Share
 
Comments
Accord priority to local products when you go shopping: PM Modi
During Mann Ki Baat, PM Modi shares an interesting anecdote of how Khadi reached Oaxaca in Mexico
Always keep on challenging yourselves: PM Modi during Mann Ki Baat
Learning is growing: PM Modi
Sardar Patel devoted his entire life for the unity of the country: PM Modi during Mann Ki Baat
Unity is Power, unity is strength: PM Modi
Maharishi Valmiki's thoughts are a guiding force for our resolve for a New India: PM

ঐহাক্কী নুংশিজরবা ইরৈবাকচাশিং, ঙসি অসি বিজয়াদশ্মীগী কুম্হৈনি হায়বদি দশেরাগী নুমিৎনি। শেংলবা নুমিৎ অসিদা ঐহাক্না পুম্নমকপু য়াইফ-পাউজেল পীজরি। দশেরা অসি অচুম্বনা অরানববু মাইথিবা পীবা ঙম্বগী কুম্হৈনি। অদুবু অমরোমদা মসি অৱা অনা খুদোংথিববু অখাং কন্দুনা মাই পাকপা পুরকপা ঙম্বগী কুম্হৈসু ওইরি। ঙসি ঐখোয় পুম্নমক্না য়াম্না অখাং কনবগা লোয়ননা হিংলি, অথিংবা কয়াগা লোয়ননা কুম্হৈ অসি পাঙথোক্লি… অমসুং মরম অসিনা হৌজিক লন্থেংনরিবা অসি শোইদনা মাই পাকপা ঙমগনি হায়বা অসি লেংদ্রবা ৱাফম অমনি। হান্নদি দুর্গা পন্দালশিংদা ইমাগী থৌজেল ফংজনবা মীয়াম্না চিক্না চাইনা ঙমদনা মেলা তৌবা মতমদা মীয়াম তিনবা অদুগুম্না তিল্লম্মি । অদুবু হন্দক্তি মমাংদা তৌখিবা অদুগুম্না তৌবা ওইথোক্লরোই। হান্নদি দশেরাদসু মেলাগুম মীয়াম তিল্লম্মি… অদুবু হন্দক্কী ফীভম অসিদি মওং অমনি। রামলীলাগী শক্তমসু মশাগী তোঙানবা শক্তম অমা লৈজৈ..অদুবু হন্দক্তি অথিংবা খরা থম্লে। হান্নদি নবরাত্রীগী মতম অসিদা গুজরাতকী গর্বাগী খোঞ্জেলনা মায়কৈ মরিদা নীংলম্মি…হন্দক্তি চাউনা পাঙথোক্লম্বা অদুসু লোইনা থিংখ্রে। মথং-মথং কুম্হৈ কয়াসু লাক্কদৌরি। ইদ, শরদকী পুর্নিমা, বালমিকী জয়েন্তি মতুংদা ধন্তেরস, দিৱালী, নীংঙোল চাক্কৌবা, ছথ ইমাগী পুজা অমসুং গুরু ননক দেবকী মপোক কুমওন লাক্কদৌরি.. অদুবু কোরোনাগী অৱা-চৈথেং ফংলিঙৈ চৈরক অসিদা ঐখোয় চেকশিন্না অমদি অথিংবা অসি ঙাক্না চৎসি।

মরূপশিং, ঐখোয়না কুম্হৈ ফিয়োংগী মরমদা ৱারী শানরি অমসুং থৌরাং তৌনরি অদুবু পুক্নীংদা ৱাহং অমদি হংলক্লি, ঐখোয় কৈথেল করম্বা মতমদা চৎকনি, করি-করি লৈগনি। মরু ওইনা অঙাংশিংনা কুম্হৈ ফিয়োংগী মতমদা করি খুদোলপোৎ ফংগনি হায়না হরাওবা-লাংতক্নবা পোকই। কুম্হৈ ফিয়োংগী নুংঙাইবা অসি কৈথেলগী নিল-খোংবা অমদি মৈ কয়া থান্দুনা কেবা মৌবগা য়াম্না মরী লৈনৈ। অদুবু হন্দক মীয়াম্না পোৎ লৈবা চৎপা মতমদা ‘ভোকেল ফোর লোকেলগী’ ৱারেপ অদু শোইদনা নীংশিংবীগনি। কৈথেলদগী পোৎ লৈবা মতমদা ইরমদমগী পোৎ লৈবদনা হেন্না পুক্নীং চিংশিনবীয়ু।

মরূপশিং কুম্হৈ ফিয়োংগী মতম অসিদা লোকদাউনগী মতম অসিবুসু নীংশিংবীগদবনি। লোকদাউনগী মনুংদা খুন্নাই অসিগী শরুক ওইরিবা মখোয় য়াওদ্রবদি ঐখোয়না অৱাবা তারমগদবা মখোয়গী মরমদসু হেন্না খঙবা ঙম্লে। সেনিতেসনগী ৱার্করশিং, য়ুমগী থবক্তা মতেং পাংলিবা ইচিল ইনাওশিং, লৈকাইগী মনা-মশিং য়োনবশিং, শঙ্গোম য়োনবা, সেক্যুরিতী গার্দশিং.. ঐখোয়গী পুন্সিদা মখোয়না লৌরিবা থৌদাংশিং ময়েক শেংনা খঙবা ঙম্লে। অৱাবা মতম অসিদা মখোয়না ঐখোয়গীদমক লেপ্লি; ঐখোয় পুম্নমক্কীদমক লেপ্লি। নখোয়না কুম্হৈ ফিয়োং পাঙথোকপা মতমদা মখোয়বুসু নখোয়গা পুন্না শরুক য়াহন্নবা হায়জরি। ইমুং মনুংগী মীওইগুম লোইনবিদুনা মখোয়বু শরুক য়াহনবীয়ু…অদোম ইশানা হরাও নুংঙাইবা কয়াম্না পোকপগে হায়বদু খঙজবা ঙমগনি।

