Share
 
Comments
Passage of 10% bill for reservation of economically weaker general section shows NDA government's commitment towards 'Sabka Saath Sabka Vikas': Prime Minister Modi
Our government is concerned about welfare of the middle class: PM Modi
Middlemen of helicopter deal was also involved in fighter jet deal of previous government: PM

ভারত ইমানা য়াইফরে, ভারত ইমানা য়াইফরে, ভারত ইমানা য়াইফরে…

ফম্বাকথক্তা লেংশিনবিরিবা মহারাস্ত্রগী রাজ্যপাল শ্রীমান বিদ্যাসাগর রাও, লমদম অসি ইনর্জেতিক ওইবা মুখ্য মন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফদনবিস, কেন্দ্রিয়া মন্ত্রীমন্দলদা ঐহাক্কী মরূপ খোংলোয় শ্রীমান নিতিন গদকরী, পর্লিয়ামেন্তকী মশিং য়াম্লবা মরূপশিং, মহারাস্ত্রগী মন্ত্রী অমদি লেজিস্লেচরশিং অমসুং মফম অসিদা মশিং য়াম্না লেংবিরক্লিবা ঐহাক্কী নুংশিজরবা ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং।

ইচল-ইচে অমসুং ইচিল-ইনাওশিং হন্দক্কী চহী খরা অসিদা সোলাপুরদা লাকপগী খুদোংচাবা ঐহাক্না অহুমলক ফংজরে। ঐহাক্না ময়ামগী মফমদগী থৌজাল নিবা লাকপা মতম খুদিংমক্তা ময়াম্না ঐহাকপু থৌজালগী চাওরবা থৌনা পীনবিরি। মমাংদা ঐহাক্না লাক্লমবা মতম অদুদা মফম অসিদা থেংনরিবা মৈ, ঈশিং অমসুং লম্বী থোংগী সমস্যা অসি কোকহন্নবা হোৎনগনি হায়না হায়জখিবা অদু ঐহাক নিংশিংলি। মায়কৈ অসোমদা মশিং য়াম্লবা থৌরাংশিং পায়খৎলিবা অসিদা ঐহাক নুঙাইবা ফাওই। প্রধান মন্ত্রী গ্রামীন সরক য়োজনা ওইগেরা নত্রগা নেস্নেল হাইৱে ওইগেরা নত্রগা সৌভাগ্য য়োজনাগী মখাদা য়ুমথোং খুদিংদা মৈ ফংহনবগী থবক ওইগেরা, পুম্নমক অসিদা খোংজেল য়াংনা থবক চত্থরি। ঐহাক্না ফদনবীসকী সরকারগী মফমদা থাগৎপা ফোংদোক্লি মদুদি মহাক্না য়ুমথোং খুদিংদা মৈ ফংহন্নবা থবক য়াম্না চেকশিন্না পায়খৎলি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, থবকশিং অসি হেন্না পাকথোক চাওথোকহন্নবগীদমক ঙসি অমুক হন্না ময়ামগী মরক্তা লাকচরি। ঙাইহাক্কী মমাংদা স্মার্ত সিতী, লাইরবশিংগী য়ুম লম্বী থোং অমসুং ঈশিংগা মরী লৈনবা লুপা কোতি লিশিং কয়াগী প্রোজেক্তশিং হৌদোকখ্রে অমদি উরেপ উয়ুং তমখ্রে। চাওরাক্না লুপা কোতি লিশিং ১ চংনা শেমগৎকদবা সোলাপুর ওস্মানাবাদ বায়া তুলজাপুর রেল লাইন সরকারনা অয়াবা পীখ্রে হায়বা ঐহাক্না ময়ামগী মফমদা খংহনজরি।
ইমা তুলজাপুর ভৱানিগী থৌজালদগী অথুবা মতমদা লাইন অসি শেম্বা লোইশিল্লগনি। মদুনা লমদম অসিগী প্রজাশিংগা লোয়ন-লোয়ননা লৈবাক্কী মফম কয়াদগী ইমাগী দর্শন তৌবা লাকপা ভক্তশিংগী ফমদা খুদোংচাবা ফংহল্লগনি। অসিগুম্লবা মশিং য়াম্লবা প্রোজেক্তশিং অসিগীদমক ঐহাক্না ময়াম পুম্নমক্কী মফমদা নুঙাইবা ফোংদোকচরি, য়াইফ পাওজেল পীজরি। প্রোজেক্তশিং অসিদা শন্দোক্না ঙাংদ্রিঙৈ মাংওইননা ঙসি ঐহাক্না সোলাপুরগী লৈপাক লৈহাও অসিদগী লৈবাক শিনবা থুংনা নুঙাইবা পীজনিংলি।

