Share
 
Comments
PM Modi pays homage to the CRPF soldiers martyred in the terror attack in Pulwama
The perpetrators of the heinous terror attack in Pulwama will not be spared: PM Modi
Humanitarian forces around the world must unite to combat the menace of terrorism: PM Modi

অহানবা মক্তদা ঐহাক্না পুলৱামাগী তমথিরবা এতেক্তা লৈখিদ্রবা জৱানশিংবু ইকোক নোন্দুনা ইকায় খুম্নবা উৎচরি। মখোয়না লৈবাক অসিগী থৌদাং য়াদুনা মখোয় মশাগী থৱায় কত্থোকখি। অসিগুম্লবা অৱাবগী পুংফম অসিদা ঐহাক্কী অমদি ভারত মচা খুদিংমক্না মখোয়গী ইমুং মনুংগী অৱাবদা শরুক য়ারি।

এতেক্ত অসিনা মরম ওইদুনা লৈবাক অসিদা চরাংনবা থোক্লি, মীয়াম্না শাওনিংবা ফাওরি হায়বা ঐহাক নিংথিজনা খংজরি। মতম অসিদা লৈবাক অসিগী এক্সপেক্তেসন, করিগুম্বা খরা পাংথোক্নিবগী অপাম্বা অদু মরম চাই। ঐখোয়গী সেক্যুরিতী ফোর্সশিংদা মপুং ফাবা মনিং তম্বা পীরে। ঐখোয়না ঐখোয়গী লান্মীশিংগী মতিক মগুন, মখোয়গী থৌনাদা মপুং ফানা থাজৈ। ঐহাক্না মপুংফানা থাজবা থম্লি মদুদি লৈবাকনিংবা মীয়াম্না অচুম্বা ৱাফমশিং ঐখোয়গী এজেন্সীশিং ফাওবা য়ৌহন্দুনা তেরোরিজম থেংনবদা ঐখোয়গী লানজং হেন্না খুমাং চাওশিলহনগনি।

ঐহাক্না তেরোরিস্ত গ্রুপশিংবু অমদি মখোয়গী লুংচিংবশিংদা হায়নিংলি মদুদি মখোয়না য়াম্না চাওনা অশোয়বা তৌরে, চাওরবা মমল অমা মখোয়না শিংবা তাবনি।

ঐহাক্না লৈবাক অসিদা থাজবা পীরি মদুদি এতেক্ত অসিগী তুংদা লৈবা শক্তি অদু, এতক্ত অসিগী তুংদা লেপ্লিবা মরাল লৈরবা পুম্নমক মখোয়না তৌরিবা মরাল অদুগী মহৈ শোয়দনা ফংগনি। ঐখোয়গীদমক অফ ফত্তা নৈনরিবশিং, মখোয়গী ৱাখল্লোনশিং অদুবুসু ঐহাক্না ইকায় খুম্নজরি। মখোয়গী ৱাখল্লোন অদু ঐহাকসু খংবা ঙমজরে অমসুং অফ ফত্তা নৈন্নবা অধিকার অদুসু মখোয়দা লৈরি।

অদুবু ঐহাক্না মরূপ পুম্নমক্কী মফমদা হায়জরি মদুদি তঞ্জা অসি য়াম্না সেন্সিতিব ওইবা অমদি পুক্নিং নুংশিবা মীকুপ্নি। রুলিং ওইগেরা নত্রগা ওপোজিসন ওইগেরা ঐখোয় পুম্নমক্না রাজনিতীগী চরাংনবা অদুদগী লাপ্না লৈখিসি। এতেক্ত অসি লৈবাক অসিনা অমত্তা ওইনা থেংনরি, লৈবাক পুম্বা অমত্তা ওইরি, লৈবাক অসিনা খোংজেল অমদা লাওরি অমদি মসিমক মালেম অসিদা তাহনগদবনি মরমদি লান অসি ঐখোয়না মায় পাক্নবগীদমক লান্থেংনরিবনি।

মালেম পুম্বদা তোঙান্না তারবা ঐখোয়গী য়ুমলোন্নবা লৈবাক্না করিগুম্বা মখোয়না চত্থরিবা থৌওং, মখোয়না চত্থরিবা লালোং অদুনা ভারত্তা তংদু লৈতাদবা পোকহনবদা মায় পাক্কনি হায়বা অসুম্না খল্লম্বা তারবদি মংলান অদু মতম পুম্নমক্কী ওইনা থাদোক্লো। মখোয়না মসি কৈদৌনুংদা পাংথোকপা ঙম্লোয় অমদি কৈদৌনুংদা ওইথোক্লোয়।

