Kisan Suryodaya Yojana will be a new dawn for farmers in Gujarat: PM Modi
In the last two decades, Gujarat has done unprecedented work in the field of health, says PM Modi
PM Modi inaugurates ropeway service at Girnar, says more and more devotees and tourists will now visit the destination

ঙসি ভিদিও কনফরেন্সকী খুৎথাংদা প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা গুজরাত্তা মরুওইবা প্রোজেক অহুম শঙ্গাখ্রে।

লৌমীশিংদা পুং ১৬ মৈ ফংহন্নবা কিষান সুর্য়োদয় য়োজনা শ্রী মোদীনা হৌদোকখ্রে । মহাক্না য়ু.এন মেহতা ইন্সতিতুৎ ওফ কার্দিওলোজি এন্দ রিছর্স সেন্তরতা লৈবা পেদিয়াত্রিক হার্ত হোস্পিতাল অমসুং অহমেদবাত্তা অহমেদবাত সিবিল হোস্পিতালদা তেলি-কার্দিওলোজিগী মোবাইল এপ্লিকেসন অমসু হাংদোকখি।

থৌরম অসিদা প্রধান মন্ত্রীনা গিরনারদা রোপৱে অমসু শঙ্গাখি।

থৌরম অদুদা মহাক্না হায়খি মীচম মীয়ামগী কৎথোকপগীদমক মতম পুম্নমক্তা গুজরাত অসি তমজনফম নমুনা অমা ওইদুনা লাক্লি। সুজালাম-সুফ্লাম অমসুং সাওনি স্কিম, কিষান সুর্য়োদয় য়োজনা পায়খৎলবা মতুংদা গুজরাতকী লৌমীশিংগী দরকার ওইবশিং ফংহন্নবা অচৌবা মাইপাকপা অমা পাংথোকপা ঙম্লে। চহি কয়া ইলেকত্রিসিতিগী লমদা গুজরাত্তা পায়খৎখিবা থবকশিংনা য়োজনা অসিগী য়ুম্ফম ওইরে।

মহাক্না হায়খি রাজ্য অসিদা মৈগী ফিবম ফগৎনবা মৈ পুথোকপদগী হৌরগা ফংহনবা ফাওবগী থবকশিং মিসনগী মওংদা পায়খৎলে।২০১০দা পাথান্দা সোলার পৱার প্লান্ত শঙ্গাবা মতমদা, ভারতনা মালেমদা নুমিৎ অমা, মালেম অমা, গ্রিদ অমগী লম্বী তাক্কনি হায়বা কনা অমতনা খনখিদে। হৌখিবা চহি খর অসিদা সোলার পৱারদা ভারত মালেমগী ৫সুবা মফমদা লৈরে অমসুং মখা তানা য়াংনা চাউখৎলি।

কিষান সুর্য়োদয় য়োজনাগী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মমাংদা লৌমী অয়াম্বা ঈশিং চিংনবা মৈ নুমিদাং খক্তদা ফংলম্মী অমসুং অহিং তুমদনা লৈবা দরকার ওইখি। গিরনার অমসুং জুনাগাধদা লৌমীশিং লম্লক্কী শাশিং থেংনবগী অৱাবা মায়োক্নখি। কিষান সুর্য়োদয় য়োজনাগী মখাদা লৌমীশিংনা অয়ুক পুং ৫দগী নুমিদাংগী পুং ৯ ফাওবা ফেজ অহুমগী মৈ ফংলগনি অমসুং মখোয়গী পুন্সিদা অনৌবা মঙাল অমা ফংলগনি।

