত পুম্নমক্কী চাউথোকচনীংঙাই ওইবা মতম অমা পুদুনা লাক্লি। মোধেরাগী, চামন্সাগী নত্ত্রগা মেহসানাগী মীওইশিংদা হংসিরা, অদোম্না চাউথোকচবগা লোয়ননা ঙক থাংগৎলি থাংগত্তে অমুক্তা হায়বীয়ু, ইশাগী পুন্সি মনুংদা করিগুম্বা খরা ইশাগী মাঙদা পাংথোক্লক্লিবা অসিবু উবদা অদোম্না নুংঙাইবা ফাওই নত্ত্রগা ফাওদে অমুক্তা হায়বীয়ু। মালেম্না মোধেরাবু সুর্য় মন্দিরগী মরমদগী মমাঙদা খঙনরম্মি, অদুবু, মোধেরানা হৌজিক্তি সুর্য় মন্দিরদগী ইথিল লৌদুনা মোধেরা সুর্য়গ্রাম ওইবা য়ারে, অনিমক অসিবু মালেম্না খঙনরগনি অমসুং মরুপশিং, মালেমগী ইনভাইরনমেন্ত মেপ্তা মোধেরানা হৌজিক শক্তম লাংলগনি।

মরূপশিং,

ঐখোয়না ঙসি মোধেরাদা উরিবসি গুজরাতকী তৌবা ঙম্বগী মতিক্নি, গুজরাতকী কাচিন কোয়া খুদিংদা মসি লৈরি। মোধেরাগী সন তেম্পলবু থুগায়দুনা লৈবাক উফুল ওইহন্নবা লৈবাক অসিদা লান্দারকখিবা মীওইশিংনা করি করম্বা থৌওং পাংথোকখি হায়বসি কনানা কাওবা ঙমগনি? মশিং থীঙমদ্রবা মীওৎ-মীনৈ কয়া চত্থখিবা মোধেরানা ঙসিদি মশাগী মীথোলোজীগা লোয়ননা মোদর্ন ওইবগীদমক্তা মালেম শিনবা থুংবগী খুদম অমা ওইরক্লি।

সোলর পাৱরগী মতাংদা তুংগী মতমদা ৱারী হেক শারকপা মতমদা, সোলার ইনর্জীগী মতাংদা মালেমদা ৱারী শারকপা মতমদা, মোধেরাগী মিংনা খ্বাইদগী হান্না উগনি। মসিগী মরমদি, সোলর ইনর্জী পুম্নমক সোলর পাৱরদগী মফমসিদা ঙসি চলায়রি, য়ুমদা মৈ থানবা ওইরো, লবুক্কী তঙাই ফদবা থৌওং কয়া ওইরো, গাড়ি অমসুং বসশিং ফাওবদা সোলর পাৱরদগী চলায়নবা হৌজিক হোৎনরিবনি। ২১শুবা চহি-চাগী আত্মানির্ভর ভারতকীদমক্তা ঐখোয়গী ইনর্জীগী তঙাই ফদবগা মরী লৈনবা থৌওং খুদিংবু ঐখোয়না পুক্নিং থৌগৎকদবনি, চাউখৎহনগদবনি।

মরূপশিং,

ঐহাক্না গুজরাত, লৈবাক, ঐখোয়গী তুংগী চারোন শুরোন, ইচা-ইশুশিংগী তেক্ত কায়দনবগীদমক্তা অহিং নুংথিল নাইদনা হোৎনদুনা লৈবাকপু মাইকৈ অসিদা পুশিন্নবা লেপ্তনা হোৎনরি। ঐখোয়গী য়ুম্থক মক্তদা মৈ পুথোক্লে, মসিগীদমক্তা সরকারদগী শেলসু ফংলে হায়না মোধেরাগী ইচিল ইনাওশিংনা হায়নবা ঐহাক্না তি.ভি.দা হৌজিক উরে, লৈবাক্কী ওইনসি মসিগুম্বা মতৌ লাক্কদবা মতম কুইদ্রবনি। মৈ লেম্না ফংবতা নত্তে, মসিদগী শেল ওইনা তাল্লবনি। মফমসিদা, মৈগী ফেক্তরীগী মপুসু য়ুম্বুদুনা ওইরে, লৌমী মশানা ওইরে, শিজিন্নবসু মখোয়না অদুম শিজিন্নরে। মসিনা মরম ওইরগা, মৈগী বিল থীনদ্রে, মদুগী মহুত্তা শেল ওইনা তাল্লবনি।

খুৎ অনিমক্তা লদ্দু পায় পায়দে অমুক্তা হায়বীয়ু? খুন্নাই, মীয়ামদা পোৎলুম অমত্তা পীদ্রে। পোৎলুম লৈহন্দ্রবদি, ঐখোয়না মীয়ামগী অফবা হেন্না তৌবা ঙম্মি। মসিগীদমক্তা ঐখোয়না কন্না হোৎনবা তাবনি, অদুগা ঐখোয়দি মসিগুম্বা হোৎনবা অসিগীদমক্তা লৈরিবনি। অদোম্না পীবিরিবা সংস্কার, অদোম্না ঐহাকপু পাঙ্গল হাপ্পীরিবা অসিদি লোইবা নাইদবনি। মেহসানা জিলা অসি খুদোংচাদবা কয়ানা থল্লম্মি, অদুবু অদোমগী হোৎনজমন্না মসিবু কনবীরে। মতৌ অসি লেপ্পীগনু।

