Share
 
Comments
মীওই কোতি কয়া শরুক য়াদুনা তোঙান-তোঙানবা এন.জি.ওশিংনা শীন্দুনা লৈবাক শীনবা থুংনা মীয়াম য়োগা শানবা উৎপা থৌরম পাংথোকখি
প্রধান মন্ত্রীগী মৈসুরুগী থৌরম অসি ‘নুমিৎ অমা, মালেম অমা’ হায়বা ৱাখল্লোন অসিগী মখাদা ‘গার্জিয়ান য়োগা রিং’ কৌবা অনৌবা থৌরম অমগী শরুক অমনি
“য়োগা অসি মীওইবা খুন্নাই পুম্নমক্কীনি লনাই মীওই অমা খক্তগী নত্তে”
“য়োগনা ঐখোয়গী খুন্নাই, লৈবাকশিং অমসুং মালেমদা শান্তি পুরকই অমসুং য়োগনা ঐখোয়গী য়ুনিভর্স অসিদা শান্তি পুরকই”
“য়োগা নুমিৎ পাকশন্না পাম্নরকপা অসি ভারতকী নিংতম ইহৌদা থৌনা পীখিবা ভারতকী অমৃত স্পিরিৎ পাম্নরকপনি”
য়োগা শানবা অসিনা হকচাং, বেলেন্স অমসুং মতেং পাংনবগীদমক অনৌবা ইনোৎ অমা পীবা ঙম্মী”
“ঙসি অসি য়োগগা শাগোন্নরিবা লোইবা নাইদ্রবা খুদোংচাবশিং খঙনবা মতম্নি”
“ঐখোয়না য়োগগা লোয়ন্না হিংবা হৌরকপা মতমদা, য়োগগী নুমিৎ অসি ঐখোয়গী হকচাং ফবা, নুংঙাইবা অমসুং শান্তি লৈবগী হরাওবা ফোঙদোক্নবা পাম্বৈ অমা ওইরে”
ভারতকী মুনিশিংগী ৱাহৈশিং পল্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি য়োগনা ঐখোয়দা শান্তি ফংহল্লি।
ঙসি ৮শুবা মালেমগী য়োগা নুমিৎ থৌরমদা মৈসুরুগী মৈসুরু পেলেস গ্রাউন্দদা পাংথোকপা মীয়াম হুপ্না য়োগা শানবা উৎপা থৌরমদা মীওই লিশিং কয়াগা লোয়ন্না প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী শরুক য়াখ্রে।

ঙসি ৮শুবা মালেমগী য়োগা নুমিৎ থৌরমদা মৈসুরুগী মৈসুরু পেলেস গ্রাউন্দদা পাংথোকপা মীয়াম হুপ্না য়োগা শানবা উৎপা থৌরমদা মীওই লিশিং কয়াগা লোয়ন্না প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী শরুক য়াখ্রে। থৌরম অদুদা শরুক য়াখিবশিংগী মনুংদা কর্নাতকাগী রাজ্যপাল শ্রী থাৱার চান্দ গেলোত, চীফ মিনিস্তর শ্রী বসাবরাজ বোম্মাই অমসুং য়ুনিয়ন মিনিস্তর শ্রী সর্বনন্দা সোনোৱাল য়াওখি।

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংবদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মৈসুরুগুম্বা ভারতকী আধ্যাত্মিককী মফমশিংদা চহিচা কয়া শেমগৎলকপা য়োগগী শক্তি অসিনা ঙসিদি মালেমগী ওইনা হকচাং ফনা লৈনবা লম্বী তাক্লে। ঙসিদি য়োগনা মালেমগী মতেং পাংনবগী য়ুম্ফম অমা ওইরে অমসুং মীওইবা খুন্নাইনা হকচাং ফবা পুন্সি অমা লৈনবা থাজবা অমা পীরে। ঙসিদি য়োগনা য়ুমশিংদগী মপান থোরকপা ঐখোয়না উরে অমসুং মালেমগী মফম শীনবা থুংনা শন্দোক্লে অমসুং মসি আধ্যাত্মিককী অচুম্বা খঙনবা শক্তম অমনি অমসুং মরুওইনা হৌখিবা চহি ২দা থেংনখিবা মমাঙদা অমুক্তা থোকখিদ্রিবা লাইচৎ অদুদা মীওইবা খুন্নাইগী অচুম্বা ৱাখল্লোন খঙহনখি। য়োগা অসি হৌজিক মালেমগী কুহ্মৈ অমা ওইরে।  য়োগা অসি লনাই মীওই অমা খক্তগী নত্তনা, মসি মীওইবা খুন্নাই পুম্নমক্কী ওইরে। মরম অদুদা, চহি অসিগী মালেমগী য়োগা নুমিৎকী পান্দম অসি “মীওইবা খুন্নাইগীদমক য়োগা” হায়বা অসিনা ওইরে। মসিগী পান্দম অসি মালেমগী ওইনা য়ানবগীদমক মহাক্না য়ুনাইতেৎ নেসন অমসুং লৈবাক খুদিংমক থাগৎখি।