হিন্দুস্তানগী প্রজা কোতি ১৩০না অসিগুম্বা মখলগী শরৌ, অসিগুম্বা মখলগী এতেক খুদিংমক্কী মতিকচাবা পাওখুম পীগনি। অচৌবা লৈবাক কয়ানা য়াম্না অকনবা ৱাহৈদা অসিগুম্লবা তেরোরিস্ত এতেক্ত অসি য়ানিংদবা ফোংদোক্লি অমদি ভারতকা লোয়ননা লেপ্নবা, ভারতপু সপোর্ত তৌবগী অনিংবা অমসুং অপাম্বা অদু ফোংদোরক্লি।

ঐহাক্না লৈবাক পুম্নমক অদুবু তৌবিমল খংবা উৎচরি অমদি পুম্নমক্কী মফমদা খংহনজরি মদুদি তেরোরিজমগী মায়োক্তা হ্যুমেনিস্ত শক্তি পুম্নমক অমত্তা ওইদুনা মায়োক্নগদবনি, হ্যুমেনিস্ত শক্তিনা অমত্তা ওইদুনা তেরোরিস্তপু মায়থিবা পীবা তাই।
তেরোরিস্ত থেংন্নবগীদমক লৈবাক পুম্বনা অমত্তা ওইনা, খোল্লাও অদা, মায়কৈ অমদা চংশিল্লগদি তেরোরিস্ত মীৎকুপ খরদগী হেন্না লৈবা ঙম্লোয়।

মরূপশিং, পুলৱামা এতেক্কী মতুংদা হৌজিক পুক্নিং লাংতক্নবা অমসুং অকোয়বদা নুঙাইতবগা লোয়ননা শাওনিংবনা থল্লি। অসিগুম্বা এতেক অসি লৈবাক অসিনা মতিক চানা পাওখুম পীগনি। লৈবাক অসিনা তুমিন্না লৈগদবা নত্তে। ঐখোয়গী থৌনা ফরবা অথৌবশিংনা মখোয়গী থৱায় কত্থোক্লি। অমদি লৈবাক অসিগীদমক শিবা নাবা খংদবা অথৌবা খুদিংমক্না মাংলান অনিগীদমক পুন্সি শিন্নথোক্লি- অহানবদা লৈবাক অসিগী সেক্যুরিতী, অনিশুবদা লৈবাক অসিগী য়াইফবা অসিনি। ঐহাক্না থৌনা ফরবা অথৌবশিংবু, মখোয়গী অত্মাবু খুরুমজদুনা, মখোয়গী থৌজাল লৌরদুনা, ঐহাক্না অমুক হন্না থাজবা পীজরি মদুদি মখোয়না পুন্সি কত্থোকখিবা মংলান অনি অদু মপুং ফাহন্নবা ঐখোয়না পুন্সিগী মীকুপ অমমম কত্থোক্কনি। চাওখৎপগী লম্বী অদুবুসু ঐখোয়না অহেনবা খোংজেল পীদুনা, দিবেলপমেন্তকী লম্বীবু অহেনবা শক্তি পীদুনা, ঐখোয়গী থৌনা ফরবা অথৌবশিংগী আত্মাবু খুরুমজদুনা মাংলোমদা চংশিনগনি অমদি ৱাফম অদুদা ঐহাক্না বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকী কন্সেপ্ত অমসুং দিজাইনদগী হৌরগা মসিবু লৈমায়থক্তা পুখোক্লিবা ইঞ্জিনীয়ার পুম্নমকপু, শিন্মী পুম্নমকপু তৌবিমল খংবা উৎচরি।

চেন্নাইদা শেমগৎ শাগৎপা ত্রেন অসি দিল্লীদগী কাশীগী মরক্তা অহানবা ওইনা চেনগদৌরি। মসিমক এক ভারত- শ্রেস্থ ভারতকী অশেংবা থৌনানি, বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকী থৌনানি।

