Share
 
Comments
“ইন্দস্ত্রিএল ত্রেনিং ইন্সতিত্যুতকী মহৈরোয় লাখ ৯ হেনবগী স্কিল কনভোকেসনগী থৌরমদা ঙসি পুৱারী অমা শেমখ্রে”
“বিশ্বকর্মা জয়েন্তী অসি থবক কন্না শুবা মীপুম খুদিংমকপু ইকাই খুম্নবনি, তশেংবদি মসি শিন্মীশিংগী নুমিৎনি”
“ভারত্তা ঐখোয়না শিন্মীগী স্কিলশিংদা ঈশ্বরগী শক্তম মতম চুপ্পদা উবা ফংই, মখোয়বু বিশ্বকর্মাগী শকলোন্দা উবা ফংই”
“ভারতকী চহিচা ওইহন্নবগীদমক ভারতকী নহারোলশিংবু এজুকেসন লোয়ননা স্কিলদা চপ মান্ননা মীথোই-মীহেন ওইহনবা য়াম্না মরু ওই”
“আই.তি.আই.শিংদগী তেক্নিকেল ত্রেনিং তৌরকপা নহারোলশিংগীদমক আর্মীদা চংনবা অখন্নবা প্রোবিজন অমা থম্লি”
“মসিদা আই.তি.আই.শিংগী থৌদাং অসি য়াম্না মরু ওই, ঐখোয়গী নহারোলশিংনা মসিগী খুদোংচাবশিং অসি য়ারিবা মখৈ লৌহৌগদবনি”
“ভারতনা স্কিল অমসুং দাইভর্সিতীদা ক্বালিতী য়াওরক্লি”
“নহারোল অমদা এজুকেসন লোয়ননা স্কিলগী শক্তি লৈরবা মতমদা মহাক্কী মশানা মশাদা থাজবা থম্বা অদু মশা মথন্তা হেনগৎচরকই”
“মালেমগী হোংলক্লিবা ফীভমশিং অসিদা মালেমনা ভারত্তা থম্লিবা থাজবা অসি লেপ্পা লৈতনা হেনগৎলক্লি”
“স্কিলশিংগী মতাংদা লাকপা মতমদা নখোয়গী মন্ত্র অসি ‘স্কিলিং’, ‘রিস্কিলিং’ অমস

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি ভিদিও মেসেসকী থোংদা ইহান হানবা কৌশাল দিক্ষান্ত সমারোহদা ইন্দস্ত্রিএল ত্রেনিং ইন্সতিত্যুতকী মহৈরোয়শিংদা ৱা ঙাংখ্রে। থৌরম অদুদা মহৈরোয় লাখ ৪০রোমনা শরুক য়াখি।

মীতিন অদুদা ৱা ঙাংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি ভারতনা ২১শুবা চহিচা অসিদা মাংদা চংশিল্লি, ঙসি ইন্দস্ত্রিএল ত্রেনিং ইন্সতিত্যুতকী মহৈরোয় লাখ ৯ হেনবগী স্কিল কনভোকেসনগী থৌরমদা পুৱারী অমা শেমখ্রে অমরোমদা মহৈরোয় লাখ ৪০ হেনবনা ঐখোয়গা লোয়ননা ভর্চুএল ওইনা কন্নেক্ত তৌরি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মহৈরোয়শিংনা মখোয়গী স্কিলশিংগা লোয়ননা ভগৱান বিশ্বকর্মাগী মপোক নুমিৎ অসিদা ইনোভেসনগী লম্বীদা মখোয়গী অহানবা খোঙথাং থাংজিনবা হৌরি। মহাক্না হায়, “নখোয়গী অহৌবদা নুংঙাইখিবা অদুগুম্না হয়েংগী মাইকৈদা চংশিল্লিবা নখোয়গী খোঙচৎ অসিনা হেন্না ক্রিএতিব ওইগনি হায়না ঐহাক্না থাজবগা লোয়ননা ফোঙদোকপা ঙমগনি”।

