Share
 
Comments
I urge everyone to eliminate single-use plastics from their lives as a tribute to Gandhiji on his upcoming 150th birth anniversary: PM Modi
India has always inspired the world on environmental protection and now is the time India leads the world by example and conserve our environment: PM Modi
The development projects launched today will boost tourism in Mathura and also strengthen the local economy: PM Modi

মশিং য়াম্না লেংবিরক্লিবা ঐহাক্কী নুংশিজরবা লৌমী ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, শা-শন লোয়বিরিবা ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচে পুম্নমকপু খুরুমজরি।

নৌনা থবক পায়রবা মতুং কানহাগী লমদম অসিদা অহানবা ওইনা লাকচনবগী তঞ্জা অদু ফংজরে। মথুরা অমসুং উত্তর প্রদেশ অপুনবগী মপুংফারবা থৌজা অদু অমুক হন্না ঐহাক অমসুং ঐহাক্কী মরূপশিংনা ফংজরে। মসিগীদমক, অদোমগী মতেং অদুগীদমক, লৈবাক্কী য়াইফনবা ৱারেপ লৌবগীদমক, ঐহাক্না ময়ামগী মাংদা ঙসি ব্রজগী লমদম অসিদগী ইকোক নোনজরি, অদোমগী তৌবিমল খংবা উৎচরি। ময়ামগী য়াথংগী মতুং ইন্না হৌখিবা নুমীৎ চামদা ঐখোয়না মমাংদা অমুক্তা ওইখিদ্রিবা থবকশিং পাংথোক্তুনা উৎলে। লৈবাক অসিগী দিবেলপমেন্তকীদমক অদোমগী সপোর্ত অসি মখা তানা ফংখিগনি হায়বা ঐহাক্না থাজবা থমজরি।

মরূপশিং, ব্রজগী লমদম অসিনা মতম পুম্নমক্তা লৈবাক পুম্ববু, মালেম পুম্ববু, মীওইবা জাতি পুম্নমকপু, পুন্সীবু পুক্নিং থৌগৎলি। ঙসি মালেম পুম্বনা মহৌশাগী ফিভম ঙাক্তুনা থম্নবগীদমক, উপাল-ৱাপালশিংবু কন্নবগীদমক মালেম পুম্বদা রোল মোদেল থিরি, অদুবু ভারতকী নাক্তদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণগুম্বা পুক্নিং থৌগৎনবা মচাক মতম পুম্নমক্তা লৈরি।

মরূপশিং, এনভাইরনমেন্ত অমসুং লাইবস্তোক অসি মতম পুম্নমক্তা ভারতকী শেল-থুমগী ৱাখল অমসুং ফিলোসোফীগী কুয়োমদা লৈরি। মরম অদুনা স্বচ্ছ ভারত ওইগেরা নত্রগা জল জীবন মিশন ওইগেরা নত্রগা এগ্রীকলচর অমসুং এনিমেল হজবেন্দরী প্রমোৎ তৌবা ওইগেরা, ঐখোয়না মতম পুম্নমক্তা নেচর অমসুং ইকোনোমীগী মরক্তা চাং অমা ঙাক্তুনা থম্নবা হোৎনরি। মদুনা ঐখোয়বু পাঙ্গল কনবা অনৌবা ভারত অমা শেম্বা ঙমহল্লি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, ঙসি মফম অসিদা ঐখোয়না অচৌবা রিজোলুসন কয়া লৌরে। লৈবাক অসিদা লৈরিবা শা-শন কোতি কয়াগীদমক, মহৌশাগী ফিভমগীদমক, তুরিজমগীদমক অসিগুম্বা থৌরম অমা হৌদোক্নবগীদমক ব্রজ লমদমদগী হেন্না ফবা মফম হিন্দুস্তান্দা লৈরম্লোয় হায়না ঐহাক্না লৌজৈ।