মরূপশিং,

সরকারনা মৈ পুথোকপা, মীয়াম্না মৈ লৈবগী চৎনবী হৌজিক চৎনরি। অদুবু, ঐহাক্না তোঙানবা লম্বী অমদা চৎনীংই, লৈবাকপুসু লম্বীদুদা চৎহন্নীংই। ঐহাক্না মসিগীদমক্তা হোৎনরি, অদুগা হৌজিক্তি লম্বী অমা উবসু ফংলে। মরম অদুনা, য়ুম্থক খুদিংদা সোলর পেনেল খিলহন্নবা, লৌমীশিংনা মশাগী লবুক্তা মৈ পুথোকহন্নবা, সোলর পম্প শিজিন্নহন্নবা কেন্দ্র সরকারনা লেপ্তনা হোৎনরি। ঐখোয়না হোর্সপাৱরগীদমক্তা মমাংদা ইহৌ হৌরম্মিকো? অদোমগী লবুকী মীতর ২-২গী লমশিংবু সম্বল খাবদা মাঙহল্লিবা অদুগী মহুত্তা সোলর পেনেল ওইনা খিল্লবদি, মদুদগী সোলর পম্প চলায়বসু য়ারগনি, লবুক্তা ঈশিংসু ৱাৎলরোই। মদুগী মথক্তা, সরকারনা অদোমদগী মৈ লৈরগনি। অদু ওইরবদি, ঐখোয়না অপুনবা চক্র অসিদা অহোংবা পুরক্ত্রিবরা অদোম অমুক্তা হায়বীয়ু। মসিগীদমক্তা, সরকারনা সোলর পাৱর হেন্না খুমাং চাউশিলহন্নবা শেলগী তেংবাং পীরিবনি, সোলর পম্প লাখ কয়া পীথরিবনি।

ঐখোয়না লবুক্তা ঈশিং চিংনবা হোৎনদুনা লাক্লি। ঙসি ঐহাক্না নহা কয়া উবা ফংই, চহি ২০-২২গী মীওইশিংনদি মসি কয়া খঙলম্লোই। মেহসানা জিলাগী ফিভম করি ওইরম্মি, মৈ ফংলমদে, মৈ করমকান্দা মুৎলি, মৈ লাকই নত্ত্রগা লাক্তে হায়বগী মতাংদা ই-পাউ ফোংনরম্মিবনি। ঐখোয়গী ইচানুপীশিংনা ঈশিংগীদমক্তা কোকথক্তা চফু পুদুনা কিলোমীতর ৩-৩ চৎনরম্মিবনি। মসিগুম্বা মতম কয়া অৱাং গুজরাতকী নহাশিংনা, ইমা-ইবেন, ইচে ইচলশিংনা উখিবনি। ঙসিগী চহি ২০-২২গী নুপীমচাশিংদি অৱাবা অসি থেংনদ্রবনি। স্কুল কোলেজ কারিবা হৌজিক্কী নহাশিংনা ৱারী অসি তাবদা অঙকপা পোক্লগনি। মসিগুম্বা ফিভম অসি মমাংদা ওইরম্মিবনি।

মরূপশিং,

ঐখোয়না করম্বা ফিভমদা হিংলম্মি হায়বসি হলশিংদা হংলবদি মখোয়না মমুৎ তানা হায়রক্কনি। খুদোংচাদবা কয়া থেংনরম্মি, অদুগা মৈগী মতাংদা অঙাংশিংদা অৱাবা কয়া নংলম্মি, অদুগা য়ুমদা তি.ভি. থাবা নত্ত্রগা ফেন থাবদি চৎনরমদ্রে হায়বদুনি। ইরিগেসন ওইরো, লাইরিক পাবা ওইরো, হিদাক লাংথক ওইরো, খুদোংচাদবগী খুদোংচাদবা ঙাক্তা থেংনরম্মি। মসিনা খ্বাইদগী অৱাবা চৈথেংদি অঙাংশিংগী লাইরিক লাইশু পাবদা পীরম্মি। ঐখোয়গী মেহসানা জিলাগী মীওইশিং অসি মহৌশানা অঙ্ক অমসুং সাইন্সতা য়াম্না হৈবনি। অদোম্না নোর্থ অমেরিকাদা চৎপা মতমদা, অৱাং গুজরাতকী মীওইগী অঙ্কগী মহৈগী মশক থোকপা মায় পাকপা কয়া উবা ফংগনি। কৎচতা চৎপা মতমদা মেহসানা জিলাগী ওজাশিং উবা ফংগনি। মসিগী মরমদি, মহৌশাগী পাঙ্গলনি, অদুবু মৈ-ঈশিং ৱাৎপনা মরম ওইরগা মখোয়না ফংফম থোকপা মায় পাকপগী চাং য়ৌবা ঙম্লমদবনি।

