Share
 
Comments
নৌনা ইলেক্ত্রিক ফংহল্লবা সেক্সনশিং অমসুং নৌনা শেমগৎপা দেমু/মেমু সেদ মীয়ামদা কৎথোকখ্রে
“অৱাং-নোংপোক্কী অহানবা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস অসিনা তুরিজম চাউখৎহনগনি অমসুং চৎথোক-চৎশিন হেনগৎহনগনি”
“অনৌবা ভারত অমা শেমগৎনবা হৌখিবা চহি ৯দা মমাঙদা অমুক্তা ওইখিদ্রিবা থবকশিং পায়খৎলে”
“ঐখোয়গী সরকারনা লায়রবশিং য়াইফনবা পুক্নিং চঙলে”
“ইনফ্রাস্ত্রকচর অসি মীওই খুদিংমক্কীনি অমসুং মসিদা মীচং-মীখাই নাইদে, ইনফ্রাস্ত্রকচর শেমগৎপা অসি খুন্নাইগী অচুম্বা অমসুং অশেংবা সেকুলারিজম্নি”
“ইনফ্রাস্ত্রকচর চাউখৎলকপগী খ্বাইদগী কান্নবা ফংলিবশিংদি ভারতকী নোংপোক অমসুং অৱাং-নোংপোক রাজ্যশিংনি”
“ভারত রেলৱে অসি য়াম্না য়াংনা থম্মোয়শিং, খুন্নাইশিং অমসুং খুদোংচাবশিং মীয়ামগা শম্নহল্লিবা পাম্বৈ অমা ওইরে”

ঙসি প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ভিদিও কনফরেন্সকী খুৎথাংদা অসামগী অহানবা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লমথাখ্রে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসনা গুৱাহাতিগা নিউ জলপাইগুরিগা শম্নগনি অমসুং খোঙচৎ অসি পুং ৫:৩০ চঙগনি। প্রধান মন্ত্রীনা নৌনা ইলেক্ত্রিক ফংহল্লবা রুত কিলোমিতর ১৮২ মীয়ামদা কৎথোকখি অমসুং অসামগী লুমদিংদা নৌবা শাবা দেমু/মেমু সেদ শঙ্গাখি।

থৌরম অদুদা তিনখিবা মীয়ামদা ৱা ঙাংবদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি চাউখৎ-থৌরাংগী থবক অহুম পুন্না থবক হৌদুনা অৱাং-নোংপোক্কী চৎথোক-চৎশিনগী ওইনা ঙসি অসি মরুওইবা নুমিৎ অমনি। অহানবদা,  ঙসি অৱাং-নোংপোক্কী অহানবা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লৈরে অমসুং মসি নোংচুপ বেঙ্গলগা শম্নবা অহুমশুবা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসনি। অনিশুবদা, অসাম অমসুং মেঘালয়দা কিলোমিতর ৪২৫ রোমগী রেলৱে ত্রেকশিং ইলেক্ত্রিক ফংহল্লে। অহুমশুবদা, অসামগী লুমদিংদা নৌবা শাবা দেমু/মেমু সেদ অমা শঙ্গারে। মসিগী মরুওইবা থৌরম অসিগীদমক অসাম, মেঘালয় অমসুং নোংচুপ বেঙ্গল য়াওনা অৱাং-নোংপোক শীনবা থুংবগী মীয়াম প্রধান মন্ত্রীনা থাগৎপা ফোঙদোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি গুৱাহাতি-জলপাইগুরি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ত্রেন্না চহিচা কয়া কুইরবা অসাম অমসুং নোংচুপ বেঙ্গল অনিগী মরী মপাঙ্গল কনখৎহল্লগনি। মসিনা চৎথোক-চৎশিন লাইহল্লগনি অমসুং মহৈরোয়শিংদা খুদোংচাবা য়াম্না পীরগনি অমসুং তুরিজম অমসুং ললোন-ইতিক্না থবক ফংবগী খুদোংচাবা পীবা হেনগৎহল্লগনি। বন্দে ভারতনা মা কমাখ্যা লাইশঙ, কাজিরঙ্গা, মনাস নেসনেল পার্ক অমসুং পোবিতোরা ৱাইল্দ লাইফ সেঙ্কচুরি য়ৌনবা খুদোংচাবা পীরগনি। মসিনা মেঘালয়গী শিল্লোং অমসুং চেরাপুঞ্জি অমসুং অরুনাচল প্রদেসকী তৱাং অমসুং পাসিঘাত্তা চৎথোক-চৎশিন অমসুং তুরিজম চাউখৎহল্লগনি।