হৌজিক পায়খৎলিবা অতোপ্পা থবকশিংদা শোকহন্দনা মৈ ফংহন্নবা অনৌবা থৌরাং পায়খৎপগীদমক প্রধান মন্ত্রীনা গুজরাত সরকার থাগৎখি। স্কিম অসিগী মখাদা মথং চহি ২-৩গী মনুংদা সর্কুইত কিলোমিতর ৩৫০০গী অনৌবা ত্রান্সমিসন লাইনশিং তিংগনি অমসুং লাক্লিবা নুমিৎ খর অসিদা খুঙ্গং লিশিং অমা হেন্না য়োজনা অসি পায়খৎলগনি অমসুং হায়রিবা খুঙ্গংশিংগী অয়াম্বা শরুক ত্রাইবেলশিংগী মফমশিংনি। য়োজনা অসিগী মখাদা গুজরাত শীনবা থুংনা মৈ ফংহনবা মতমদা লৌমী লাখ কয়াগী পুন্সিদা অহোংবা পুরক্কনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মখোয়গী শেন্থোক শরুক অনি হেনগৎহন্দুনা অমসুং মখোয়না চাদিং তৌবা হন্থহন্দুনা অমসুং মখোয়গী অৱাবশিং কোকহন্দুনা লৌমীশিং মতেং পাংনবা মতমগী হোংলক্লিবা অসিগা ইরোইন্না মখা তানা থবক তৌগদবনি। লৌমীশিংগী শেন্থোক শরুক অনিদা হেনগৎহন্নবা এফ.পি.ওশিং লিংখৎলে, নিম তৈরবা য়ুরিয়া ফংহল্লে অমসুং  সোইল হেল্থ কার্দশিং ফংহল্লে অমসুং অনৌবা থবক কয়া পায়খৎলে। অহাংবা লমশিংদা অপীকপা সোলার প্লান্তশিং লিংখৎনবা কুসুম য়োজনা, এফ.পি.ওশিং, পঞ্চায়তশিং অমসুং অসিগুম্বা লুপশিংনা মতেং পাংলি অমসুং লৌমীশিংগী ঈশিং চিংখৎনবা পম্পশিং সোলার ইনর্জিগা শম্নরে। প্লান্তশিং অসিনা পুথোরকপা মৈ লৌমীশিংনা মখোয়গী ঈশিং চিংনবা শীজিন্নগনি অমসুং মখোয়না অহেনবা মৈ য়োনবা য়াগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মৈগী মথক্তা গুজরাতনা ইথৈ পীবা অমসুং থক্নবা ঈশিং ফংহনবগী লমদসু শিংথানিংঙাই ওইবা থবক পায়খৎলে। মতম অমদা মীয়াম ঈশিং ফংনবা অৱাবা কয়া মায়োক্নখি অমসুং হৌজিক হান্না খল্লমদবা মওংদা মখোয়গী জিলাশিংদা ঈশিং ফংলে। সরদার সরোবর প্রোজেক অমসুং ৱাতর গ্রিদশিংনা ইকং মায়োক্নরিবা গুজরাতকী মফমশিংদা ঈশিং ফংহনবদা মতেং পাংলে।

মহাক্না হায়খি গুজরাতকী য়ুমথোংশিংগী চাদা ৮০ তোতি ঈশিং ফংলে অমসুং অথুবা মতমদা গুজরাতকী য়ুম খুদিংমক তোতি ঈশিং ফংলগনি। কিষান সুর্য়োদয় য়োজনা অসি হৌদোকপগা লোয়ন্না ঈশিং মরিক অমনা মহৈ-মরোং হেন্না থাবা হায়বা লাইৱা অসি লৌমীশিং কাউবীরোইদবনি। নুংথিলগী মতমদা মৈ ফংহনবা অসিনা লৌমীশিং অপীকপা ইথৈ-লৌখোং শেমগৎনবগী খুদোংচাবা ফংলগনি অমসুং কিষান সুর্য়োদয় য়োজননা রাজ্য অসিদা অপীকপা ইথৈ-লৌখোং শেমগৎপদা মতেং পাংলগনি।

মহাক্না হায়খি ঙসি হাংদোক্লিবা য়ু.এন মেহতা ইন্সতিতুৎ ওফ কার্দিওলোজি এন্দ রিছর্স সেন্তর অসি লৈবাক অসিগী মালেম থাক্কী মচাক-মথুমশিং অমসুং অনৌবা অনা-লায়েংগী খুদোংচাবশিং লৈবা অকক্নবা হোস্পিতাল খরগী মনুংদা অমনি অমসুং ভারতকী খ্বাইদগী চাউবা থম্মোয়গী লায়না লায়েংফম হোস্পিতাল ওইরগনি। অনৌবা হোস্পিতালশিং, মেদিকেল কোলেজশিং লিংখৎপা অমসুং খুঙ্গংশিংদা অফবা অনা-লায়েংগী খুদোংচাবশিং ফংহনবগী লমদা গুজরাতনা শিংথানিংঙাই ওইবা থবক পায়খৎতুনা নেতৱার্ক অমা শেমগৎলে। অয়ুস্মান ভারত স্কিমগী মখাদা গুজরাতকী মীওই লাখ ২১ রোম লেম্না লায়েংবগী খুদোংচাবা ফংলে। গুজরাত্তা হাংদোক্লিবা জন ঔসাদি কেন্দ্র ৫২৫না অহোংবা মমলদা হিদাক-লাংথকশিং ফংহল্লে অমসুং কেন্দ্রশিং অসি হাংদোকপদগী গুজরাতকী মীয়ামগী লুপা করোর ১০০ রোম কনবা ঙম্লে। 

