Share
 
Comments
Agricultural institutions will provide new opportunities to students, help connect farming with research and advanced technology, says PM
PM calls for ‘Meri Jhansi-Mera Bundelkhand’ to make Atmanirbhar Abhiyan a success
500 Water related Projects worth over Rs 10,000 crores approved for Bundelkhand region; work on Projects worth Rs 3000 crores already commenced

ঐখোয়গী লৈবাক অসিগী লৌউ-শিংউ মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমারজী, কেন্দ্রগী মন্ত্রীশিংগী কাউন্সিলগী ঐহাক্কী মরূপশিং, উত্তর পর্দেশকী মুখ্য় মন্ত্রী শ্রী য়োগী অদিত্যনাথজী, অতোপ্পা অথোইবা মীওইশিং, মহৈরোই মরূপশিং অমসুং লৈবাক অসিগী কাচিন-কোয়া খুদিংদগী মসিগী ভর্চুএল থৌরম অসিগা শম্ননা য়াওবিরিবা ঐগী নুংশিরবা ইচিল-ইনাওশিং।

রানী লক্ষ্মীবাই সেন্ত্রেল এগ্রীকলচরেল য়ুনিবর্সিতীগী অনৌবা কোলেজ অমসুং এদ্মিনিস্ত্রেতিবকী শঙলেন অসিগীদমক্তা নুংঙাইবা ফোংদোকচরি, য়াইফ-পাউজেল পীজরি। মসিদগী মহৈ তম্লগা, ময়াম অমা তম্লগা থোকখিবা নহা ওইরিবা মরূপশিং অসিনা লৈবাক অসিগী লৌউ-শিংউগী লমদা হেন্না মপাঙ্গল কনখৎনবগী থবক তৌগনি।

মহৈরোইশিং অসি শেমগৎপদা, মখোয়গী লাংতক্নবা অমদি হৌজিক ৱারী শান্নখিবা অমদি অদোমগা ৱারী শান্নবগী তাঞ্জা অসি ফংবদা, ঐহাক্না লাংতক্নবা, পুক্নীংনা পামজবা, থাজবা অসি খংবা-উবা ফংখি। মসিগী অনৌবা শঙলেন অসি শাবদগী অনৌবা খুদোংচাবা কয়া অমা ফংগনি হায়না ঐহাক্না থাজৈ। মসিগী খুদোংচাবশিং অসিদগী মহৈরোয়শিংনা হেন্না থবক ফংবগী ইনোৎ হাপকনি অমসুং পুক্নীং থৌগৎকনি।

মরূপশিং, মতম অমদা রানী লক্ষ্মীবাইনা বুন্দেলখন্দগী লম অসিদা অহৌবা খোঞ্জেলদা হায়খি, ‘’ঐহাক্না ঐগী ঝান্সী পীরোই।‘’ ঐখোয় খুদিংমক্না মসিগী ৱাহৈ পরেং ‘’ঐহাক্না ঐগী ঝান্সী পীরোই।‘’ অসি মতম পুম্নমক্তা নিংশিংদুনা লৈরি। ঙসিদি অনৌবা অহৌবা খোঞ্জেল লাওবগী মথৌ তারে। ঐগী ঝান্সী, ঐগী বুন্দেলখন্দ অসি আত্মনির্ভর ভারত অভিয়ান অসি মায় পাকহন্নবগীদমক্তা অরৈবা পাঙ্গল পুথোক্তুনা হোৎনগনি, অনৌবা লমায় অমা ইগনি হায়বগী।