চহি ৯ মপুং ফারক্লবা এন.দি.এ লৈঙাক্কী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি হায়রিবা চহিশিং অসিদা লৈবাক অসিনা মমাঙদা অমুক্তা থেংনখিদ্রিবা মাইপাকপা অমসুং চাউখৎ-থৌরাং কয়া উবা ফংলে। নিংতম্বা ফংলবা ভারতকী অনৌবা চিংলেম্লবা পর্লিয়ামেন্ত হাওস অমা লৈরে অমসুং মসিনা চহি লিশিং কয়া শুরবা ভারতকী গনতন্ত্রগা লৈবাক অসিগী তুংগী অফবা গনতন্ত্রগা শম্নহনগনি।২০১৪গী মমাঙদা লৈরম্বা সরকারশিং স্কামশিংগী রেকোর্দ থুগায়খি অমসুং মসিগী চৈথেং লায়রবশিংদা ফংখি অমসুং রাজ্যশিং চাউখৎপা থিন্থহৌখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ঐখোয়গী সরকারনা লায়রবশিং য়াইফনবা পুক্নিং চঙলে। মীয়ামগী য়াইফনবা য়ুমশিং অমসুং তোইলেতশিং শারে, তোতি ঈশিং ফংহল্লে, মৈ, গ্যাস পাইপলাইনশিং ফংহল্লে, এ.আই.আই.এম.এসশিং শেমগৎলে, লম্বীশিং, রেলৱেশিং, এয়রৱেশিং, ঈশিং লম্বীশিং, হিথাংফমশিং শেমগৎলে অমসুং মোবাইল কন্নেক্সন ফংহল্লে।হায়রিবা পান্দমশিং অসি ফংনবা সরকারনা অকনবা থৌনাগা লোয়ন্না থবক পায়খৎলে। ইনফ্রাস্ত্রকচরনা মীয়ামগী পুন্সি হিংবদা লাইহল্লে, থবক ফংনবা খুদোংচাবশিং পীরে অমসুং চাউখৎ-থৌরাংগী য়ুম্ফম অমা থোল্লে। ভারত্তা ইনফ্রাস্ত্রকচর য়াংনা চাউখৎপগী খোঙজেল অসি মালেম শীনবা থুংনা ৱারিনরে। মসিগী ইনফ্রাস্ত্রকচর অসিনা লায়রবশিং, তোল্লবশিং, দলিতশিং, অদিবাসিশিং অমসুং খু্ন্নাইগী অতোপ্পা তোল্লবা কাংলুপশিং শক্তি পীরে। ইনফ্রাস্ত্রকচর অসি মীওই খুদিংমক্কীনি অমসুং মসিদা মীচং-মীখাই নাইদে, ইনফ্রাস্ত্রকচর শেমগৎপা অসি খুন্নাইগী অচুম্বা অমসুং অশেংবা সেকুলারিজম্নি। 