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি গিরনার চীংশাং অসি ইমা অম্বেগী লৈফমনি। মসিদা গোরাখনাথ চিংদোল, গুরু দাত্তেত্রেয়া চিংদোল অমসুং জেন লাইশঙ অমা লৈরি। মালেম থাক্কী রোপৱে হাংদোকপা অসিনা ভক্তা কয়া অমসুং লমকোয়বা মীওই কয়া মফম অসিদা লাক্লগনি। মসি বানসকন্থা, বাভাগাধ অমসুং সাতপুরাগী মতুংদা শেমগৎপা গুজরাতকী মরিশুবা রোপৱেনি। রোপৱে অসিনা হৌজিক মীয়ামদা থবক ফংবগী অমসুং শেন-থুমগী খুদোংচাবশিং পীরগনি। মতম কুইনা অৱাবা কয়া খাংদুনা লৈরক্লবা মীয়াম পায়খৎলিবা থবকশিং অসিনা অৱাবশিং কোকহল্লগনি।

লমকোয়ফমশিং শেমগৎনবা পায়খৎলিবা থবকশিংগী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি সিবরাজপুর বিচ ব্লু ফ্লেগ সর্তিফিকেৎ ফংলে অমসুং স্তেচু ওফ য়ুনিতিনা মফম অদুগী মীয়ামদা থবক ফংনবগী খুদোংচাবা কয়া পীরে। মতম অমদা কনা অমতা লাক্লমদবা অহমেদবাদকী কনকারিয়া পাৎ নৌনা শেমগৎলবা মতুংদা চহি অমা মীওই লাখ ৭৫ রোম পাৎ অদু য়েংবা লাকখি অমসুং মীওই লিশিং কয়াগী শেন্দাল লম্বী অমা পীরে। তুরিজম অসি শেন খজিক্তং থাদরগা থবক য়াম্না পীনবা খুদোংচাবা কয়া ফংবা সেক্তর অমনি। গুজরাতকী তোঙান-তোঙানবা লমকোয়ফমশিং অসিগী এম্বেসেদরশিং ওইনবা অমসুং মসি চাউখৎনবা মতেং পাংনবা গুজরাতকী মীয়াম অমসুং মালেম শীনবা থুংনা লৈরিবা গুজরাতমচাশিংদা মহাক্না তকশিনখি।

নুঙগীৱারোল:

কিষান সুর্য়োদয় য়োজনা

নুংথিলগী মতমদা ইথৈগী মৈ পীনবা গুজরাত সরকারগী মখাদা চীফ মিনিস্তর বিজয় রুপানিনা হন্দক কিষান সুর্য়োদয় য়োজনা লাউথোকখ্রে। য়োজনা অসিগী মখাদা লৌমীশিংনা অয়ুক পুং ৫দগী নুমিদাংগী পুং ৯ ফাওবা মৈ ফংগনি। য়োজনা অসিগী মখাদা ২০৩৪ ফাওবদা মৈ ফংহন্নবা মচাক-মথুমশিং শেমগৎনবা রাজ্য সরকারনা লুপা করোর ৩৫০০ কাইথোক্লে। ২২০ কেভি সবস্তেসনশিং শেমগৎপগী মথক্তা, প্রোজেক অসিগী মখাদা সর্কুইত কিলোমিতর(সি কে এম) ৩৪৯০গী ’৬৬-কিলোৱার্ত’ ত্রান্সমিসন লাইন ২৩৪ তিংলগনি। 