ঙাইহক্কী মমাংদা ‘স্বচ্ছতা হী সেবা অভিয়ান’ হৌদোকখ্রে। নেস্নেল এনিমেল দিজিজ কন্ত্রোল প্রোগ্রামসু হৌদোকখ্রে। শা-শনশিংগী মশা-মউ ফবা, প্রমোসন, ন্যুত্রিসন অমসুং শঙ্গোমগী পোত্থোক্কী ইন্দস্ত্রীগা মরী লৈনবা অতোপ্পা প্রোজেক্ত খরসু হৌদোকখ্রে।

মসিগী মথক্তা, মথুরাগী ইনফ্রাস্ত্রকচর অমসুং তুরিজমগা মরী লৈনবা প্রোজেক্ত কয়া অমসু উরেপ উয়ুং তম্বা অমসুং শঙ্গাবগী থৌরমসু ঙসি পাংথোকখ্রে। প্রোজেক্তশিং অসিগীদমক অদোম্বু হন্না-হন্না য়াইফ পাউজেল পীজরি, হন্না-হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।

মরূপশিং, নুমীৎ খরনিগী মতুংদা ঐখোয়গী লৈবাক অসিনা মহাত্মা গান্ধীগী ১৫০শুবা মপোক কুমওন্দা থৌরম পাংথোক্কনি। মহাত্মা গান্ধীনা নেচরগী মায়কৈদা, লু-নানবগী মায়কৈদা হায়বিরম্বশিং অদু পাংথোকপা ঐখোয় ভারত মচা পুম্নমক্কী ইথৌদাংনি। অমসুং মসিনা মফমদা পীবা খ্বাইদগী ফবা ইকায় খুম্নবসু ওইগনি। মহাত্মা গান্ধী ১৫০, মসি ইন্সপাইরেসন অসিগী চহীনি। ঙসিদগী হৌদোক্লিবা খোংজং অসি হন্দক্তি অখন্ননা প্লাস্তিক্কী অমোৎ অকায়দগী ঙাকথোক্নবগীদমক কত্থোক্লে।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, প্লাস্তিক্না থোকহল্লিবা সমস্যা অসি মতমগী মতুং ইন্না লুবা হেনগৎলক্লি। মতৌ করম্না প্লাস্তিক্না শা-শনশিং শিহনবগী মরম ওইরকপগে হায়বদু ব্রজবাসিশিংনা নিংথিজনা খংবিরিবা অদুনি। মতৌ অসুম্না তুরেলশিং, পাৎশিং, পুখ্রিশিংদা লৈরিবা থৱায় পানবশিংনা, মদুদা লৈরিবা ঙাশিংনা প্লাস্তিক য়োৎশিল্লুরবা মতুং হিংবদা অৱাবা ওইরি। মরম অদুনা হৌজিক ঐখোয় সিঙ্গল য়ুজ প্লাস্তিক হায়বদি অমুক্তং শিজিন্নরগা হুন্দোকপা প্লাস্তিক অদুদগী নান্থোকপা তাই। চহী অসিগী ওক্তোবর ২ ফাওবদা ঐখোয়না ঐখোয়গী য়ুমশিং, ওফিসশিং, থবক মফমশিংদা সিঙ্গল য়ুজ প্লাস্তিক শিজিন্নবা তোক্নবা ঐখোয় পুম্নমক্না হোৎনগদবনি।