ভারতকী মুনিশিংগী ৱাহৈশিং পল্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি য়োগনা ঐখোয়দা শান্তি ফংহল্লি। য়োগদগী ফংবা শান্তি অসি লনাই মীওই খর খক্তগী নত্তে। য়োগনা ঐখোয়গী খুন্নাইদা শান্তি ফংহল্লি। ঐখোয়গী লৈবাকশিং অমসুং মালেম অসি য়োগনা শান্তি পুরকই। য়োগনা ঐখোয়গী মালেম লৈকোইপুং অসি শান্তি পুরকই। মালেম লৈকোইপুং অসি ঐখোয়গী হকচাং অমসুং থৱায়দগী হৌরকপনি। মালেম লৈকোইপুং অসি ঐখোয়দগী হৌখিবনি। য়োগনা ঐখোয়গী মনুংদা লৈরিবা খুদিংমক্কী মরমদা খঙহল্লি অমসুং ৱাখল তাহনবা ঙম্মী।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি লৈবাক অসিনা নিংতম্বা চহি ৭৫ শুরকপগী থৌরম পাঙথোকপা হায়বদি অমৃত মহোৎসব পাংথোকপা মতম অসিদা য়োগা নুমিৎ পাংথোক্লি। য়োগা নুমিৎ পাকশন্না পাম্নরকপা অসি ভারতকী নিংতম ইহৌদা থৌনা পীখিবা ভারতকী অমৃত স্পিরিৎ পাম্নরকপনি। মরম অদুনা ভারতকী ফজরবা পুৱারিগা শাগোন্নবা অমসুং কলচরগী মফম অমা ওইখিবা লৈবাক শীনবা থুংনা লৈরিবা শিংথানিঙাই ওইরবা মফম ৭৫দা মীয়াম পুন্না য়োগা শানবা উৎপগী থৌরম পাংথোক্লিবনি। ভারতকী পুৱারিগী মফমশিংদা পুন্না য়োগা শানবা উৎপা অসি ভারতকী মাঙলমচৎ, ভারতকী তোঙান-তোঙানবা শক্তমশিং অমসুং ভারতকী পাক-চাউবা অসি অমতা ওইনা পুনশিনবনি।

মহাক্না হায়খি লৈবাকশিংগী ঙমখৈ নাথৈদুনা অমতা ওইনা পুনশিনবা ঙম্বা য়োগগী শক্তি অসি উৎনবা মপান লৈবাকশিংদা লৈরিবা ভারতকী মিসনশিং অমসুং য়ুনাইতেৎ নেসনগা লোয়ন্না লৈবাক ৭৯গী মরক্তা পুন্না ‘গার্জিয়ান রিং’ হায়বা অনৌবা থৌরম অমা পাংথোক্লি। মালেম শীনবা থুংনা নুমিৎনা নোংপোক্তগী নোংচুপ্তা চৎলিবা অসিগা ইরোইন্না, শরুক য়ারিবা লৈবাকশিংদা মীয়াম পুন্না য়োগা শানবা পাংথোক্লি, ‘নুমিৎ অমা, মালেম অমা’ হায়বা ৱাখল্লোন অসিগী মখাদা, করিগুম্বা মালেমগী মফম অমদগী য়েংলকপা মতমদা, লৈবাক অমগী মথংদা লৈবাক অমদা য়োগা শানবা উবা ফংগনি। হায়রিবা য়োগা শানবা অসি হকচাং ফবা, বেলেন্স অমসুং মতেং পাংনবগীদমক অঙকপা থৌনা পীরি।