বিশ্বকর্মা জয়েন্তীগী মতাংদা শন্দোক্না হায়রদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি মসি স্কিলবু ইকাই খুম্নবা অমসুং লাইতিনগী ওইবা কুহ্মৈ অমনি। ঈশ্বরগী মীতম অমা শেম্লিবা খুৎহৈবা অমগী মতাংদা চাংদম্নরদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়, বিশ্বকর্মা জয়েন্তীগী শেংলবা থৌরম অসিদা মহৈরোয়শিংগী স্কিলশিং অসিবু ইকাই খুম্নবীবা অমসুং শকখঙবীবা অসি ঐখোয় পুম্নমক্কী ওইনা য়াম্না চাউথোকচনীংঙাই ওইবা ৱাফম অমনি। “বিশ্বকর্মা জয়েন্তী অসি থবক কন্না শুবা মীপুম খুদিংমকপু ইকাই খুম্নবনি, তশেংবদি মসি শিন্মীশিংগী নুমিৎনি”, প্রধান মন্ত্রীনা মখা তারদুনা হায়খি, “ভারত্তা ঐখোয়না শিন্মীশিংগী স্কিলদা ঈশ্বরগী শক্তম মতম চুপ্পদা ঐখোয়না উবা ফংই, মখোয়বু বিশ্বকর্মাগী শকলোন্দা উবা ফংই”। শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি মখোয়দা লৈরিবা স্কিল অসিদা ঈশ্বরগী ওইবা গুন শরুক খরা য়াওরি। মহাক্না মখা তারদুনা হায়খি, “ঐহাক্না খঙই মদুদি থৌরম অসি ‘কৌশালনজলি’ গুম্না ভগৱান বিশ্বকর্মাদা থমোয় শেংনা ইকাই খুম্নবা উৎপনি”।

হৌখিবা চহি নিপান্দা সরকারগী মাইপাকখিবশিং অদুগী মতাংদা পল্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি ভারতনা ভগৱান বিশ্বকর্মাদগী ইথিল লৌদুনা অনৌবা স্কিমশিং হৌদোকখি অমসুং স্কিল দিবেলপমেন্তদা মীৎয়েং চংদুনা ‘শ্রমেব জয়তে’গী চৎনবী অমুক হন্না হিংগৎহন্নবা হোৎনরি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়, “ভারতকী চহিচা ওইহন্নবগীদমক ভারতকী নহারোলশিংবু এজুকেসন লোয়নন স্কিলদা চপ মান্ননা মীথোই-মীহেন ওইহনবা য়াম্না মরু ওই”। শ্রী মোদীনা মখা তারদুনা হায় সরকার অসিনা নহারোলগী স্কিল দিবেলপমেন্তদা অমসুং অনৌবা ইন্সতিত্যুসনশিং হাংদোকপদা মরু ওইবা মীৎয়েং চংলি”। প্রধান মন্ত্রীনা মখা তারদুনা হায়, “ঐখোয়গী লৈবাক্কী অহানবা আই.তি.আই. অসি ১৯৫০দা লিংখৎখি। মথংগী দিকেদ তরেৎ অসিদা আই.তি.আই. লিসিং ১০ লিংখৎখি। হৌখিবা চহি ৮দা ঐখোয়গী সরকারনা লৈবাক অসিদা অনৌবা আই.তি.আই. লিশিং ৫রোম লিংখৎখি। হৌখিবা চহি ৮ অসিদা আই.তি.আই.শিংদা অনৌবা সীত লাখ ৪ হেন্না হাপচিনখি”।