মরূপশিং, ঐখোয়না ঐখোয়গী ঙমখৈশিংদা লেংদনা লৈদুনা মথৌ তৌরিবা ঐখোয়গী থৌনা ফরাবা লান্মীশিংবুসু নীংশিংবীয়ু, কুম্হৈ-ফিয়োংগী মতম অসিদসু..ভারত ইমাবু ঙাক শেল্লি। ঐখোয়না মখোয়বু নীংশিংদুনা কম্মৈ ফিয়োং অসি পাঙথোকসি। ঐখোয়না ভারত ইমাগী থৌনা ফরবা মচাশিংবু ইকাই খুম্নবা উৎপা ওইনা য়ুম্দা মৈরা অমমম থান্সি। ‌ঐহাক্না ঐগী থৌনা ফাবা লান্মীশিংদা হায়জনীংবনি নখোয়না ঙমখৈদা লৈজরবসু লৈবাক পুম্বনা নখোয়গীদমক লেপ্লি, নখোয়গী য়াইফনবগীদমক থৌনিজরি। ঐহাক্না মখোয়গী ইমুং মনুংশিংনা মখোয়গী মচাশিংবু ঙমখৈদা থাদোকপা ঙমদুনা কত্থোক্লিবা অদুবু ঙসি ইকাই খুম্নবা উৎচরি। মরম অমা নত্ত্রগা অমনা মরম ওইদুনা লৈবাক অসিগী মথৌ তৌরিবা য়ুম অমসুং ইমুং মনুংশিংদগী লাপ্না লৈরিবা মীপুম খুদিংমক্কী মফমদা থম্মোয় শেংনা তৌবীমল খঙবা উৎচরি।

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈবাকচাশিং ঙসি ঐখোয়না ভোকেল ফোর লোকেল তৌরিবা মতম অসিদা মালেম পুম্বনা ঐখোয়গী লোকেলগী ওইবা পোৎশিংবু পাম্নরক্লি। ঐখোয়গী লোকেলগী পোৎ কয়াদা গ্লোবেল ওইবা ঙম্বগী মগুন য়াওরি। খুদম ওইনা হায়রবদা খাদী। খাদী অসি মতম কয়াদগী অচম্বগী খুদম অমা ওইনা উদুনা লাক্লি অদুবু ঙসিদি খাদী অসি ইকো-ফ্রেন্দলী ওইবা ফেব্রিক অমা ওইনা খঙনরক্লি। হকশেলগী মীৎয়েংদা য়েংলবসু মসি বোদী ফ্রেন্দলী ফেব্রিক ওই, নোংজু নুংশা খায়দনা শীজিন্নবা য়াবা ফেব্রিক্নি অমসুং ঙসিদি খাদী অসি ফেসন স্তেৎমেন্ত অমসু ওইরক্লি।

খাদী পাম্নবা হেনগৎলকপা খক নত্তনা মালেমগী মফম কয়াদা খাদী শানরক্লি। মেক্সিকোগী ওহাকা কৌবা মফম অমা লৈ, মফম অসিদা খুঙ্গং কয়া লৈ হায়রিবা খুঞ্জাশিং অসিনা খাদী শাবগী থবক তৌরি। ঙসিদি খাদী অসি ওহাকা খাদী হায়না মমিং চৎলি। খাদীনা ওহাকা করম্না য়ৌখিবা হায়বা অসি য়াম্না নুংঙাইবা ৱারীনি।  ওহাকাগী নহা ওইরিবা মীওই, মার্ক ব্রাউন কৌবা নুপা অমনা মহাত্মা গান্ধীগী ফিল্ম অমা য়েংখি। বাপুগী ফিল্ম অসি য়েংলুবদগী ব্রাউন্দা ইথিল পীবনা ভারত্তা লৈবা বাপুগী আশ্রমদা লাক্তুনা বাপু অমসুং মহাক্কী মরমদা কুপ্না থিজিনবা হৌখি। মতম অদুদা ব্রাউন্না খাদী অসি অচম্বা ফী অমা খক্তা নত্তে; মসি পুন্সিগী মহিং অমনি হায়বা খঙলকখি। মসিনা মরম ওইরগা খুঙ্গংগী শেন্মীৎলোন হেনগৎহনবা অমসুং মরোমদোম লেপচবা ঙম্বা অদু উবা ফংখি। মসিদগী হৌদুনা ব্রাউন্না মেক্সিকোদা হন্দুনা খাদীগী থবক হৌরগে হায়না ফিরেপ লৌখি। মহাক্না মেক্সিকোগী ওহাকাগী খুঞ্জাশিংদা খাদী করিনো তাক্লবা মতুংদা মখোয়বু ত্রেন তৌখি। হৌজিক্তি ওহাকা খাদী অসি ব্রান্দ অমা ওইবা ঙম্লে। প্রোজেক্ত অসিগী ৱেবসাইৎতা অসুম্না ইরি ‘দি সিম্বল ওফ ধর্ম ইন মোসন’। ৱেবসাইৎ অসিদা মার্ক ব্রাউনগী য়াম্না নুংঙাইরবা ইন্তরভ্যু অমসু থেংনগনি। মহাক্না হায় অহানবদা মীয়াম্না খাদী হায়বা অসিদা চিংনবা খরা ফাওই অদুবু মতুং তারকপদদি মীয়াম্না পাম্নরকখি লোয়ননা মসিগী কৈথেলসু লৈরে। মহাক্না হায় মসি রাম রাইজাগী মরী লৈনবা ৱাফমনি, নহাক্না মীয়ামগী তঙাই ফদবশিং থুংহল্লবা মতমদা মীয়াম্নসু নহাক্কী ননাক্তা লাক্কনি।

মরূপশিং, দিল্লীগী কনোত পেলেসকী খাদী স্তোর অসিদগী গান্ধী জয়েন্তি নুমিৎতা নোংমা খক্তদা লুপা করোর অমা হেনবগী পোৎশিং লৈনখি। লোয়ননা কোরোনাগী মতম অসিদা খাদী মাস্ক অসি য়াম্না পাম্নরক্লি। লৈবাক অসিগী সেল্ফ হেল্প গ্রুপশিং অমসুং অতোপ্পা ইন্সতিত্যুসনশিংনা মফম কয়াদা খাদীগী মাস্ক তুনরি। য়ু.পি.গী বরাবঙ্কিদা সুমন দেবি কৌবী নুপী অমনা সেল্ফ হেল্প গ্রুপ অমগী মহাক্কী মমান্নবীশিংগা লোয়ননা খাদীগী মাস্কশিং তুবা হৌখি।

তপ্না-তপ্না অতোপ্পা নুপী কয়াসু পুল্লরে হৌজিক্তি মখোয় পুম্নমক্না পুন্দুনা খাদীগী মাস্ক লিশিং হেন্না তুরে। ঐখোয়গী লোকেল প্রদক্তশিং অসিগী থোইদোকপা মগুন অদুদি মখোয়দা তোঙানবা ৱাখল্লোন অমা য়াওজৈ।

