Share
 
Comments
India-France strategic partnership may be just 20 years old but spiritual partnership between both countries exists since ages: PM
India and France have strong ties in defence, security, space and technology sectors: PM Modi
India welcomes French investments in the defence sector under the #MakeInIndia initiative: PM Modi

ঐহাক্না রাষ্ট্রপতি মেক্রোন অমসুং মহাক্কা লোইননা লাকপিরিবা মীহুৎ কাংবু ভারত্তা তরাম্না ওকচরিরাষ্ট্রপতিজীথা খরগী মমাং হৌখিবা চহিদা পেরিস্তা অদোম্না ঐহাকপু পুকচেল শেংনা তরাম্নাওকপীখি ঙসি ভারতকী লৈবাক লৈহাওদা অদোম্বু তরাম্না ওকচবগী তঞ্জা ফংজবা অসিদা ঐহাকহায়নীংঙাই লৈতনা নুঙাইবা ফাওই

রাষ্ট্রপতিজী,

মফম অসিদা অদোমগা ঐহাক্কা পুন্না লেপমিন্নরি ঐখোয় শক্তি লৈবা মনিং মখা তম্বা লৈবাকশিংগীলুচিংবা খক্তা নত্তনা চাওখৎলবা হেরিতেজকী তুংইনবশিংনি ঐখোয়গী স্ত্র্রাতেজিক পার্তনরশিপ অসিচহি ২০ খক্তং শুবদা ঙাইজরবশুঐখোয়গী লৈবাকশিং অমসুং ঐখোয়গী সিবিলাইজেসনগীস্প্রিচুয়েল পার্তনরশিপ অসি চহি চা কয়াদগী লৈরক্লে ১৮শুবা চহি চাদগী হৌরগা ঙসি ফাওবাপঞ্চতন্ত্রগী ৱারিশিংগী খুত্থাংদাবেদউপনিশদইপিকশিংশ্রী রামকৃষ্ণ অমসুং অর্বিন্দগুম্বা অফাওবামীওইশিংগী খুত্থাংদাফ্রান্সকী থিঙ্করশিংনা ভারতকী আত্মাদা মীৎয়েং থম্বীখি বোল্তেয়রভিক্তরহ্যুগোরোমা রোলারেনে দৌমাল আন্দ্রে মলরোগুম্বা মশিং থিঙমদ্রবা মীওইশিংনা ভারতকী ওইবামখোয়গী ৱাখল্লোনশিং অদু থম্বিরম্মী

রাষ্ট্রপতিজী,

ঙসি ঐখোয়না মফম অসিদা উন্নরিবা অসি লৈবাক অনিগী ওইবা লুচিংবশিং উন্নবা অদু খক্তা নত্তে, ৱাখল্লোন মান্নবা সিবিলাইজেসন অনি পুনবনি। লিবর্তী, ইক্বেলিতী, ফেতর্নিতীগী খোন্থাং অসি ফ্রান্স খক্তা নত্তনা ভারতকী সংবিধান্দশু য়াওরি। ঐখোয়গী লৈবাক অনিমক্কী সমাজ অসি অসিগুম্লবা ভেল্যু অসিদা য়ুমফম ওইরগা লেপ্লি। ভেল্যু অসিগীদমক ঐখোয়গী মথৌনা লৈরবা লান্মীশিংনা মালেমগী অনিশুবা লাঞ্জাও অনিমক্তা মথৱাই কত্থোকখি।

মরূপশিং,  

ঐখোয়গী লৈবাক অনিমক্কী ওতোনোমস অমসুং ইন্দিপেন্দেন্ত ফোরেন পোলিসীশিং অসি ঐখোয় ইশা ইশাগী য়াইফনবা খক্তা নত্তনা, ঐখোয় ইশাগী প্রজাশিংগী য়াইফনবা খক্তা নত্তনা মালেম পুম্বগী মীওইবা জাতীগী ভেল্যুবু কন্নবা পান্দম থম্লি। ঙসি মালেম অসিনা থেংনরিবা খুদোং চাদবশিং মায়োক্ননবা লেংমান্নদুনা থোরক্লিবা লৈবাক অনি অদু ভারত অমসুং ফ্রান্সনি। রাষ্ট্রপতিজী, অদোমগী লীচিং মখাদা থৌদাং অসি হেন্না লাইথোকহল্লে। ইং ২০১৫দা রাষ্ট্রপতিগা লোইননা পেরিসতা ইন্তরনেস্নেল সোলর এলাইন্স হৌদোকখি। হয়েং ইন্তরনেস্নেল সোলর এলাইন্স ফাউন্দিং কনফরেন্সকী য়াইফরবা থৌরম অসি ফ্রান্সকী রাষ্ট্রপতিগা লোইননা হৌদোক্কদবা অসিদা ঐহাক নুঙাইবা ফাওই।