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ইনফ্রাস্ত্রকচর চাউখৎলকপগী খ্বাইদগী কান্নবা ফংলিবশিংদি ভারতকী নোংপোক অমসুং অৱাং-নোংপোক রাজ্যশিংনি। মমাঙদা, অৱাং-নোংপোক্কী মীয়াম চহি কয়া তঙাইফদনা চঙদ্রবা য়াদ্রবা খুদোংচাবশিং ফাওবা ফংলমদে। চহি ৯গী মমাঙদা অৱাং-নোংপোক্কী মশিং য়াম্লবা খুঙ্গংশিং অমসুং ইমুংশিং মৈ, তেলিফোন নত্ত্রগা অফবা রেল রোদ এয়র কন্নেক্তিবিতি লৈরমদে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি লমদম অসিগী রেল লম্বী শেমগৎলিবা অসি সেবা তৌবগী ৱাখল্লোন অমগা লোয়ন্না থবক তৌবগী খুদম অমনি। অৱাং-নোংপোক্কী রেল কন্নেক্তিবিতি অসি সরকারগী য়াংনা থবক তৌবা, পাক-চাউবা অমসুং  চপ চাবা ফিরেপকী প্রমান অমনি। লোইলম লৈঙাক মতমদা ফাওবা লমদম অসিগী মহৌশাগী লনশিং লৌথোক্নবা অসাম, ত্রিপুরা অমসুং বেঙ্গল রেলৱেগা শম্নখি। অদুবু নিংতম্বা ফংলবা মতুং ফাওবদা, রেলৱেশিং পাকথোক-চাউথোকপদা লমদম অসি মীরাইখি অমসুং ইকোন কোনবদা ২০১৪গী মতুংদা হৌজিক পাল্লিবা সরকার অসিদা তাখি।

শ্রী মোদীনা হায়খি অৱাং-নোংপোক মীয়ামগী অনিংবশিং অমসুং খুদোংচাবশিংগী মতাংদা মহাক্না মরুওইনা লৌরে। মসিগী অহোংবা পাক-শন্না পুক্নিংদা ফাওনরে। ২০১৪গী মমাঙদা চাংচৎ অমা অৱাং-নোংপোক্কী রেলৱে বজেত লুপা করোর ২৫০০ ওইখি, চহি অসিগী শরুক মরি হেনগৎতুনা লুপা করোর লিশিং ১০ ওইরে। হৌজিক মনিপুর, মিজোরম, নাগালেন্দ, মেঘালয় অমসুং সিক্কিমগী কোনুংশিং লৈবাক্কী অতৈ মফমশিংগা শম্নরে। য়াম্না থুনা অৱাং-নোংপোক্কী কোনুং ওইরিবা সহরশিং ব্রোদ গেজ নেতৱার্ক অমগা শম্নরগনি। হায়রিবা প্রোজেকশিং অসিগীদমক লুপা করোর লাখ ১ চাদিং তৌগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি সরকারগী চাউখৎ-থৌরাংগী থবকশিংগী পাক-চাউবা অমসুং খোঙজেল মমাঙদা অমুক্তা ওইখিদ্রি। হান্নদগী শরুক অহুম হেন্না য়াংনা অৱাং-নোংপোক্তা অনৌবা রেল লাইনশিং শেমগৎলে অমসুং হান্নগী শরুক ৯ হেন্না য়াংনা রেল লাইনশিং দবল ওইহল্লে। হৌখিবা চহি ৯দা রেল লাইনশিং দবল ওইহন্নবা থবক হৌখিবনি অমসুং য়াম্না য়াংনা দব্লিংগী থবক চাদা ১০০ লোইশিন্নবা সরকারনা থবক পায়খৎলি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি চাউখৎপগী খোঙজেল য়াংখৎলকপদগী অৱাং-নোংপোক্কী মনুং-হুঞ্জিনবা মফম কয়া রেলৱেগা শম্নরে। চহি ১০০গী মতুংদা নাগালেন্দগী অনিশুবা রেলৱে স্তেসন লৈরে। বন্দে ভারত সেমি হায়-স্পিৎ ত্রেনশিং অমসুং তেজাস এক্সপ্রেস মতম অমদা তপ্না চেনবা নেরো গেজ লাইনশিং লৈরম্বা মফমদা চেল্লে। ভারত রেলৱেগী ভিস্ত দোম কোচশিং লমকোয়বশিংনা পাম্নবা অমা ওইরক্লে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ভারত রেলৱে অসি য়াম্না য়াংনা থম্মোয়শিং, খুন্নাইশিং অমসুং খুদোংচাবশিং মীয়ামগা শম্নহল্লিবা পাম্বৈ অমা ওইরে। গুৱাহাতি রেলৱে স্তেসন্দা অহানবা  ত্রান্সজেন্দর চা য়োনফম লৈরে। মসি খুন্নাইদগী অফবা লমচৎ-শাজৎ ফংগনি হায়না থাজবা থম্লিবা মীওইশিংগী পুন্সি ইকায়খুম্নবা উৎনবা থৌরাং অমনি। ‘ৱান স্তেসন, ৱান প্রদক’ স্কিমগী মখাদা অৱাং-নোংপোক্কী রেলৱে স্তেসনশিংদা মফম অদুগী খুৎহৈবশিংগী, কলাকারশিংগী পোৎথোকশিং য়োন্নবা দুকানশিং হাংদোক্লে। অৱাং-নোংপোক্কী স্তেসন চা কয়াদা ৱাই-ফাইগী খুদোংচাবশিং ফংহল্লে। মসিগী মীয়ামগী ইহুল খঙবা অমসুং খোঙজেল য়াংবা অসিনা অৱাং-নোংপোক চাউখৎপগী লম্বীদা মাংলোমদা চঙশিনগনি অমসুং চাউখৎলবা ভারত অমগী লম্বী শেমগনি।