ঙরাং নুমীদাং অথেংবদা লোকসভাদা পুৱারি ওইরবা বিল অমা পাস তৌখ্রে। ময়াম পুম্নমকসু ঙরাং নুমিদাং অথেংবা ফাওবা তি.ভি. য়েংদুনা ফমলম্মি হায়বা অদোমগী খুবাক মখোল অদুদগী ঐহাক্না খংবা ঙম্লে। জেনরেল কেতেগোরিগী লাইরবশিংবু চাদা ১০ রিজার্বেসন্দা মোহর নম্দুনা সবকা সাথ সবকা বিকাসকী মন্ত্র অদু হেন্না চেৎশিনহনবগী থবক তৌরে। ক্লাস খুদিংমক্না মাংলোমদা চংশিনবগী খুদোংচাবা ফংনবা ক্লাস অমা হেক্তগী লাইরবশিংনা দিবেলপমেন্তকী কানবা মপুং ফানা ফংনবা, খুদোংচাবা ফংনবা থৌরাংগা লোয়ননা ভার্তিয়া জনতা পার্তিনা অদোমগী মশক থোকপা তুংগীদমক কত্থোক্লি।
ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, মীনম্বা কয়া অমা শন্দোক্লি, মতৌ করম্না প্রজাশিংবু লমহাংনহল্লবনো। ঙরাং পর্লিয়ামেন্তদা ঐখোয়গী ৱারেপ অদুনা অমদি ঐহাক্না আশা তৌরি য়াম্না হেলদী ওইবা এনভাইরনমেন্তদা ঙরাং লোকসভাদা খন্ন-নৈনখি, নুমিদাং থেংলবা ফাওবা খন্ন-নৈনখি, মীওই খরনা মায়োক্তা লেপখি অদুম ওইনমক সংবিধানগীদমক য়াম্না মরুওইবা ৱারেপ অমা ঙরাং লোক সভানা লৌখ্রে। ঐহাক্না আশা তৌরি ঙসি রাজ্যসভাদা অখন্নবা থৌওং অমদা রাজ্যসভাগী মতম নোংমগী ওইনা শাংদোকখ্রে। রাজ্যসভাদসু ঐখোয়গী লৈরিবা মীয়ামগী মীহুৎশিংসু ৱাখল্লোন অসিবু ইকায় খুম্নবিদুনা সমাজকী এক্তা অমসুং অখন্দতাবু পুক্নিং থৌগৎনবা, সমাজকী ওইবা ন্যায়গী থৌওংবু মাংলোমদা পুখৎনবা কুপথনা খন্ন-নৈনগনি অমদি ঙরাংগী মতৌগুম্না য়াইফরবা ৱারেপ অদু খুদক্তা লৌগনি হায়না ঐহাক্না আশা তৌরি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা ওইদবা মীনম্বা কয়া অমা শন্দোক্লি অমদি মীওই খরদি রিদার্বেসনগী মীংদা দলিৎশিংনা ফংলিবা অদুদগী খরা লৌথোকপা পামলম্মি, ত্রাইবেলশিংনা ফংলিবা অদুদগী খরা লৌথোকপা পামলম্মি, ও.বি.সি.না ফংলিবা অদুদগী খরা লৌথোকপা পামলম্মি অমদি ভোৎ বেঙ্ককী মাইনোরিতী তৌনবা পিলিতিক্স তৌবদা মথৌ চিল্লম্মি। দলিৎশিংনা ফংলিবা অদুদগী কনাগুম্বা অমত্তনা করিগুম্বা অমত্তা লৌবা য়ারোই, ত্রাইবেলশিংনা ফংলিবা অদুদগী কনাগুম্বা অমত্তনা করিগুম্বা অমত্তা লৌবা য়ারোই, ও.বি.সি.না ফংলিবা অদুদগী কনাগুম্বা অমত্তনা করিগুম্বা অমত্তা লৌবা য়ারোই হায়বদু ঐখোয়না উৎলে। অসিগুম্লবা চাদা তরা অহেনবা পীদুনা ঐখোয়না পুম্নমক্কী মফমদা ন্যায় ফংহন্নবা মায়কৈদা থবক তৌরি। মরম অদুনা ঐখোয়না মখোয়গী লৌগনি, মহাক্কী লৌগনি হায়না ওইদবা অরানবা শন্দোক্লিবশিং অদুবু ঙরাং দিল্লীদা পর্লিয়ামেন্তনা পাওখুম পীখ্রে, মখোয়গী মমায়দা চৈথেং পাখ্রে হৌজিক্তি ওইদবা অরানবা শন্দোক্নবা মখোয়দা থৌনা লৈররোই।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, মসিদসু নত্তনা য়াম্না মরুওইবা অতোপ্পা বিল অমসু ঙরাং লোকসভাদা পাস তৌখি। বিল অসিসু ভারত ইমাবু থাজজবা মীপুম খুদিংমক্কীদমক য়াম্না মরুওই। সিতিজনশিপ এমেন্দমেন্ত বিল লোকসভাদা পাস তৌরবা মতুং পাকিস্তান, বঙ্গলাদেশ অমসুং আফগানিস্তান্দগী লাকপা ইমা ভারতকী মচানুপা, মচানুপীশিংবু ভারত ইমানা য়াইফরে হায়রিবশিংবু, বন্দে মাতরম শোনলিবশিংবু, লৈবাক অসিগী লৈবাক লৈহাওবু নুংশিরিবশিংবু ভারতকী সিতিজনশিপকী লম্বী ময়েক শেংলে।