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈবাকচাশিং, ঐখোয়না ইশাগী পোত্থোক্কীদমক চাউথোকচবা মতমদা মালেম পুম্বনসু মদুগী মরমদা লাংতক্নবা পোকপা হেল্লকই- ঐখোয়গী স্পিরিচ্যুএলিতী, য়োগা, আয়ুর্বেদানা মালেম পুম্ববু পুক্নীং চিংশিনখি। ঐখোয়গী মশানা কয়ানা মালেম পুম্ববু পুক্নীং চিংশিল্লি। হৌজিক্কী মতম অসিদা ঐখোয়গী মল্লাখমভ অসি মালেমগী মফম কয়াদা চৎনরক্লি। অমেরিকাদা চিনমে পতঙ্কর অমসুং প্রগ্যা পতঙ্করনা অনিনা ময়ুমদা মল্লাখমভ তম্বীবা হৌবা মতমদা মসি য়ৌনা মাই পাকলক্কনি হায়বা থাজরুদে। ঙসিদি অমেরিকাদা মফম অয়াম্বদা মল্লখমভ ত্রেনীং সেন্তর কয়া লৈরে। অমেরিকাগী নহা কয়ানা মল্লাখমভা য়াওরি অমসুং ত্রেবিং তৌরি। জর্মনি, পোলেন্দ নত্ত্রগা মলেসিয়া অমদি লৈবাক ২০রোমদা মল্লাখমভা অসি পাম্নরক্লি।  হৌজিক্তি মসিগী ৱর্ল্দ চেম্পিয়ন ফাওবা হৌখ্রে, মসিদা লৈবাক কয়ানা শরুক য়ারি। ভারত্তা  য়েলহৌঙেদগী হোনা ঐখোয়গী নুংগী ৱাখল্লোনবু চাউখৎহনবা মশানা শানদুনা লাক্লি-মসিনা ঐখোয়গী পুক্নীং অমসুং হকচাংবু খল মান্ননা থমহল্লি। অদুবু ঐহাক্না অসুম খনবদা ঐখোয়গী অনৌবা মীরোলগী মরূপশিংনা মল্লাখমভবু অদুক য়াম্না খঙলমগনি হায়বা থাজদে। মসিবু ইন্তর্নেৎতা শোইদনা থিবীগনি খল্লি।

মরূপশিং ঐখোয়গী লৈবাক্তা মার্সিএল আর্ত মখল কয়া লৈ। ঐখোয়গী নহাশিংনা মসিগী মরমদা থিজিনবীদুনা মতমগা চান্ননবা শেমগৎপীগনি হায়না খল্লি। পুন্সিদা শিংনবা য়াওদ্রবদি মীওই অমগী মগুন অদু মপাল থোলকপা ঙমদে – মরম অসিনা ইশানা ইশাবু শিংনবীয়ু।

ঐগী নুংশিরবা ইরৈবাকচাশিং হায়নবা লৈ লর্নিং ইস গ্রোয়িং। ঙসি মন কী বাতকী থৌরম অসিদা অঙকপা ৱাখল চেনবা মীওই অমগী মরমদা হায়জগে। মহাক্কী অপাম্বদি অতোপ্পা মীওইশিংগা পামিন্নবা অমসুং ইমিন্নদুনা নুংঙাইমিন্নবা অসিনি। মহাক অদুদি পোন মরিয়াপ্পন মহাক তামিল নাদুগী তোতুকুরিদগীনি। তোতুকুরিবু পর্ল সিতী হায়না খঙনৈ। মফম অসি পন্দ্যিন এম্পাইয়রগী মরু ওইবা মফম অমা ওইরম্মি। ঐহাক্কী মরূপ পোন মরিয়াপ্পন অসি মহাক্কী শিনফমনা শম ককপনি মহাক্কী সেলুন অমসু লৈ। য়াম্না পিকপা সেলুন্নি। মহাক্না য়াম্না ঙকপা অমদি তমজনীংঙাই ওইবা থবক অমা তৌখি। মহাক্না মহাক্কী সেলুনগী শরুক মচা অমবু লাইব্রেরী ওন্থোকখি। কস্তমর অমনা করিগুম্বা মহাক্কী তর্ন ঙাইবা মতমদা লাইব্রেরী অদুদা করিগুম্বা খরা পাদুনা ঙাই অমসুং মহাক্না পারিবা অদুগী মরমদা করিগুম্বা খরা ইরম্মি, অদুগুম্বা কস্তমর অদুবু মহাক্না দিসকাউন্ত পী… তাবদা পুক্নীং চিংশিন্নিঙাই ওইদরা?

ঐখোয় তোতুরুরীদা চৎলসি… পোন মরিয়াপ্পনগা ৱারী শারসি।

পি.এম.: পোন মরিয়াপ্পন খুরুমজরি, অদোম কমদৌবীরিবগে?

পোন : ইকাই খম্নরবা প্রধান মন্ত্রী খুরুমজরি।

পি.এম.: খুরুমজরি খুরুমজরি, অদোমনা লাইব্রেরীগী ৱাখল্লোন অসি করম্না ফাওরকপগে?

পোন মরিয়াপ্পন: ঐহাক ক্লাস ৮ ফাওবদং তমজহৌই। ঐহাক্কী ইমুংগী ফীভম ফত্তবনা মখা তানা মহৈ তম্বা ফংজহৌদে। লাইরিক লাইশু হৈবা মীওইশিং উরুবদা ঐহাক্কী থম্মোয়দা অৱাৎপা অমা ফাওখি। মরম অসিনা ঐহাক্কী পুক্নীংদা লাইব্রেরী অমা লিংখৎকে, মসিনা মীওই কয়াদা কান্নবা ফংহনগনি হায়না খনখি, মসিনি ঐহাক্কী ৱাখল্লোন।

প্রধান মন্ত্রী: অদোম্না করি লাইরিক্না হেন্না পাম্বীবগে

পোন মরিয়াপ্পন: ঐহাক ‘তিরুক্কুরল’ য়াম্না পামজৈ।

প্রধান মন্ত্রী: অদোমগা ৱারী শাবা ফংজবা অসি য়াম্না নুংঙাইজৈ। অদোমবু য়াইফ-মঙ্গল পীজরি।

পোন মরিয়াপ্পন: ঐহাকসু ইকাই খুম্নরবা ভারতকী প্রধান মন্ত্রীগা ৱারী শাবা ফংজবা অসি য়াম্না নুংঙাইজৈ।

