Share
 
Comments
পি.এম.না লুপা করোর ৩০৫০গী দেবেলপমেন্ত প্রোজেক্ত কয়া অমা শঙ্গারগনি অমসুং উরেপ-উয়ুং তম্লগনি
প্রোজেক্তশিং অসিনা লমদম অদুগী ঈশিংগী সপ্লাই ফগৎহন্নবা অমসুং হিংবদা লাইহন্নবগী মতাংদা মীৎয়েং থমগনি
পি.এম.না নৱসারিদা এ.এম. নাইক হেল্থকিয়র কমপ্লেক্স অমসুং নিরালি মল্তি স্পেসিয়েলিতী হোসপিতাল শঙ্গারগনি
পি.এম.না এহমদাবাদকী বোপালদা ইন-স্পেসকী হেদক্বার্তরসু শঙ্গারগনি

প্রধান মন্ত্রী, শহরী নরেন্দ্র মোদীনা জুনগী ১০দা গুজরাত্তা চৎকদৌরি। চাউরাক্না অয়ুক্কী পুং ১০:।১৫ তাবা মতমদা প্রধান মন্ত্রীনা নৱসারিদা ‘গুজারত গৌরব অভিয়ান’গী মনুংদা চাউখৎ-থৌরাংগী অনৌবা খোংথাং কয়া অমা হৌদোক্লগনি অমসুং উরেপ-উয়ুং তম্লগনি। চাউরাক্না নুংথিলগী পুং ১২:১৫ তাবা মতমদা, মহাক্না নৱসারিদা এ.এম. নাইক হেল্থকিয়র কমপ্লেক্স অমসুং নিরালি মল্তি স্পেসিয়েলিতী হোসপিতাল শঙ্গারগনি। মসিগী মখা তারকপদা চাউরাক্না নুংথিলগী পুং ৩:৪৫ চৎপা মতমদা, মহাক্না এহমদাবাদকী বোপালদা ইন্দিয়ন নেস্নেল স্পেস প্রোমোশন এন্দ ওথোরাইজেশন সেন্তর (ইন-স্পেস)কী হেদক্বার্তরশিং শঙ্গারগনি।

নৱসারিদা পি.এম.

প্রধান মন্ত্রীনা ‘গুজরাত গীরব অভিয়ান’ কৌবা থৌরম অমদা  শরুক য়ারগনি। থৌরম অদুদা মহাক্না নৱসারিগী ত্রাইবল রিজন অমা ওইরিবা খুদৱেলদা চাউরাক্না লুপা করোর ৩০৫০গী ওইগদবা চাউখৎ-থৌরাংগী অনৌবা থৌরাং অমা নহৌদোক্লগনি অমসুং উরেপ-উয়ুং তম্লগনি। মসিদা য়াওরিবা অসি প্রোজেক্ত ৭ শঙ্গাবা, প্রোজেক্ত ১২গি উরেপ-উয়ুং তম্বা অমসুং প্রোজেক্ত ১৪গী ভুমি পুজন তৌবনি। মসিগী প্রোজেক্তশিং অসিনা লমদম অসিদা কেনেক্তিবিতী ফগৎহনবা অমসুং হিংবদা লাইহনবগা লোইননা ঈশিংগী সপ্লাই ফগৎহনবদা মতেং পাংগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা তাপি, নৱসারি অমসুং সুরত জিলাশিংদা লৈরিবশিংগীদমক্তা লুপা করোর ৯৬১গী ৱাতর সপ্লাই প্রোজেক্ত ১৩গীদমক্তা ভুমি পুজন পাংথোক্লগনি। মহাক্না নৱসারি জিলা লুপা করোর ৫৪২ চংনা শাগদবা মেদিকেল কোলেজ অমগী ভুমি পুজন পাংথোক্লগনি, হায়রিবা  অসিনা লমদম অসিগী মীয়ামদা অহোংবা অমসুং অফবা মখলগী মেদিকেল কিয়র পীবদা মতেং পাংগনি। 