নুঙগীৱারোল

অনৌবা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস অসিনা লমদম অসিগী মীয়ামদা য়াংনা অমসুং নুংঙাইনা চৎথোক-চৎশিন তৌবগী খুদোংচাবা পীরগনি। মসিনা লমদম অসিদা তুরিজম চাউখৎহনগনি।  গুৱাহাতিগা জলপাইগুরিগা শম্নবা ত্রেন অসিনা পুং ১গী মতম কনবা ঙম্লগনি। অতোপ্পা খ্বাইদগী য়াংবা ত্রেনশিংনা খোঙচৎ অসিদা পুং ৬:৩০গী মতম চঙবা অদু বন্দে ভারতনা পুং ৫:৩০দা থুংবা ঙম্লগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা নৌনা ইলেক্ত্রিক ফংহল্লবা রুত কিলোমিতর ১৮২ মীয়ামদা কৎথোকখি। মসিনা মৈখু চেন্দা ত্রেনশিং য়াম্না য়াংনা চেনবদা অমসুং ত্রেনশিংনা চেনবগী মতম হন্থহনবদা মতেং পাংলগনি। মসিনা মেঘালয়দা ত্রেনশিং ইলেক্ত্রিক ত্রেক্সন্দা চেন্নবা থোং হাংদোক্লে।

প্রধান মন্ত্রীনা অসামগী লুমদিংদা নৌবা শাবা দেমু/মেমু সেদ অমা শঙ্গাখি। মসিগী অনৌবা খুদোংচাবা অসিনা লমদম অসিদা মথৌ পাংথোক্লিবা দেমু রেকশিং শেমজিনবদা মতেং পাংলগনি। 

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
View: How PM Modi successfully turned Indian presidency into the people’s G20

Media Coverage

View: How PM Modi successfully turned Indian presidency into the people’s G20
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM thanks all Rajya Sabha MPs who voted for the Nari Shakti Vandan Adhiniyam
September 21, 2023
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi thanked all the Rajya Sabha MPs who voted for the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. He remarked that it is a defining moment in our nation's democratic journey and congratulated the 140 crore citizens of the country.

He underlined that is not merely a legislation but a tribute to the countless women who have made our nation, and it is a historic step in a commitment to ensuring their voices are heard even more effectively.

The Prime Minister posted on X:

“A defining moment in our nation's democratic journey! Congratulations to 140 crore Indians.

I thank all the Rajya Sabha MPs who voted for the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Such unanimous support is indeed gladdening.

With the passage of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam in Parliament, we usher in an era of stronger representation and empowerment for the women of India. This is not merely a legislation; it is a tribute to the countless women who have made our nation. India has been enriched by their resilience and contributions.

As we celebrate today, we are reminded of the strength, courage, and indomitable spirit of all the women of our nation. This historic step is a commitment to ensuring their voices are heard even more effectively.”