পুৱারিগী অকা অকুম পুম্নমক য়েংলবা মতুংদা, অত্যচার কয়া খাংলবা মতুংদা ঐখোয়গী অসিগুম্লবা ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিংনা ভারত ইমাগী মশাইকোলদা মফম পামলম্মি। মখোয়বু প্রোতেক্সন পীবা ভারত মচা পুম্নমক্কী থৌদাংনি অমদি থৌদাং অসি মপুং ফাহন্নবা থবকশু ভার্তিয়া জনতা পার্তীগী দিল্লীগী সরকারনা পাংথোক্লি। মরূপশিং, নিং তম্লবা মতুংদগী চহী কয়া অসিদা সরকার খুদিংমক্না মশা মশাগী মওং মতৌদা থবক তৌদুনা লাক্লি। অদুবু ভাজপাগী লুচিং মখাদা লৈপাক লৈহাও অমসুং প্রজা মীয়ামদা মদুগী মহৈ ফংহনবগী থবক তৌরি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, ঙরাং লো অসি পাস তৌবা মতম অদুদগী সংসদতা লোকসভানা মসাগী মথৌ তৌরে। ঙসি রাজ্য সভাদসু ঐখোয়গী লৈবাক অসিবু নুংশিজবা মীওইশিং অদুগীদমক ঙসিসু রাজ্যসভাদা মসি পাস তৌদুনা ইমুং লাখ কয়াগী পুন্সী কনবগী থবক তৌরগনি হায়না আশা তৌরি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, ঐহাক্না অখন্ননা অসামগী ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিংবু, অৱাং নোংপোক্কী ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিংগী মফমদা থাজবা পীজনিংই মদুদি ঙরাংগী ৱারেপ অসিনা অসাম ওইগেরা, অৱাং নোংপোক ওইগেরা, মফম অদুগী নহাশিং ওইগেরা, মখোয়গী অধিকারশিংদা করিগুম্বা মখল অমত্তগী খুদোংচাদবা লাকহনলোই, মখোয়গী খুদোংচাবশিংদা অথিংবা অমত্তা লৈহনলোই। মসিমক ঐহাক্না মখোয়গী মফমদা থাজবা পীনিংলি।
ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, মমাংগা য়েংনরুবদা চাওনা খেৎনবা লাক্লে। মরূপশিং, ইনফ্রাস্ত্রকচরগী খুদম লৌবিরো। সোলাপুরদগী ওসমানাবাদ ফাওবগী নেস্নেল হাইৱে অসি লেন মরিগী ওইরে অমদি ঙসি জাতিদা খুৎশিন্নখ্রে। চাওরাক্না লুপা কোতি লিশিং ১গী প্রোজেক্ত অসিনা মখল খুদিংগী প্রজা মীয়াম লমদম খুদিংগী মীয়ামদা কানহল্লগনি।
মরূপশিং, নিংতম্বা ফংলবা মতুংদগী ২০১৪ ফাওবা লৈবাক অসিদা নেস্নেল হায়ৱে চাওরাক্না কিলোমীতর লিশিং ৯০ লৈরম্মি অদুবু ঙসি চহী মরিগী মতুংদা কিলোমীতর লাখ ১ লিশিং ৩০ হেন্না লৈরে। হৌখিবা চহী মরি মখায়গী মনুংদা চাওরাক্না কিলোমীতর লিশিং ৪০গী নেস্নেল হায়ৱে হাপচিল্লে। মসিদসু নত্তা লুপা কোতি লাখ ৫ চংনা চাওরাক্না কিলোমীতর লিশিং ৫২গী ওইবা নেস্নেল হায়ৱেদা থবক চত্থরি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, নেস্নেল হায়ৱেগী প্রোজেক্তশিং অসিনা লমদম অদুগী প্রজাশিংগী এমপ্লোইমেন্তকীসু অচৌবা উপায় অমা ওইরি। লৈবাক অসিদা নেস্নেল হায়ৱেগী নেৎৱার্ক থৌরাং তৌনবগীদমক চত্থরিবা ভারত মালা য়োজনাগী মখাদা এমপ্লোইমেন্তকী মশিং য়াম্লবা অনৌবা খুদোংচাবশিং ফংলি অমদি ঐহাক্না উরেপ উয়ুং তম্নবগীদমক সোলাপুরদা লাকখিবা মতম অদুদসু ঐহাক্না হায়খি মদুদি ঙসি উরেপ উয়ুং তম্লিবা অসিমক্কী শঙ্গাবসু ঐহাক্না শঙ্গাগনি। ঐখোয় ময়াম মমাংদা উৎনবগীদমক থবক তৌদে, নুং খিল্লো, ভোৎ কারো, অদুদগী নংসু নংগী নয়ুমদা, ঐসু ঐগী য়ুমদা অসিগুম্লবা রাজনেতাশিংনা শেমলম্লিবা সংস্কৃতি অসি ঐখোয়না মপুং ফানা মুথৎলে। ঙসিসু ঐহাক্না হায়রিবা অসিনি ইমুং লিশিং কুনথ্রাগী য়ুম শানবা ঙসি উরেপ উয়ুং তম্লিবা অসিগী শো শিন্ননবা ঐহাক ইশামক লাক্কনি। খ্বাইদগী চাওবা থোং ওইগেরা, খ্বাইদগী চাওবা তনেল ওইগেরা, খ্বাইদগী চাওবা এক্সপ্রেস-ৱে ওইগেরা, পুম্নমক অসি সরকার অসিগী মতমদা শেম্বা লোইবনি নত্রগা মদুদা খোংজেল য়াংনা থবক তৌরিবনি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, থবক অসি করিগী তৌরমদবনো, ৱারীদি কয়া অমা তৌরম্মি, চহী ৪০-৫০গী মমাংদা ৱারী তৌখ্রে অদুবু মফম অদুদা পার্লিয়ামেন্তকী সিৎ অমা খক্তা লৈরম্মি, ভোৎ য়াম্না লৈতবনা মরম ওইদুনা মফম অদুদা চৎলগা করি ফংগনি খনলম্মি মদুনা মরম ওইদুনা লৈবাক অসিগী নোংপোক থংবা শরুক্কী চাওখৎপা য়ারবা মফম কয়া পন্দুনা লৈখি। করিগুম্বা নোংচুপ ভারত্তা চাওখৎলিবা অসুম্না নোংপাক ভারত্তা চাওখৎলম্বা তারগদি ঙসি লৈবাক অসি কদায়দগী কদায় ফাওবা য়ৌরমগনি অদুবু ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং মফম অদুদা ভোৎ য়াম্না লৈতে। সিৎ অমা অনিখক্তগীদমক করিগী চাদিং তৌরুগনি অসিগুম্লবা ভোৎ বেঙ্ককী রাজনীতিনা চাওখৎ থৌরাংদসু অপনবা পীবগী পাপ তৌরম্মি। ঐখোয়না মদুদগী মপান থোকলক্তুনা মফম অদুদা ভোৎ লৈগেরা নত্রগা লৈরোইরা, ভাজপাগীদমক খুদোংচাবা লৈগেরা নত্রগা লৈরোইগেরা, পোপুলেসন য়ামগেরা নত্রগা য়ামলোয়গেরা, লৈবাক্কী য়াইফনবগীদমক তৌফম থোকপা অদু তৌবদা ঐখোয় কৈদৌনুংদা লেপ্পা নাইদ্রি।

