Share
 
Comments
Remembers immense contribution of the ‘Utkal Keshari’
Pays tribute to Odisha’s Contribution to the freedom struggle
History evolved with people, foreign thought process turned the stories of dynasties and palaces into history: PM
History of Odisha represents the historical strength of entire India: PM

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ‘উতকল কেসরী’ দা. হারেক্রুষ্ণ মাহতাবনা ইবা ‘ওরিশা ইতিহাস’কী হিন্দি লোন্দা হন্দোকপা লাইরিক রিলিস তৌখ্রে৷ হৌজিক ফাওবদা ওরিয়া অমসুং ইংলিস লোন্দা ফংলিবা লাইরিক অসি শ্রী শঙ্করলাল পুরোহিতনা হিন্দি লোন্দা হন্দোকখ্রে৷ থৌরম অসিদা কেন্দ্রগী মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান অমসুং শ্রী ভার্ত্রুহরি মাহতাব এম.পি. (এল.এস.), কত্তক্তসু শরুক য়াখি৷

থৌরম অসিদা ৱা ঙাংদুনা, মমাংগী চহী অমগা মখায় অসিদা লৈবাক অসিনা ‘উতকল কেসরী’ দা. হারেক্রুষ্ণ মাহতাব পোকখিবা চহী ১২০ শুরকপগী থৌরম পাংথোকখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা পন্দুনা নৌহৌননা নিংশিংখ্রে৷ মহাক্কী মমিং লৈরবা ‘ওরিশা ইতিহাস’কী হিন্দি ইদিসন অদু পল্লদুনা, ওরিশাগী তোঙান তোঙানবা পুৱারি অসি লৈবাক অসিগী মীয়ামশিং অসিদা খঙহনবা অসি য়াম্না মরু ওই হায়না শ্রী মোদীনা ফোংদোকখ্রে৷

নিংতম ইহৌদা দা. মাহতবনা লৌরম্বা থৌদাং অদু প্রধান মন্ত্রীনা নিংশিংখ্রে অমসুং সমাজ অসি শেমদোক্নবা হোৎনবদা মহাক্না লৌরম্বা থৌদাং, থেংনখিবা খুদোংথিবা অদুগীদমক প্রধান মন্ত্রীনা মহাকপু থাগৎখ্রে৷ ইমর্জেন্সীগী মতমদা দা. মাহতাবনা মুখ্য মন্ত্রী ওইরিবা পার্তী অদুগী মাইয়োক্তা লৈরুবগীদমক মহাকপু জেলদা লৈখি হায়না শ্রী মোদীনা ফোংদোকখ্রে৷ “লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্নবা অমসুং লৈবাক অসিগী দেমোক্রেসী অসি কাইহন্দনা থম্নবগীদমক মহাক্না জেলদা চংখিবনি”, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা মখাতানা ফোংদোকখ্রে৷

ইন্দিয়ন হিস্ত্রী কংগ্রেসতা দা. মহাতাবনা লৌরম্বা য়াম্না মরু ওইবা থৌদাং অমসুং ওরিশাগী হিস্ত্রী অসি নেস্নেলগী থাক্তা মহাক্না পুখৎলম্বা অদু প্রধান মন্ত্রীনা পনখ্রে৷

হিস্ত্রী অসি কা হেন্না কুপথনা নৈনবা মরু ওই হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখ্রে৷ হিস্ত্রী হায়বা অসি হৌখিবা মতমগী ৱারিশিং নৈনবা অদু খক্তা নত্তে, মসিনা মতুং তারকপা তুমগী পুন্সিগী মিংশেলসু ওইগদৌবনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখ্রে৷ লৈবাক অসিনা ফিভম তাবা মওং অমদা লৈত্রিবফাওবা নিংতম ইহৌগী ৱারিশিং অমসুং মরু ওইবা থৌদোক কয়া অমা লাকপা য়ারোই হায়না শ্রী মোদীনা ফোংদোকখ্রে৷ ভারতকী চৎনবিদা, হিস্ত্রী হায়বা অসি নিংথৌ অমসুং পেলেসকী ৱারিশিং অদু খক্তা নৈনবা নত্তে হায়না মহাক্না ফোংদোকখ্রে৷ হিস্ত্রী হায়বা অসি চহী লিশিং কয়াগী মমাংদা লৈরম্লিবা মীওইবা কাংলুপশিং অদুদগী লাক্লিবনি৷ ফোরেন্দ থোত প্রোসেস অসিনা দাইনেস্তী অমসুং পেলেসকী ৱারিশিং অসি হিস্ত্রী ওইহনবনি৷ প্রজাশিংগী মরমদা নিংথীনা পল্লিবা রামায়ন অমসুং মহাভারতপু খুদম ওইনা পীরদুনা ঐখোয়দি অদুগুম্বা মীওইশিং নত্তে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখ্রে৷ ঐখোয়গী পুন্সিশিং অসিদা প্রজা মীয়ামশিং অসিনা ঐখোয়গী হেন্না মীৎয়েং চংফম ওই হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখ্রে৷

