Share
 
Comments
In an interdependent and interconnected world, no country is immune to the effect of global disasters: PM
Lessons from the pandemic must not be forgotten: PM
Notion of "resilient infrastructure" must become a mass movement: PM

ফিজিগী প্রাইম মিনিস্তর,

ইতলীগী প্রাইম মিনিস্তর,

য়ুনাইতেৎ কিংদমগী প্রাইম মিনিস্তর,

এক্সেলেন্সিস,

নেস্নেল গবর্নমেন্তদগী শরুক য়ারিবশিং,

ইন্তর্নেস্নেল ওর্গানাইজেসনশিংগী এক্সপার্তশিং

একাদেমিক ইন্সতিত্যুসনশিং অমসুং লনাইগী সেক্তরশিং।

কোলিএসন ফোর দিজাস্তর রিসালিএন্ত ইনফ্রাস্ত্রকচর নত্ত্রগা সি.দি.আর.আই.গী চহিগী ওইবা কনফরেন্সকী অহুমশুবা ইদিসন্ অসি অমুক্তা তৌখিদ্রিবা মতমদা পাংথোক্লি। ঐখোয়না চহি চাম্মগী মনুংদা অমুক্তং থোকপা দিজাস্তর থেংনরি। কোবিদ-১৯গী লায়চৎ অসিনা মালেম অসিদা অমগা অমগা মতেং লৌনবা অমসুং শম্নাবা অমা তম্বিরি, মসিদা লৈবাক অমত্তা ইনাক-খুনবা অমসুং লায়ররবা লৈতে, নোংপোক-নোংচুপ খায়দে, অৱাং অমসুং খা লৈত্রি। এ.দি.গী অনিশুবা সেনচুরী অসিদা, ইন্দিয়াগী স্কোলার মুনি নাগাঅর্জুনা ইরম্মী মদুদি “বর্সেস ওন দিপেন্দেন্ত এরাইজিং” প্রতীত্যসমুতপাদ। মহাক্না পোৎশক খুদিংমক মীওইবা য়াওনা মরী লৈনবা উৎখিরম্মী। মসিগী থবক অসিনা মীওইবগী পুন্সি অমসুং অকোইবদা লৈরিবা অমসুং সমাজগী ওইবা অসি উৎলি। ঐখোয়না মসিগী থায়নগী লৌশিং অসি মুন্না খঙলবা, অদু ওইরবদি ঐখোয়না হৌজিক মালেম অসিদা হৌজিক থেংনরিবা অৱাবা অসি খর মখৈ হন্থবা ঙমগনি। অতোপ্পা অমদা, লায়চৎ অসিনা মালেম অসিনা য়াম্না থুনা শাফু অসি শন্দোকপা ঙম্লি হায়বা তাক্লি। অতোপ্পা অমদা, মতৌ করম্না মালেম অসিনা লায়চৎ অসিবু পুন্না থেংনবগে হায়বা উৎলি। ঐখোয়না উবা ফংলি মদুদি মীওবগী হৈ-শিংবা অসিনা অরুবা তানফম কয়া অমা পাম্বৈ অমা পুথোকপা ঙম্লি। ঐখোয়না অকক্নবা মতম অমদা ভেক্সিন শেমগৎপা ঙম্লি। লায়চৎ অসিনা মরম ওইদুনা মালেমগী অৱা-অনা কয়া থোক্লকপা মতমদা অনৌবা কয়া অমা মফম অমদগী পুথোরক্লি হায়বা উৎলি। ঐখোয়না মালেমগী মফম পুম্বদা অনৌবা পুথোক্নবা ইকো-সিস্তেম অমা পুক্নিং থৌগৎপা মথৌ তারি অমসুং তঙাইফদবা মফমশিংদা য়ৌহনবা অসিনি।