প্রধান মন্ত্রীনা হায় আই.তি.আই.শিংগী মথক্তা লৈবাক শিনবা থুংবদা নেস্নেল স্কিল ত্রেনিং ইন্সতিত্যুতশিং, ইন্দিয়ন ইন্সতিত্যুত ওফ স্কিলশিং অমসুং স্কিল দিবেলপমেন্ত সেন্তর লিশিং কয়া হাংদোকখিবগী মতাংদসু শন্দোক্না হায়খি। প্রধান মন্ত্রীনা মখা তারদুনা হায়খি মদুদি সরকার অসিনা স্কুলগী থাক্তা স্কিল দিবেলপমেন্ত প্রমোৎ তৌনবা স্কিল হব ৫০০০ হেন্না হাংদোক্লি। অনৌবা নেস্নেল এজুকেসন পোলিসী চৎনহল্লবা মতুংদা এক্সপরিয়েন্স-বেজ লর্নিংসু প্রমোৎ তৌরি অমসুং স্কুলশিংদা স্কিল কোর্সশিং হাংদোক্লি।

প্রধান মন্ত্রীনা নেস্নেল ওপন স্কুলগী খুত্থাংদা ক্লাস ১০ পাস তৌরগা আই.তি.আই.দা লাকপা মহৈরোয়শিংদা মখোয়গী ১২ লান্থোকপগী সর্তিফিকেৎ লায়না ফংহল্লি হায়না পাউদমবদা নুংঙাইবা ফোঙদোকখি। শ্রী মোদীনা মখা তারদুনা হায়, “মসিনা নখোয়না মখা তানা মহৈ তম্বদা হেন্না খুদোংচাহল্লগনি”। প্রধান মন্ত্রীনা মখা তারদুনা হায় মদুদি আই.তি.আই.শিংদগী তেক্নিকেল ত্রেনিং তৌরকপা নহারোলশিং আর্মীদা চংবদা অখন্নবা প্রোবিজন অমা থম্লি।

মরিশুবা ইন্দস্ত্রিএল রিভোল্যুসন ‘ইন্দস্ত্রী ৪.০’গী চহিচাগী মতাংদা ৱা ঙাংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি ভারতকী মাইপাকপদা ইন্দস্ত্রিএল ত্রেনিং ইন্সতিত্যুতশিংনা মসিদা অচৌবা থৌদাং অমা লৌরগনি। মহাক্না হায় মতমগা ইরোইননা থবক্কী মওং-মতৌদা অহোংবা লাক্লি মরম অসিনা সরকারনা ঐখোয়গী আই.তি.আই.শিংদা তম্লিবা মহৈরোয়শিং অখন্ননা য়েংশিন্দুনা মখোয়দা মোদর্ন কোর্স ফংহন্নবা খুদোংচাবসু পীরি। কোর্সশিংগী মতাংদা শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদু কোদিং, এ.আই. রোবোতিক্স, ৩দি প্রিন্তিং, দ্রোন তেক্নোলোজী অমসুং তেলিমেদিসিনগা মরী লৈনবা কোর্স কয়া আই.তি.আই.শিংদা হৌদোকখ্রে। প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি ভারতনা রিন্যুএবল ইনর্জী, সোলর পাৱর অমসুং ইলেক্ত্রিক ভেহিকলশিংগী লমদা মাংজিল থারি, অসিগুম্বা লমশিং অসিগা মরী লৈনবা কোর্সশিংসু ঐখোয়গী আই.তি.আই. কয়াদা হৌদোকখ্রে। মহাক্না মখা তারদুনা হায়, “নখোয়গুম্বা মহৈরোয়শিংগীদমক্তা থবক্কী খুদোংচাবশিং লায়না ফংলগনি”।