মরূপশিং, হৌখিবা চহী মরিমখায়দা ঐখোয়না ইন্দিয়ান রেলৱেজকী ফিভমবু পুকচেল য়াম্না শেংনা, য়াম্না কন্না হোৎনদুনা অহোংবা পুরক্নবা হোৎনরি; বন্দে ভারত এক্সপ্রেস থবকশিং অদুমক্কী শক্তম অমনি। হৌখিবা চহী খরা অসিদা রেলৱে অসি মেক ইন ইন্দিয়াগী মখাদা মেনুফেকচরিংদা য়াম্না খুমাং চাওশিল্লবা সেক্তরশিংগী মরক্তা অমা ওইরে। মদুগা লোয়ননা লৈবাক অসিদা রেল কোচ ফেক্তরিশিংগী মোদর্নাইজেসন, দীজল ইঞ্জিনবু ইলেক্ত্রিক ওন্থোক্নবা থবক, অমদি মসিগীদমক অনৌবা ইন্দস্ত্রীশিংসু হৌদোক্লে।

মমাংদা রেলৱে তিকেৎতা ওনলাইন রিজার্বেসনগী করি ফিভম ওইরম্বগে হায়বদু অদোম্না নিংশিংবিরমগনি। মতম অদুদদি মিনিৎ অমদা তিকেৎ লিশিং অনিদগী হেন্না বুক তৌবা য়ারমদে। ঙসিদি ঐহাক্না নুঙাইবা ফাওই মদুদি রেলৱেগী ৱেবসাইত য়ুজর ফ্রেন্দলী য়াম্না ওইরে অমদি মিনিৎ অমদা তিকেৎ লিশিং ২০ হেন্না বুক তৌবা য়ারে। মমাংদদি রেলৱে প্রোজেক্ত অমা অয়াবা ফংবদা য়ামদ্রবদা চহী অনি লৌরম্মি, হৌজিক্তি লৈবাক অসিদা রেলৱে প্রোজেক্ত অনা থা অহুম নত্রগা মরি য়াম্লবদা থা তরুক্তা অয়াবা ফংলে। অসিগুম্বা হোৎনরিবশিং অসিনা রেলৱেগী থবকশিংদা অনৌবা খোংজেল অমা পুরক্লে। লৈবাক পুম্বদা ব্রোদ গেজকী লাইনশিংদগী হৌরগা অমমেন্দ ক্রোসিংবু অচৌবা কেম্পেন অমা চত্থদুনা লোইশিনখ্রে।

ঐখোয়না সরকার পায়রকপা মতম অদুদা লৈবাক অসিদা অনমেন্দ রেলৱে ক্রোসিং ৮৩০০ হেন্না লৈরম্মি, মদুনা মরম ওইদুনা য়াম্না তোয়না খুদোংথিবা থৌদোক থোক্লম্মি। হৌজিক্তি ব্রোদ গেজ লাইনশিংদা অনমেন্দ রেলৱে ক্রোসিং লৈতবদগী খুদোংথিবা থৌদোকসু হন্থরে।

লৈবাক অসিদা রেলৱে লাইনশিং তিংবগী থবক ওইগেরা নত্রগা ইলেক্ত্রিফিকেসনগী থবক ওইগেরা, হান্নদগী শরুক অনি হেনগৎলে। ইলেক্ত্রিক্না চেনবা ত্রেনশিংদা পোল্লুসন হন্থবা, দিজলগী চাদিংসু হন্থবা অমসুং ত্রেনশিংগী খোংজেলসু হেঙ্গৎলিবা অদু ঐখোয়না উবা ফংলে।

মরূপশিং, অসুক য়াম্না তেনখ্রবা মতম অসিদা ঐখোয়না হোৎনবা য়াবা পুম্নমক হোৎনদুনা ইন্দিয়ান রেলৱেদা ঐখোয়না অহোংবা পুম্নমক পুরক্লে হায়না ঐখোয়না হায়খিবা লৈতে। হৌজিকসু তৌগদবা য়াম্না লৈরি। মসিমদি ঐহাক্না হায়নিংই মদুদি ইন্দিয়ান রেলৱেবু মোদর্ন রেল সর্বিস ওইহন্নবা মায়কৈদা ঐখোয়না খোংজেল য়াংনা মাংলোমদা চংশিল্লি অমদি ঐহাক্না থাজবা পীজরি মদুদি মসিগী চাওখৎ থৌরাংগী খোংচৎ অসি হেন্না য়াংশিলহনগনি। ঈশিং ওইগেরা, কংফাল ওইগেরা, নোংথক ওইগেরা; হিন্দুস্তানগী নোংপোক ওইগেরা, নুংচুপ ওইগেরা, অৱাং ওইগারা, খা ওিগেরা; সবকা সাথ সবকা বিকাস, মন্ত্র অসি পুদুনা দিবেলপমেন্তকী অসিগুম্বা লম্বী অসি মাংলোমদা পুখৎকনি। দিবেলপমেন্তকী খুত্থাংদসু লৈবাক অসিগীদমক থৱায় কত্থোক্লিবশিংবু ঐখোয়না ইকায় খুম্নজদুনা লৈগনি অমদি সেক্যুরিতীগী লমদসু শক্তি পুম্নমক শিজিন্নদুনা মরাল লৈরবশিংবু চৈরাক পীদুনা লৈবাক্কী দিফেন্সকীদমক পুন্সী কত্থোকখিবশিংগী ঈখেংশিং অদুগী ইরিক অমমমগী লমন শিংগনি।
থাজবা অসিগা লোয়ননা ঐহাক্না ঐহাক্কী ৱাফম লোইশিনজরি। থৱাই কৎখ্রবা অথৌবশিং অদুগী মিংদা ঐহাক্কা লোয়ননা লাওমিন্নরসি-