মসিদা য়াম্না অচৌবা থৌদাং অসি লৌউ-শিংউবগী, এগ্রীকলচরগীনি।  ঐখোয়না লৌউ-শিংউবা অসিদা আত্মানির্ভরগী ৱাফম অসি হায়বা মতমদা শুপ্নতগী চিঞ্জাকখক্তদা লোইবা নত্তনা খুঙ্গংগী অপুম্বা শেন্মিৎলোনদা  আত্মানির্ভর ওইবগী ৱাফম্নি।  মসি লৈবাক অসিগী তোঙান-তোঙানবা মফমশিংদগী থোরকপা লৌউ-শিংউগী পোত্থোকশিং অসিদা ভেল্যু এদিসন তৌদুনা লৈবাক অসিগী অমদি মালেম অসিগী কৈথেলশিংদা য়ৌহন্নবগী মিশন্নি। লৌউ-শিংউবদা আত্মানির্ভর ওইহন্নবগী পান্দম অসিনা লৌমীশিংনা পোত্থোক পুথোক্লিবা মীশক অমা োইহনবগা লোয়ন-লোয়ননা ওন্তর্প্রিন্যুর ওইহন্নবসুনি। লৌমী অমসুং লৌউ-শিংউবগী ইন্দস্ত্রীদগী মাংজিল থানা চংশিল্লবদি খুঙ্গং অমসুং খুঙ্গংগী মনাক্তা থবক অমসুং মশানা থবক পীজবগী খুদোং চাবা ফংগনি।  মরূপশিং, মতম অসিদা ৱাশক অসিগা লোয়ননা লাঙ্গোল খোইবা মতমদা লৌউ-শিংউবগী মরি লৈনবা পুৱারিগী ওইনা অনৌবা য়াওলশিং অসি সরকারনা লেপ্তনা থবক পাংথোক্লি, অনৌবা য়াওল কয়া অমা তৌখ্রে। ভারত্তা  লৌমীবু অথিংবশিংনা পুনশিনবা ৱায়েল-পথাপশিং অসিদা য়াম্না শেমদোকখ্রে।  মসিদী লৌমীনা হৌজিক অতৈ ইন্দস্ত্রীশিংগুম্না লৈবাক অসিগী মন্দীশিংগী মপান্দসু হেন্না অয়োনমল ফংলগনি, মফমদুদা পোৎ য়োনবা য়ারগনি।  মসিদা নত্তনা, খুঙ্গংগী মনাক্তা ইন্দস্ত্রীগী ক্লস্তর শেম্নবগী অচৌবা য়োজনা শেমখ্রে। মসিগী ইন্দস্ত্রীশিং অসিদা হেন্না অফবা ইনফ্রাস্ত্রকচরগী খুদোংচাবা ফংনবগীদমক্তা লুপা কোতী লাক্ষ অমগী অখন্নবা ফন্দ শেমখ্রে। মসিগী ফন্দ অসিদগী ঐখোয়গী ফার্মর প্রদ্যুসর ওর্গনাইজেসন, ঐখোয়গী এফ.পি.ও.শিং অসি গোদাউনশিংগা মরি লৈনবা অনৌবা ইনফ্রাস্ত্রকচরসু থৌরাং তৌবা ঙম্লগনি অমসুং প্রোসেসিংগা মরি লৈনবা ইন্দস্ত্রীশিংসু লিংখৎপা ঙম্লগনি।  মসিদগী লৌউ-শিংউগী হিরমদা মহৈ তম্লিবা নহা ওইরিবশিং অমদি মখোয়গী মরূপশিং পুম্নমক্না অনৌবা খুদোংচাবা অমা ফংলগনি, অনৌবা স্তার্তঅপকীদমক্তা লম্বি ওইরগনি।  

মরূপশিং, ঙসি মরুদগী হৌরগা কৈথেলফাওবদা তেক্নোলোজীগা শম্ননবা, অনৌবা রিসর্চকী কান্নবশিংগা শম্ননবা লেপ্তনা থবক চত্থরি।  মসিদা য়াম্না চাওনা থৌদাং লৌগদৌরিবা অসি রিসর্চ ইন্সতিত্যুতশিং অমসুং এগ্রীকলচর য়ুনিভর্সিতীগীসুনি। চহি তরুক্কী মমাংগী মতাংদা হায়রগদি লৈবাক অসিদা সেন্ত্রেল এগ্রীকলচর য়ুনিভর্সিতী অমখক্তমক লৈরমখিবা অদু ঙসিদি সেন্ত্রেল এগ্রীকলচর য়ুনিভর্সিতী অহুম্না লৈবাক অসিদা থবক পাংথোক্লি। মসিদা নত্তনা নেস্নেল ইন্সতিত্যুত অহুম অমসু-আই.এ.আর.আই.-ঝারখন্দ, আই.এ.আর.আই.-অসাম অমসুং বিহারগী মোতীহারীদা লৈবা মহাত্মা গান্ধী ইন্সতিত্যুত ফোর ইন্তিগ্রেতেদ ফার্মিং অসিসু লিংখৎকদৌরে। মসিগী রিসর্চ ইন্সতিত্যুত অসিনা মহৈরোযশিংদা অনৌবা তাঞ্জা অমবুদি পীরগনি অদুগা মফমদুগী লৌমীশিংফাওবা তেক্নোলোজীগী কান্নবা খংহনবদসু মখোয়গী থবক পাংথোকপগী মঙম অসি হেনগৎহনগনি।

