Share
 
Comments

হয়েংপ্রধানমন্ত্রীগুৱাহাতিইতানগরঅমসুংঅগরতালাদাচৎকনি।মহাক্নাইতানগরদাঅনৌবাগ্রিনফিল্ডএয়রপোর্ত , সেলাতন্নেলঅমসুংনোর্থইস্তগ্যাসগ্রিদউরেপউয়ুংতমগনি।মহাক্নাদিদিঅরুনপ্রাভাচেন্নেলঅমসুংগারজিবেলোনিয়ারেলেজলাইনহাংদোক্কনি।মহাক্নারাজ্যঅহুমঅসিদাচাউখৎথৌরাংগীপ্রোজেককয়াহৌদোক্কনি।

অরুনাচল প্রদেসতা প্রধান মন্ত্রী

গুৱাহাতিদগী হয়েং অয়ুক প্রধান মন্ত্রী ইতানগরদা থুংগনি । মহাক্না ইতানগরগী আই জি পার্কতা চাউখৎথৌরাংগীপ্রোজেককয়াহৌদোক্কনি

হোল্লোঙ্গিদা গ্রিনফিল্ড এয়রপোর্ত অমা শানবা প্রধান মন্ত্রীনা উরেপ–উয়ুং তমগনি ।হৌজিক্কী ওইনা ইতানগরগা খ্বাইদগী নক্নবা এয়রপোর্ত অসি কিলোমিতর ৮০ লাপ্না অসামগী লিলাবারিদা লৈরিবা অসিনি । হোল্লোঙ্গিদা লৈরিবা এয়রপোর্ত অসিনা লাপ্নবা শরুক মরি হন্থহল্লগনি । মসিনা লমদম অসিদা চৎথোক–চৎশিনগী থবক খুদোংচাহনবদা নত্তনা রাজ্য অসিদা তুরিজমগী খুদোংচাবা হেনগৎহল্লগনি । এয়রপোর্ত অসিনা রাজ্য অসিগী শেন–থুমগী ফিবম ফগৎহল্লগনি অমসুং লৈবাক অসিগী ঙাকশেনগী থবক্ত য়াম্না মরুওইবা অমা ওইরগনি । এয়রপোর্ত অসিদা গ্রিনবেল্ড, লম্বী, নোংগী ঈশিং লোক্নবা অমসুং মৈ লিক্না শীজিন্ননবা খুদোংচাবশিং য়াওরি ।

 

অরুনাচল প্রদেসতা প্রধান মন্ত্রীনা সেলা তন্নেল উরেপ–উয়ুং তমগনি । মসিনা তৱাং তম্পাক্তা মীয়াম অমসুং সেকুরিতি ফোর্সশিংনা  নোংজু–নুংশা নাইদনা চহি চুপ্পা চৎথোক–চৎশিন তৌবগী খুদোংচাবা ফংলগনি । তন্নেল অসিনা তৱাংদা চৎপগী মতম পুং অমা হেন্না তেনশিল্লগনি অমসুং লমদম অসিদা তুরিজম অমসুং শেন–থুমগী থবকশিং ফগৎলগনি ।

ইতানগরগী আই জি পার্কতা প্রধান মন্ত্রীনা অরুনাচল প্রদেসকী অনৌবা দিদি চেন্নেল –দিদি অরুন প্রাভা হৌদোক্কনি । প্রধান মন্ত্রীনা অরুনচল প্রদেসকী মৈ মেগাৱাত ১১০ পুথোক্কদবা পারে হায়দ্রোইলেকত্রি প্লান্ত মীয়ামদা কৎথোক্কনি । নিপকোনা পায়খৎপা প্রোজেক অসিনা ব্রাহ্মাপুত্রাগী মশা অমা ওইরিবা দিক্রোং তুরেলদগী মৈ পুথোক্কনি  অমসুং অৱাং–নোংপোক লমদমদা অহোংবা মমলদা মৈ ফংহনগনি ।

থৌরম অসিদা প্রধা মন্ত্রীনা অরুনাচল প্রদেসকী জোতেদা ফিল্ম এন্দ তেলিবিজন ত্রেনিং ইন্সতিতুৎ ওফ ইন্দিয়াগী লেংদবা কেম্পস শানবা উরেপ–উয়ুং তমগনি । মসিদা অৱাং–নোংপোক্কী ফিল্মগী মহৈরোইশিং তম্বগী খুদোংচাবা পীগনি । প্রধান মন্ত্রীনা অরুনাচল প্রদেসতা নৌনা শেমগৎলবা তেজু এয়রপোর্ত হাংদোক্কনি । এয়রপোর্ত অসি নৌনা শেমজিনবনি আমসুং উরান স্কিমগী মখাদা কর্ম্মসিয়েল ওইনা থবক তৌবা য়ানবা অনৌবা তরমিনেল শেমগৎপনি ।

প্রধান মন্ত্রীনা  অরুনাচল প্রদেসতা হেল্থ এন্দ ৱেলনেস সেন্তর ৫০ হাংদোক্কনি । হেল্থ এন্দ ৱেলনেস সেন্তরশিং অসি অয়ুসমান ভারতকী য়াম্না মরুওইবা শরুক অমনি । সৌভগ্য স্কিমগী মখাদা অরুনাচল প্রদেসকী য়ুম চাদা ১০০ মৈ ফংলে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা লাউথোক্কনি ।