প্রধান মন্ত্রীনা লুপা করোর ৫৮৬ চংনা শাবা, মধুবন দামদা য়ুফম ওইবা অস্তোল রিজনেল ৱাতর সপ্লাই প্রোজেক্ত শঙ্গারগনি। হায়রিবা অসি ৱাতর সপ্লাই ইঞ্জিনীরিংগী হৈ-শিংবগী অঙকপা অমনি। অমসুং প্রধান মন্ত্রীনা লুপা করোর ১৬৩গী ‘নল সে জল’ প্রোজেক্তশিং শঙ্গারগনি। মসিগী প্রোজেক্তশিং অসিনা সুরত, নৱসারি, ৱালসদ অমসুং তাপি জিলাশিংদা লৈরিবশিংদা অফবা অমসুং থক্নবা ঈশিং মরাং কাইনা ফংহল্লগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা তাপি জিলাগী মীয়ামদা ইলেক্ত্রিসিতী পীনবা লুপা করোর ৮৫ চংনা শাবা ৱিরপুর ৱ্যারা সবস্তেশন শঙ্গারগনি। ফত্তবা ঈশিং ত্রীতমেন্ত তৌনবা ৱালসদ জিলাগী ৱাপি সহরগীদমক্তা লুপা করোর ২০ চংনা শাবা এম.এল.দি. ১৪গী কেপাসিতী লৈবা সিৱেজ ত্রীতমেন্ত প্লান্তসু শঙ্গারগনি। প্রধান মন্ত্রীনা নৱসারিদা লুপা করোর ২১ হেন্না চংনা শাবা সরকারগী কহবার্তরশিং শঙ্গারগনি। মহাক্না অমমদা চাউরাক্না লুপা করোর ১২ চংনা শাবা পিপ্লাইদেবিদগী -জুনের-চিচৱিহির-পিপলদাহদদা শেমখিবা লম্বিশিং অমসুং দাংদা শাখিবা স্কুল বিল্দিংশিং শঙ্গারগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা সুরত, নৱসারি, ৱালসদ অমসুং তাপি জিলাদা লৈরিবশিংগীদমক্তা অশেংবা থক্নবা ঈশিং পীনবগীদমক্তা লুপা করোর ৫৪৯গী ৱাতর সপ্লাই প্রোজেক্ত ৮গী উরেপ-উয়ুং তম্লগনি। নৱসারি জিলাদা লুপা করোর ৩৩ চংনা শাগদবা খেরগাম অমসুং পিপলখেদ শম্নগদবা অপাকপা লম্বিগী উরেপ-উয়ুংশু তম্লগনি। অতোপ্পা লেন মরিগ লম্বি অমা লুপা করোর ২৭ চংনা সুপা ফাওদুনা নৱসারি অমসুং বার্দোলিগী মরক্তা শেম্লগনি। প্রধান মন্ত্রীনা মথংশিৎনা লুপা করোর ২৮ অমসুং ১০ মুক চংনা জিলা পঞ্চায়ত ভাৱন শানবা অমসুং দাঙদা রোলর ক্রাশ বেরিয়র থম্নবা অমসুং শেমজিন্নবা উরেপ-উয়ুং তম্লগনি।

এ.এম. নাইক হেল্থকিয়র কমপ্লেক্সতা পি.এম.

প্রধান মন্ত্রীনা নৱসারিদা এ.এম. নাইক হেল্থকিয়র কমপ্লেক্স অমসুং নিরালি মল্তি স্পেসিবেলিতী হোসপিতাল শঙ্গারগনিল মহাক্না হেল্থকিয়র কমপ্লেক্সনা শিনবা মীয়ামগী ওইবা থৌরম অমদসু শরুক বারগনি, মসিদা মহাক্না ভর্চুৱল ওইনা খারেল এজেকেশন কমপ্লেক্স শঙ্গারগনি। মসিগী মতুং তারকপদা মহাক্না থৌরম অদুদা ৱা ঙাংগনি।

ইন-স্পেস ঐচ.ক্যু.দা পি.এম.

প্রধান মন্ত্রীনা এহমদাবাদকী বোপালদা ইন্দিয়ন নেস্নেল স্পেস প্রোমোশন এন্দ ওথোরাইজেশন সেন্তর (ইন-স্পেস)কী হেদক্বার্তরশিং শঙ্গারগনি। থৌরম ইন-স্পেস অমসুং স্পেসতা য়ুমফম ওইবা এপ্লিকেশনশিং অমসুং সার্বিসশিংগী লমদা থবক তৌরিবা প্রাইভেত সেক্তর কমপনীশিংগী মরক্তা এম.ও.য়ু.শিংসু পীনরগনি। স্পেস সেক্তরদা প্রাইভেত এন্তিতীশিং প্রোমোত তৌবা অমসুং য়াহনবা  অসিনা স্পেস সেক্তরদা য়াম্না চাউনা অফবা অহোংবা অমা পুরক্লগনি অমসুং হৈ-শিংলবা ভারতকী নহাশিংগীদমক্তা  খুদোংচাবগী অনৌবা লম্বি কয়া অমা হাংদোক্লগনি। 

ইন-স্পেস লিংখৎপা অসি ২০২০গী জুনদা লাউথোকখি। মসি সরকার অমসুং প্রাইভেত এন্তিতীশিং আনিমক্কী সএএসকী ওইবা থবক-থৌওংশিংবু য়োকখৎনবা, থৌগৎনবা অমসুং রেগুলেত তৌনবগীদমক্তা  দিপার্তমেন্ত ওফ স্পেসতা লৈবা ওতোনোমস ওইবা অমসুং সিঙ্গল ৱিন্দো ওইবা নোদল এজেন্সী অমনি। মসিনা প্রাইভেত এন্তিতীশিংনা ইসরোগি এসিলিতিশিং শিজিন্নবসু য়াহল্লি।

 

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
The startling success of India’s aspirational districts

Media Coverage

The startling success of India’s aspirational districts
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
CM of Tamil Nadu, MK Stalin calls on PM
August 17, 2022
Share
 
Comments