Share
 
Comments
Over 2.6 crore families provided with piped drinking water connection under Jal Jeevan Mission
Access to piped drinking water would improve the health of poor families : PM
These water projects would resolve the water scarcity and irrigation issues in Vidhyanchal : PM

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি ভিদিও কনফরেন্সকী থোংদা উত্তর প্রদেশকী বিন্ধ্যাঞ্চল রিজনগী মির্জাপুর অমসুং সোনভদ্র জিলাশিংদা রুরেল ৱাতর সপ্লাই প্রোজেক্তশিংগী উরেপ-উয়ুম তমখ্রে। থৌরম অদুদা প্রধান মন্ত্রীনা ভিলেজ ৱাতর এন্দ সেনিতেসন কমিতী/পানী সমিতীগী মেম্বরশিংগা ৱারীশু শানখি। থৌরম অদুদা কেন্দ্রগী জল শক্তি মন্ত্রী, শ্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাৱৎ, উত্তর প্রদেশকী গভর্নর, শ্রীমতী আনন্দীবেন পতেল অমসুং উত্তর প্রদেশকী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী য়োগী আদিত্যনাথ শরুক য়াখি।

প্রধান মন্ত্রীনা ঙসি উরেপ-উয়ুং তমখিবা প্রোজেক্তশিং অসিনা খুঙ্গং ২৯৯৫গী য়ুমথোং খুদিংদা তেপ ৱাতর কনেক্সন ফংহল্লগনি অমসুং মসিদগী জিলাশিং অসিগী চাউরাক্না মীওই লাখ ৪২ রোমনা কান্নবা ফংলগনি। খুঙ্গং পুম্নমক অসিদা ভিলেজ ৱাতর এন্দ সেনিতেসন কমিতী/পানী সমিতী শেমখি, মসিনা হায়রিবা অসি চলাইবা অমদি শেমজিন-শাজিনবগী থবক য়েংশিনগনি। প্রোজেক্তশিং অসিগী চংগদবা অপুনবা শেনফম লুপা করোর ৫,৫৫৫.৩৮নি। প্রোজেক্তশিং অসি থা ২৪গী মনুংদা লোইশিন্নবা পান্দম থম্লি।

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংবদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি জল জীবন মিশন হৌদোক্লবা মতুংদা হৌখিবা চহি অম-মখাইরোমসিদা ইমুং করোর অনি লাখ ৬০ হেনবদা পাইপ দ্রিঙ্কিং ৱাতর কনেক্সন ফংহনখ্রে, মদুগী মনুংদা উত্তর প্রদেশকী ইমুং লাখ কয়ামরুমসু য়াওরি। মহাক্না হায়খি মদুদি জল জীবন মিশন্না মরম ওইদুনা ঐখোয়গী ইমাশিং অমসুং ইচল-ইচেশিংগী পুন্সি হিংবদা লাইহল্লে মরমদি মখোয়না মখোয়গী য়ুমদা ইরাই লাইনা ঈশিং ফংলে। মহাক্না হায়খি মদুদি মসিগী অতোপ্পা য়াম্না চাউবা কান্নবদি অমোৎপা ঈশিংনা মরম ওইদুনা লাইরবা ইমুংশিংদা নাহল্লিবা কোলেরা, তাইফোইদ, ইন্সিফিলাইতিসকুম্বা ঈশিংদগী পোকপা লাইনাশিং য়াম্না হন্থহল্লে। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি রিসোর্স ময়াম অমা লৈজরবসু বিন্ধ্যাঞ্চল অমসুং বুন্দেলখন্দগী লমদম অসি অৱাৎপতনা থল্লবা লমদম ওইদুনা লাক্লি। মহাক্না হায়খি মদুদি তুরেল ময়াম অমা লৈজদুনসু লমদম অসি ঈশিং ৱাৎপা অমসুং ইকং থোকপা লমদম ওইনা লৌনরি। মহাক্না হায়খি মদুদি মরম অসিদগী মফম অসিগী মীওই কয়া মরুম্না লমদম অসি থাদোক্তুনা চৎপা তানরম্মি। মহাক্না হায়খি মদুদি হৌজিক হায়রিবা প্রোজেক্তশিং অসিদগী ঈশিংগী অৱাবা অমসুং ইথৈ-লৌখোংগী অৱাবনচিংবগী পাম্বৈশিং খোংজেল য়াংনা পুথোক্লগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি বিন্ধ্যাঞ্চলগী খুঙ্গং লিশিং কয়াদা পাইপকী থোংদা থক্নবা ঈশিং য়ৌহল্লবদি লমদম অসিগী অঙাংশিংগী মশা-মউ ফগৎলগনি অমসুং মখোয়গী হেন্না ফবা হকশেলগী অমসুং পুক্নীং ৱাখলগী চাউখৎপা পুরক্লগনি। মহাক্না হায়খি কনাগুম্বনা মশাগী খুঙ্গংগী চাউখৎনবগীদমক ৱারেপ লৌবা অমসুং ৱারেপশিং অদুদা থবক তৌবগী নীং খা তম্বা ফংলবদি খুঙ্গং অদুদা পুম্নমক্না মশানা মশাবু থাজবা হেনগৎহল্লি। মহাক্না হায়খি মদুদি আত্মনির্ভর ভারতনা আত্মনির্বর খুঙ্গংদগী থৌনা ফংই। 