ইচিল ইনাওশিং,

অদোমগী হোৎনজমন্না মরম ওইরগা, মফমসিদা সরকার অমসুং জনতা জনর্ধন পুন্দুনা অনৌবা পুৱারী শেম্লে, মসি অদোম্না থাজবা থম্বদগী ওইথোকপনি। অদোম্না ঐহাক্কী জাত করিনো নোংমতা য়েংখিদে, ঐহাক্কী রাজনিতীগী পুন্সিদা নোংমতা য়েংশিন্দে, অদোম্না মিৎ-না উইশিল্লগা ঐহাক্কী ইফমদা থৌজাল পীবিখি, ঐহাকপু নুংশিবিখি, অদোমগী অপাম্বা হায়ববু ঐহাক্না থবক নীংথিনা পাংথোকপা হায়বসিনি। ঐহাক্কী থবকপু অদোম্না য়াবীদুনা লাক্লি, অদুগা ঐহাক্তা নত্তনা ঐহাক্কী মরুপ খুদিংবু থৌজাল পীবিখি। অদোমগী থৌজাল হেনগৎলকপগা লোয়ননা ঐহাক্না অদোমগীদমক্তা করিগুম্বা খরা পাংথোক্নিংবগী চাং হেনগৎখি, অদুগা ঐহাক্কী থবক্কী মপাঙ্গলসু নোংমা নোংমগী হেনগৎখিবনি।

মরূপশিং,

অহোংবা হায়বসি ইরায় লায়না লাকপা নত্তে, মসিগীদমক্তা মিৎয়েং শান্না ৱাখল খনবগী মথৌ তাই। ঐখোয় ৱাশক মখাদা য়ুম্ফম ওইদুনা, গুজরাতকী মপুং ওইবা চাউখৎ থৌরাংগীদমক্তা য়ুম্বী মঙা শেমখিবগী মেহসানানা শাখি ওইরি। ঐহাক্না মুখ্য মন্ত্রী ওইরিঙৈদা, ঐহাক্না অতোপ্পা রাজ্যশিংগা ৱারী শাবা মতমদা, ঐখোয়গী চাউরবা বজেত অমদি ঈশিংদা থাদৈ হায়রম্মি, ঐখোয়না ঈশিংগী অৱাৎপা মাইয়োক্নদুনা য়াম্না ৱাবা মতম হিংলকখিবনি। চহি ১০গী মনুংদা চহি ৭ ইকং থোক্তুনা খাঙখিবনি। ঐখোয়গী বজেৎকী চাউরবা শরুক অমা শিজিন্নবগী মতৌসি হিন্দুস্তানগী অতোপ্পা মফমশিংনা খঙবদা ৱাগনি। অদুনা, ঐখোয়না পাঞ্চ অমৃত য়োজনা পুথোকপা মতমদা, খ্বাইদগী অহেনবা মিৎয়েং গুজরাত্তা চঙলিবনি, মৈ-ঈশিং লৈত্রবদা গুজরাত অসি পুম্মাং মাঙলমগনি।

অতোপ্পা শিংনবা অমনা, ঐহাক্না তুংগী চারোন শুরোনগীদমক্তা য়াম্না ৱাজখি। মরম অদুনা, অঙাংশিংগী মহৈ-মশিং, অহলশিংগী হকশেল ফবগী হীরমদা ঐখোয়গী পাঙ্গল পুম্নমক থাদরিবনি। অহুমশুবা শিংনবা অমনা, গুজরাতনা কারবার তৌবশিংদা পোৎ পীবা নত্ত্রগা লৌবগী থোইদোকপা খন্দনা, লৌউ-শিংউগী লমদা য়াম্না চাউখৎনবা হোৎনখি। ঐখোয়না খ্বাইদগী অনেম্বা থাক্তা লৈরম্বনি, অদুবু থাক কাখৎলকখি। ঐহাক্কী খুঙ্গংনা ৱাত্তা পাদবা মতমদা, ঐখোয়গী গুজরাতনা তুংদা কৈদৌনুংদা লৈহৌরোই। গুজরাতপু খোঙজেল য়াঙনা চাউখৎহন্নবগীদমক্তা, অফবা লম্বী শোরোক, রেল, এয়রপোর্ত, কন্নেক্তিবিতী মথৌ তাই। মসিনা মরম ওইরগা ঐখোয়না চাউখৎপগী পান্দম ফংবা ঙম্বগী ফিভমদা য়ৌবা ঙম্লিবনি। চাউখৎ থৌরাং লেপ্পা য়াদে, লেপ্তনা চত্থগদবনি। মসিগীদমক্তা হায়রিবশিং পুম্নমক মথৌ তাই। অদু ওইরবদি, ইন্দস্ত্রী লাক্কনি, তুরিজম লাক্কনি, চাউখৎ থৌরাং লৈরক্কনি। পুম্নমক অসি ঙসিদি ঐখোয়না গুজরাত্তা উবা ফংলে।

অমেরিকাগী স্তেচ্যু ওফ লিবর্তী য়েংনবা মীওই কয়া চৎলি, মসিগী মশিংদগী হেনবনা ঐখোয়গী স্তেচ্যু ওফ য়ুনিতী য়েংবা অমসুং সর্দার সাহেবকী খুয়াখাদা কোক নোনবা লাক্নরি। মোধেরা অসি উনা উনা তুরিজম সেন্তর অমা ওইরগনি মরূপশিং, লাক্কদৌরিবা মতমশিংদা তুরিস্ত অমত্তনা পুক্নিং নুংঙাইতনা হলহনখিদনবা শেম শাবা হৌবীরো, ৱাফম অসি লুনা খঞ্জিনবা মফমশিংদা তুরিস্ত মশিং হেন্না লাক্কনি।