মরূপশিং,

দিফেন্স, সেক্যুরিতী, স্পেস অমসুং অৱাংবা থাক্কী তেক্নোলোজীদা ভারত অমসুং ফ্রান্সকী বাইলেতরেল কোওপরেসনগী শাংলবা পুৱারি লৈরি। ঙসি ঐখোয়না লৌখিবা ৱারেপশিং অদুগী মতুং ইন্না ঐহাক্না অখন্নবা হিরম অহুমদা ঐহাক্কী ওইবা ৱাফম থমজগে। অহানবদা দিফেন্সগী লমদা ঐখোয়গী অচেৎপা মরি লৈরি, অমসুং খ্বাইদগী থাজবা দিফেন্স পার্তনরশিংদা ফান্সশু অমা ওইরি। দিফেন্স সেক্তরদা ফ্রান্সনা লৌখিবা মেক ইন ইন্দিয়াগী ৱারেপ অদু থাগৎনিঙাইনি। অনিশুবদা, তুংদা মালেম অসিদা হরাও তয়াম্বা, খুমাং চাওশিনবা অমসুং প্রোসপেরিতীগীদমক ভারত মহাসাগরগী রিজন অসি য়াম্না মরু ওইরক্কনি হায়না ঐখোয় অনিমক্না লৌই। 

এনভাইরনমেন্ত ওইগেরা, নত্রগা সমুদ্রগী ঙাক শেনবু ওইগেরা, নত্রগা ফ্রীদম ওফ নেভিগেসন এন্দ ওভর ফ্লাইত ওইগেরা হিরমশিং অসিদা ঐখোয়না ঐখোয়গী কোওপরেসন হেঙ্গৎহন্নবা খোংথাং লৌখৎলি। মরম অদুনা ঙসি ঐখোয়না ইন্দিয়ান ওসিন রিজন্দা ঐখোয়গী কোওপরেসনগীদমক জোইন্ত স্ত্রাতেজিক ভিজন অমা পায়খৎলি। অমসুং অহুমশুবদা, ঐখোয়গী বাইলেতরেল কোওপরেসনগী মশক মঙাল থোকপা তুংগীদমক খ্বাইদগী মরুওইবা দাইমেন্সন অদু পিপল-তু-পিপল কোওপরেসন্নি হায়না ঐখোয়না খল্লি, অখন্ননা ঐখোয়গী নহাশিংগী মরক্তা। ঐখোয়গী নহাশিংনা অমনা অমগী লৈবাকশিংগী মরমদা খঙজিনবা, অমনা অমগী লৈবাকপু য়েংশিনবা, খঙজিনবা, মফমদুদা লৈরুবা, মফমদুদা থবক তৌরুবা অদু ঐখোয়গী অপাম্বনি, মদুনা মরম ওইরগা ঐখোয়গী কোওপরেসনগীদমক রাষ্ট্রদুত কয়া অমা থৌরাং তৌরগনি। মরম অদুনা ঙসি ঐখোয়না মরু ওইবা য়ান্নবশিং পুরক্লে, য়ান্নখিবা অদুগী মরক্তা অমনা এজুকেসন ক্বালিফিকেসনশিংবু শকখঙবগীনি অমসুং অতোপ্পা অমনা ঐখোয়গী মাইগ্রেসন অমসুং মোবিলিতী পার্তনরশিপকীনি।

মরূপশিং,

ঐখোয়গী কোওপরেসনগী দাইমেন্সন কয়া অমা লৈরি। মদু পুম্নমক পন্দুনা লৈরগদি নুমীৎ তাখ্রগনি। রেলৱে, অর্বান দিব্লপমেন্ত, এনভাইরনমেন্ত, দিফেন্স, স্পেস, ঐখোয়না পুন্না থবক তৌমিন্নদ্রিবা হিরম অমত্তা লৈত্রে। আফ্রিকাগী লৈবাকশিংগা লোইননা ভারত অমসুং ফ্রান্সকী অচেৎপা মরি থম্নরি। হয়েং হৌদোক্কদৌরিবা ইন্তরনেস্নেল সোলর এলাইন্সকী ফাউন্দিং কনফরেন্স অসি রাষ্ট্রপতি মেক্রোন অমসুং ঐহাক্না পুন্না লুচিংদুনা পাংথোক্কনি। ঐখোয়গা লোয়ননা অতোপ্পা লৈবাক কয়াদগী লৈবাক্কী লুচিংবশিং, সরকারগী লুচিংবশিং অমসুং মন্ত্রী কয়াশু শরুক য়াগনি। ঐহাক্না অমুক হন্না রাষ্ট্রপতি মেক্রোন অমসুং মহাক্কী মীহুৎ কাংবুবু ভারত্তা থমোয় শেংনা তরাম্না ওকচরি।

হন্না-হন্না থাগৎচরি।

য় বু রেমর্সি

 

দোনেসন
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Forex kitty continues to swells, scales past $451-billion mark

Media Coverage

Forex kitty continues to swells, scales past $451-billion mark
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister inteacts with scientists at IISER, Pune
December 07, 2019
Share
 
Comments

Prime Minister, Shri Narendra Modi today interacted with scientists from Indian Institute of Science  Education and Research (IISER) in Pune, Maharashtra . 

IISER scientists made presentations to the Prime Minister on varied topics ranging from  New Materials and devices for Clean Energy application to Agricultural Biotechnology to Natural Resource mapping. The presentations also showcased cutting edge technologies in the field of Molecular Biology, Antimicrobial resistance, Climate studies and Mathematical Finance research.

Prime Minister appreciated the scientists for their informative presentations. He urged them to develop low cost technologies that would cater to India's specific requirements and help in fast-tracking India's growth. 

Earlier, Prime Minister visited the IISER, Pune campus and interacted with the students and researchers. He also visited the state of the art super computer PARAM BRAHMA, deployed by C-DAC in IISER, which has a peak computing power of 797 Teraflops.

The Indian Institute of Science Education and Research (IISERs) are a group of premier science education and research institutes in India. 

Prime Minister is on a two day visit to attend the DGP's Conference in Pune.