২০২১ চহি অসি লায়চৎ অসিদগী য়াম্না থুনা ফবা ওইনবা ৱাশক লৌবা চহি ওইগদৌরি। অদুম ওইনমক, লায়চৎ অসিগী পারা অসি কাওরোইদবনি। হায়রিবা অসি মীয়ামগী হকশেলগী ওইবা দিজাস্তর খক্তা নত্তনা অতোপ্পা দিজাস্তরশু চপ মান্ননা লৌগদবনি। ঐখোয়না অইং অশাগী চাওরবা অৱাবা থেংনবা অমা লৈরি। য়ু.এন. এনভাইরোন্মেন্তগী চীফনা হন্দক্তা হায়খিবগী মতুং ইন্না “অইং অশাগী ওইবা অৱাবা থেংনবা অসিগী ভেক্সিন অমা লৈতে”। মসি লেঙদনা থম্বা অমসুং অইং অশাগী অওনবা অসিদা লুম্না লৌবা অসিনি। ঐখোয়না অইং অশাগী অওনবা উরিবা অসি খঙবা মথৌ তাই। হিরম অসিদা মসিগী মরুওইবা অসি হেন্না উবা ফংলি। ঐখোয়না ঐখোয়গী শেন্থং অসি ইনফ্রাস্ত্রকচরদা পীবা ঙম্লবা মসিনা হেন্না পাকপা শাফু অমা পীরগনি। ইনফ্রাস্ত্রকচরদা শেন্থং পীরিবা লৈবাকশিং, হায়বদি ইন্দিয়াগুম্বা, অসিগুম্বা অসি খুদোংথিনিংঙাই ওইদে। হন্দক্তা হৌখিবা চয়োল উৎখিবা থৌদোকশিং অসি চাওখৎলক্লিবা লৈবাকশিং খক্তগী নত্তে। মমাংগী থা খক্তদা নিংথমথাগী নোংলৈ-নুংশিৎ উরিনা য়ুনাইতেৎ স্তেতকী তেক্সাস্তা ইলেক্ত্রিকসিতি শরুক অহুম থোকপগী অমা মাং তাকখি। মীওই মিল্লিয়ন অহুম পাৱর য়াওদনা লৈখি। অসিগুম্বা থৌদোক অসি মফম অমদা হেক্তা থোকপা য়াই।

ইনফ্রাস্ত্রকচর সিস্তেম কয়া অমা – দিজিতেল ইনফ্রাস্ত্রকচর, শিপ্পিং লাইনশিং, অমসুং এবিএসন নেতৱার্ক – হায়রিবা মালেম অসিদা লৈরিবা পুম্বা অসি মফম অমদা দিজাস্তর থোকপা অসিনা মালেমগী মফম খুদিংদা য়াম্না থুনা শন্দোকপা য়াই। মালেমগী সিস্তেম অসি ফগৎনবা অমগা অমগা মতেং পীনবা অমা মথৌ তাই। ইনফ্রাস্ত্রকচর অসি মতম শাংনা থম্নবা শেমগৎপনি। করিগুম্বা ঐখোয়না মসি ফগৎহনবা ঙম্লবা ঐখোয় খক্তা নত্তনা তুংগী মীরোলগীদমক ঙাকথোকপা ঙমগনি। করিগুম্বা থোং অমা তেক্লবা, তেলেকোম তাৱর অমা তুরবা, পাৱর সিস্তেম য়াদ্রবা অমসুং স্কুল অমা মাং তাক্লবা অসি হকথেংননা মাং-তাকপা নত্তে। ঐখোয়না অপুনবা ওইনা মাং-তাকপা অসি উগদবনি। অপিকপা ব্যুজিনেস্তা মাং-তাকপা অমসুং অঙাংগী স্কুলদা অয়েৎপা ওইবা অসি অহেনবা ওইগনি। ঐখোয়না ফিবম অসিগী মিয়েং চুম্না য়েংবা মথৌ তাই। ঐখোয়না ইনফ্রাস্ত্রকচর অসি শেমগৎলবা, ঐখোয়না হকথেংননা অমসুং নাকোইননা মাং-তাকপা ঙাকথোক্তুনা মীওই মিল্লিয়ন কয়াগী পুন্সি কল্লগনি।

সি.দি.আর.আই.গী শেমগৎলকপা চহিদা, ঐখোয়না য়ুনাইতেৎ কিংদমগী লুচিংবনা ইন্দিয়াগী মনাক্তা লৈখিবা অসি য়াম্না থাগৎনিঙাইনি। ২০২১ অসি য়াম্না মরু ওইবা চহি অমনি। ঐখোয়না লেঙদবা চাওখৎ থৌরাং অমগী পান্দমদা চংশিল্লি অমসুং পেরিসকা য়ান্নবা অমসুং সেন্দাইগী ফ্রেমৱার্ক অসিশুনি। সি.ও.পি.-২৬ অসি য়ু.কে. অমসুং ইতলীনা চহি অসিদা হৌদোক্লবা য়ারি।