অসামদা প্রধান মন্ত্রী

ইতানগরদগী প্রধান মন্ত্রী গুৱাহাতিদা হল্লক্কনি । লমদম অসিদা নেচরেল গ্যাস মরাং কাইনা ফংহন্নবা অমসুং লমদম অসিদা ইন্দস্ত্রি চাউখৎনবা মহাক্না নোর্থ ইস্ত গ্যাস গ্রিদ উরেপ–উয়ুং তমগনি । গ্রিদ অসি লমদম অসিদা অহোংবা মমলদা অফবা মখলগী গ্যাস ফংহন্নবা সরকারগী থৌরাংগী শরুক অমনি । মহাক্না কামরুপ, কছার,হাইলাকান্দি অমসুং করিমগঞ্জ জিলাশিংগী সিতি গ্যাস দিস্ত্রিবিসন নেতৱার্কশিং উরেপ–উয়ুং তমগনি । সিতি গ্যাস দিস্ত্রিবিসন্না য়ুমশিং, ইন্দস্ত্রি অমসুং কর্ম্মসিয়েল য়ুনিতশিং অনানবা ফুয়েলশিং পীগনি ।

অসামগী তিনসুকিয়াদা প্রধান মন্ত্রীনা হোল্লোং মোদুলার গ্যাস প্রোসেসিং প্লান্ত হৌদোক্কনি । মসিগী য়ুনিত অসিনা অসামদা পুথোকলিবা অপুনবা গ্যাসকী চাদা ১৫ পীবা ঙমগনি । নোর্থ গুৱাহাতিদা প্রধান মন্ত্রীনা মাউন্তেদ স্তোরেজ ভেসেলগী এল পি জি কেপাসিতি অগমেন্তেসন হৌদোক্কনি । থৌরম অসিদা প্রধান মন্ত্রীনা নুমালিগরদা এন আর এল বাইও রিফাইন্নরি উরেপ–উয়ুং তমগনি অমসুং কিলোমিতর ৭২৯ শাংবা বিহার, ৱেস্ত বেঙ্গল ,সিকিম অমসুং অসাম ফাওরগা চৎকদবা বরাওনি–গুৱাহাতি গ্যাস পাইপলাইন উরেপ–উয়ুং তমগনি ।

ত্রিপুরাদা প্রধান মন্ত্রী

প্রধান মন্ত্রীগী খোঙচৎকী অরোইবা শরুক অগরতালাদা ওইগনি । মফম অদুদা শ্বামি বিবেকানন্দা স্তদিয়মদা প্লেগ মাইখুম হাংদোক্তুনা প্রধান মন্ত্রীনা গারজি–বেলোনিয়া রেলৱে লাইন মীয়ামদা কথোক্কনি । মসিগী লম্বী অসিনা ত্রিপুরা অসি খা অমসুং খা–নোংপোক এসিয়াগী থোঙ্গাল ওইবদা মতিক চাহল্লগনি । প্রধান মন্ত্রীনা নরসিংহগরদা ত্রিপুরা ইন্সতিতুৎ ওফ তেক্নোলোজিগী অনৌবা কমপ্লেক্স হৌদোক্কনি ।

অগরতালাগী মহারাজা বির বিক্রম এয়রপোর্ততা প্রধান মন্ত্রীনা মহারাজা বির বিক্রম কিশোর মনিক্যগী মীতম হাংদোক্কনি । মহারাজা বির বিক্রম কিশোর মনিক্য বহাদুর অসি অনৌবা মতমগী ত্রিপুরা শেমগৎপা অমনি হায়না লৌনরি । মহাক্না অগরতালা সহর অসি প্লান তৌরমখি । লৈবাক অসি শেমগৎপদা অচৌবা থৌদাং লৌখিবা অদুবু মীয়াম্না শকখঙবীদ্রবা ভারতকী অথৌবশিং ইকায়খুম্নবা উৎনবা সরকারনা পায়খৎলিবা থৌশিলগী শরুক অমা ওইনা মহাক্কী মীতম হাংদোকপনি ।

 

সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Mann KI Baat Quiz
Explore More
জে. অমসুং কে.গী নৌশেরাগী দীপাবলি কুহ্মৈদা ইন্দিয়ন আর্ম ফোর্সেসকী লান্মীশিংগা প্রধান মন্ত্রীগা ৱারি-ৱাতায় শানখ্রে

Popular Speeches

জে. অমসুং কে.গী নৌশেরাগী দীপাবলি কুহ্মৈদা ইন্দিয়ন আর্ম ফোর্সেসকী লান্মীশিংগা প্রধান মন্ত্রীগা ৱারি-ৱাতায় শানখ্রে
India achieves 40% non-fossil capacity in November

Media Coverage

India achieves 40% non-fossil capacity in November
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 4 দিসেম্বর, 2021
December 04, 2021
Share
 
Comments

Nation cheers as we achieve the target of installing 40% non fossil capacity.

India expresses support towards the various initiatives of Modi Govt.