খুঙ্গং খুদিংমক্তা ওপ্তিকেল ফাইবর ফংহনবা অমসুং কম্মন সর্ভিস সেন্তর লাখ কয়া হাংদোক্নবগী নৌনা পাইখৎলিবা থৌরাংশিংগী মতাংদা প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি লৈবাক অসিদা তেক্নোলোজী হেনগৎলকপগা লোয়ননা থবক্কী খুদোংচাবশিং হেনগৎলক্লি। মহাক্না হায় আই.তি.আই.শিংদগী পাস তৌরকপা মহৈরোয়শিংগীদমক খুঙ্গংশিংদা খুদোংচাবা কয়া কয়া ফংহল্লি। খুঙ্গংদা লৈবা মোবাইল শেম্বগী থবক নত্ত্রআ লৌউ-শিংউদা অনৌবা তেক্নোলোজীগা মরী লৈনবা থবক, দ্রোনশিংগী মতেংগা লোয়ননা হার চাইবা নত্ত্রগা হীদাক-লাংথক্কী সপ্লাই তৌবা, অসিগুম্বা অনৌবা থবকশিং খুঙ্গংগী শেন্মীৎলোন্দা হাপচিল্লি, মসিদা আই.তি.আই.শিংগী থৌদাং অসি য়াম্না মরু ওই, ঐখোয়গী নহারোলশিংনা মসিগী খুদোংচাবশিং অসি য়ারিবা মখৈ লৌহৌগদবনি”। প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি সরকারনা ৱাখল্লোন্দা মসিগা মান্নবা মঙলান অমগা লোয়ননা আই.তি.আই.শিং অপগ্রেদ তৌনবা লেপ্পা লৈতনা হোৎন্দুনা লাকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা নৌহৌনা হায় স্কিল দিবেলপমেন্তগা লোয়ননা নহারোলশিংদা সোফ স্কিলশিং ফংহনবা চপ মান্ননা মরু ওই। খুদমশিং পীরদুনা শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি বিজিনেস প্লান অমা শেম্বা, বেঙ্কতগী লোন অমা লৌনবগী প্লানশিং, মথৌ তাবা ফোর্মশিং মেনশিনবা অমসুং অনৌবা কম্পনীগী রেজিস্তর তৌবা অসিগুম্বা অসি কোর্সকী শরুকশিংদা য়াওহল্লি। মহাক্না হায়, “সরকারগী খোঙথাংশিং অসিগী ফল ওইনা ঙসি ভারতনা স্কিল অমসুং দাইভর্সিতীদা ক্বালিতী য়াওরক্লি। হৌখিবা চহি খরা অসিদা ঐখোয়গী আই.তি.আই. পাস-আউতশিংনা ৱর্ল্দ স্কিল্স কম্পিতিসনশিংদা অচৌবা মনা কয়া ফংখি”।

প্রধান মন্ত্রীনা স্কিল দিবেলপমেন্তগী মতাংদা হায়, “নহারোল অমদা এজুকেসন লোয়ননা স্কিলগী শক্তি লৈরবা মতমদা মহাক্কী মশাদা মশানা থাজবা থম্বা অদু মশা মথন্তা হেনগৎচরকই। নহারোল অমনা স্কিলশিংগা লোয়ননা এম্পাৱর তৌদুনা থোরকপা মতমদা মহাক্না মহাক্কী থবক করম্নবা হৌগনি, ইশানা থবক পীজবগী ৱাখল্লোন করম্না সপ্পোর্ত তৌগনি হায়বগী আইদিয়া লাকচগনি”। প্রধান মন্ত্রীনা গরেন্তী য়াওদনা লোনশিং পীরিবা মুদ্রা য়োজনা, স্তার্তঅপ ইন্দিয়া অমসুং স্তেন্দঅপ ইন্দিয়াগুম্বা স্কিমশিংগী শক্তিগী মতাংদা ফোঙদোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, “মাংদা পান্দম অদু লৈরে, নখোয়না মাইকৈ অদুদা চংশিনগদবনি। ঙসি নখোয়না লৈবাক অসিগী খুৎ পাইদুনা চৎলি, হয়েংনা নখোয়না লৈবাক অসিবু মাংদা লমজিংগদবনি”। আজাদী কা অমৃত কালদা মীয়ামগী পুক্নিং চীংশিল্লদুনা শ্রী মোদীনা হায় ঐখোয়গী পুন্সিগী মথংগী চহি ২৫ অসি ভারতকী মথংগী চহি ২৫ মরু ওইবগুম্না চপ মান্ননা মরু ওই। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, “নখোয় পুম্নমক্না মেক ইন ইন্দিয়া অমসুং ভোকেল ফোর লোকেল কেম্পেনগী লুচিংবশিংনি। নখোয়না ভারতকী ইন্দস্ত্রীগী য়াংলেন শরূগুম্বনি মরম অসিনা চাউখৎপা আত্মনির্ভর ভারত অমগী ফিরেপ থুংহনবদা নখোয়না অচৌবা থৌদাং অমা লৌগদবনি”।