মরূপশিং, ফিভম অসি রেলৱে অমসুং এয়ারৱেগীনি। ঙসি লৈবাক অসিদা রেলৱেদা মমাংদা থোকখিদ্রিবা মওংদা থবক তৌরি। হান্নগা য়েংনরুবদা শরুক অনি হেন্না রেল লাইন শেম্বা অমদি চাওথোকলি। খোংজেল য়াংনা মৈ ফংহনবগী থবক চত্থরি। ঙসি এরোপ্লেন তোংদুনা চৎপগী থবক ইনাক খুনবা খক্তগী ওইদ্রে ঐখোয়না মীচম মীয়াম ফাওবা য়ৌহন্নবা হোৎনরি। হৱাই চপল তোংবা ফাওবা নোংথক্কী খোংচৎকী নুঙাইবা লৌনবা উরানগুম্বা ৱাংনা পাইবা স্কিম চত্থরি। লৈবাক অসিগী তিয়র-২, তিয়র-৩ শহরশিংদা এয়রপোর্ত অমসুং হেলিপেদ শেমগৎলি। মসিদা মহারাস্ত্রগীসু এয়ারপোর্ত মরি য়াওরি, লাক্কদৌরিবা মতম খরা অসিদা সোলাপুরদগীসু উরানগী স্কিমগী মখাদা ফ্লাইত পাইনবগীদমক হোৎনরি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, লৈবাক অসিগী মশক নাইবা শহরশিংবু স্মার্ত ওইহন্নবা মিশন অমা চত্থরি মদুদা ঐখোয়গী সোলাপুরসু য়াওরি। শহরশিং অসিদা লৈরিবা প্রজাশিংগী ৱাখল্লোন্না রাজ্য সরকারশিংগা পুন্দুনা প্রজানা শরুক য়াবা কমপ্রেহেন্সিব কেম্পেনগী মতুংদা ঐখোয়গী শহরশিংবু মোদর্ন ফেসিলিতীশিং ফংহন্নবা খোংথাং ঐখোয়না পায়খৎলি। ঐখোয়না হোৎনরিবশিং অসি মালেমদা শক্না শোন্নরি। হন্দক্তা পুথোকখিবা ইন্তরনেস্নেল এজেন্সিগী রিপোর্ততা লাক্কদৌরিবা চহী তরা অসিদা মালেমদা খ্বাইদগী চাওখৎলক্লিবা শহর তরাগী মনুংদা তরামক ভারতকী শহরশিং ওইরগনি হায়না পল্লি। ভারত মচা পুম্নমক্কীদমক মসি চাওথোকচনিঙায় ৱাফম্নি। মালেমগী শহর তরাগী মনুংদা তরামক ভারতকী… ভারত কয়া য়াম্না মাংলোমদা চংশিল্লগনি, মদু মসিনা তাক্লি।