প্রধান মন্ত্রী: য়াইবা পাউজেল পীজরি।

পোন মরিয়াপ্পন: থাগৎচরি প্রধান মন্ত্রীবু।

 প্রধান মন্ত্রী: থাগৎচরি।

ঐহাক্না হৌজিক পোন মরিয়াপ্পনগা ৱারী শান্নখ্রে। অমুক্তা য়েংবীয়ু মহাক্না মী অতোপ্পগী মশম শেম্বীবা ককপীবগা লোয়ননা মখোয়গী পুন্সিবু শেমজনবা খুদোংচাবা অমসু ফংহল্লি। তিতুক্কুলবু মীয়াম্না পাম্নবগী ৱাখল্লোন তাবদা য়াম্না নুংঙাই। ময়াম্নসু মসিগী ৱাফম অসি তাবীরে। হৌজিক মসি ভারতকী লোল পুম্নমক্তা ফংলে। তাঞ্জা ফংলবদি মসি শোইদনা পাবীয়ু। মসি অমরোমদা পুন্সিবু লমজিং লমতাক্নবা পাম্বৈ অমনি।

মরূপশিং ভারত পুম্বদা লৌশিং শেন্দোকপদা য়াম্না নুংঙাইজবা মীওই কয়া লৈবা হায়বা খঙবদা অদোম য়াম্না নুংঙাইগনি। মখোয়না মতম পুম্বদা পামজবা অসি মীপুম তিংনা পানীংবা পোকহনবা অসিনি। মধ্য প্রদেশকী সিঙ্গরৌলিগী ওজা নুপী উশা দুবেনা মহাক্কী স্কুতী অদু মোবাইল লাইব্রেরীদা ওন্থোক্লে। মহাক্না নুমিৎ খুদিংগী মহাক্কী মোবাইল লাইব্রেরী অদুগা লোয়ননা খুঙ্গং অমা নত্ত্রগা অমদা চৎলি অমসুং অঙাংশিংবু লাইরিক তম্বী। অঙাংশিংনা মহাকপু লাইরিক পুবী ইচে হায়না নুংঙাইনা কৌবী। হন্দক চহিগী অগস্ত থাদা, অরুনাচল প্রদেশকী নির্জুলিগী রায়ো খুঙ্গংদা সেল্ফ হেল্প লাইব্রেরী অমা শাখি। খুঙ্গং অসিগী মীনা গুরুং অমসুং দেৱাং হোসয়িনা মফম অদুদা লাইব্রেরী অমত্তা লৈতে খঙলকপদা মখোয়না মসিগীদমক ফন্দিং তৌগে হায়না থোরকখি। লাইব্রেরী অসিগী মেন্বরশিপ অমত্তা লৈতে খঙবদা ময়াম্না য়াম্না ঙক্না থোক্কনি। মীওই অমা হেক্তনা চয়োল অনিগী লাইরিক ৱাইবা য়াই। পাবা লোইরগা মদু হন্দোক্কদবনি। লাইব্রেরী অসি নুমিৎ তরেৎমক হাংবগা লোয়ননা পুং ২৪ হাংঙি। মরু ওইনা স্কুলশিংনা ওনলাইনগী ক্লাস হৌরবা মতম অসিদা… মমা-মপাশিংনা মখোয়গী অঙাংশিংনা লাইরিক পদুনা মতম লেলি খঙবদা নুংঙাইবা পোকচৈ। চান্দিগরদা এন.জি.ও. তৌবা সন্দীপ কুমার কৌবা মীওই অমনা মিনি ভেন অমদা মোবাইল লাইব্রেরী অমা শেমখি, মসিগী খুত্থাংদা লাইরবা অঙাংশিংদা লেম্না পান্নবা লাইরিকশিং পীরি।  মসিগা লোয়ননা শীংথানীংঙাই ওইবা থবক তৌবা গুজরাতকী ভাব নগরগী ওর্গনাইজেসন অনিগী মরমদা ঐহাক্না তংজৈ। মখোয়গী মনুংদা অমনা বিকাস ৱর্তুল ত্রস্তনি। ওর্গনাইজেসন অসিনা কম্পিতিতিব একজামশিংগীদমক শেম শারিবা মহৈরোয়শিংদা য়াম্না মতেং পাংলি। ত্রস্ত অসিনা ১৯৭৫তগী হৌনা থবক তৌদুনা লাক্লি অমসুং লাইরিক ৫০০০গা লোয়ননা মেগাজিন ১৪০ ফংহল্লি। লিতেচরগী লাইরিকশিং লোয়ননা অতোপ্পা লাইরিকশিং লেম্না ফংহল্লিবা অসি অনৌবা মখলগী প্রোজেক্ত অমনি। লাইব্রেরী অসিদা স্পিরিচ্যুএলিতী, আয়ুর্বেদিক্কী লায়েংগী অমসুং অতোপ্পা লমশিংগা মরী লৈনবা লাইরিকশিংসু লৈরি। ময়াম্না করিগুম্বা মতৌ অসুম্না থৌরাংশিং লৌখৎপগী মরমদা খঙবিরবদি, মসিবু সোসিএল মীদিয়াদা শোইদনা থাগৎপিরকউ। খুদম অসিনা ফোঙদোক্লিবা অসি লাইরিক পাবা নত্ত্রগা লাইব্রেরী হাংবা খক নত্তে, মসিনা উৎলিবা অসি হিরম খুদিংমক্তা চাউখৎলক্লিবা অনৌবা ভারতকী অনৌবা ইন্নোবেতিব ওইবা মওং অদুনি। গীতাদা অসুম্না হায়রি –

নহি গ্যানেন সদ্রিশ্যম পবিত্রমি বিদ্যতে

হায়বদি লৌশিংগুম্বা মালেম অসিদা অশেংবা পোৎ অমত্তা লৈতে। ঐহাক্না লৌশিংবু শন্দোক্লিবা, অসিগুম্বা অফবা থবক কয়াগী হোৎনরিবশিংবু থম্মোয় শেংনা ইকাই খুম্নবা উৎচরি।