মরূপশিং,

ঐহাক্না খুঙ্গং খুদিংদা অমসুং পুং ২৪ মৈ ফংহন্নবা উঝাদা জ্যোতিগ্রাম য়োজনা হৌদোকখিবনি। ঐখোয়গী নরায়ন কাকাসু মতমদুদা য়াওখিবনি, মহাক্না মতমদুগী শিংনবা অচৌবনি হায়না খঙবীখিবনি। ঐখোয়না নুমিৎ ১০০০গী মনুংদা গুজরাত্তা পুং ২৪ মৈ ফংহনগনি ৱারেপ লৌখিবগী গুজরাতী খুদিংনা মসিগী শাখীনি। ঐখোয়না থবক অসি পাংথোক্লগা উৎলে। ঐহাক্না অদোমগী মফমদগী ৱারোল কয়া অমা তমজখি। ঐহাক্না দিল্লীদা চৎলবা মতুংদা মৈ ফংদবা খুঙ্গং ১৮০০০ লৈরি হায়বা খঙবা ঙমখি। মফমদুদসু ঐহাক্না নুমিৎ ১০০০নিগী মনুংদা মৈ পাম্মি হায়খি। অদুনা, গুজরাতনা খুঙ্গং ১৮০০০দা মৈ ফংহনবদা তেংবাংলিবনি খঙবদা অদোম্না নুংঙাইবা ফাওগনি।

ঐহাক্না ঈশিংগী প্রোজেক্ত অমা শঙ্গাবগীদমক্তা ইং ২০০৭তা দেদিয়াশন্দা লাকখিবা নিংশিংলি, গুজরাত্তা পায়খৎলিবা ঈশিংগী প্রোজেক্তকী মতাংদা অমসুং মসিগী মরু ওইবা খঙদবশিংনা চহি ১৫গী মতুংদা খঙলক্কনি হায়না ঐহাক্না হায়খিবনি। ঈশিংগীদমক্তা চহি ১৫ চঙনা হোৎনখিবা অদুনা ঙসিদি গুজরাতপু অশং অমাংনা থল্লে অমসুং ইমা, ইচে ইচলশিংগী মায়থোংদা মোমোন মিনোক মমি তারে হায়বা মখোয়না হৌজিক তি.ভি.দা উরে। মসি ঈশিংগী পাঙ্গলনি। সুজলাম সুফলম য়োজনা অমসুং সুজলম সুফলম কেনেল শারে। ঐহাক্না গুজরাতকী লৌমীশিংগী তৌবীমল খঙলিবমখৈ লোইবা নাইরোই, মখোয়না সুজলম সুফলমগীদমক্তা তঙাই ফদবা লম খুদিংমক মশাগী লম পুথোক্লগা পীখিবনি। উনা উনা সুজলম সুফলম কেনেল শাবা লোইশিনখি অমসুং নালাদা চেন্থরম্বা ঈশিংনা ঙসিদি গুজরাতকী লৌবুক্তা য়ৌরক্লে অমসুং ঐখোয়গী অৱাং গুজরাতনা এন্সাং মথেল অহুম অহুম থোংলে।

ঈশিংগা মরী লৈনবা প্রোজেক্ত কয়া ঙসি উরেপ উয়ুং তম্বা অমসুং মীয়ামদা খুৎশিন্নবগী ঐহাক্না খুদোংচাবা ফংলি। বিসনগর, ঐহাক্কী খুঙ্গং, বদনগর, ঐখোয়গী খেরালু তালুকাগী য়াম্লবা মীয়ামদা ঈশিংগী খুদোংচাবা হেন্না পীবা ঙম্লগনি। ঈশিং য়ৌরবদি, ইমুং মনুংগী হকশেল ফরগনি, ইমা-ইবেল, ইচে ইচলশিংগী মপাঙ্গল নীংথিনা শিজিন্নবা ঙম্লগনি, শন লোইবগী থৌওংশিং হেন্না চাউখৎলগনি, লবুকশিংদা মখল খুদিংগী কান্নবা ফংলগনি, মসিনা ঐখোয়গী মেহসানাগী শক্তাক্নি। অদুগা, ঐখোয়না ইং ১৯৬০গী মতুংদা দাইরীদা রেকোর্দ ওইবা শেন্দোং তানবা ঙমখি হায়না অশোক ভাইনা হায়বীরে। ঐহাক্কী অৱাং গুজরাতকী শন লোইবশিংবু ঐহাক্না ইকায় খুম্নজরি।

ইচিল ইনাওশিং,

ঈশিং লৈবা লৈতবা, শজিক লৈতবা, ইকং থোকপা, অদু ওইরগসু, লৈবাক্কী মফম খুদিংদা ত্রেন পীক থন্না শনগী শজিক পুরক্তবা য়াদবগী মতম অমা অদোমসু থেংনরমগনি, ঈশিংগীদমক্তা ৱানরম্মি, অদুগা পাউ-চেশিংদা লমায় থনবা পাউ কয়া ফোংনরম্মি। ঙসিদি, শিংনবশিং অসিদগী ঐখোয় নিংতম্লে। চহি ২০-২২গী মীওইশিংদি অসিগুম্বা অৱাবা কয়া অসি খঙদ্রবনি। ঐখোয়না গুজরাতপু মসিগুম্বা ফিভমদগী পুথোরক্লে, হৌজিক্তি ঐখোয়না খোঙ্কাপ লাউনা থাংদুনা তুংলমচত্তা চঙশিল্লগদবনি, মসিদা খক্তা পেন্থোকপা য়াদ্রি, মসিদগী শরুক কয়া হেন্না ঐখোয়না হোৎনবা তারি।

