Share
 
Comments
India-France strategic partnership may be just 20 years old but spiritual partnership between both countries exists since ages: PM
India and France have strong ties in defence, security, space and technology sectors: PM Modi
India welcomes French investments in the defence sector under the #MakeInIndia initiative: PM Modi

ঐহাক্না রাষ্ট্রপতি মেক্রোন অমসুং মহাক্কা লোইননা লাকপিরিবা মীহুৎ কাংবু ভারত্তা তরাম্না ওকচরিরাষ্ট্রপতিজীথা খরগী মমাং হৌখিবা চহিদা পেরিস্তা অদোম্না ঐহাকপু পুকচেল শেংনা তরাম্নাওকপীখি ঙসি ভারতকী লৈবাক লৈহাওদা অদোম্বু তরাম্না ওকচবগী তঞ্জা ফংজবা অসিদা ঐহাকহায়নীংঙাই লৈতনা নুঙাইবা ফাওই

রাষ্ট্রপতিজী,

মফম অসিদা অদোমগা ঐহাক্কা পুন্না লেপমিন্নরি ঐখোয় শক্তি লৈবা মনিং মখা তম্বা লৈবাকশিংগীলুচিংবা খক্তা নত্তনা চাওখৎলবা হেরিতেজকী তুংইনবশিংনি ঐখোয়গী স্ত্র্রাতেজিক পার্তনরশিপ অসিচহি ২০ খক্তং শুবদা ঙাইজরবশুঐখোয়গী লৈবাকশিং অমসুং ঐখোয়গী সিবিলাইজেসনগীস্প্রিচুয়েল পার্তনরশিপ অসি চহি চা কয়াদগী লৈরক্লে ১৮শুবা চহি চাদগী হৌরগা ঙসি ফাওবাপঞ্চতন্ত্রগী ৱারিশিংগী খুত্থাংদাবেদউপনিশদইপিকশিংশ্রী রামকৃষ্ণ অমসুং অর্বিন্দগুম্বা অফাওবামীওইশিংগী খুত্থাংদাফ্রান্সকী থিঙ্করশিংনা ভারতকী আত্মাদা মীৎয়েং থম্বীখি বোল্তেয়রভিক্তরহ্যুগোরোমা রোলারেনে দৌমাল আন্দ্রে মলরোগুম্বা মশিং থিঙমদ্রবা মীওইশিংনা ভারতকী ওইবামখোয়গী ৱাখল্লোনশিং অদু থম্বিরম্মী

রাষ্ট্রপতিজী,

ঙসি ঐখোয়না মফম অসিদা উন্নরিবা অসি লৈবাক অনিগী ওইবা লুচিংবশিং উন্নবা অদু খক্তা নত্তে, ৱাখল্লোন মান্নবা সিবিলাইজেসন অনি পুনবনি। লিবর্তী, ইক্বেলিতী, ফেতর্নিতীগী খোন্থাং অসি ফ্রান্স খক্তা নত্তনা ভারতকী সংবিধান্দশু য়াওরি। ঐখোয়গী লৈবাক অনিমক্কী সমাজ অসি অসিগুম্লবা ভেল্যু অসিদা য়ুমফম ওইরগা লেপ্লি। ভেল্যু অসিগীদমক ঐখোয়গী মথৌনা লৈরবা লান্মীশিংনা মালেমগী অনিশুবা লাঞ্জাও অনিমক্তা মথৱাই কত্থোকখি।

