Share
 
Comments

২০১৯, জনুৱারী ২৭তা প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী  তামিল নাদুগী মদুরাইদা চৎকনি। প্রধান মন্ত্রীনা মদুরাইদা অনৌবা এ আই আই এম এস শানবা উরেপ-উয়ুং তমগদবা অমসুং মদুরাইগী রাজাজী মেদিকেল কোলেজ, তাঞ্জাপুর মেদিকেল কোলেজ অমসুং তিরুনেলভেলী মেদিকেল কোলেজ অসি সরকারগী মেদিকেল কোলেজশিং শেমগৎনবগী থৌরাংগী মখাদা সুপর স্পিসিয়েলিতী ব্লোকশিং হাংদোক্কদবা মরম্না খোঙচৎ অসিনা মদুরাই অমসুং মসিগা নক্নবা মফমশিংদা হকশেলগী খুদোংচাবা ফংহনবা হেনগৎলগনি হায়না থাজরি। থৌরম অদুদা মীয়ামদা প্রধান মন্ত্রীনা ৱা ঙাংগনি।

এ আই আই এম এস, মদুরাই

এ আই আই এম এস, মদুরাই শানবা উরেপ-উয়ুং তম্নবা প্রধান মন্ত্রীনা প্লেগ মাইখুম হাংদোক্কনি। প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীনা লুচিংবা কেন্দ্রগী মন্ত্রীমন্দলনা ১৭.১২.২০১৮দা মদুরাইগী থোপ্পুরদা এ আই আই এম এস লিংখৎনবা অয়াবা পীখীবনি। ২০১৫-১৬কী কেন্দ্রগী বজেৎতা তামিলনাদুদা এ আই আই এম এস শানবা লাওথোকখিবনি। লুপা ক্রোর ১২৬৪গী বজেৎ অয়াবা পীরদুনা অনৌবা এ আই আই এম এস শাগৎনবা, থবক তৌনবা অমসুং মেন্তেনেসকী খরচশিং কেন্দ্র সরকারনা পুথোক্কনি। মসি থা ৪৫ চংনা ২০২২গী সেপ্তেম্বরদা লোইশিনগনি।

 

 

 

এ আই আই এম এস, মদুরাই অসি ফম্মুং ৭৫০ লৈবা হোস্পিতাল অমা ওইগনি, মসিদা ইমর্জেন্সী ফম্মুং ৩০, আই সি য়ু ফম্মুং ৭৫, সুপর স্পিসিয়েলিতী ফম্মুং ২১৫, স্পিলিয়েলিতি ফম্মুং ২৮৫ অমসুং অয়ুশকী ফম্মুং ৩০ অমসুং লনাই ৱার্দসকী ফম্মুং ৩০ লৈগনি। মসিগী মথক্ত এদমিনিস্ত্রেতিপ ব্লোক, ওদিওতোরিয়ম, অহিং লেকফম, মীথুং শঙ, হোস্তেল অমসুং লৈফম য়াওগনি।

এ আই আই এম এস, মদুরাই অসি পি জি অমসুং হয়ার ইজুকেসন অমসুং রিসর্সকী অশানবা মীৎয়েং থম্লগা লিংখৎপনি। মসিদা এম বি বি এসকী সিত ১০০, বি এস সি নর্সিংগী সিত ৬০ লৈগনি।

অনৌবা এ আই আই এম এস লিংখৎপা অসিনা লমদম অসিদা অনা-লায়েং অমসুং হকশেলগী মহৈ-মশিং তম্বা অমসুং ত্রেনিংগী থবক্ত অওনবা পুরক্কনি। মসিদা লমদম অসি হকশেলগী শীনফমদা থবক তৌবা মীওইশিং ৱাৎলিবা অসি ফগৎহনবা ঙমগনি। অনৌবা এ আই আই এম এস লিংখৎপা অসিনা অৱাংবা থাক্কী অনা-লায়েংগী খুদোংচাবা ফংহনবদা নত্তনা লমদম অসিদা দোক্তর মশিং য়াম্না পুথোকপা ঙমগনি অমসুং নেসনেল হেল্থ মিসনগী মখাদা লৈরিবা লায়েংশঙশিংগী দরকার ওইবা হেল্থ ৱার্করশিং ফংহনবা ঙমগনি।

সরকারগী মেদিকেল কোলেজশিং ফগৎহনবগী প্রোজেক্তশিং

প্রধান মন্ত্রীনা মদুরাইগী রাজাজী মেদিকেল কোলেজগী সুপর স্পিসিয়েলিতী ব্লোক হাংদোক্কনি। তাঞ্জাপুর মেদিকেল কোলেজ অমসুং তিরুনেলভেলী মেদিকেল কোলেজগী সুপর স্পিপিয়েলিতী ব্লোকশিং অসি সরকারগী মেদিকেল কোলেজশিং ফগৎহন্নবগী প্রোজেক্তকী মখাদা পায়খৎপনি।