মৈ-ঈশিং ফংলবদি ইন্দস্ত্রী চাউখৎলক্কনি, লৌউবগী পোত্থোক হেনগৎলক্কনি, শঙ্গোম পুথোকপা হেনগৎকনি অদুগা হৌজিক্তি ফুদ পার্ক্কী থবকসু খোঙজেল য়াঙনা চঙশিল্লি। এফ.পি.ও. কয়া শেম্লি, মখোয়গী মশিংসু হেনগৎলি। ঐখোয়গী মেহসানা অসি হিদাক লাংথক, প্লাস্তিক, সিমেন্ত, ইঞ্জিনিয়রিংগুম্বা সেক্তরশিং অসিগী অচৌবা সেন্তর অমা ওইরক্লি, মসিগী মরমদি হায়রিবশিং অসি শিজিন্নবগী চাং হেনগৎলকপগীনি। ঐখোয়গী মোদেল, বেচারাজী স্পিসিএল ইনভেস্তমেন্ত রিজন, মসিগী মথংদা ওতোমোবিল ইন্দস্ত্রী, জাপানগী গারি মফমসিদা শারিবনি, জাপান্না ঐখোয়গী লমদমসিদা শাবা গারি কৌরিবনি, মসিদগী হেন্না নুংঙাইবা করি লৈগনি। জাপানগী মীওইশিংনা মফমসিদা লাক্তুনা শেল থাদবা হায়বসি ঐখোয়গী পান্দম্নি। মসিদা নত্তনা, ঐখোয়না নোংথক্তা পায়রিবা প্লেন উরিকো, মসি নোংমদি গুজরাত্তা শাগদৌরিবনি।

মফমসিদা সুজুকীগী অপীকপ অপীকপা সপ্লাইয়র ১০০ হেন্না লৈ, অপীকপা স্পেয়র পার্ত কয়া মখোয়না শারি। মালেম অসি হৌজিক হোংলক্লি, ইলেক্ত্রিক গাড়ি নত্ত্রবদি উপাই লৈরক্লোইদবনি, মসিগী অচৌবা থবক অমসু হিন্দুস্তান্দা বেচারাজীগী খুয়াখাদা পাংথোক্লি। লিথিয়ম আইরন শাবগী প্লান্ত অমসু ঐখোয়গী হন্সালপুরদা লৈরে। মসিদসু ঐহাক্না হন্সালপুরগী লৌমীশিংবু ইকায় খুম্নজনীংই। ঐহাক্না হৌজিকখক্তা নিংশিংলক্লিবা করিগীনো খল্লমগনি। ৱারী অমা লীগে। ঐখোয়না সুজুকী সব অসি পুরক্নবা ৱারেপ লৌখিবা মতমদা, হন্সালপুরগী মফম খুদিংদা লৌমীশিংনা ইহৌ হৌখিবনি। মফমসিগী লৈহাওসিদি বাজ্রা ফাওবা হৌবা ঙমদ্রবনি, পুঙ্কং কংলবনি, অদু ফাওবদা ইরাং হৌরে। মতমদুদা ঐহাক মুখ্য মন্ত্রী ওইরিবনি। মখোয় ময়াম্না গান্ধীনগরদা লাক্তুনা ঐহাক্কী ইফিজী মৈ থাদুনা খোল্লাও কয়া লাওখিবনি।

ঐহাক্না পুম্নমকপু মনুংদা কৌশিল্লগা পুম্নমক্কা উন্নখি, মখোয়গী ৱাকৎ তাখি। মখোয়না থবক অসি পামদে, মখোয়গী লম অমত্তা পীরই হায়খি। ফরে, অদু ওইরবদি, মসি অতোপ্পা মফমদা ওইনা পুরগে হায়না ঐহাক্না হায়খি। মদুদগী, ভাব তাবা মীওই খরা লেপখৎলক্লগা মদু তৌবীগনু, ঐখোয়গী মফমসিদা অদুমক শাবীয়ু হায়রকখি। মখোয়না ইহৌ লেপহনখি। হৌজিক্তি, ইন্দস্ত্রীগী লমদা মমিং লৈবা মফম ওইরে। মেহসানা পুন্না চাউখৎলক্কদৌরিবনি।

মরূপশিং,

ৱেস্তর্ন ফ্রৈত কোরিদোর, দিল্লী মুম্বাই ফ্রৈত কোরিদোরগী থবকশিং খোঙজেল য়াঙনা পায়খৎলি। মেন্যুফেকচরিং হব হায়বসিনা মশাগী শক্তাক অমা ওইরবনি। মসিদা নত্তনা, লোজিস্তিক্স ভন্দারমদা চাউখৎপগী খুদোংচাবা কয়া লৈরবনি। থবক্কী খুদোংচাবা কয়া লৈরগদবনি।