প্রধান মন্ত্রীনা উত্তর প্রদেশ সরকারগী ৱাফম অসিগীদমক থাগৎপা ফোংদোকখি মদুদি মখোয়না  লাইচৎকী মতম অসিদসু মতিং লৈবা অফবা লৈঙাক অমা পীরি অমসুং রিফোর্মগী খোংজেল অদু কাইহন্দনা থম্লি। শ্রী মোদীনা লমদম অসোমদা পায়খৎলিবা চাউখৎ-থৌরাংগী থবকশিংগী মরমদসু খঙহনখি। মহাক্না এল.পি.জি. গ্যাস সিলিন্দর, ইলেক্ত্রিক সপ্লাই, মির্জাপুরদা সোলর প্লান্ত, ইথৈ-লৌখোংগী প্রোজেক্তশিং মপুং ফাহনবা অমসুং লৌ উনদবা মফমশিংদা সোলর প্রোজেক্তশিং শেমগৎতুনা লৌমীশিংদা লেপ্তনা অহেনবা চাগা লাকহন্নবগী থৌরাংশিংগী মতাংদা খঙহনখি।

স্বামিত্ব স্কিমগী মতাংদা পল্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি লম মপুশিংদা রেসিদেন্সিএল অমসুং লেন্দ প্রোপর্তীজগী ভেরিফাইদ ওনরশিপ দীদশিং ফংহল্লে, মসিদগী মীয়ামগী পুক্নীংদা তংদু-লৈতাবা ওইহল্লে। মসিদগী খুন্নাইগী লাইরবা শরুক্কী মীয়ামদা মরল-মথুমদা অনলোফুল এনক্রোচমেন্ত তৌবগী থৌওংদা অথিংবা পীরে অমসুং মরল-মথুম অসিগী মহুত্তা লোন লৌবগী ওইথোকপা হেনগৎহল্লে।

লমদম অসিগী ত্রাইবেল পোপুলেসনগী অপলিফমেন্তকীদমক পায়খৎলিবা থৌরাংশিংগী মতাংদা পল্লদুনা শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি অখন্নবা প্রোজেক্ত খরগী মখাদা স্কিমশিং অসি ত্রাইবেলগী লমদম ফাওবদসু য়ৌহল্লি। উত্তর প্রদেশ য়াওনা অসিগুম্বা মখলগী লমদম পুম্নমক্তা একলব্য মোদেল স্কুল কয়ামরুম হাংদোক্লে। ঐখোয়গী পান্দমদি ত্রাইবেল মেজোরিতী ব্লোক খুদিংমক্তা খুদোংচাবা অসি ফংহনবনি। মহাক্না হায়খি উমংদা য়ুম্ফম ওইবা পোৎথোকশিংগী প্রোজেক্তশিংসু হৌদোক্লে। ত্রাইবেলগী লমদমদা ফন্দশিংগী অৱাৎপা অমত্তা লৈহন্দনবা দিস্ত্রিক্ত মিনরেল ফন্দসু লিংখৎলে। প্রোজেক্ত অসিগী মরুমদা ৱাখল অসি লৈরি মদুদি লমদম অসোমদগী ফংলকপা রিসোর্সশিংগী শরুক অমা মতম চুপ্পগী ওইনা ইনবেস্ত তৌবনি। উত্তর প্রদেশতা ফন্দ অসিগী মখাদা লুপা করোর ৮০০ খোমজিল্লে অমসুং প্রোজেক্ত ৬০০০তগী হেনবদা অয়াবা পীখ্রে।

প্রধান মন্ত্রীনা মীয়ামদা অপীল তৌখি মদুদি মখোয় কোরোনাদগী চেকশিন্না লৈবীয়ু মরমদি মসিগী কিনীংঙাই অসি হৌজিকসু লৈরি। মহাক্না মীয়ামদা হায়খি মদুদি মখোয়না থমোয় শেংনা মসিগীদমক্তা চেকশিন-থৌরাং লৌখৎকদবনি।

Click here to read full text speech

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Indian startups raise $10 billion in a quarter for the first time, report says

Media Coverage

Indian startups raise $10 billion in a quarter for the first time, report says
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM expresses grief over the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand
October 19, 2021
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand.

In a tweet, the Prime Minister said;

"I am anguished by the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand. May the injured recover soon. Rescue operations are underway to help those affected. I pray for everyone’s safety and well-being."