মেদিকেল কোলেজ অহুম অসি ফগৎহনবদা চংগদবা অপুনবা শেনফম লুপা ক্রোর ৪৫০ নি। প্রোজেক্ত অমমমগী শেনফম্না লুপা ক্রোর ১৫০নি অমসুং মসিগী মনুংদা কেন্দ্রনা লুপা ক্রোর ১২৫ অমসুং রাজ্যনা লুপা ক্রোর ২৫ পুথোক্লি।

মদুরাইগী রাজাজী মেদিকেল কোলেজ শেমগৎপা য়াওরিবশিংদি আই সি য়ু ফম্মুং ৫০ য়াওনা পুন্না সুপর স্পিসিয়েলিতী ফম্মুং ৩২০, দিপার্তমেন্ত ৭ হায়বদি ন্যুরোসর্জরী, ন্যুরোলোজী, নেফ্রালোজী, প্লাস্তিক সর্জরী, য়ুরোলোজী, মাইক্রোভাস্কুলার, মেদিকেল এন্দ সর্জিকেল গ্রাস্ত্রিওএন্তেরোলোজী লৈগনি।

তাঞ্জাপুর মেদিকেল কোলেজ, তাঞ্জপুরদা আই সি য়ু ফম্মুং ৯০ য়াওরগা সুপর স্পিসিয়েলতী ফম্মুং ২৯০ অমসুং দিপার্তেমন্তশিং হায়বদি কার্দিওলোজী, কার্দিয়াক সর্জরী, ন্যুরোলোজী, ন্যুরোসর্জরী, য়ুরোলোজী, নেফ্রালোজী, প্লাস্তিক এন্দ রিকন্সত্রকতিপ সর্জরী, মেদিকেলস্ত্রিওএন্তেরোলোজী, সর্জিকেল স্ত্রিওএন্তেরোলোজী, ভাস্কুলার সর্জরী অমসুং ওপরেস থিয়েতর ৫ লৈগনি।

 

 

তিরুনেভেলি  মেদিকেল কোলেজদা আই সি য়ু ফম্মুং ৫০ য়াওরগা সুপর স্পিসিয়েলতি ফম্মুং ৩৩০ অমসুংদিপার্তেমন্তশিং ৮ হায়বদিকার্দিওলোজি, কার্দিয়াক সর্জরি, নিউরোলোজি, নিউরোসর্জরি, য়ুরোলোজি, নেফ্রালোজি, প্লাস্তিক এন্দ রিকন্সত্রকতিপ সর্জরি, মেদিকেল স্ত্রিওএন্তেরোলোজি, সর্জিকেল স্ত্রিওএন্তেরোলোজি অমসুং ওপরেস থিয়েতর ৭ লৈগনি।

হায়রিবা প্রোজেক্তশিং অসি প্রধান মন্ত্রী শ্বাস্থ্য সুরকসা য়োজনাগী শরুক অমনি অমসুং মসিনা লৈবাক শীনবা থুংনা এ আই আই এম এস ২০ লিংখৎনবা পান্দম থম্লি,মসিগী মনুংদা ৬ হান্না লিংখৎখ্রে অমসুং লৈবাক অসিগী মেদিকেল কোলেজ ৭৩ ফগৎনবা শেমগৎলি। অনৌবা এ আই আই এম এস অমসুং তামিল নাদুগী মেদিকেল কোলেজশিংদা সুপর স্পিসিয়েলিতী ব্লোক অহুম শেমগৎপা অসি সরকারনা মশা ফবা ভারত অমা ওইহন্নবা পায়খৎলিবা থবকশিংগী শরুক অমনি  অমসুং মসিনা মদুরাই অমসুং মসিগা নক্নবা  মফমশিংদা অনা-লায়েংগী দরকার ওইবশিং ফংহনবা ঙম্লগনি।

 

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
জে. অমসুং কে.গী নৌশেরাগী দীপাবলি কুহ্মৈদা ইন্দিয়ন আর্ম ফোর্সেসকী লান্মীশিংগা প্রধান মন্ত্রীগা ৱারি-ৱাতায় শানখ্রে

Popular Speeches

জে. অমসুং কে.গী নৌশেরাগী দীপাবলি কুহ্মৈদা ইন্দিয়ন আর্ম ফোর্সেসকী লান্মীশিংগা প্রধান মন্ত্রীগা ৱারি-ৱাতায় শানখ্রে
India exports Rs 27,575 cr worth of marine products in Apr-Sept: Centre

Media Coverage

India exports Rs 27,575 cr worth of marine products in Apr-Sept: Centre
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 8 দিসেম্বর, 2021
December 08, 2021
Share
 
Comments

The country exported 6.05 lakh tonnes of marine products worth Rs 27,575 crore in the first six months of the current financial year 2021-22

Citizens rejoice as India is moving forward towards the development path through Modi Govt’s thrust on Good Governance.