মরূপশিং,

হৌখিবা দিকেদতা ঐখোয়না কন্নেক্তিবিতীদা অহেনবা মিৎয়েং চঙখি, অদুগা নরেন্দ্র অমসুং ভুপেন্দ্রগী দবল ইঞ্জিন সরকার অমত্তা ওইরবনি, মসিনা মরম ওইরগা চাউখৎ থৌরাংগী খোঙজেল য়াঙলবনি। ইংলিশকী মতমদা মখোয়না চহি ৯০-৯৫গী মমাংদা, হায়বদি ইং ১৯৩০দা কাঙলোন অমা শেমখি, মসিগী ফাইল লোয়নমক লৈরি, মখোয়গী অপুনবা মেপ অসিদা মেহসানা-অম্বাজী-তরঙ্গা-অবু রোদকী রেলৱে লাইনগী ৱারোল য়াওরি, অদুবু মখোয়গী মতুংদা লাকখিবা সরকারনা গুজরাত নুংশিদবনা মরম ওইরগা থবকশিং অসি অমত্তা পাংথোকপীদ্রে। ঐখোয়না পুম্নমক অসি নৌনা হাংদোক্তুনা থবক ওইনা পাংথোক্লে, ঐহাক্না হন্দক্তা ইমা অম্বাজীদা নাক্তা লাক্লম্বদা রেলৱে লাইন অসি হৌদোক্লম্লিবনি। মসিনা শেন্মিৎলোন্দা কয়া য়াম্না তেংবাংগনি?

মরূপশিং,

বহুচারাজী, মোধেরা, চামন্সাগী শোরোকশিং লেন ৪গী ওইহল্লে, মমাংদা সিঙ্গল লেন ওইবগী খুদোংচাদবা কয়া থেংনরম্বনি। বহুচারাদা লাকপদা বস অনি থৈনবদা থেংনবা অৱাবা কয়া ময়াম কাওবীরবরা নত্ত্রগা নিংশিংলিবরা? মসিগী লেন ৪গী থবক্কী মতুংদা চাউখৎপা পুরক্কদবদি এজুকেসন, স্কিল দিভেলপমেন্ত, হকশেলনি। মসি য়াওদনা চাউখৎপা মপুং ফারোই। মরম অদুনা, ঐখোয়না অমসুং গুজরাতনা মেহসানাদা মসিগীদমক্তা অখন্নবা মিৎয়েং চঙখি। সরকারগী থৌমী, ওফিসিএলশিংগী ত্রেনীংগীদমক্তা ঐখোয়না সর্দার সাহেব নিংশিংদুনা ওর্গনাইজেসন অমা শেম্লে, মসিদগী নহাশিংনা চাউখৎচবগী খুদোংচাবা ফংগনি।

থবকশিং অসি পাংথোকপগীদমক্তা ঐহাক্না গুজরাত সরকারবু থাগৎলি, ইকায় খুম্নরি। ঐখোয়গী মফমসিদা ক্লাস ১১ লোইরবা তুংদা করি তৌগনি খনবদা অৱাবা ওইরম্বনি, অদুবু বদনগরদা মেদিকেল কোলেজ হাংলে। খুঙ্গংদা মেদিকেল কোলেজ লৈরবনি। গুজরাতকী জিলা খুদিংদা মোদর্ন ওইবা হেল্থ ফেসিলিতী কয়া লৈরবনি। মসিগীদমক্তা দবল ইঞ্জিন সরকারগী মতাংদা হায়বগী মতিক লোয়বা নাইরোই।

মরূপশিং,

প্রধান মন্ত্রী জন ঔশধী কেন্দ্রনা মরম ওইরগা হিদাক হোঙনা ফংহল্লিবা অসিদা ঐহাক্না য়াম্না নুংঙাইবা ফাওই। লুপা লিশিং ১ তাবা হিদাক লাংথকশিং মফমসিদা শুপ্নগী লুপা ১০০-২০০দা ফংহল্লি। মসিনা মরম ওইরগা মীয়ামগী লুপা ৮০০দি কনবা ঙম্লে, মখোয়গী ফুরিৎখাওদা তুঙলে। অদোমসু মসিগী কান্নবা লৌবীয়ু।

থবক য়াম্না পীবা ঙম্বগী মতিক লৈরিবসি তুরিজম সেক্তরনি। বদনগরদা লৈবাক তৌরি, চহি লিশিং কয়াগী মমাংগী পোৎলম কয়া থেংনরি। কাশিগুম্বা মতিক মগুন লোইবা নাইদবা হিন্দুস্তানগী অতোপ্পা শহর হায়রগদি ঐখোয়গী বদনগরনি। মফমসিদা মমাংগী চহি ৩০০০দগী করিমত্তা লোইদনা লাক্লি, মীওইবা অমা নত্ত্রগা অমনা মসিদা খুন্দাদুনা লাকখিবনি। পুম্নমক অসি ঐখোয়না লৈবাক তৌথোকপা অসিদা খঙবা ঙম্লে। মালেম্না মসি য়েংবা লাক্কনি। সুর্য় মন্দিরগা লোয়ননা ঐখোয়গী বহুচারাজীগী তীর্থ, ঐখোয়গী উমিয়া ইমা, ঐখোয়গী সত্রেলিঙ্গ তালাব, ঐখোয়গী রানিগী বাও, ঐখোয়গী তরঙ্গা হিল, ঐখোয়গী রুদ্র মহালয়, বদনগরগী তোরন, হায়রিবশিং অসি মেপ্তা হেক তাবা মতমদা, তুরিস্ত কয়া লাক্কনি। ময়াম অসি নুমিৎ নিনিদা লোয়না য়েংবা ঙম্লোই, মসিদগী মীয়ামগী শেন্থোক লৈগদৌরিবনি। মসিবু ঐখোয়না ওইথোকহনগদবনি।