হৌজিক লৈবাক অসিদা সোলর পম্প, সোলর ত্রী অসি মফমদুদা মথৌ তারিবশিং অদুগী মতুং ইন্না শেমগৎখিবা ব্রীজ, মাইক্রোইরীগেসন, দ্পৃরিপ ইরীগেসন্নচিংবা লম কয়াদা লোয়ননা পুন্না থবক পাংথোক্লি।  মসিগী হোৎনরিবশিং অসি লৌমীশিংদা হেন্না-হেন্না ফংহন্নবগীদমক্তা মরুওইবা মওংদা বুন্দেলখন্দগী লৌমীশিংবু মসিগা শমজিন্নহনবদা অদোম পুম্নমক্কী য়াম্না চাউবা থৌদাং লৈরি। অনৌবা তেক্নোলোজী অসি শিজিন্নবা অসিনা লৌউ-শিংউ অমসুং মসিগা মরি লৈনবা শিংনবশিং অসি থেংনবদা করি কান্নবগে হায়বসি হন্দক্তা খুদম অমা অমুক উবিখ্রে।   

বুন্দেলখন্দা মে থাদা কৌজেং মপৈ-মপৈনা লান্দারকখিবা অদু অদোম্না নিংশিংবিরমখিনি।  অহানবদদি কৌজে মপৈ-মপৈশিং অসি লাক্কদৌরে হায়বসি মশানা অদুম পাও ফংখিবা মতমদা লৌমীশিংনা অহিং কয়া তুম্বা য়াখিদে, হোৎনরুবা কয়া মিনিত খরগী মনুংদা পুংমাং মাংখি। লৌমী কয়াগী মহৈ-মরোং, এঞ্জাং-নাপী কয়া অমাং-অতা শোইদনা মাং-তাক্লগনি হায়বসি অরেপ্পা ওইখি। চাউরাক্না চহি ৩০গী মতুংদা বুন্দেলখন্দা কৌজেংশিংনা লান্দারখখিবনি হায়না ঐঙোন্দা হায়রকখি, মঅদু নত্তনা হান্না মমাংদা অমুক্তা কৌজেংশিং অসি লাকখিদ্রি।  

মরূপশিং, উত্তর প্রদেশখক্তা নত্তনা লৈবাক অসিদা রাজ্য তরাদগী হেনবদা কৌজেং নত্রগা লোক্সতনা লান্দাখি।  অদুক্কী মতিক য়াংনা লান্দারকখিবা ওইবনা চুম্নগী মওং, ইপা-ইপুগী হাক্তক্তগী তৌনরকপা মওংশিংনা লাকশিনবদা অরুবা ওইখি। ভারতনা কৌজেং মপৈশিং অসিদগী নান্থোকহনখিবা অসিদা অসুক চাওরবা বৈজ্ঞানিক্কী ওইবা মওং কয়া অমনা লাকশিনবা ঙমখি। কোরোনা কোকোরোন অসি থোরক্লমদবা তারগদি মসিগী ৱাফম অসি চয়োল অমগী মনুংদা হিন্দুস্তানগী মীদিয়াদা য়াম্না অফবা মওংদা অসুক য়াম্না ফবা থবক্কী মওংদা খন্নরমগদবনি।