পাইকা রিবেলিয়ন, গঞ্জম রিবোল্তদগী হৌরগা সম্বালপুর স্ত্রগলগুম্বা ইহৌশিংদা ওরিশা লমদম অসিনা মতম পুম্নমক্তা ব্রিতিশ লৈঙাক শাসন অসিগী মাইয়োক্তা লান হৌখি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখ্রে৷ সম্বালপুর অন্দোলনগী সুরেন্দ্র সাই অসি ঐখোয় পুম্নমকপু থৌনা পীনবা সোর্চ অমা ওইরি৷ পন্দিৎ গোপাবন্ধু, অচারিয়া হরিহর অমসুং দা. হারেক্রুষ্ণগুম্বা লিদরশিং অসিনা লৌরম্বা অচৌবা থৌদাং অদু প্রধান মন্ত্রীনা নিংশিংখ্রে৷ রামাদেবী, মাল্তি দোবী, কোকিলা দেবী অমসুং রানি ভগ্যৱতিনা লৌরম্বা থৌদাং অদুগীদমক মোদীনা ইকাই খুম্নবা উৎখ্রে৷ ত্রাইবেল কম্ম্যিুনিতী ইচিল-ইনাউশিংগী মমা-লৈবাক নুংশিবগী ইহুল অসিনা ব্রিতিশকী মাইয়োক্তা মতম পুম্বদা লেপতুনা মখোয়না লৌরম্বা থৌদাং অদুসু প্রধান মন্ত্রী অসিনা পনক্রে৷ ক্বুইত ইন্দিয়া মুবমেন্ত ত্রাইবেলগী লিদর অমা ওইনা শরুক য়াখিবা মমিং লৈরবা লক্সমন নায়ক জিসু প্রধান মন্ত্রীনা নিংশিংখ্রে৷

ওরিশাগী হিস্ত্রী অসিনা ভারত লৈবাক অসিগী হিস্ত্রোরিকেল স্ত্রেঙ্গ অদু উৎলি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখ্রে৷ হিস্ত্রীদা উরিবা মসিগী স্ত্রেঙ্গ অসিনা মতুং তারকপা তুংগী পুন্সিদা পাংথোক্কদৌরিবা থবক থৌরমশিং অসিদা ঐখোয়বু লমজিংলগনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখ্রে৷

রাজ্যগী দিবলপমেন্তগী মতাংদা পল্লদুনা, ব্যুজিনেস অমসুং ইন্দস্ত্রীগী ওইনদি খ্বাইদগী ইহান হানবা শেমগৎপা তঙাই ফদবা অদুদি ইনফ্রাস্ত্রকচরনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখ্রে৷ নেস্নেল হাইৱেশিংগী, কোস্তেল হাইৱেশিংগী কিলোমিতর লিশিং কয়া শাংবা লম্বীশিং ওরিশাদা য়াম্না কন্না শারি, মসিনা রাজ্য অসিগী শরুক অয়াম্বা শম্নহল্লগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখ্রে৷ অসিগীসু মথক্তা, হৌখিবা চহী ৬-৭ অসিদা রাজ্য অসিদা কিলোমিতর চা কয়া শাংবা অশাংবা রেল লাইনশিংসু শেমখ্রে৷ ইনফ্রাস্ত্রকচরগী মতুং অসিদা, ইন্দস্ত্রীদা হেন্না মীৎয়েং চংখ্রে৷ মসিগী হিরমশিং অসিদা ইন্দস্ত্রীশিং অমসুং কম্পেনীশিং অসি হেন্না থৌনা পীরি৷ রাজ্য অসিদা লৈরিবা ওইল অমসুং স্তিল সেক্তরদা লুপা কোতি লিশিং কয়াগী শেনফম থাদরি৷ অসিগুম্না, ব্লু রিবোলুসনগী মতেংদগী ওরিশাগী ঙামীশিং অসিগী পুন্সি মরেল অসি হেন্না ফহন্নবা য়াম্না কন্না হোৎনরি৷

স্তিল সেক্তরদা লৌখৎলিবা থবক থৌরমশিং অদুগী মতাংদসু প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখ্রে৷ রাজ্য অসিদা লৈরিবা নহাশিং অসিদা কান্নবা ফংহন্নবগীদমক , রাজ্য অসিদা আই.আই.তি. ভুবনেস্বর, আই.আই.এস.ই.আর. বর্হমপুর, ইন্দিয়ন ইন্সতিত্যুত ওফ স্কিল্স, আই.আই.তি. সম্বালপুরগুম্বা ইন্সতিত্যুতশিং শেমগৎখ্রে৷

ওরিশাগী হিস্ত্রী অসি মালেম অসিগী মফম পুম্নমক্তা য়ৌহন্নবগীদমক প্রধান মন্ত্রীনা হায়খ্রে৷ অজাদি কা আমরুত মহোতসব অসি মীয়ামগী ইহৌ অমা ওইহন্নবা মহাক্না হায়খ্রে অমসুং মসিগী কেম্পেন্দ অসিনা নিংতম ইহৌগী মতমদা লৈখিবা ইনর্জী অদুগুম্না মান্নবা ইনর্জী লৈহল্লগনি হায়না ফোংদোকখ্রে৷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to read full text speech

Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
India to share Its CoWIN success story with 20 countries showing interest

Media Coverage

India to share Its CoWIN success story with 20 countries showing interest
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM shares a blog post on reforms and policy-making
June 22, 2021
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi today shared his blog post on reforms, center-state bhagidari, innovative policy making during Covid times. The post was posted on LinkedIn platform.

In a tweet the Prime Minister said:

"Reforms by Conviction and Incentives...my @LinkedIn post on innovative policy making in the time of COVID-19, powered by the spirit of Centre-State Bhagidari."

https://www.linkedin.com/pulse/reforms-conviction-incentives-narendra-modi/?published=t