মরূপশিং,  

ঐখোয়গী লৈবাক অনিমক্কী ওতোনোমস অমসুং ইন্দিপেন্দেন্ত ফোরেন পোলিসীশিং অসি ঐখোয় ইশা ইশাগী য়াইফনবা খক্তা নত্তনা, ঐখোয় ইশাগী প্রজাশিংগী য়াইফনবা খক্তা নত্তনা মালেম পুম্বগী মীওইবা জাতীগী ভেল্যুবু কন্নবা পান্দম থম্লি। ঙসি মালেম অসিনা থেংনরিবা খুদোং চাদবশিং মায়োক্ননবা লেংমান্নদুনা থোরক্লিবা লৈবাক অনি অদু ভারত অমসুং ফ্রান্সনি। রাষ্ট্রপতিজী, অদোমগী লীচিং মখাদা থৌদাং অসি হেন্না লাইথোকহল্লে। ইং ২০১৫দা রাষ্ট্রপতিগা লোইননা পেরিসতা ইন্তরনেস্নেল সোলর এলাইন্স হৌদোকখি। হয়েং ইন্তরনেস্নেল সোলর এলাইন্স ফাউন্দিং কনফরেন্সকী য়াইফরবা থৌরম অসি ফ্রান্সকী রাষ্ট্রপতিগা লোইননা হৌদোক্কদবা অসিদা ঐহাক নুঙাইবা ফাওই।

মরূপশিং,

দিফেন্স, সেক্যুরিতী, স্পেস অমসুং অৱাংবা থাক্কী তেক্নোলোজীদা ভারত অমসুং ফ্রান্সকী বাইলেতরেল কোওপরেসনগী শাংলবা পুৱারি লৈরি। ঙসি ঐখোয়না লৌখিবা ৱারেপশিং অদুগী মতুং ইন্না ঐহাক্না অখন্নবা হিরম অহুমদা ঐহাক্কী ওইবা ৱাফম থমজগে। অহানবদা দিফেন্সগী লমদা ঐখোয়গী অচেৎপা মরি লৈরি, অমসুং খ্বাইদগী থাজবা দিফেন্স পার্তনরশিংদা ফান্সশু অমা ওইরি। দিফেন্স সেক্তরদা ফ্রান্সনা লৌখিবা মেক ইন ইন্দিয়াগী ৱারেপ অদু থাগৎনিঙাইনি। অনিশুবদা, তুংদা মালেম অসিদা হরাও তয়াম্বা, খুমাং চাওশিনবা অমসুং প্রোসপেরিতীগীদমক ভারত মহাসাগরগী রিজন অসি য়াম্না মরু ওইরক্কনি হায়না ঐখোয় অনিমক্না লৌই। 

এনভাইরনমেন্ত ওইগেরা, নত্রগা সমুদ্রগী ঙাক শেনবু ওইগেরা, নত্রগা ফ্রীদম ওফ নেভিগেসন এন্দ ওভর ফ্লাইত ওইগেরা হিরমশিং অসিদা ঐখোয়না ঐখোয়গী কোওপরেসন হেঙ্গৎহন্নবা খোংথাং লৌখৎলি। মরম অদুনা ঙসি ঐখোয়না ইন্দিয়ান ওসিন রিজন্দা ঐখোয়গী কোওপরেসনগীদমক জোইন্ত স্ত্রাতেজিক ভিজন অমা পায়খৎলি। অমসুং অহুমশুবদা, ঐখোয়গী বাইলেতরেল কোওপরেসনগী মশক মঙাল থোকপা তুংগীদমক খ্বাইদগী মরুওইবা দাইমেন্সন অদু পিপল-তু-পিপল কোওপরেসন্নি হায়না ঐখোয়না খল্লি, অখন্ননা ঐখোয়গী নহাশিংগী মরক্তা। ঐখোয়গী নহাশিংনা অমনা অমগী লৈবাকশিংগী মরমদা খঙজিনবা, অমনা অমগী লৈবাকপু য়েংশিনবা, খঙজিনবা, মফমদুদা লৈরুবা, মফমদুদা থবক তৌরুবা অদু ঐখোয়গী অপাম্বনি, মদুনা মরম ওইরগা ঐখোয়গী কোওপরেসনগীদমক রাষ্ট্রদুত কয়া অমা থৌরাং তৌরগনি। মরম অদুনা ঙসি ঐখোয়না মরু ওইবা য়ান্নবশিং পুরক্লে, য়ান্নখিবা অদুগী মরক্তা অমনা এজুকেসন ক্বালিফিকেসনশিংবু শকখঙবগীনি অমসুং অতোপ্পা অমনা ঐখোয়গী মাইগ্রেসন অমসুং মোবিলিতী পার্তনরশিপকীনি।