অসিগুম্বা কৌজেংগী মপৈ অসিনা লৌমীশিংগী মহৈ-মরোংশিং অদু কন্ননবা লানগী থাক্তা থবক তৌখি। ঝান্সী য়াওনা অতোপ্পা সহরশিংদা কন্ত্রোল রুম দর্জন কয়া অমা শেমগৎখি, লৌমীশিংদা হান্ননা পাও পীনবা থৌরাং তৌখি। কৌজেংশিং অসিবু হাৎননবা অমসুং তান্থোককিনবা স্প্রে য়াওবা স্পিসিএল মেছিনশিং লৈখিবা অদুসু হান্না অসিগুম্বা মওংদা লান্দারকখিদবা মরম্না মশিং য়াম্না লৈরমখিদে। সরকারনা য়াম্না থুনা অসিগুম্বা অনৌবা মেছিনশিং অসি লৈদুনা য়াম্না অমাং-অতা থোক্তনবা য়াম্না থুনা লৌমীশিংদা য়ৌহনখি।

মসিদা নত্তনা অৱাংবা উশিং কন্ননবগীদমক্তা অচৌবা মফমশিংদা পুন্না হিদাক চাইননবগীদমক্তা দ্রোন দর্জন কয়া অমা শিজিন্নখ, হেলিকোপ্তরনফাওবা হিদাকশিং অদু চাইখি। মসিগী হোৎনরিবা পুম্নমক অসিগী মতুংদা ভারতনা ঐখোয়গী লৌমশিংনা য়াম্না কা হেন্না মাংজগদবদগী কনবা ঙমখি।

মরূপশিং, দ্রোন তেক্নোলোজী ওইরো, অতোপ্পা আর্তিফিসিএল ইন্তেলিজেন্সকী তেক্নোলোজী ওইরো, অনৌবা লৌউ-শিংউবগী খুৎলায়শিং ওইরো, মসিদা লৈবাক অসিগী লৌউ-শিংউদা অহেন-অহেনবা খুৎলায় কয়া অমা শিজিন্নরক্নবগীদমক্তা অদোমগুম্লবা নহা ওইরিবা রিসর্চ তৌবশিংদা, নহা ওইরিবা সাইন্তিস্তশিংদা কয়ানা কত্থোকপগী ৱাখল্লোনগা লোয়ননা ৱান লাইফ ৱান মিশনগী মওংদা থবক তৌগদবনি। 

হৌখিবা চহি ৬তগী লেপ্তনা রিসর্চ অসি চুমদ্রিংনা মরি লৈনহন্ননবা, খুঙ্গংগী থাক্তা অপিক-অপিকপা লৌমীশিংদসু সাইন্তিফিক এদভান্স ফংহন্নবা তৌরি।   হৌজিক কেম্পসতগী হৌরগা ফীল্দফাওবদা অখং-অহৈশিং, খংলবশিংনা মসিগী ইকোসিস্তেম অসি হেন্না ফহন্ননবগীদমক্তা থবক তৌবগী মথৌ তাই। মসিদা অদোমগী য়ুনিভর্সিতীগীসু য়াম্না অচৌবা থৌদাংনি।

মরূপশিং, লৌউ-শিংউগা মরি লৈনবা মহৈ-মশিং অসিদা মাগী প্রেক্তিকেল এপ্লিকেসন অসি স্কুলগী থাক্তা পুরকপগীসু মথৌ তাই। খুঙ্গংগী থাক্তা মিদল স্কুলগী থাক্তসু লৌউ-শিংউবগী হিরম অসি হৌদোক্কদবনি। মসিদগী কান্নবা অনি ফংগনি। কান্নবা অমদি খুঙ্গংগী অঙাংশিংদা লৌউ-শিংউগা মরি লৈননা মহৌশাগী ওইবা মওংদা খংবা অদু বৈজ্ঞানিক ওইবা মওংদা পাকথোক-চাউথোক্কনি। অতোপ্পা কান্নবা অসি লৌউ-শিংউবা অমসুং মসিগা মরি লৈনবা তেক্নোনোলোজী, লল্লোন-ইতিক, মসিগী মতাংদা অদোমগী ইমুংদা অদোমগী ৱাখল্লোন্দা পাও পীবা ঙমগনি। মসিনা লৈবাক অসিদা এগ্রো ইন্তর্প্রাইজেজদসু ফগৎলক্লগনি। অনৌবা নেস্নেল এদজুকেসন পোলিসীদসু মসিগী ওইনসু অনৌবা য়াওল কয়া অমা তৌখি।  