বন্দে মাতরম – বন্দে মাতরম

বন্দে মাতরম – বন্দে মাতরম

বন্দে মাতরম – বন্দে মাতরম 

 
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Mann KI Baat Quiz
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Terror violence in J&K down by 41% post-Article 370

Media Coverage

Terror violence in J&K down by 41% post-Article 370
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs high level meeting to review preparedness to deal with Cyclone Jawad
December 02, 2021
Share
 
Comments
PM directs officials to take all necessary measures to ensure safe evacuation of people
Ensure maintenance of all essential services and their quick restoration in case of disruption: PM
All concerned Ministries and Agencies working in synergy to proactively counter the impact of the cyclone
NDRF has pre-positioned 29 teams equipped with boats, tree-cutters, telecom equipments etc; 33 teams on standby
Indian Coast Guard and Navy have deployed ships and helicopters for relief, search and rescue operations
Air Force and Engineer task force units of Army on standby for deployment
Disaster Relief teams and Medical Teams on standby along the eastern coast

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a high level meeting today to review the preparedness of States and Central Ministries & concerned agencies to deal with the situation arising out of the likely formation of Cyclone Jawad.

Prime Minister directed officials to take every possible measure to ensure that people are safely evacuated and to ensure maintenance of all essential services such as Power, Telecommunications, health, drinking water etc. and that they are restored immediately in the event of any disruption. He further directed them to ensure adequate storage of essential medicines & supplies and to plan for unhindered movement. He also directed for 24*7 functioning of control rooms.

India Meteorological Department (IMD) informed that low pressure region in the Bay of Bengal is expected to intensify into Cyclone Jawad and is expected to reach coast of North Andhra Pradesh – Odisha around morning of Saturday 4th December 2021, with the wind speed ranging upto 100 kmph. It is likely to cause heavy rainfall in the coastal districts of Andhra Pradesh, Odisha & W.Bengal. IMD has been issuing regular bulletins with the latest forecast to all the concerned States.

Cabinet Secretary has reviewed the situation and preparedness with Chief Secretaries of all the Coastal States and Central Ministries/ Agencies concerned.

Ministry of Home Affairs is reviewing the situation 24*7 and is in touch with the State Governments/ UTs and the Central Agencies concerned. MHA has already released the first instalment of SDRF in advance to all States. NDRF has pre-positioned 29 teams which are equipped with boats, tree-cutters, telecom equipments etc. in the States and has kept 33 teams on standby.

Indian Coast Guard and the Navy have deployed ships and helicopters for relief, search and rescue operations. Air Force and Engineer task force units of Army, with boats and rescue equipment, are on standby for deployment. Surveillance aircraft and helicopters are carrying out serial surveillance along the coast. Disaster Relief teams and Medical Teams are standby at locations along the eastern coast.

Ministry of Power has activated emergency response systems and is keeping in readiness transformers, DG sets and equipments etc. for immediate restoration of electricity. Ministry of Communications is keeping all the telecom towers and exchanges under constant watch and is fully geared to restore telecom network. Ministry of Health & Family Welfare has issued an advisory to the States/ UTs, likely to be affected, for health sector preparedness and response to COVID in affected areas.

Ministry of Port, Shipping and Waterways has taken measures to secure all shipping vessels and has deployed emergency vessels. The states have also been asked to alert the industrial establishments such as Chemical & Petrochemical units near the coast.

NDRF is assisting the State agencies in their preparedness for evacuating people from the vulnerable locations and is also continuously holding community awareness campaigns on how to deal with the cyclonic situation.

The meeting was attended by Principal Secretary to PM, Cabinet Secretary, Home Secretary, DG NDRF and DG IMD.