নুংশিরবা ইরৈবাকচাশিং, লাক্কদৌরিবা ওক্তোবর ৩১দা সদর বলভ ভাই পতেলগী মপোক কুমওন অসিদা ঐখোয়না ‘নেস্নেল য়ুনিতী দে’ হায়না পাল্লন তৌগনি। হান্নসু ঐহাক্না সদর পতেলগী মতাংদা মন কী বাত্তা শন্দোক্না হয়খ্রে। মহাক্কী গুন কয়াগী মরমদা ৱারী তৌখ্রে। লৌশিং লৈবা, থৌনা লৈবা, রাজনিতীগী মরমদা খঙবা, লৌউ-শিংউগী লমদা মমুৎ তানা খঙবা অমসুং জাতিগী অপুনবগীদমক কত্থোপগী থৌনা লিংজেল চেনবা -হিরম কুদিংমক্তা হৈশিংবা খঙবা মীওই অসি মশিং য়াম্না লৈতে। সদর পতেলগী ফাগী হৈবগী গুন উৎলিবা হিরম অমগী মতাংদা অদোম খঙলবরা? আইরন-মেনগী শক্তম অদু অমুক্তা নীংশিংদুনা য়েংবীয়ু, নীংথৌশিংগা ৱারী তৌবা, বাপুজিগী ইথৌ শিল লাংবা, অমসুং ব্রিতিশশিংগী মায়োক্তা লান্থেংনবা ময়াম মরক অসিদা অমুক্কা ফাগী হৈবগী গুন। বাপুনা সদর পতেলগী মরমদা অশুম্না হায়বিরম্মি, মহাক্কী ফাগী অসিদা ঐহাক নোকপা হেনমন্দনা পুক নাই। মসি অমুক খক্তা নত্তে নোংমদা কয়ারক্নি। মসিদা ঐখোয়না তমশিলহৌবা য়াবা পারা অমসু য়াওরি.. পুন্সিদা অৱাবা কয়া মায়োক্নরবসু ঐখোয়গী ফাগী হৈবগী গুন অসি মাংহল্লোইদবনি; মসিনা ঐখোয়গী খুদোংথিবা অদু মায়োক্ননবা পাঙ্গল পীবগা লোয়ননা মদু থেংননবা লম্বীসু য়াৎপীরি। মদুমক্না সদর সহেবনা তৌরম্লিবা অসিসু।

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈবাকচাশিং সদর পতেলনা মহাক্কী পুন্সি অদু লৈবাক অসি পুনশিন্নবা হোৎনবদা কত্থোকখি। মহাক্না ভারতকী প্রজা মীয়ামবু নীংতম ইহৌদা য়াওহনখি। মহাক্না লৌমীশিংগী সমস্যাশিংগা নীংতম ইহৌগা পুনশিন্নবা হোৎনখি। মহাক্না নীংথৌ পানবা লৈবাক মচাশিংবু অমত্তা ওইনা পুনশিন্নবা হোৎনখি। মহাক্না ভারত মচা পুম্নমক্কী ৱাখলদা ‘য়ুনিতী ইন দাইবর্সিতী’গী ৱাখল্লোন অসি পোকহনখি।

মরূপশিং, ঐখোয়না ঐখোয়গী ৱাঙাং, থৌদাং অমসুং লমচৎকী খুত্থাংদা মীকুপ খুদিং ঐখোয়না ঐখোয়বু অমত্তা ওইনা পুনশিন্নবা ৱাখল্লোন অদু চেনগদবনি…লৈবাক অসিগী কাচিন অমদা লৈবা মীওই অমদা অতোপ্পা কাচিন অমদা লৈবা অদুবু অমত্তনি হায়বগী ৱাখল্লোন খলহন্নবা হোৎনরসি। ঐখোয়গী ইপা ইপুশিংনা চহিচা কয়াগী মমাংদগী হোৎনদুনা লাক্লি। হৌজিক খুদম ওইনা পীরবদা কেরেলাদা পোকখিবা আদি শঙ্করাচার্য়না ভারতকী মাইকৈ মরিদা মরু ওইবা মথাশিং লিংখৎখি… অৱাংদা বদ্রিক আশ্রম, নোংপোক্তা পুরি, খাদা স্রিঙ্গেরী অমসুং নোংচুপতা দ্বার্কা। মহাক স্রীনগরদসু চৎলুই মসিনা মরম ওইরগা মফম অদুদা ‘সঙ্করাচার্য় হিল’ লৈখি।

লাইফমশিংদা চৎপা অসিনা ভারতবু অমত্তা ওইনা পুনশিনম্নবা পাম্বৈ অমা ওইরি;জ্যোতিরলিঙ্গস অমসুং শক্তিপীথাস পরিংশিং অসিনা ভারতপু অমত্তা ওইনা পুনশিল্লি। ত্রিপুরাদগী গুজরাত ফাওবা, জম্মু অমসুং কাশ্মিরদগী তামিল নাদু ফাওবা ঐখোয়গী থাজবগী ৱাখল্লোন অসিনা পুম্নমকপু অমত্তা ওইনা পুনশিল্লি।   ভক্তিগী ইহৌ অসিনা ভারত পুম্বদা মীয়ামগী ইহৌ অমা ওইখি, মসিনা ঐখোয়বু ভক্তিগী খুত্থাংদা অমত্তা ওইনা পুনশিল্লি। ঐখোয়গী পুন্সিদা মসিনা অপুনবগী পাঙ্গল অমা ওইরক্লি। ঐখোয়গী থৌরম খুদিংমক তোঙান তোঙানবা তুরেলশিংদগী হৌই, মসিদা অৱাংদা লৈবা ইন্দস অসিদগী হৌরগা ভারতকী খাদা পুন্সি পীবীরিবা কাবেরি তুরেল ফাওবা য়াওরি। ঐখোয়না ইরু লুবা মতমদা শেংলবা ৱাখল্লোনগা লোয়ননা অপুনবগী লাইশোন অসি শোল্লসি:

গঙ্গে চে য়ম্মুনে চেফ গোদবরী সরস্বতি

নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে অস্মিন সন্নিধিম কুরু

 

মতৌ অসুম্না সিখশিংগী শেংলবা “নন্দেদ সাহিব’ অমসুং ‘পতনা সাহিব’ গুরদ্বারশিংসু য়াওরি। ঐখোবগী সিখকী গুরুশিংসু মখোয়গী পুন্সি অমসুং অফবা ৱাখল্লোনশিংগী খুত্থাংদা অপুনবগী ৱাখল্লোন শন্দোকই। 

হৌখিবা চহিচাদা ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা ঐখোয় পুম্নমকপু কন্সতিত্যুসনগী খুত্থাংদা অমত্তা ওইনা পুনশিনখিবা  দা. বাবাসাহেব অম্বেদকরগুম্বা অথোইবা মীওইশিং পোকখি। 