ইনফ্রাস্ত্রকচর অমা শেমগৎপদা মপাং ওইবা অসিনা অপাম্বা কয়া অমা লৈরিবা অসি ফংবদা অচৌবা থৌদাং অমা লৌগদৌরি। মসিগী মরম অসিদা ঐহাক্না হান্না পায়খৎকদবা মফমশিং হায়বা পাম্লি : অহানবদা, সি.দি.আর.আই. অসিনা লেঙদবা চাওখৎপগী পান্দম অমা ওইদুনা সেন্ত্রেসগী ৱাশক ওইরি মদুদি, “কনাগুম্বা অমা থম্লমদবা”। মসিনা হায়বদি ঐখোয়না থবকশিং অসি খ্বায়দগী হেন্না খুদোংথিনিঙাই ওইবা লৈবাকশিং অমসুং কাংলুপশিংদা থম্বা। মসিগী হিরম অসিদা, অপিকপা চাওখৎলক্লিবা ইথৎকী লৈবাকশিং হান্ননা থেংনখ্রবা মফমশিং অসিদা তেক্নোলোজীশিং, লৌশিং অমসুং মতেং অসি পীবা। ঐখোয়না মখোয়গী লোকেলগী পান্দমশিংদা মালেমগী ওইবা অঙম্বা অমসুং মতেং পীবা অসিনি। অনিশুবদা, ঐখোয়না মরুওইবা ইনফ্রাস্ত্রকচরগী সেক্তর – মরুওইনা লায়চৎ মনুংদা হেলথ ইনফ্রাস্ত্রকচর অমসুং দিজিতেল ইনফ্রাস্ত্রকচরনা থৌদাং লৌখিবা। মসিগী সেক্তরশিং অসিগী পারা অসি করিনো? অমসুং মখোয় অসি তুংগীদমক কয়া য়াম্না শেমদোকপা য়াগদগে? নেস্নেল অমসুং সব-নেস্নেলগী ওইবা থাক্তা ঐখোয়না ইন্তিগ্রেতেৎ প্লানিং, স্ত্রকচরেল দিজাইন, মোদর্ন মেতরিয়েলগী অফংবা, ইনফ্রাস্ত্রকচর সেক্তর অসিদা হৈ-শিংবাগী পর্সোনেল। মফম খুদিংদা রিসর্স অমসুং দিবলপমেন্তগী তঙাইফদবা লৈরি। অহুমশুবদা ফগৎনবা থিবদা, তেক্নোলোজিকেল সিস্তেম অসি হৌবতা ঙাইরিবা নত্ত্রগা য়াম্না খুমাং চাওশিনবা ওইদ্রি।

লোইশিল্লকপদা ঐহাক্না হায়নিংই মদুদি সি.দি.আর.আই. অসিনা অথুবা এজেন্দা অমা মশাগীদমক শেমগৎলি। অমসুং মসিগী মহৈ অসি য়াম্না অথুবা মতমদা ফংগনি হায়না খল্লি। মথংগী নোংলৈ-নুংশিৎতা, মথংগী ঈশিং ইচাওদা, মথংগী চিং নিংখায়বদা, ঐখোয়না হায়বা ঙমগদবনি মদুদি ইনফ্রাস্ত্রচর অসিনা অমাং-অতা কয়া অমা হন্থহনবা ঙমহল্লগনি হায়না। করিগুম্বা অমাং-অতা থোক্লবা ঐখোয়না য়াম্না থুনা হান্নগী মফমদা হঞ্জিনহনবা ঙম্বা অমসুং হেন্না ফবা শাবা ঙমগদবনি। মসি ফনবা শেমবদা ঐখোয় পুম্বা চপ মান্নৈ! লায়চৎ অসিনা ঐখোয়বু অমুক নিংশিংহল্লি মদুদি মীপুম খুদিংমক হেক শাফদ্রি ফাওবা কনা অমত্তা অফবা ওইদ্রি। ঐখোয়না কাংলুপ অমা থম্লন্বা য়াদ্রি, মফম অমা, ইকো-সিস্তেম অমা অমসুং ইকোনোমী অসি থম্লম্বা য়াদ্রি। লায়চৎ অসিবু লান্থেংনবদা মালেমগী ওইবা মীওই বিল্লিয়ন তরেৎ অসিগী শক্তি হৌদোক্লি ঐখোয়গী খোঙথাং খুদিং প্লানেৎ অসিদা লৈরিবা মীওই খুদিংগীনি।

য়াম্না থাগৎচরি।

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
PM-KISAN helps meet farmers’ non-agri expenses too: Study

Media Coverage

PM-KISAN helps meet farmers’ non-agri expenses too: Study
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM congratulates Tamil Nadu for PM MITRA mega textiles park at Virudhunagar
March 22, 2023
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has said that PM MITRA mega textiles park will boost the local economy of aspirational district of Virudhunagar.

The Prime Minister was replying to a tweet by the Union Minister, Shri Piyush Goyal announcing the launch of the mega textile park.

The Prime Minister tweeted :

"Today is a very special day for my sisters and brothers of Tamil Nadu! The aspirational district of Virudhunagar will be home to a PM MITRA mega textiles park. This will boost the local economy and will prove to be beneficial for the youngsters of the state.

#PragatiKaPMMitra"