Share
 
Comments
“ঐখোয়গী রেস্পোন্স অসি অপুনবগী ওইগদবনি তোখাইনা কৈদৌনুংদা ওইরোইদবনি”
“ইনফ্রাস্ত্রকচর হায়বা অসি রিতর্নস খক্তগী নত্তে মসি কদাইফাওবা য়ৌশিনবগে অমসুং রেজিলিয়েন্সকী মতাংদসুনি”
“ইনফ্রাস্ত্রকচরনা কনামত্তা হুন্দোক্তুনা থনমলোইদবনি”
“রেজিলিয়েন্স হায়বসি খুদোংথিবা অমদগী অমা থোরকপা মতমগী মরক অসিদা শেমগৎলকই”
“মতম অসিগী ওইবা অনৌবা তেক্নোলোজীগা য়ৈলহৌঙৈদগী লৈরক্লবা ৱাখল-লৌশিং অদুগা পুনশিনবনা রেজিলিয়েন্সকীদমক্তা য়াম্না ফগনি”
“ফাইনান্সিয়েল রিসোর্সকী কমিৎমেন্ত অসিনা দিজাস্তর রেজিলিয়েন্সকী অনৌবা থৌরাংশিং মাইপাক্নবগী লম্বিনি”

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি ভীদিও মেসেজগী খুত্থাংদা ৫শুবা ইন্তর্নেস্নেল কনফরেন্স ওন দিজাস্তর রেজিলিয়েন্ত ইনফ্রাস্ত্রকচর (আই.সি.দি.আর.আই.) ২০২৩দা ৱা ঙাংখ্রে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি সি.দি.আর.আই. অসি মালেমগী ওইবা মিৎয়েং অমগা লোইননা হৌরকখিবনি, মরমদি অসুক য়াম্না নক্ননা লৈরিবা মালেম অসিদা, খঙহৌদনা থোরকপা অমাং-অতাশিং, খুদোংথিবশিংনা শোকহনগদৌরিবা অসি মফম অমা খক্তদা ওইরোই।  মরম অদুনা, “ঐখোয়গী রেস্পোন্স অসি অপুনবগী ওইগদবনি তোখাইনা কৈদৌনুংদা ওইরোইদবনি”, হায়না মহাক্না হায়খি। মহাক্না পনখি মদুদি চহি খরখক্কী মনুংদা, চাউখৎলবা অমসুং চাউখৎলক্লিবা লৈবাকশিংদগী লৈবাক ৪০, অচৌবা নত্রগা অপিকপা নত্রগা মালেমগী খা থংবদগী নত্রগা মালেমগী অৱাং থংবদগী লৈবাকশিংনা সি.দি.আর.আই.গী শরুক অমা ওইখ্রে। মহাক্না ফাওখি মদুদি মসিদা সরকারশিংদা নত্তনা, গ্লোবল ইনস্তিত্যুশনশিং, প্রাইভেত সেক্তরশিং অমসুং দোমেন এক্সপর্তশিংনা মসিদা শরুক য়াবা হায়বসি য়াম্না পুক্নিং থৌগৎনিংঙাইনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হন্দক্কী চহি অসিগী থীম ‘দেলিবরিং রেজিলিয়েন্ত এন্দ ইনক্লুসিব ইনফ্রাস্ত্রকচর’ অসিগা মরি লৈননা দিজাস্তর রেজিলিয়েন্ত ইনফ্রাস্ত্রকচরগীদমক্তা খন্ন-নৈনবগীদমক্তা অখন্নবা মরু ওইবা ৱাফম খরা থমখি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি “ইনফ্রাস্ত্রকচর হায়বা অসি রিতর্নস খক্তগী নত্তে মসি কদাইফাওবা য়ৌশিনবগে অমসুং রেজিলিয়েন্সকী মতাংদসুনি। ইনফ্রাস্ত্রকচরনা কনামত্তা হুন্দোক্তুনা থনমলোইদবনি অমসুং আৱাবা তারবা মতমদা ফাওবা মীয়ামগী মতেং পাংগদবনি।” প্রধান মন্ত্রীনা ময়াম পুম্নমক্কী ওইবা মওংদা ইনফ্রাস্ত্রকচর অমগী তঙাইফদবা অদুগী মতাংদা য়াম্না মরু ওইনা পনখি মরমদি সোসিয়েল অমসুং দিজিতেল ইনফ্রাস্ত্রকচর অসিসু ত্রান্সপোর্ত ইনফ্রাস্ত্রকচরগুম্না অদুমক মরু ওই।