ঐহাক্না লৈবাক পুম্বদা, খুঙ্গং-খুঙ্গংশিংদা, থবক তৌরিবা সেল্ফ হেল্প গ্রুপ খুদিংমকপু, সিভিল সোসাইতী খুদিংমকপু, সোসিয়েল ওর্গনাইজেসনশিংবু, য়ুথ ক্লবশিংবু, নুপী ক্লবশিংবু, স্কুল অমসুং কোলেজশিংবু, সরকার অমসুং লনাই সংস্থানশিংবু, মীপুম খুদিংমকপু, ওর্গনাইজেসন খুদিংমকপু খোংজং অসিদা শরুক য়ানবা থম্মোয় শেংনা হন্না-হন্না হায়জরি। অদোমগী অঙাংশিংগী তুংগী য়াইফনবগীদমক ঐখোয়না মসি তৌবা তাই। অদোম্না তাশিন্দুনা থম্লিবা প্লাস্তিক্কী ফৎত হাওদিশিং অদু খোমজিনবগী থবক এদমিনিস্ত্রেসন্না তৌগনি অমদি মদু রিসাইকল তৌগনি। রিসাইকল তৌবা য়াদবা অমোৎ অকায়শিং অদুনা সিমেন্ত ফেক্তরিশিংদা নত্রগা রোদ শেম্বগী থবক্তা শিজিন্নগনি।

মরূপশিং, স্বচ্ছতা হী সোবা অভিয়ানগা লোয়ননা ঐখোয়না ঐখোয়গী হৈনবিদা অহোংবা খরা পুরকপা তাই। মসিগী মতাংদা ঐহাক্না লাল কিলাদগীসু হায়জখ্রে। ঙসিসু অমুক হন্না হরম অসিদা হায়জরি মদুদি ঐখোয়না দুকান্দা, কৈথোলদা, য়েন্সান নাপী লৈনবা, করিগুম্বা অমা হেক্তা লৈনবগীদমক চৎপা মতমদা ইশাগা লোয়ননা খাও পুরদুনা চৎপীয়ু। ফিগী খাও ওইগেরা, জুতকী খাও ওইগেরা শোয়দনা পুবিয়ু। পেক্কিংগীদমক দুকান্দার অদুনা য়ারিবমখৈ প্লাস্তিক শিজিন্নদনবা ঐখোয়না হোৎনগদবনি। সরকারগী ওফিসশিংদা, সরকারগী থৌরমশিংদা প্লাস্তিক্কী বোতলশিংগী মহুৎতা মেতেল ত্রগা লৈবাক্কী পাত্রশিং থৌরাং তৌবগী মায়কৈদসু ঐহাক লৈরি।

মরূপশিং, মহৌশাগী ফিভম্না লু-নান্না লৈবা মতম, মরক ময়াদা অমোৎ অকায় লৈত্রগদি মদুগী কান্নবা অদু হকশেলদসু উবা ফংই। ঐহাক্না যোগী জীগী সরকারবু থাগৎলি মদুদি মখোয়না লু-নানবা অমসুং হকশেলদা য়াম্না মনুং হুঞ্জিন্না থবক তৌরি। মসি মহাক্কী সরকারনা হোৎনরিবশিং অদুগী মহৈনি। মায় পাকপা কয়াগা লোয়ননা যোগী জীগী সরকার মাংলোমদা চংশিল্লি।
মরূপশিং, মহৌশাগী ফিভম অমসুং হকশেলগা মরী লৈনবা অতোপ্পা হিরম অমনা ঈশিংগী অৱাবনি অমদি মদুগী অপায়না জল জীবন মিশন্নি। মিশন অসিগী মখাদা ৱাতর প্রোতেক্সন অমসুং ইমুং খুদিংদা ইশিং ফংহন্নবা মীৎয়েং থম্লি। জল জীবন মিশনগী চাওনা কান্নবা অসি ঐখোয়গী খুঙ্গংদা লৈরিবা মীওইশিংনা চাওনা ফংলগনি, লৌমীশিংনা ফংলগনি অমসুং খ্বাইদগী মরুওইবা ৱাফমদি ঐখোয়গী ইমাশিং, ইচল-ইচেশিংনা মসিগী কান্নবা ফংলগনি। ঈশিংদা চাদিং হন্থবনা মখোয়গী সেভিংসু হেঙ্গৎলগনি।