মরূপশিং, শিংনগদবা লান্থেং কয়া লৈজসনু মদু মতম পুম্নমক্তা ঐখোয়না লেপ্তনা থেংনগদবনি, লক্ষ্মীবাইগী মতমদগীখক্তা নত্তনা মতম পুম্নমক্তা বুন্দেলখন্দনা লুচিংদুনা লাক্লি।; বুন্দেলখন্দ অসি অরুবা তানফম খুদিং মায়োক্নবা ঙম্বা ওইনা খংনরক্লি। কোরোনাগী মায়োক্তা বুন্দেলখন্দগী মীশিংনসু কন্না হোৎনখি। সরকারনসু মীশিংদা অৱাবশিং অসি য়াম্না লৈহন্দনবা হোৎনরি। লায়রবগী চাকখুম মৈ মুত্তনবগীদমক্তা উত্তর প্রদেশকী লায়রবা অমসুং খুঙ্গংগী ইমুং কোতী কয়াদা লৈবাক অসিগী অতৈ মফমশিংদা লৈম্না চেং ফংহনবগুম্না মসিদসু লেম্না চেং ফংহনখি। বুন্দেলখন্দগী লায়রবা ইচে-ইচল লাক্ষ লাক্ষ অমরোমদা লেম্না গ্যাস সিলিন্দরশিং ফংহনখ্রে। ইচে-ইচল লাক্ষ কয়াগী জন-ধন য়োজনাগী একাউন্তা লুপা কোতী লিশিং অমরোম চংহনখ্রে। গরীব কল্যান রোজগার অভিয়ানগী শুপ্নতগী উত্তর প্রদেশখক্তদা হৌজিক ফাওবদা লুপা কোতী ৭০০তগী হেন্না চাদিং তৌদুনা মসিদগী থবক ফংদবা থবক তৌনিংবা মরূপশিংদা থবক ফংহল্লি। মসিগী অভিয়ান অসিদগী বুন্দেলখন্দসু পুখ্রী কয়া অমা শেমজিন্নবা অমসুং অনৌবা পুখ্রিশিং তৌননা থবক পায়খৎখ্রে।

মরূপশিং,মীখলগী মমাংদা ঝান্সীদা লাকখিবা মতমদুদা ঐহাক্না বুন্দেলখন্দগী ইচে-ইচলশিংদা হৌখিবা চহি ৫ অসি অমাংশঙ শাবগীনি অদুগা লাক্কদৌরিবা চহি ৫ অসিনা ঈশিংগী ওইগনি হায়না হায়খি।  ইচে-ইচলশিংগী থৌজালদগী ঙসি য়ুম-য়ুম খুদিংদা মসিগী অভিয়ান অসি থুনা খুমাং চাওশিল্লি। য়ু.পি. অমসুং এম.পি.দা লৈরিবা বুন্দেলখন্দগী জিলাশিংদা ঈশিংগী রিসোর্সশিং শান্নবা অমসুং পাইপলাইনশিং তিংনবা লেপ্তনা থবক চত্থরি। মসিগী মফমশিং অসিদা লুপা কোতী লিশিং ১০দগী হেন্না চাউরাক্না ঈশিংগী প্রোজেক ৫০০রোম অয়াবা পীখ্রে। হৌখিবা থা ২সিদা মসিদা লুপা কোতী লিশিং ৩লোমগী থবক হৌখ্রে। মসি শেম্বা লৌইরগদি বুন্দেলখন্দগী ইমুং লাক্ষ কয়াদা হকথংননা কান্নবা ফংলগনি। মসিদা নত্তনা বুন্দেলখন্দদা লৈনুংগী ঈশিংগী থাক অসি মথক্তা পুখৎনবগীদমক্তা অতল গ্রাউন্দ ৱাতর স্কীমদসু থবক চত্থরি।    ঝান্সী, মহোবা, বান্দা, হমীপুর, চিত্রকুত অমসুং ললিতপুরগা লোয়ন-লোয়ননা নোংচুপ থংবা য়ু.পি.গী খুঙ্গং কয়া অমদা ঈশিংগী থাক অসি ফগৎহন্নবগীদমক্তা লুপা কোতী ৭০০তগী হেনবগী য়োজনা অসিদা থবক চত্থরি।