মরূপশিং, স্মার্ত সিতীদা নত্তনা লৈবাক অসিগী অতোপ্পা শহরশিং অমসুং তাউনশিংদা অমৃত মিশনগী মখাদা দরকার লৈবা ফেসিলিতীশিং শেমগৎলি। মসিদসু চাওরাক্না লুপা কোতি লিশিং ৬০গী প্রোজেক্তা থবক খুমাং চাওশিল্লি। মফম অসিদা সোলাপুরদসু অমৃৎ য়োজনাগী মখাদা ঈশিংগী সপ্লাই অমদি সিৱেজকা মরী লৈনবা মশিং য়াম্লবা প্রোজেক্তশিংগী উরেপ উয়ুং তমখ্রে। মসিগী থবকশিং অসি মপুংফানা লোইরবা মতমদা শহর অসিগী তোঙান তোঙানবা মফমশিংদা ঐখোয়না ৱাতর লিকেজকী সমস্যা কোকহল্লগনি। উজনি দামদগী থক্নবা ঈশিংগী প্রোজেক্ত অসি লোইবগা শহরদা লৈরিবা ঈশিংগী সমস্যাসু ফনা য়াম্না হন্থহল্লগনি।
মরূপশিং, ইনফ্রাস্ত্রকচরগা লোয়ন লোয়ননা শহরগী লাইরবা অমসুং ময়ুম লৈজদবা মীওইশিংগীসু অনৌবা ৱাখল অমগা লোয়ননা ঐখোয়গী সরকারনা থবক তৌরি। শহরদা লৈরিবা লাইরবশিংগীদমক্তা য়ুম শানবা কেমপেন অমা চত্থখি মদুগী তুং ইন্না চহী ২০০০দা মফম অসিদা সোলাপুরদা লৈরিবা থবক শুরিবশিংবু চমোৎ চদায়নবা পুন্সিদগী নান্থোকহন্নবা হোৎনখি। চাওরাক্না থবক শুরিবা ইমুং লিশিং তরানা কোওপরেতিব সোসাইতি শেমদুনা অতলজীগী সরকারদা প্রস্তাব থাখি অমদি চহী মঙা তরুক্কী মনুংদা মখোয়না অফবা অমদি পক্কা ওইবা য়ুমশিংগী শো ফংখি।