মরূপশিং, লৌমীশিংগী শেন্থোক হেঙ্গৎহনবদা শা-শন লোইবা অমসুং অতোপ্পা বিজিনেসশিংগীসু য়াম্না চাওবা থৌদাং লৈরি। শা-শন লোইবা ওইগেরা, ঙা য়োকপা ওইগেরা, য়েন লোয়বা ওইগেরা নত্রগা হয়িংখোই লোয়বা ওইগেরা, মশিদা শেল থাদবদা শেন্দোং য়াম্না ফংই। মসিগীদমক্তা হৌখিবা চহী মঙাদা লৌউ শিংউবগা মরী লৈনবা অতোপ্পা ওপ্সনশিংদা ঐখোয়না অনৌবা এপ্রোচকা লোয়ননা মাংলোমদা চংশিল্লি। ঐখোয়না লাইবস্তোক অমসুং শঙ্গোমগী পোত্থোকশিংগী মগুন হেঙ্গৎহন্নবগীদমক দরকার ওইবা খোংথাংশিং লৌখৎলে। শঙ্গোম থোকপা শাশিংগী মগুন হেঙ্গৎহন্নবগীদমক অহানবদা রাস্ত্রিয়া গোকুল মিশন হৌদোকখ্রে অমদি চহী অসিদা লৈপাক অসিগী শা-শনশিংবু মতিক চানা য়েংশিনবগীদমক কামধেনু আয়োগ শেম্নবা ৱারেপ লৌরে। এপ্রোচ অসিগী মহৈ ওইনা চহী মঙাগী মতম মনুংদা শঙ্গোম পুথোকপগী চাং চাদা চাউরাক্না তরেৎ হেঙ্গৎলে। মদুগা লোয়ননা লৌমীশিং, শা-শন লোইবশিংগী শেন্থোক্তা মসিনা চাওরাক্না চাদা ১৩ হেঙ্গৎহল্লে।

মরূপশিং, লাইবস্তোক্কী মতাংদা সরকারনা কয়া য়াম্না লুম্না লৌবগে হায়বদু ৱাফম অসিদগী খংবা ঙমই মদুদি সরকার শেম্লবা মতুং নুমীৎ চামগী মনুংদা লৌখিবা অচৌবা ৱারেপশিংগী অদুগী মনুংদা অমদি শা-শনশিংবু তিকা থাবগা মরী লৈনরি। খোংজং অসি চাওথোকহন্দুনা নেস্নেল এনিমেল দিজিজ কন্ত্রোল অমসুং নেস্নেল আর্তিফিসিয়েল ইন্সেমিনেসন প্রোগ্রামশিং হৌদোকখ্রে।

মরূপশিং, লাইবস্তোক্তা অনা অয়েক য়াওরকপদা য়াম্না চাওনা এফেক্ত তৌই হায়বা ময়াম পুম্নমক্না খংবিরিবা অদুনি। ঐখোয়গী শা-শনশিংদা য়াম্না তোয়না অনা অয়েক য়াওদনবা, মখোয়বু লায়েংবদা লৌমীশিং অমসুং শা-শন লোইরিবশিংনা অরেম্বদা পৈশা তিংদনবগী ৱাখল্লোনগা লোয়ননা ঙসি লুপা কোতি লিশিং ১৩গী অচৌবা খোংজং অমা হৌদোক্লে। এফ.এম.দি. হায়বদি ফুৎ অমসুং মাউথ দিজিজ ভারত পুম্বগী শা-শনশিংবু লায়না অসিদগী কোকহন্নবা অচৌবা খোংজং অনা ঐখোয়না হৌদোক্লে।