মরূপশিং,

য়ুনিতী ইস পাৱর, য়ুনিতী ইস স্ত্রেংথ,

য়ুনিতী ইস প্রগ্রেস, য়ুনিতী ইস এম্পাৱর্মেন্ত,

য়ুনাইতেদ ৱি ৱিল স্কেল ন্যু হাইতস

অমরোমদা ঐখোয়গী পুক্নীংদা চিংনবা পোকহনবা লৈবাক অসিবু খাইবুং তাহন্নবা হোৎনবা কয়া অমসু লৈরি। লৈবাক অসিনসু মতম পুম্বদা মখোয়গী মায়োক্তা লেপ্পি। ঐখোয়না মতম পুম্বদা ঐখোয়গী ক্রিএতিবিতীনা, নুংশিবগী ৱাখল্লোন্না মীকুপ খুদিং হোৎনদুনা ‘এক ভারত শ্রেস্থ ভারত’কী ফজরবা মচু অদু পুথোক্তুনা অপুনবগী অনৌবা মচু শংলসি অদুগা মচু অসি নাগরিক খুদিংমক্না শংগদবনি।  মতাং অসিদা ঐহাক্না মীয়ামদা ৱেবসাইৎ অমা ekbharat.gov.in য়েংবীয়ু হায়জনীংই। মসিদা নেস্নেল ইন্তিগ্রেসনগী কেম্পেনগীদমক ঐখোয়না হোৎনরিবা কয়া উবা ফংগনি। মসিদা য়াম্না পুক্নীং চিংশিন্নীংঙাই ওইবা কোর্নর দি সেন্তেন্স ফোর দি দে হায়বা অমা য়াওরি।  সেক্সন অসিদা ঐখোয়না নুমিৎ খুদিংগী তোঙান তোঙানবা লোনশিংগী ৱাহৈ পরেং অমমম তম্বা য়াই। অদোম্না ৱেবসাইৎ অসিগীদমক কন্ত্রিব্যুত তৌবসু য়াই খুদম ওইনা রাজ্য অমসুং সংস্কৃতি খুদিংমক্কী তোঙান তোঙানবা চাবা থকপগী মওং মতৌ লৈ। মদু মফম অদুদা হৌবা মরু মরাং অমসুং মহৈ মরোংনা শেম্মি। ঐখোয়না মদুগী মফম অদুগী চিঞ্জাকশিং অদুগী রিসিপি অদু মফম অদুগী মচাকশিং অদুগী মমিংগা ‘এক ভারত শ্রেস্থ ভারত্তা’ শিয়র তৌবা য়ারোইদ্রা?

য়ুনিতী অমসুং ইম্ম্যুনিতী হেনগৎহনবদগী হেনবা উপাইবু করি লৈবগে! মরূপশিং থা অসিগী ৩১দা পুৱারীগী মশক ওইরবা কেৱারীয়াদা লৈবা স্তেচ্যু ওফ য়ুনিতীদা পাংথোক্কদৌরিবা থৌরম কয়াদা য়াওরুনবগী খুদোংচাবা অদু ঐহাক ফংজগদৌরি। ময়ামসু শোইদনা য়াওবীয়ু।

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈচাশিং, ওক্তোবর ৩১দা ঐখোয়না ‘বালমিকী জয়েন্তি’সু পাংথোক্কদৌরি। ঐহাক্না মহারৃষি বালমিকীবু খুরুমজরি অমসুং মীয়ামদা নুমিৎ অসিগী য়াইফ-পাউজেল পীজরি। মহারৃষি বালমিকীগী ৱাখল্লোন্না মীওই করোর কবাগী ৱাখল্লোন চিংশিল্লি অদুগা মসিগা লোয়ননা থৌনাসু হাপলি। মহাক অসি লৈত-লাইরা অশোন-অনা কয়াগী পাঙ্গল ওইরি, মহাক্না থাজবগী ৱাখল্লোন শন্দোকখি। মহাক্না হায়রম্মি মীওইবগী পুক্নীংদা থাজবগী থৌনা লৈরিবমখৈ থবক খুদিংমক লায়না পাংথোকপা ঙমগনি। পাঙ্গল অসিনা নহা খুদিমক্না তৌবা ঙম্লোইদবা থবক কয়া তৌবা ঙমহল্লি।

মহারৃষি বালমিকীগী ৱাখল্লোন অসিনা ন্যু ইন্দিয়াগী ঙসি ঙসিগী ঐখোয়গী ৱাশক অসিদা লমজিং লমতাকপীরি। ঐখোয়না মীরোলশিংবু লমজিংবীনবা রামায়ন ইবীরম্বগীদমক ঐখোয়না মহারৃষি বালমিকীগী মফমদা মতম লৈবা খিবিক্তা শিংবা ঙম্লরোইদবা লমন তোনশিনজরবনি। 

ওক্তোবর ৩১দা ঐখোয়না হান্নগী প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীবু মাংজখি। ঐখোয়না ইকাই খুম্নবগা লোয়ননা মাগোন্দা শ্রধাঞ্জলি কৎচরি।

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈচাশিং, ঙসি কাস্মীরগী পুলৱামা অসিনা লৈবাক অসিগী মহৈমশিং তম্বগী থবক্তা অচৌবা থৌদাং য়ারি। লৈবাক অসিদা লৈরিবা অঙাংশিংনা হোমৱর্ক তৌরি, নোৎ শেম্লি মসিদা অমদা নত্ত্রগা অমদা পুলৱামাগী হোৎনজমল য়াওরি! কাস্মীর তম্পাক অসিনা লৈবাক অসিদা শিজিন্নরিবা পেন্সিল অমসুং স্লেৎকী ৯০% পুথোক্লি মসিআ অয়াম্বা শরুক্তি পুলৱামানা পুথোকই। মতম অমদা পেন্সিলগীদমক্তা মীরৈবাক্তগী উ চেল্লম্মি অদুবু হৌজিক্তি পুলৱামাদা ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা শিজিন্নবা কোন্ননবা উ পুথোক্লে। তশেংনমক্তি পুলৱামাগী পেন্সিল স্লেৎ অসিনা ঐখোয়গী রাজ্যশিংগী মরক্তা লৈরিবা অহোবা অদুবু মেনশিল্লি। তম্পাক অসিগী চিনার পাম্বীগী উ অসি ঈশিং মনিল চাং ৱাংনা য়াওবা মরম্না থোৎ থোৎ লাওই। মসি পেন্সিল শানবা খ্বাইদগী অফবা মখলগী উনি। পুৱামাগী উখু হায়বা মফম অসি পেন্সিল ভিলেজ হায়রগা খঙনৈ। মফম অসিদা পেন্সিল স্লেৎ শাবা অসিনা মীয়াম্বু থবক পীবা ঙম্লি অদুগা মসিদা নুপী কয়াসু য়াওরি।