চহী ১৮ মমাংদা অতলজীনা তৌরম্বা থবক অদুমক পাকথোক চাওথোকহন্দুনা মাংলোমদা পুখৎপগী খুদোংচাবা অদু অমুক হন্না ঐখোয়গী সরকারনা ফংবা অসিদা ঐহাক নুঙাইবা ফাওই। ঙসিদি লায়রবা থবক শুবা ইমুংশিংগী য়ুম লিশিং ৩০গী প্রোজেক্তকী উরেপ উয়ুং ঙসি মফম অসিদা তমখ্রে। মসিগী কানবা ফংলগদবা মখোয়শিং অদুদা কারখানাশিংদা থবক তৌরিবা, রিক্সা থৌরিবা, ওতো থৌরিবা, থেলা চিংলিবশিং য়াওরি। ঐহাক্না ময়াম পুম্নমক্তা থাজবা পীরি মদুদু অথুবা মতমদা অদোম অদোমগী খুৎতা অদোম অদোমগী য়ুমগী শো ফংলগনি মসিমক ঐহাক্না থাজবা পীজরি।

মরূপশিং, ২০০৪দগী ২০১৪ ফাওবা চহী তরা দিল্লীদা রিমোৎ কন্ত্রোলগী সরকার লৈরম্মি। ২০০৪দগী ২০১৪ ফাওবা চহী তরা অসিদা শহরশিংদা লৈরিবা লাইরবা ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিংগীদমক সুপ্নতগী য়ুম লাখ ১৩ শানবা চেদা ৱারেপ লৌখি, চেদা অমদি মদুদগী লাখ ১৩ অদু করিসু নত্তে। অসুক চাওখ্রবা লৈবাক অসিদা মদুসু চেদা। থবক্না কয়াগী পায়খৎখিবা, অসুক চাওখ্রবা লৈবাক অসিদা শুপ্নতগী য়ুম লাখ ৮গী থবক পায়খৎখি। হায়বদি চহী অমদা লিশিং ৮০, অসুক চাওখ্রবা লৈবাক অসিদা চহিদা লিশিং ৮০, মোদী সরকারবু য়েংবিয়ু সোলাপুর খক্তদা লিশিং ৩০। ভাজপা সরকারগী মতম মনুংদা হৌখিবা চহী মরি মখায়দা মখোয়গী মতমদা চেদা লাখ ১৩ লেপখিবা অদু ঐখোয়না সহরগী লাইরবশিংগী য়ুম লাখ ৭০ অয়াবা পীখ্রে। অমদি চহী তরাদা তৌবা ঙমখিদবা অদু ঐখোয়না চহী মরি মখায়দা য়ুম লাখ ১৪ শাবা লোয়দুনা থৌরাং তৌরে।