মালেম অসিদা লৈরিবা লাইরবা, অপিকপা লৈবাক্না শা-শনশিংবু অৱাবা তাবদগী ঙাকথোকপা ঙম্লগদি শ্রীকৃষ্ণগী লমদম অসিদা লৈরিবা শা-শন অমত্তা অসিগুম্বা অৱাবা অসিগা লোয়ননা লৈফম থোক্তে অদুনা মসিদগী ঙাকথোক্নবগীদমক শন, ইরোই, য়াও, হমেং অমসুং ওক কোতি ৫১বু চহী অমদা অনিরক তিকা থারগনি। মসিদসু নত্তনা তিকা থারবা শা-শনশিং অদু পশু আধার হায়বদি য়ুনিক আই.দি. পীদুনা মনাদা তেগ নপকনি। শা-শনশিংদা মরীলৈনবা হেল্থ কার্দসু পীরগনি।
ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, ভারতকী দাইরি সেক্তরবু হেন্না পাকথোক চাউথোকহন্নবগীদমক ঐখোয়না ইনোভেসন তৌবা দরকার ওই, অনৌবা তেক্নোলোজী দরকার ওই। অসিগুম্লবা ইনোভেসন অসি ঐখোয়গী খুঙ্গংগী লমদমশিংদগীসু লাক্নবা হায়দুনা ঙসি স্তার্ত অপ গ্রান্দ চেলেঞ্জ, ঐহাক্না অখন্ননা নহারোলশিংদা হায়রি। বেঙ্গলোর, হাইদ্রবাদতা স্তার্ত অপতা থবক তৌরিবা লৈবাক অসিগী হৈথোই শিংথোইরবা নহারোলশিংদসু অখন্ননা হায়রিবা অসিনি। আই.আই.তি.দা তম্লিবা হৈথোই শিংথোইরবা মহৈরোয়শিংদসু অখন্ননা হায়রিবা অসিনি, লাক্লো ঙসিদগী হৌরিবা স্তার্ত অপ গ্রান্দ চেলেঞ্জগী শরুক ওইদুনা ঐখোয়না লাইবস্তোক্তা অশংবা শজিক অমসুং মচীওইবা চিঞ্জাক চাং নাইনা সপ্লাই তৌনবগীদমক্তা চান্নবা সোলুসন অমা পুথোকপা মথৌ তাই। প্লাস্তিক্কী খাওদগী হেন্না হোংবা অমসুং শিজিন্নবা য়াবা ওপ্সন করি ওইবা য়াই, অসিগুম্বা হিরম কয়াগী সোলুসন পুথোকপা ঙম্বা স্তার্ত অপ হৌদোকপা তাই অদুনা ভারত সরকারনা ঙসি চেলেঞ্জ অদু অদোমগী মাংদা লোঞ্চ তৌরিবা অসিনি। লাকপীরো অনৌ-অনৌবা ৱাখল্লোনশিং পুরদুনা লাকপীরো। লৈবাক অসিগী সমস্যাশিংগী সোলুসন অদু লৈবাক অসিগী লৈপাক-লৈহাওদগী থোরক্কনি হায়বা ঐহাক্না থাজবা থম্লি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, ভারতকী দাইরি সেক্তরবু হেন্না পাকথোক চাউথোকহন্নবগীদমক ঐখোয়না ইনোভেসন তৌবা দরকার ওই, অনৌবা তেক্নোলোজী দরকার ওই। অসিগুম্লবা ইনোভেসন অসি ঐখোয়গী খুঙ্গংগী লমদমশিংদগীসু লাক্নবা হায়দুনা ঙসি স্তার্ত অপ গ্রান্দ চেলেঞ্জ, ঐহাক্না অখন্ননা নহারোলশিংদা হায়রি। বেঙ্গলোর, হাইদ্রবাদতা স্তার্ত অপতা থবক তৌরিবা লৈবাক অসিগী হৈথোই শিংথোইরবা নহারোলশিংদসু অখন্ননা হায়রিবা অসিনি। আই.আই.তি.দা তম্লিবা হৈথোই শিংথোইরবা মহৈরোয়শিংদসু অখন্ননা হায়রিবা অসিনি, লাক্লো ঙসিদগী হৌরিবা স্তার্ত অপ গ্রান্দ চেলেঞ্জগী শরুক ওইদুনা ঐখোয়না লাইবস্তোক্তা অশংবা শজিক অমসুং মচীওইবা চিঞ্জাক চাং নাইনা সপ্লাই তৌনবগীদমক্তা চান্নবা সোলুসন অমা পুথোকপা মথৌ তাই। প্লাস্তিক্কী খাওদগী হেন্না হোংবা অমসুং শিজিন্নবা য়াবা ওপ্সন করি ওইবা য়াই, অসিগুম্বা হিরম কয়াগী সোলুসন পুথোকপা ঙম্বা স্তার্ত অপ হৌদোকপা তাই অদুনা ভারত সরকারনা ঙসি চেলেঞ্জ অদু অদোমগী মাংদা লোঞ্চ তৌরিবা অসিনি। লাকপীরো অনৌ-অনৌবা ৱাখল্লোনশিং পুরদুনা লাকপীরো। লৈবাক অসিগী সমস্যাশিংগী সোলুসন অদু লৈবাক অসিগী লৈপাক-লৈহাওদগী থোরক্কনি হায়বা ঐহাক্না থাজবা থম্লি।