মরূপশিং,

দিকেদ অনিসিদা অদোম্না মন্দির, শক্তিপীথশিংগী মমাংগী য়াইফরবা মতম্বু নৌনা পুরক্নবা থম্মোই শেংনা হোৎনখি। সোম্নাথ, চৌতীলা, পবাগরগী ফিভম য়াম্না ফগৎলবনি। চহি ৫০০ ফাওবদা পবাগর মহাক্কী ফিরাল পায়হনবা ঙমখিদে, ঐহাক্না নোংমা লাক্লম্মি। চহি ৫০০গী মতুংদা মফমসিদা ফিরাল পাইহল্লম্লে। অম্বাজীনা হৌজিক কয়া য়াম্না চাউখৎলে অমুক্তা য়েংবীয়ু, অম্বাজীদা শরদ পুর্নিমাগী নুমিদাংগী আর্তীগীদমক্তা মীওই লিশিং কয়ানা অমুক্তদা লাক্কনি হায়না ঐহাক্কী ইফমদা পাউদম্লি।

মরূপশিং,

গিরনার ওইরো, পালিতানা ওইরো, বহুচারাজী ওইরো, মসিগুম্বা তীর্থ মফমশিং অসি শেমগৎলি অমসুং মসিনা মরম ওইরগা ভারত্তা তুরিস্ত কয়াগী পুক্নিং চিংশিল্লি। অদুগা তুরিস্ত লাকপা মতমদা হেন্না কান্নবা ফংগদৌরিবনি, অদুগা ঐখোয়গী মন্ত্রদি সবকা সাথ, সবকা বিকাস, সবকা বিশ্বাস অমসুং সবকা প্রয়াস ওইরিবনি। মসিদি দবল ইঞ্জিন সরকারনি। নুমিৎ মঙালনা অমা অমবু মীচঙ মীখায় নাইদবগুম্না য়ুম্থোং খুদিংদা চাউখৎপগী মঙাল ঐখোয়না য়ৌহল্লি। মসিগীদমক্তা ঐখোয়না অদোমগী থৌজাল পামজৈ, ঐখোয়গী তীম্বু থৌজাল পীবিয়ু। থৌজাল য়াম্না পীবিয়ুকো মরুপশিং। গুজরাতকী চাউখৎ থৌরাংবু হেন্না খুমাং চাউশিলহনসি হায়বগী থাজবগা লোয়ননা অদোম খুদিংবু ঐহাক্না থাগৎচরি।

ভারত ইমানা য়াইফরে

ভারত ইমানা য়াইফরে

ঐখোয়গী মেহসানাবু মনিং অমুক হলহল্লরোইসি হায়না অমুক্তা লাউমিন্নসি

মীয়াম পুন্না খুৎ থাংগত্তুনা অমুক্তা লাউমিন্নসি, ভারত ইমানা য়াইফরে, ভারত ইমানা য়াইফরে, ভারত ইমানা য়াইফরে।

থাগৎচরি।

Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
How Varanasi epitomises the best of Narendra  Modi’s development model

Media Coverage

How Varanasi epitomises the best of Narendra Modi’s development model
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
“If today the world thinks India is ready to take a big leap, it has a powerful launchpad of 10 years behind it”
“Today 21st century India has stopped thinking small. What we do today is the best and biggest”
“Trust in government and system is increasing in India”
“Government offices are no longer a problem but are becoming allies of the countrymen”
“Our government created infrastructure keeping the villages in mind”
“By curbing corruption, we have ensured that the benefits of development are distributed equally to every region of India”
“We believe in Governance of Saturation, not Politics of Scarcity”
“Our government is moving ahead keeping the principle of Nation First paramount”
“We have to prepare 21st century India for its coming decades today itself”
“India is the Future”

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed the News 9 Global Summit in New Delhi today. The theme of the Summit is ‘India: Poised for the Big Leap’.

Addressing the gathering, the Prime Minister said TV 9’s reporting team represents the diversity of India. Their multi-language news platforms made TV 9 a representative of India's vibrant democracy, the Prime Minister said.

The Prime Minister threw light on the theme of the Summit - ‘India: Poised for the Big Leap’, and underlined that a big leap can be taken only when one is filled with passion and enthusiasm. He said that the theme highlights India’s self-confidence and aspirations owing to the creation of a launchpad of 10 years. In these 10 years, the Prime Minister said, the mindset, self-confidence and good governance have been the major factors of transformation.

The Prime Minister underlined the centrality of the commission citizen in the destiny of India. He emphasized that a mindset of defeat can not lead to victory, in this light, he said that the change in mindset and leap that India has taken is incredible. PM Modi recalled the negative view exposed by the leadership of the past and the overhang of corruption, scams, policy paralysis and dynasty politics had shook the foundation of the nation. The Prime Minister mentioned the turnaround and India entering into the top 5 economies of the world. “India of 21st century India does not think small. Whatever we do, we do best and biggest. World is amazed and sees the benefit of moving with India”, he said.

Highlighting the achievements of the last 10 years compared to the ten years before 2014, the Prime Minister mentioned the record increase in FDI from 300 billion US dollars to 640 billion US dollars, India’s digital revolution, trust in India’s Covid vaccine and the growing number of taxpayers in the country which symbolizes the increasing trust of the people in the government. Speaking about mutual fund investments in the country, the Prime Minister informed that people had invested Rs 9 lakh crore in 2014 while 2024 has seen a meteoric rise to Rs 52 lakh crores. “This proves to the citizens that the nation is moving forward with strength”, PM Modi continued, “The level of trust toward self and the government is equal.”