মরূপশিং পুলৱামানা ঙসি মীয়ামদা মশক তাকপা ঙম্লিবা অসি মখোয়না অনৌবা অমা তৌগে হায়না চপ য়ুংনা লেপ্পগা লোয়ননা অৱাবা কয়া মায়োক্নরগা ঙম্লিবনি, মসিগীদমক মশাবু কত্থোকপা ফাওবা ঙম্লিবনি। মসিগুম্বা মীওই অমদি মনজুর অহমদ অলাইনি। অহানবদা মনজুর ভাই অসি উ য়ানবা শিন্মী অমা ওইরম্মি। মনজুর ভাই লাক্কদৌরিবা মীরোলনা লাইরবগী মরুমদা লৈতনবা অনৌবা খরা তৌগে খল্লম্মি। মহাক্না মহাক্কী মপা মপুনা থম্বীরম্বা লম অদু য়োন্থোক্লগা শেম হাপ্নবা উগী বোক্স শান্নবা য়ুনিৎ হৌদোকখি। মহাক্না মহাক্কী পিক্লবা ব্যুজিনেস অদুদা লৈরিঙৈদা চিনারগী উ অসি পেন্সিল শাবদা শিজিন্নরে হায়না তারকখি। ৱাফম অসি খঙলকপদগী মহাক্না মমিং লৈরবা পেন্সিল পুথোকপা য়ুনিৎশিংদা চিনারগী উগী বোক্স সপ্লাই তৌখি। মসিদা মনজুরগী শেন্দোং য়াম্না তানখি। মসিগী তুংদা মহাক্না পেন্সিল স্লেৎ শানবা মেচিন অমা লৌরে অদুগা লৈবাক অসিগী পেন্সিল শারিবা অচৌ অচৌবা কম্পনিশিংদা পেন্সিল স্লেৎ সপ্লাই তৌবা হৌখি। অসিদি মনজুর ভাইগী তর্নওভর অসি করোরদা ওইরে অদুগা মহাক্না চাউরাক্না মীওই চনিরোমদা থবকসু পীবা ঙম্লে। ঙসি মন কী বাতকী খুত্থাংদা ভারতকী প্রজা পুম্নমক্কী মাইকৈদগী পুলৱামাগী হোৎনবা কনবা মীয়াম্বু থাগৎপা ফোঙদোকচরি অদোম্না লৈবাক অসিগী য়ং মাইন্দশিংবু লাইরিক তম্বদা অচৌবা থৌদাং লৌরি। 

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈচাশিং, লোকদাউনগী মনুংদা ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা তেক্নোলোজী বেজ সর্ভিস কয়া হৌখ্রে, মসি অচৌবা তেক্নোলোজী অমসুং লোজিস্তিক কম্পনিশিং খক্তনা তৌবা নত্তে। ঝারখন্দদা মসি নুপীশিংগী শেল্ফ হেল্প গ্রুপশিংনা তৌদুনা উৎখ্রে। নুপীশিং অসিনা লৌমীশিংগী লবুক্তগী মনা-মশিংশিং অমসুং উহৈ লৌরগা য়ুমথোং য়ুমথোংদা য়ৌহনবগী থবক তৌরি। নুপীশিং অসিনা ‘অজিবিকা ফার্ম ফ্রেশ’ কৌবা এপ অমা শেমখি, মদুগী খুত্থাংদা মীয়াম্না মনা-মশিং ওর্দর তৌবা য়াই। মসিনা লৌমীশিংনা মখোয়গী মনা মশিং অমসুং ঊহৈগী মতিক চাবা মমল ফংবা ঙমবগা লোয়ননা মীয়মসু তগৎ তগৎ তেকপা মনা মশিং অমসুং উহৈ ফংবা ঙমহনখি। মফমদুদা ‘অজিবিকা ফার্ম ফ্রেশ’কী ৱাখল্লোন অসি য়াম্না মমিং চৎলে- লোকদাউনগী মতমদা মখোয়না লুপা লাখ ৫০ হেনবগী মনা -মশিং অমদি ঊহৈ মীয়ামদা য়ৌহনখি। মরূপশিং এগ্রিকলচরেল সেক্তরদা লাক্লিবা অনৌবা ৱাখল্লোনশিং অসিনা অনৌবা মীরোল কয়াসু মসিনা কোনশিল্লক্লি। মধ্য প্রদেশকী বার্ৱানিদগী অতুল পতিদারনা মহাক্কী অকোয়বদা লৈবা লৌমী লিশিং মরিবু দিজেলগী খুত্থাংদা শম্নহল্লে। লৌমীশিং অসিনা অতুল পতিদারগী ই-প্লেৎফোর্ম ফার্ম কার্দকী খুত্থাংদা লৌবুক্কী পোৎলম হায়বদি হার, মরু, পেস্তিসাইৎ, ফঙ্গিসাইৎনচিংবা হোম দেলিবরীদা ফংহল্লে হায়বদি লৌমীশিংবু ময়ুম য়ৌনা চংগদবা পোৎলমশিং থীনবীরে। মসিগী দিজিতেল প্লেৎফোর্ম অসিদা অনৌবা লৌঊ-শিংউগী খুৎলাইশিং ৱাইবা ফংহল্লে। লোকদাউনগী মতমদা লৌমীশিংদা দিজিতেল প্লেৎফোর্মগী খুত্থাংদা লশিং অমদি এঞ্চাং নাপীগী মরু মরাং বোরা লিশিং কয়া ফংহনখ্রে। অতুলজী অমসুং মহাক্কী তীম্না লৌমীশিংবু তেক্নোলোজীগী লমদা মাই-মিৎ পাংবা হেনগৎহল্লে মখোয়বু ওনলাইন পেমেন্ত অমসুং পোৎ লৈবা তম্বীরে।

মরূপশিং মরকসিদা মহারাস্ত্রা থৌদোক অমা নীংশিংলক্লে। মফমদুদা ফার্মর প্রদ্যুসর কম্পনি অমনা চুজাক থাবা লৌমীশিংদগী চুজাক লৈরম্মি। কম্পনি অসিনা লৌমীশিংবু হন্দক্তি মমলদা নত্তনা বোনসসু পীরম্মি। মসিদা লৌমীশিংদু হরাওবতা নত্তনা ঙকপসু ফাওখি। মখোয়না কম্পনি অদুদা হংলুবা মতমদা মখোয়না খুমলকই ভারত সরকারনা লৌউ শিংউগী অনৌবা আইন অমা শেম্লে মদুগীমতুং ইন্না লৌমীনা ভারতকী মফম অমদা হেক্তা মখোয়গী পোত্থোক য়োনবা য়াই অমদি মদু য়োনবদা য়াম্না কান্নরে। মরম অসিনা অহেনবা শেন্দোংদু লৌমীশিংদসু শরুক থুংবীগদবনি। মসিদা মখোয়গী হক লৈ মরম অসিনা লৌমীশিংবু মখোয়গী বোনস পীরিবনি। মরূপশিং বোনস অসি য়াম্বদি নত্তে অদুবু মসি হৌদোরকপা অসি য়াম্নদি ফৈ।