মরূপশিং, সেপ্তেম্বর ১১ ঙসিগী নুমীৎ অসি অতোপ্পা মরম অমগীসু য়াম্না মরুওইরি। চহী চামগী মমাংদা ঙসিগী নুমীৎ অসিদা স্বামি বিবেকানন্দ জীনা চিকাগোদা মহাক্কী পুৱারী ওইরবা ৱাফম থম্বিখি। ৱারোল অদুগী খুত্থাংদা মালেম পুম্বনা হিন্দুস্তানগী সংস্কৃতি, ঐখোয়গী ত্রেদিসনবু হেন্না মমুৎ তানা খংবা ঙমখি। মহাক্কী ৱারোলদা স্বামি বিবেকানন্দ জীনা মালেমগী শান্তিগীদমক ভারত্তা লাক্তুনা য়েংলনবা ৱাফমসু থম্বিখি। অদুবু লাইবক থিরিবদি য়েংবিয়ু, সেপ্তেম্বর ১১ অদুমক্তদা 9/11দা অমেরিকাদা য়াম্না চাওবা তেরোরিস্ত এতেক্ত তৌদুনা মালেম্বু অকীবা পোকহনখি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, তেরোরিজমগী সমস্যা ওইগেরা, পোলুসনগী সমস্যা ওইগেরা, অনা অয়োক্কী সমস্যা ওইগেরা ঐখোয় অমত্তা ওইনা পুন্দুনা মদুবু মায়থিবা পীবা তাই। লাকপীরো পুক্নিং চেৎনা মাংলোমদা চংশিল্লসি অমদি পান্দম খরগীদমক ঙসি ঐখোয়না মফম অসিদা পুনলিবা অসি ফংনবা হোৎনরসি। অমুক হন্না ময়াম পুম্নমকপু দিবেলপমেন্তকী অনৌ-অনৌবা প্রোজেক্তশিং অসিগীদমক ঐহাক্কী মায়কৈদগী হন্না-হন্না নুঙাইবা ফোংদোকচরি। ময়াম পুম্নমকপু থমোয় শেংনা তৌবিমল খংবা উৎচরি। ঐহাক্কা লোয়ননা খুৎ অনিমক মথক্তা থাঙ্গৎতুনা হোয়মিন্নরসি…

ভারত ইমানা – য়াইফরে

ভারত ইমানা – য়াইফরে

ভারত ইমানা – য়াইফরে

হন্না-হন্না থাগৎচরি। 

 
ভারতকী ওলিম্পিয়নশিংবু পুক্নিং থৌগৎসি! #Cheers4India
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
PM Modi responds to passenger from Bihar boarding flight for first time with his father from Darbhanga airport

Media Coverage

PM Modi responds to passenger from Bihar boarding flight for first time with his father from Darbhanga airport
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 24 জুলাই, 2021
July 24, 2021
Share
 
Comments

PM Modi addressed the nation on Ashadha Purnima-Dhamma Chakra Day

Nation’s progress is steadfast under the leadership of Modi Govt.