The Prime Minister said that the government's work culture and governance are the cause of this turn-around. “Government offices are no longer a problem but are becoming allies of the countrymen”, he said.

The Prime Minister said that for this leap, a change of gear was needed. He gave examples of long pending projects such as Saryu Canal Project in Uttar Pradesh, Sardar Sarovar Yojana, and Krishna Koena Pariyojana of Maharashtra which were lying pending for decades and were completed by the government. The Prime Minister drew attention to the Atal Tunnel whose foundation stone was laid in 2002 but remained incomplete till 2014, and it was the present government that accomplished the work with its inauguration in 2020. He also gave the example of Bogibeel Bridge in Assam, commissioned in 1998 but finally completed 20 years later in 2018, and Eastern Dedicated Freight Corridor commissioned in 2008 but completed 15 years later in 2023. “Hundreds of such pending projects were completed after the present government came to power in 2014”, he added. The Prime Minister also explained the impact of regular monitoring of the big projects under PRAGATI and informed that in the last 10 years projects worth 17 lakh crore have been reviewed under the mechanism. The Prime Minister gave examples of a few projects that were completed very quickly such as Atal Setu, Parliament Building, Jammu AIIMS, Rajkot AIIMs, IIM Sambalpur, New terminal of Trichy Airport, IIT Bhilai, Goa Airport, undersea cable up to Lakshadweep, Banas Dairy at Varanasi, Dwarka Sudarshan Setu. Foundation stones of all these projects were laid by the Prime Minister and he dedicated them to the nation also. “When there is willpower and respect for the taxpayers' money, only then the nation moves forward and gets ready for a big leap”, he added.

The Prime Minister illustrated the scale by listing the activities of just one week. He mentioned a massive educational push from Jammu with dozens of higher education institutes like IIT, IIMs and IIIT on 20th February, on 24 th February he dedicated 5 AIIMs from Rajkot, and more than 2000 projects including revamping more than 500 Amrit Stations was done this morning. This streak will continue during his visit to three states in the coming two days, he informed. “We lagged in the first, second and third revolutions, now we have to lead the world in the fourth revolution”, the Prime Minister said.

He continued by furnishing the details of the nation's progress. He gave figures like 2 new colleges daily, a new university every week, 55 patents and 600 trademarks every day, 1.5 lakh Mudra loans daily, 37 startups daily, daily UPI transaction of 16 thousand crore rupees, 3 new Jan Aushadhi Kendras per day, construction of 14 KM road everyday, 50 thousand LPG connections everyday, one tap connection every second and 75 thousand people came out of poverty everyday.

Referring to a recent report on the consumption pattern of the country, the Prime Minister highlighted the fact that poverty has reached its lowest level till date into single digit. As per data, he said that consumption has increased by 2.5 times as compared to a decade ago as people's capacity to spend on different goods and services has increased. “In the last 10 years, consumption in villages has increased at a much faster rate than that in cities. This means that the economic power of the village people is increasing, they are having more money to spend”, he said.

The Prime Minister said that the government has developed infrastructure keeping rural needs in mind resulting in better connectivity, new employment opportunities and income for women. This strengthened rural India, he said. “For the first time in India, food expenditure has become less than 50 per cent of the total expenditure. That is, the family which earlier used to spend all its energy in procuring food, today its members are able to spend money on other things”, the Prime Minister added.

Pointing out the trend of vote bank politics adopted by the previous government, the Prime Minister underscored that India has broken out of the scarcity mindset in the last 10 years by putting an end to corruption and ensuring that the benefits of development are distributed equally. “We believe in governance of saturation instead of politics of scarcity”, PM Modi emphasized, “We have chosen the path of santushti (contentment) of the people instead of tushtikaran.” This, the Prime Minister said, has been the mantra of the government for the past decade. “This is Sabka Saath Sabka Vikas”, the Prime Minister said, elaborating that the government has transformed vote bank politics into politics of performance. Highlighting the Modi Ki Guarantee Vehicle, the Prime Minister said that the government of today is going door-to-door and providing facilities to the beneficiaries. “When saturation becomes a mission, there is no scope for any kind of discrimination”, PM Modi exclaimed.

“Our government is moving forward keeping the principle of Nation First paramount”, the Prime Minister remarked, as he mentioned the critical decisions taken by the government to resolve old challenges. He touched upon the abrogation of Article 370, construction of the Ram Mandir, ending of triple talaq, Nari Shakti Vandan Adhiniyam, One Rank One Pension, and creation of the post of Chief of Defense Staff. He underlined that the government completed all such incomplete tasks with the thinking of Nation First.

The Prime Minister stressed the need to prepare the India of the 21st century and threw light on the rapidly progressing plans. “From space to semiconductor, digital to drones, AI to clean energy, 5G to Fintech, India has today reached the forefront of the world”, he said. He highlighted India’s growing prowess as one of the biggest forces in digital payments in the global world, the fastest-growing country in Fintech Adoption Rate, the first country to land a rover on the south pole of the Moon, among the leading countries in the world in Solar Installed Capacity, leaving Europe behind in the expansion of 5G network, rapid progress in the semiconductor sector and rapid developments on future fuels like green hydrogen.

Concluding the address, the Prime Minister said, “Today India is working hard towards its bright future. India is futuristic. Today everyone says – India is the future.” He also drew attention to the importance of the next 5 years. He reaffirmed the belief to take India's potential to new heights in the third term and wished that the coming 5 years be years of progress and praise for India’s journey to Viksit Bharat.