শ্রী মোদীনা হায়খি ঙসিদি য়োগা অসি শুপ্নগী ঐখোয়গী পুন্সিগী শরুক অমা ওইদ্রে, মসি পু্ন্সিগী লম্বী অমা ওইরে। ঐখোয় ফনা য়াম্না ৱারবশু, মিনিত খর ধ্যান তৌবদা ঐখোয় পোথারে অমসুং ঐখোয়গী থবক তৌবা ঙম্বগী থৌনা হেনগৎহল্লে। মরম অদুনা ঐখোয়না য়োগা অসি অহেনবা থবক অমনি হায়না লৌরোইদবনি। ঐখোয়না য়োগা খঙগদবনি অমসুং ঐখোয়না য়োগা হিংহনগদবনি। য়োগগী নুমিৎ অসি ঐখোয়না য়োগা শান্নবা নুমিৎ অমা ওইহল্লোইদবনি, মসি ঐখোয়গী হকচাং ফবা, নুংঙাইবা অমসুং শান্তিগী হরাওবা ফোঙদোকপা নুমিৎ ওইহনগদবনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ঙসি অসি য়োগগা শাগোন্নরিবা লোইবা নাইদ্রবা কান্নবশিং খঙনবা মতম্নি। ঙসিদি মশিং য়াম্লবা ঐখোয়গী নহারোলশিং য়োগগী অনৌবা ৱাখল্লোনশিংগা লোয়ন্না থোরক্লে। অয়ুস মিনিস্ত্রিনা স্তার্দঅপ য়োগা চেলেঞ্জ পাংথোক্লে। য়োগা য়োকখৎনবা অমসুং চাউখৎনবা শিংথানিংঙাইবা থবক তৌবশিংদা পীবা ২০২১গী প্রধান মন্ত্রীগী মনা ফংলবশিং প্রধান মন্ত্রীনা থাগৎখি।

৮শুবা মালেমগী য়োগা নুমিৎ থৌরম অসিগা অজাদি কা অমৃত মহোৎসবকা পুনশিন্দুনা, মৈসুরুদা প্রধান মন্ত্রীনা মীয়াম পু্ন্না য়োগা শানবা অসিগী মখাদা লৈবাক শীনবা থুংনা মরুওইবা মফম ৭৫দা য়ুনিয়ন মিনিস্তর ৭৫গী লমজিং মখাদা মীয়াম পুন্না য়োগা শানবা পাংথোক্লি। তোঙান-তোঙানবা মহৈলোয়শঙশিং, রাজনিতি দলশিং, ধর্ম্ম, কলচর অমসুং কোরপোরেতশিং অমসুং সি.এস.ওশিংনা য়োগা শানবা উৎলি অমসুং লৈবাক শীনবা থুংনা মীওই কোতি কয়া শরুক য়াগনি।

মৈসুরুদা পাংথোক্লিবা য়োগগী থৌরম অসিসু লৈবাকশিংগী ঙমখৈ নাথৈদুনা অমতা ওইনা পুনশিনবা ঙম্বা য়োগগী শক্তি অসি উৎনবা মপান লৈবাকশিংদা লৈরিবা ভারতকী মিসনশিং অমসুং য়ুনাইতেৎ নেসনগা লোয়ন্না লৈবাক ৭৯গী মরক্তা পুন্না ‘গার্জিয়ান রিং’ হায়বা অনৌবা থৌরম অমগী শরুক অমনি।

২০১৫দগী হৌনা, চহি খুদিংগী জুন ২১ অসি মালেম শীনবা থুংনা মালেমগী য়োগা নুমিৎ হায়না থৌরম পাংথোক্তুনা লাক্লি। চহি অসিগী য়োগা নুমিৎকী পান্দমদি “ মীওইবা খুন্নাইগীদমক য়োগা” হায়বনি। কোবিদ লাইচৎ মনুংদা থেংনখিবা অৱাবা কোক্নবা কমদৌনা য়োগনা মীওইবা খুন্নাইগী থবক  তৌখিবগে হায়বা পান্দম অসিদা উৎলি।

 

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
PM Modi's Surprise Visit to New Parliament Building, Interaction With Construction Workers

Media Coverage

PM Modi's Surprise Visit to New Parliament Building, Interaction With Construction Workers
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM expresses happiness on GeM crossing Gross Merchandise Value of ₹2 lakh crore in 2022–23
March 31, 2023
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed happiness on GeM crossing Gross Merchandise Value of ₹2 lakh crore in 2022–23.

In response to a tweet by the Union Minister, Shri Piyush Goyal, the Prime Minister said;

"Excellent! @GeM_India has given us a glimpse of the energy and enterprise of the people of India. It has ensured prosperity and better markets for many citizens."