মরূপশিং,

ঐখোয়গী কোওপরেসনগী দাইমেন্সন কয়া অমা লৈরি। মদু পুম্নমক পন্দুনা লৈরগদি নুমীৎ তাখ্রগনি। রেলৱে, অর্বান দিব্লপমেন্ত, এনভাইরনমেন্ত, দিফেন্স, স্পেস, ঐখোয়না পুন্না থবক তৌমিন্নদ্রিবা হিরম অমত্তা লৈত্রে। আফ্রিকাগী লৈবাকশিংগা লোইননা ভারত অমসুং ফ্রান্সকী অচেৎপা মরি থম্নরি। হয়েং হৌদোক্কদৌরিবা ইন্তরনেস্নেল সোলর এলাইন্সকী ফাউন্দিং কনফরেন্স অসি রাষ্ট্রপতি মেক্রোন অমসুং ঐহাক্না পুন্না লুচিংদুনা পাংথোক্কনি। ঐখোয়গা লোয়ননা অতোপ্পা লৈবাক কয়াদগী লৈবাক্কী লুচিংবশিং, সরকারগী লুচিংবশিং অমসুং মন্ত্রী কয়াশু শরুক য়াগনি। ঐহাক্না অমুক হন্না রাষ্ট্রপতি মেক্রোন অমসুং মহাক্কী মীহুৎ কাংবুবু ভারত্তা থমোয় শেংনা তরাম্না ওকচরি।

হন্না-হন্না থাগৎচরি।

য় বু রেমর্সি

 

Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
On Mann Ki Baat, PM Modi Hails J&K Brothers Running Vermicomposting Unit In Pulwama

Media Coverage

On Mann Ki Baat, PM Modi Hails J&K Brothers Running Vermicomposting Unit In Pulwama
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to dedicate to the Nation 35 crop varieties with special traits on 28th September
September 27, 2021
Share
 
Comments
PM to dedicate the newly constructed campus of National Institute of Biotic Stress Management Raipur to the Nation
PM to also distribute the Green Campus Award to the Agricultural Universities

In an endeavour to create mass awareness for adoption of climate resilient technologies, Prime Minister Shri Narendra Modi will dedicate 35 crop varieties with special traits to the Nation on 28th September at 11 AM via video conferencing, in a pan India programme organised at all ICAR Institutes, State and Central Agricultural Universities and Krishi Vigyan Kendra (KVKs). During the programme, the Prime Minister will also dedicate to the nation the newly constructed campus of National Institute of Biotic Stress Management Raipur.

On the occasion, the Prime Minister will distribute Green Campus Award to Agricultural Universities, as well as interact with farmers who use innovative methods and address the gathering.

Union Minister of Agriculture and Chief Minister Chhattisgarh will be present on the occasion.

About crop varieties with special traits

The crop varieties with special traits have been developed by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to address the twin challenges of climate change and malnutrition. Thirty-five such crop varieties with special traits like climate resilience and higher nutrient content have been developed in the year 2021. These include a drought tolerant variety of chickpea, wilt and sterility mosaic resistant pigeonpea, early maturing variety of soybean, disease resistant varieties of rice and biofortified varieties of wheat, pearl millet, maize and chickpea, quinoa, buckwheat, winged bean and faba bean.

These special traits crop varieties also include those that address the anti-nutritional factors found in some crops that adversely affect human and animal health. Examples of such varieties include Pusa Double Zero Mustard 33, first Canola quality hybrid RCH 1 with <2% erucic acid and <30 ppm glucosinolates and a soybean variety free from two anti-nutritional factors namely Kunitz trypsin inhibitor and lipoxygenase. Other varieties with special traits have been developed in soybean, sorghum, and baby corn, among others.

About National Institute of Biotic Stress Management

The National Institute of Biotic Stress Management at Raipur has been established to take up the basic and strategic research in biotic stresses, develop human resources and provide policy support. The institute has started PG courses from the academic session 2020-21.

About Green Campus Awards

The Green Campus Awards has been initiated to motivate the State and Central Agricultural Universities to develop or adopt such practices that will render their campuses more green and clean, and motivate students to get involved in ‘Swachh Bharat Mission’, ‘Waste to Wealth Mission’ and community connect as per the National Education Policy-2020.