মরূপশিং, বুন্দেলখন্দগী মায়কৈ অমদা বেতৱা চেল্লি অদুগা অতোপ্পা মায়কৈ অমদনা কেন তুরেল চেল্লি। উত্তর অৱাং থংবা মায়কৈদনা ইমা য়মুনাজী লৈবিরি। অদুবু মসিগী তুরেলশিংগী ঈশিং অসিগী কান্নবা অসি মফম পুম্নমক্না ফংবা ঙমদ্রিবা ফীভমদা লৈরি। অদুবু মসিগী ফীভম অসি হোংহন্নবগীদমক্তা কেন্দ্র সরকারনা লেপ্তনা হোৎনরি। কেন-বেতৱা তুরেল লিঙ্ক প্রোজেক অসিদামসিগী মফম অসিগী লাইবক হোংহন্নবগীদমক্তা থৌনা য়াম্না লৈ। মসিগী মায়কৈ অঅসিদা ঐখোয়না রাজ্য অনিগী সরকারশিংগা লেপ্তনা পাও ফাওনরি, থবক চত্থরি। বুন্দেলখন্দদা ঈশিং অসি মরাং কাইনা হেক লৈবা মতমদা মফমসিগী মীশিংগী পুন্সি মওং অসি লপুং ওইনা হোংলগনি হায়বা ঐহাক্না

বুন্দেলখন্দ এক্সপ্রেস ওইরো নত্রগা দিফেন্স কোরিদোর ওইরো, লুপা কোতী কয়াগী প্রোজেক অসিদগীসু মফমসিদা থবক ফংনবগী অনৌবা খুদোংচাবা কয়া ফংহন্নবগী থবক তৌগনি। অথৌবগী লৈবাক ঝান্সী অমসুং মসিগী মনাক্তা লৈবা মফমশিংদা লৈবাক অসিগী দিফেন্স সেক্তরদা আত্মনির্ভর ওইহন্নবগীদমক্তা অচৌবা সেক্তর অমা শেমগৎলগদবা নুমিৎ অদু কুইদ্রবনি। হায়বদি মায়কৈ অমদা বুন্দেলখন্দদা‘জয় জৱান জয় কিসান অমসুং জয় বিজ্ঞান’ গী লাইশোন অসিনা মায়কৈ মরিমক্তা নিল্লগনি। কেন্দ্র সরকার অমসুং উত্তর প্রদেশকী সরকারনা বুন্দেলখন্দগী মমাংঙৈগী ওইরম্বা শক্তম অসিবু মসিগী লৈবাক অসিগী চাউথোকচনিংঙাই ওইবা অসি হেনগৎহন্নবা অচেৎপা ৱাশক শক্লি। 

তুংদা য়াইফবা ওইবিয়ু হায়বগা লোয়ননা অদোম পুম্নমক্তা অমু্ক্কা হন্না য়ুনিভর্সিতী অসিগী অনৌবা শঙলেন অসিগীদমক্তা য়াইফ-পাউজেল পীজরি।

গজ অনি লাপথোক্না লৈনবা, মাস্ক উপ্পা অসি মরু ওইবা, মসিগী মন্ত্র অসি অদোম্না মতম পুম্নমক্তা কাওবিগনু। অদোম্না শোই-ঙামদ্রবদি লৈবাক অসিদু শোই-ঙামদনা লৈগনি। অদোম পুম্নমকপু থাগৎচরি। থাগৎচরি।

 
'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
In 100-crore Vaccine Run, a Victory for CoWIN and Narendra Modi’s Digital India Dream

Media Coverage

In 100-crore Vaccine Run, a Victory for CoWIN and Narendra Modi’s Digital India Dream
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 22 ওক্তোবর 2021
October 22, 2021
Share
 
Comments

A proud moment for Indian citizens as the world hails India on crossing 100 crore doses in COVID-19 vaccination

Good governance of the Modi Govt gets praise from citizens