মসিদসু নত্তনা খোংজেল য়াংনা চত্থরিবা থবক অসিনা তুংদা অথুবা মতমদা য়ুম লাখ ৩৮গী থবক মপুং ফানা লোইরগনি। খনবিয়ু মখোয়গী চহী তরাগী রেকোর্দ অমদি ঐখোয়গী চহী মরি মখায়গী রেকোর্দ। কয়া য়াম্না খেৎনরিবা, করিগুম্বা মখোয়গী স্পীদ অদুদা ঐখোয়না চৎলগদি অদোমগী ইচা-ইশুশিগী য়ুম ফাওবা শাগদ্রা হায়বদু ঐখোয় হায়বা ঙমদে।
মরূপশিং, ঐখোয়গী সরকারনা শহরগী লায়রবশিং খক্তা নত্তনা মফম অসিগী মিদল ক্লাসকীশু খল্লি। মসিগীদমকসু লিরবা মওং মতৌদা চাওনা অহোংবা পুরক্লে।
ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, চহীদা লুপা লাখ ১৮ ফাওবা তানলিবা মিদল ক্লাসকী ইমুং মনুংশিংবু ঐখোয়না স্কিম অসিগী মখাদা পুরক্লে। মদুগী মখাদা বেনিফিসরীশিংবু চহী ২০ ফাওবা হোম লোন্দা চাওরাক্না লুপা লাখ ৬ ফাওবগী সেবিং তৌহল্লে।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, মফম অসিদা লাক্লিবা থবক শুদুনা হিংলিবা মরূপশিংদা ঐহাক্না মসিমশু হায়জনিংই মদুদি অদোম অদোমগী য়ুমশিং অদু শোয়দনমক্কী শাবা লোইরগনি মসিগী মথক্তা ময়াম পুম্নমক্কীদমক ইন্সুরেন্স অমসুং পেন্সনগী হেন্না ফবা স্কিমশিং সরকারনা চত্থরি। অতল পেন্সন য়োজনাগী মখাদা ময়াম পুম্নমকপু লুপা লিশিং অমদগী মঙা ফাওবগী পেন্সন হক য়াম্না পিকপা প্রিমিয়মদা ফংহল্লি।

স্কিম অসিনা লৈবাক অসিগী থবক শুবা মীওই কোতি অমগা লাখ কুনমঙা হেন্না শম্নহল্লে মদুগী মনুংদা থবক শুবা মীওই লাফ ১১দি ঐখোয়গী মহারাস্ত্রদগীনি। মসিদসু নত্তনা প্রধান মন্ত্রী জীবন জ্যোতি য়োজনা নুমীৎ খুদিংগী পৈশা ৯০, পৈশা ৯০ লুপা অমা ফাওবসু নত্তবা, চা ফাওবা ঙসিদি লুপা অমদা ফংদ্রে, মসি চায় য়োনবনা খংই। নুমীৎ খুদিংগী পৈশা ৯০ অমদি প্রধান মন্ত্রী সুরক্ষা বীমা য়োজনা থা খুদিংগী লুপা ১ হায়বদি নোংমগী শুপ্নতগী পাশা ৩-৪। থা খুদিংগী লুপা অমগী প্রিমিয়মদা অচৌবা য়োজনা অনি চত্থরি। য়োজনা অনি অসিনা লুপা লাখ ২-২গী ইন্সুরেন্স লাইরবশিংদা শোয়দনা ফংহল্লে। য়োজনা অসিনা লৈবাক অসিগী প্রজা কোতি ২১ শম্নহল্লে। মদুগী মুনুংদা কোতু অমা লাখ কুমনমঙা ঐখোয়গী মহারাস্ত্রদগীনি।