২০২০-২১গী ওইনা য়োজনা অসিগী মখাদা দাহোদ, পাতান, মহিসাগর, পঞ্চমহল,ছোতা উদয়পুর, খেরা, তাপী, ভালসাদ, অনন্দ অমসুং গির-সোমনাথ কোনশিনগনি। লেমহৌরবা অতৈ জিলাশিং তাঙ্কক নাইনা ২০২২-২৩ ফাওবগী মনুংদা কোনশিনগনি।

য়ু.এন মেহতা ইন্সতিতুৎ ওফ কার্দিওলোজি এন্দ রিছর্স সেন্তরতা লৈবা পেদিয়াত্রিক হার্ত হোস্পিতাল

য়ু.এন মেহতা ইন্সতিতুৎ ওফ কার্দিওলোজি এন্দ রিছর্স সেন্তরতা লৈবা পেদিয়াত্রিক হার্ত হোস্পিতাল অমসুং অহমেদবাত্তা অহমেদবাত সিবিল হোস্পিতালদা তেলি-কার্দিওলোজিগী মোবাইল এপ্লিকেসন অমসু প্রধান মন্ত্রীনা শঙ্গাখ্রে।

য়ু.এন মেহতা ইন্সতিতুৎ ওফ কার্দিওলোজি এন্দ রিছর্স সেন্তর অসি লৈবাক অসিগী মালেম থাক্কী মচাক-মথুমশিং অমসুং অনৌবা অনা-লায়েংগী খুদোংচাবশিং লৈবা অকক্নবা হোস্পিতাল খরগী মনুংদা অমনি অমসুং ভারতকী খ্বাইদগী চাউবা থম্মোয়গী লায়নাশিং লায়েংবা হোস্পিতাল ওইরগনি।

লুপা করোর ৪৭০ চঙনা ইন্সতিতুৎ অসি পাকথোক-চাউথোকপগী থবক চৎথরি। থবক অসি লোইশিল্লবা মতুংদা ফম্মুং মশিং ৪৫০দগী ১২৫১দা হেনগৎলগনি। ইন্সতিতুৎ অসি লৈবাক অসিদা খ্বাইদগী চাউবা শিঙ্গল সুপর স্পিসিএলিতি কার্দিয়াক ইন্সতিতুৎ অমা অমসুং মালেমদা খ্বাইদগী চাউবা শিঙ্গল সুপর স্পিসিএলিতি কার্দিয়াক হোস্পিতাল অমা ওইরগনি।

বিল্দিং অসিদা য়ুহা হাবা ঙাকথোক্নবা য়ুমশারোল, মৈ চাকপা কন্নবা হায়দ্রেন্ত সিস্তেম অমসুং ফাইয়র মিস্ত সিস্তেম য়াওরি। রিছর্স সেন্তর অসিদা ভেন্তিলেতরশিং, আই.এ.বি.পি, হেমোদাইলাইসিস, ই.সি.এম.ও অসিনচিংবা য়াওরবা ভারতকী অহানবা এম্বুলেন্স গারিশিংদা ওপরেসন থিয়েতর য়াওরবা এদভান্স কার্দিয়াক আই.সি.য়ু লৈরগনি। ইন্সতিতুৎ অসিদা ওপরেসন সেন্তর ১৪ অমসুং  কার্দিয়াক কেথেতেরাইজেসন লেব ৭ লৈগনি।

গিরনার রোপৱে

২০২০গী ওক্তোবর ২৪দা গিরনারদা রোপৱে শঙ্গাদুনা মালেমগী তুরিজমগী মেপতা গুজরাত অমুক হন্না মশক খঙলগনি। অহানবদা, কেবিন অমদা মীওই ৮ চনবা কেবিন ২৫-৩০ লৈগনি। রোপৱে অসিনা মিনিত ৭.৫কী মনুংদা কিলোমিতর ২.৩ চেনগনি। মসিগী মথক্তা, রোপৱে অসিনা গিরনার চিংশাংগী মহৌশাগী ফজবা শক্তমশিং য়েংনবা খুদোংচাবসু পীগনি।

 

Click here to read full text speech

Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
India eliminates extreme poverty

Media Coverage

India eliminates extreme poverty
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 3 মার্চ , 2024
March 03, 2024

A celebration of Modi hai toh Mumkin hai – A journey towards Viksit Bharat