মালেমগী থাক্তা লৈরিবা খুদোংচাবশিং অসিগী মতাংদা পল্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদু মালেমগী অচৌবা লৈবাক কয়ানা মখোয়গী মঙলানশিং থুংহন্নবা অমসুং খোঙজেল অদু হন্থহন্দনবা স্কিল লৈবা ৱার্কফোর্স অমগী মথৌ তাই। শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি লৈবাক অসিদা লোয়ননা মীরৈবাক্তা খুদোংচাবা কয়ানা ঙাইদুনা লৈরি। “মালেমগী হোংলক্লিবা ফীভমশিং অসিদা মালেমনা ভারত্তা থম্লিবা থাজবা অসি লেপ্পা লৈতনা হেনগৎলক্লি। কোরোনাগী মতমদা ফাওবা ভারতনা মাগী স্কিল লৈবা ৱার্কফোর্স অমসুং মাগী নহারোলশিংনা অচৌবা শীংনবশিংগী ৱারোইশিনশিং করম্না পীবা ঙমখিবগে উৎখি”। প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি ভারতমচাশিংনা মখোয়গী স্কিল অমসুং তেলেন্তশিং, হেল্থ সর্ভিসশিং নত্ত্রগা হোতেল-হোস্পিতাল মেনেজমেন্ত, দিজিতেল সোল্যুসনশিং নত্ত্রগা দিজাস্তর মেনেজমেন্ত ওইরবসু লৈবাক খুদিংমক্তা ফিদা অমা কনবা ঙম্লি।

ৱারোল পীবা লোইশিনবদা প্রধান মন্ত্রীনা মখোয়গী তুংলমচৎশিং ওইগদৌরিবা স্কিলশিং অসি অদুমক অপগ্রেদ তৌবা মথৌ তাই হায়না নৌহৌনা ফোঙদোকখি। প্রধান মন্ত্রীনা মহৈরোয়শিংদা অনৌবা স্কিলশিং তমশিন্নবা অমসুং মখোয়গী লৌশিং শিয়র তৌনবা হায়রদুনা “স্কিলশিংগী মতাংদা লাকপা মতমদা নখোয়গী মন্ত্র অসি ‘স্কিলিং’, ‘রিস্কিলিং’ অমসুং ‘অপস্কিলিং’ হায়বা অসিনা ওইগদবনি!” হায়খি। “খোঙজেল অসিদা অদুমক নখোয়না মাংদা চংশিনগনি অমসুং নখোয়গী স্কিলগা লোয়ননা নখোয়না অনৌবা ভারতকী অফবা তুংলমচৎকী মাইকৈদা লমজিংগনি হায়না ঐহাক্না থাজৈ”।

 

 

 

 

 

 

 

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
A day in the Parliament and PMO

Media Coverage

A day in the Parliament and PMO
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Naval Pilots carries out landing of LCA(Navy) on INS Vikrant
February 08, 2023
Share
 
Comments
PM lauds the efforts towards Aatmanirbharta

The Prime Minister, Shri Narendra Modi expressed happiness as Naval Pilots carried out landing of LCA(Navy) on INS Vikrant.

In response to a tweet by Spokesperson Navy, the Prime Minister said;

“Excellent! The efforts towards Aatmanirbharta are on with full vigour.”