য়াম্না য়াংনা অৱা মতেং পাংবগা লোইননা, প্রধান মন্ত্রীনা হান্নগুম্না মহৌশাগী ওইবা ফিভমদা অমুক হন্না য়াম্না য়াংনা হঞ্জিন হনবগী মতাংদা মিৎয়েং থম্বগী তঙাইফদবা অদুগী মতাংদসু মরু ওইনা পনখি। “রেজিলিয়েন্স হায়বসি খুদোংথিবা অমদগী অমা থোরকপা মতমগী মরক অসিদা শেমগৎলকই। মমাংদা থোকখিবা অমাং-অতা থোকহনবা খুদোংথিবা থৌদোকশিংবু নৈনবা অমসুং মখোয়দগী পরা তমশিনবা হায়বসিনা লম্বিনি”, হায়না মহাক্না মখা তাখি।

শ্রী মোদীনা অমাং-অতা থোকহনবা খুদোংথিবা থৌদোকশিং মায়োক্নবা ঙমগদবা ইনফ্রাস্ত্রকচর শাবদা য়েলহৌঙৈদগী লৈরক্লবা লৌশিং য়াম্না হৈ-শিংনা শিজিন্নবগী মতাংদা মরু ওইনা পনখি। মতম অসিগী ওইবা অনৌবা তেক্নোলোজীগা য়ৈলহৌঙৈদগী লৈরক্লবা ৱাখল-লৌশিং অদুগা পুনশিনবনা রেজিলিয়েন্সকীদমক্তা য়াম্না ফগনি।  মখাতানা, করিগুম্বা, নিংথিজনা দোক্যুমেন্ত তৌরবদি, য়েলহৌঙৈদগী লৈরক্লবা ৱাখল-লৌশিং অদুনা মালেম অসিগী ওইনা খ্বাইদগী হেন্না ফবা চৎনরোল অমা ওইগনি, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি।

পএধান মন্ত্রীনা সি.দি.আর.আই.গী অনৌবা থৌরাং খরগী পনখি মদুদি মপুং ফারবা ফিরেপ অদুগী মতাংদসু পনখি। মহাক্না ইনফ্রাস্ত্রকচর ফোর রেজিলিয়েন্ত আইলেন্দ স্তেতস ইনিসিয়েতিব নত্রগা আই.আর.আই.এস. অসিনা ঈথৎকী লৈবাকশিংদা কান্নহল্লি হায়না পনখি। মহাক্না হৌখিবা চহিদা লাউথোকখিবা ইনফ্রাস্ত্রকচর রেজিলিয়েন্স এসেলরেতর ফন্দগী মতাংদা পনখি। মসিগী মিলিয়ন দোলর ৫০গী ফন্দ অসিনা চাউখৎলক্লিবা লৈবাকশিংগী মরক্তা য়াম্না চাউনা পুক্নিং চিংশিন্নরক্লি। “ফাইনান্সিয়েল রিসোর্সকী কমিৎমেন্ত অসিনা অনৌবা থৌরাংশিং মাইপাক্নবগী লম্বিনি”, হায়না প্রধান মন্ত্রীনা য়াম্না মরু ওইনা পনখি।

ভারতকী জি.২০ প্রেসিদেন্সীগী মতাংদা পল্লদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা ৱার্কিং গ্রুপশিং কয়া অমদা সি.দি.আর.আই.সু মনুং চনবগী মতাংদা খঙহনখি। ‘নখোয়না মফম অসিদা থিরিবা সোল্যুশনশিং অদু গ্লোবল পোলিসী-মেকিংগী খ্বাইদগী ৱাংবা থাক্তা মিৎয়েং চংগনি’, হায়না মহাক্না হায়খি।

হন্দক্তা থোকখিবা মহৌশাগী ওইবা অমাং-অতা থোকহনবা খুদোংথিবা থৌদোকশিং খুদম ওইনা তর্কী অমসুং সীরিয়াদা থোকখিবা য়ুহার হাবগী থৌদোকশিং অদুগী পাক চাউবগী চাং অমসুং কনবগী চাং অদুগী মতাংদা পল্লদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা সি.দি.আর.আই.গী থবক্কী মরুওইবা অমসুং মসিগী মরুওইবগী মতাংদা পল্লদুনা ৱারোইশিন তাখি।

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
Micron begins construction of $2.75 billion semiconductor plant in Gujarat

Media Coverage

Micron begins construction of $2.75 billion semiconductor plant in Gujarat
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM shares glimpses of his interaction with ground level G20 functionaries
September 23, 2023
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi interacted with G20 ground level functionaries at Bharat Madapam yesterday.

Many senior journalists posted the moments of the interaction on X.

The Prime Minister reposted following posts