অনৌবা লৌউ শিংউগী আইন অসিনা গ্রাউন লেবেলদা লৌউ শিংউগী মাইকৈদা অনৌবা অহোংবা পুরক্কনি হায়গী থাজবা লৈরে।

ঐগী নুংশিজরবা ইরৈচাশিং, ঙসিগী মন কী বাত অসিদা লৈবাক মীয়ামগী শিংথানীংঙাই ওইবা থৌদোকশিং ঐখোয়গী লৈবাক ঐখোয়গী চৎন-লোনচৎকী অনৌ অনৌবা মাইকৈদা ময়ামদা ৱারী শান্নবগী খুদোংচাবা ফংজরে। ঐখোয়গী লৈবাক অসি হৈথোই শিংথোইবা মীওই কয়ানা খুন্দারিবা লৈবাক্নি। করিগুম্বা অদোম্না অসিগুম্বা মীওইশিংগী মরমদা খোংবীরবদি মখোয়গী মরমদা ৱারী শাবীয়ু, ইবীয়ু, অমদি মখোয়গী মাই পাকপগী ৱারীদু শিয়র তৌবীয়ু। লাক্লিবা কুম্হৈ ফীয়োংগীদমক্তা অদোম অমদি অদোমগী ইমুং পুম্ববু য়াইফ-পাউজেল পীজরি অদুবু ৱাফম অমদি কাউবীগনু কুম্হৈ ফীয়োংগী মতমদা মাস্ক উপ্পীয়ু, খুৎ-শা সাপোন্না হাম্বীয়ু, অমদি গজ অনিগী অরাপ্পা থম্বীয়ু। মরূপশিং মথংগী থাদা ময়ামগী মফমদা পুক্নীংগী ৱা অমুক ফোঙদোকচগে।

হন্না হন্না থাগৎচরি।

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
PM Modi to embark on 3-day visit to US to participate in Quad Leaders' Summit, address UNGA

Media Coverage

PM Modi to embark on 3-day visit to US to participate in Quad Leaders' Summit, address UNGA
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
পি.এম.গী য়ু.এস.এ. খোঙচৎকী মাঙওইননা মহাক্না পীরমবা খোঙশাল্লমদাই ৱারোল
September 22, 2021
Share
 
Comments

য়ুনাইতেদ স্তেত্স ওফ অমেরিকাগী হিজ এক্সেলেন্সী প্রেসিদেন্ত জো বাইদেনগী পাউকৎ ফংদুনা ঐ সেপ্তেম্বর ২২দগী ২৫, ২০২১ ফাওবা য়ু.এস.এ.দা চৎকনি‍।

ঐগী খোঙচত্তা ঐনা প্রেসিদেন্ত বাইদেনগা লোয়ননা ভারত-য়ু.এস. কম্প্রিহেন্সিব গ্লোবেল স্ত্রেতেজিক পার্ত্নরসিপ য়েংশিনমিন্নগনি অমদি নাকল অনিমক্কী ইন্তরেস্ততা লৈবা রিজনেল অমসুং মালেমগী ওইবা ইসুশিংগী মরমদা ৱাখল্লোন ফোঙদোক্নগনি‍। ঐনা ভাইস-প্রেসিদেন্ত কমলা হেরিসকা উনদুনা ঐখোয়গী লৈবাক অনিগী মরক্তা মরুওইনা সাইন্স অমসুং তেক্নোলোজীগী লমদা মতেং পাংনবগী খুদোংচাবশিং য়েংমিন্ননবা পান্দম থম্লি‍।

ঐনা অহানবা ইন-পর্সন ক্বাদ লীদর্স সম্মিত প্রেসিদেন্ত বাইদেন, ওস্ত্রেলিয়াগী প্রধান মন্ত্রী স্কোত মোরিসন অমসুং জপানগী প্রধান মন্ত্রী য়োসিহিদে সুগাগা লোয়ননা শরুক য়াগনি‍। মীফম অসিনা চহিসিগী মার্চ থাদা পাঙথোকখিবা ঐখোয়গী ভর্চুএল মীফম অদুগী মহৈশিংগী ফীভম য়েংশিন্নবা তাঞ্জা অমা পীদুনা ইন্দো-পেসিফিক রিজনগীদমক ঐখোয়গী মান্নবা মঙলান্দা য়ুম্ফম ওইদুনা তুংদা থবক তৌমিন্ননবা মচং ওইবা ৱাফমশিং খঙদোক্নবা খুদোংচাবা অমা পীরি‍।

ঐনা ওস্ত্রেলিয়াগী প্রধান মন্ত্রী মোরিসন অমসুং জপানগী প্রধান মন্ত্রী সুগাগা উনদুনা মখোয় মখোয়গী লৈবাকশিংগা লৈনরিবা নাকল অনিগী ওইবা মরী য়েংশিনমিন্নদুনা রিজনেল অমসুং মালেমগী ওইবা ইসুশিংদা কান্নরবা তাথোক তাশিন তৌবগী থৌওং মখা চত্থগনি‍।

ঐগী খোঙচৎ কোমিদ-১৯ লাইচৎ, তেরোরিজম থেংনবগী তঙাই ফদবা, অইং অশাগী খল কায়থরকপা অমসুং অতৈ মরুওইবা ইসুশিং য়াওনা মালেমগী লৈরিবা শিংনবশিংদা মীৎয়েং থমদুনা য়ুনাইতেদ নেসন্স জেনেরেল এসেমব্লীদা ৱা ঙাঙদুনা লোইশিনগনি‍।

ঐগী য়ু.এস.কী খোঙচৎ য়ু.এস.এ.গা লৈনরিবা কম্প্রিহেন্সিব গ্লোবেল স্ত্রেতেজিক পার্ত্নরসিপ মপাঙ্গল কনখৎহন্নবা, ঐখোয়গী স্ত্রেতেজিক পার্ত্নর ওইরিবা জপান অমসুং ওস্ত্রেলিয়াগা লৈনরিবা মরি হেন্না চেৎশিনহন্নবা অমদি মরুওইবা মালেমগী ইসুশিংদা পুনশিনমিন্নবগী চৎনবী মাঙদা পুখৎনবা তাঞ্জা অমা ওইগনি‍।