মরূপশিং, অদোমগী সরকার অসিনা থবকশিং অসি তৌবা ঙম্লিবা অসিগী তুংদা অচৌবা মরম অমা লৈরি… মসি পুম্নমক মতৌ করম্না তৌরিবনো হায়বদু অদোম অদোম্না খংলে, অসুক য়াম্লবা পৈশা ঐখোয়না চাদিং তৌরিবা, স্কিম কয়া অমা পায়খৎলিবা অসি, ময়াম্না হায়বিয়ু। মসি মতৌ করম্না চত্থরিবনো ইচিল ইনাওশিং, করি মরমননো। হুরান চিন্থী, লুপ পাতকী দুকানশিং হৌজিক শো লোনশিনখ্রে। লায়রবশিংগী হক অদু লায়রবশিংনা ফংলে। ঐহাক্না শহর লু-নানবগী ৱা হায়বা মতমদা, খুঙ্গং লু-নানবগী ৱা ঙাংবা মতমদুদা ঐহাক্না সরকারদসু লু-নান্না শেংদোকপগী থবক চত্থরি।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, মমাংগী সরকারনা বিচৌলিগী অদুগুম্বা কলচরবু সিস্তেমগী শরুক ওইহনলম্মি, মখোয়না লায়রবশিংগী হক মৎলম্মি। লৈবাক্কী সুরক্ষাগা লোয়ননসু য়াম্না চাওনা শান্নরম্মি। ঐহাক্না ঙরাং পাও-চেশিংদা উবা ফংলম্মি মদুদি হেলিকেপ্তর স্কামগী সরকারনা থিরিবা মীওইশিং অদুগী মরক্তা অমা মীরৈবাক্তগী ফাদুনা পুক্লে। হৌজিক জেলদা থম্লি। মহাক্না অঙকপা ৱাফম অমা ফোংদোরক্লি। মীদিয়া রিপোর্কী মতুং ইন্না মহাক শুপ্নতগী হেলিকোপ্তর দীল খক্তদা চেন্নদ্রি, মমাংগী সরকারগী মতমদা ফাইতর প্লেনশিংগী দিল তৌখিবা অদুদসু মহাক থৌদাং য়াওরি। লৈবাক অসিবু লুৎ তৌহনগদ্রা হায়বদু তাকপিয়ু… লুপা অমমমগী হিসাব নিফম থোকপ্রা নত্রগা থোক্তব্রা… চৌকিদারনা মসাগী মথৌ তৌফম থোকপ্রা নত্রগা থোক্তব্রা… চৌকিদারনা হৌদোক্কদ্রা নত্রগা হৌদোকলোইদ্রা… হৌদোক্কদ্রা নত্রগা তুমগদ্রা… চৌকিদারনা থৌনাগা লোয়ননা মাংলোমদা চংশিনগদ্রা নত্রগা চংশিনলোয়দ্রা… চৌকিদারদা অদোমগী থৌজাল লৈব্রা নত্রগা লৈতব্রা, অদোমগী থৌজাল লৈবা অদুননি চৌকিদারনা লান্থেংনরিবা।

ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, চৌকিদারদা অসিগুম্বা শক্তি, চৌকিদারগী অসিগুম্লবা শক্তিগী মরম করিনো… ঐহাক্না অদোমগী মফমদা হংজরি চৌকিদারগী শক্তি অসিগী মরম করিনো… মদু করম্বা মখলগী থৌনানো। ইচিল-ইনাও অমসুং ইচল-ইচেশিং, অদৌমগী থৌজাল অদুমক চৌকিদারগী থৌনানি। ঐহাক্না ময়ামদা থাজবা পীজরি মদুদি মখোয়না ইফমদা কয়ারক চৈসনু, কয়ারক হন্না ওইদবা ঙাংসনু হঞ্জিন-হঞ্জিন ওইদবা ঙাংসনু, ঙাংনিংবা মফমদা ঙাংজসনু, কন্না-কন্না ওইদবা ঙাংজসনু অদুবু চৌকিদারনা অসিগুম্লবা শেংদোকপগী খোংজং অসি লেপখিরোই।

থাজবা অসিগা লোয়ননা অমুক হন্না মশিং য়াম্লবা দিবেলপমেন্তকী প্রোজেক্তশিংগীদমক ঐহাক্না ময়াম পুম্নমকপু হন্না-হন্না নুঙাইবা ফোংদোকচরি। মশিং থিঙমদ্রবা য়াইফ পাওজেল পীজরি।
হন্না-হন্না থাগৎচরি।

 

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
পি.এম.না ‘পরিক্সা পে চর্চা ২০২২’গীদমক্তা শরুক য়ানবগীদমক্তা চেবাউ পীরকখ্রে
Explore More
পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল
Income Tax refunds worth Rs 1.62 lakh crore issued so far this fiscal

Media Coverage

Income Tax refunds worth Rs 1.62 lakh crore issued so far this fiscal
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM pays tributes to Lala Lajpat Rai on his Jayanti
January 28, 2022
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has paid tributes to Lala Lajpat Rai on his Jayanti.

In a tweet, the Prime Minister said;

"पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर सादर नमन। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी।"