Share
 
Comments
চহি ৭৫শুরবা ইন্দিপেন্দেন্স থৌরম পাংথোকপগী য়ুম্বী ৫ খন্দোকখ্রে
সনাতন ভারতপু ইকাই খুম্নবা অমসুং মোদর্ন ইন্দিয়াবু ঙালহনবা অসিনা থৌরম অসি মশক তাক্কনি: পি.এম.
ইন্দিয়ন করোর ১৩০ অমা শরুক য়াবা অসিনা চহি ৭৫শুরবা ইন্দিয়াগী ইন্দিপেন্দেন্স থৌরম পাংথোকপা অসিগী মরুওইবা অমনি: পি.এম.

খুরুমজরি!

লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্বা চহী ৭৫ মপুং ফারকপগা লোইন-লোইননা পাংথোক্কদৌরিবা থৌরম অদু কুইশিল্লক্ত্রে, থৌরম অদু পাংথোক্নবা ঐখোয় ময়াম্না ঙাইদুনা লৈরি৷ ইতিহাসিক ওইরবা, মঙাল নাইরবা অমসুং য়াম্না মরু ওইরিবা নুমিৎ অসি লৈবাক অসিনা পালন তৌরগনি৷

মসিগী আমরুত মহোতসব(কুহ্মৈ) অসি তশেং-তশেংবা কুহ্মৈ অমা ওইনা পাংথোক্নবগী তাঞ্জা লৈবাক অসিদা লৈরিবা প্রজা মীয়ামশিং অসিদা পীবিরিবা অসি ঐখোয়গী ওইনা য়াম্না খুদোংচাবা অমনি৷ মীয়ামশিং অসিনা থম্লিবা আশা অমসুং থাজবা, মমাংগী মতমদা মীয়ামশিং অসিদগী লাকখ্রবা সজেসনশিং অমসুং মতুং তারকপদা লাক্কদৌরিবা সজেসনশিং অসি নিংথীনা ইন্দুনা কম্মিতী অসিনা মশাগী মথৌ নিংথীনা তৌরগনি হায়বা অসিদা ঐ য়াম্না নুংঙাইবা ফাওই৷ অনৌবা আইদিয়াশিং অমসুং সজেসনশিং অসিগা লোইননা লৈবাক অসিগীদমক মীয়ামশিং অসিনা তংদু লৈতানা হিংনবা হোৎনবদা মীয়ামশিং অসিগী পুক্নিংবু করম্না চিংশিনগদগে হায়বা অসিগী মতাংদা নখোয় গাইদেন্স অদু ঐখোয়না লেপ্পা লৈতনা ইল্লগনি৷ ঙসি অসিনা অহৌবা নুমিৎনি৷ মসি ঐখোয়না মতুং তারকপা হেন্না কুপথনা খন্ন-নৈনরগনি৷ ঐখোয়গী চয়োল ৭৫ লৈরি অমসুং মসিগী মতুং তারকপদা চহী অমরোমগী চাং লৈরি৷ মরম অদুনা ঐখোয়না মাই পাক্না চংশিনবা মতমদা হায়রিবা সজেসনশিং অসি য়াম্না মরু ওই৷

হায়রিবা সজেসনশিং অসিনা নখোয়গী এক্সপরিয়েন্স অমসুং ভারততা লৈরিবা তোঙান তোঙানবা ৱাখোল্লোনশিং অসিগা নখোয়গা লৈনরিবা মরী অদু উৎলি৷ মতাং অসিদা লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্বা চহী ৭৫ মপুং ফারকপা অসিগা মরী লৈনননা পাংথোক্কদৌরিবা থৌরম অসিগী ব্লু প্রিন্ত অমা ঐখোয়দা উৎলকখ্রে৷ ব্লু প্রিন্ত পুথোরক্লিবা অসি ময়ামদা হেন্না নিংথীনা খঙহন্নবা পুথোরকপনি৷ মসিদা চৎনগদবা নত্রগা ঐখোয়না ইনগদবা তৌগদবা থবকশিং অদু য়াওবা লিস্ত নত্তে৷ হায়রিবশিং অসি অচম্বা প্রাইমরী সজেসনশিংনি অদুবু হায়রিবশিং অসি হেন্না কুপথনা খন্ন-নৈনদুনা, প্রোগ্রাম অসি অচুম্বা মাইয়োন অমদা লাক্লগনি অমসুং চপ-চাবা মতম লেপ্লগনি৷ হায়রিবা থবকশিং অসি কনানা থৌদাং লৌরগনি অমসুং মসি কমদৌনা চৎনরগনি হায়বা অসিগী মতাং অসিদা মতুং তারকপদা নিংথীনা খন্ন-নৈনরগনি৷ মসিগী প্রজেন্তেসন অসিদা লাক্লিবা কোন্তরশিং অসি হৌখিবা মতমদা তোঙান তোঙানবা ফোরমদা লাকখিবা আইদিয়াশিং অদুগী শরুক অমনি৷ হিরম অমদা হায়রগদি, মসি লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্বা চহী ৭৫ মপুং ফারকপা, মনিং-মখা তম্বগী আমরুত মহোতসব অসি কমদৌনা লৈবাক অসিদা লৈরিবা মীপুং খুদিংমক্কী কুহ্মৈ অমা ওইহনগদগে হায়না হোৎনবা অমনি৷

মরুপশিং,

লৈবাক অসিনা চহী ৭৫ মপুং ফারকপা অসিগী পাংথোক্কদৌরিবা কুহ্মৈ অসি ফ্রীদম স্ত্রগলগী স্পিরিত অমসুং কৎথোকখিবশিং অদু উৎপা কুহ্মৈ অমা ওইগদবনি৷ কুহ্মৈ অসিদা লৈাবাক অসিগীদমক থৱাই কৎখ্রবা লৈবাক অসিবু অৱাংবা তাক অমদা পুরকপা হায়না মংলান থমখিবা লৈবাক অসিগী থৌনা লৈরবশিং অসিবুসু ইকাই খুম্নবা উৎলগনি৷ মসিগী থৌরম অসিনা মালেম অসিগী মমাংদা হৌখিবা চহী ৭৫ অসিদা ঐখোয়না ফংবা ঙমখিবা এচিবমেন্তশিং অদু উৎথোক্নবা, লাক্কদৌরিবা চহী ২৫ অসিগী ব্লু প্রিন্ত অমা অমসুং রিজোলুসন অমা ঐখোয়দা পীরগনি৷ লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্বা চহী ১০০ মপুং ফারকপা ২০৪৭তা পাংথোক্কদবা থৌরম অদুদা ঐখোয় অসি করম্বা মফমদা লৈগদগে, মালেম অসিদা ঐখোয়গী মফম অসি করম্বা থাক্তা লৈগদগে, কয়ামুক ৱাংনা ভারত লৈবাক অসি ঐখোয়না চিংখৎকদগে৷ লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্বা চহী ৭৫ মপুং ফারকপগী পাংথোকপা থৌরম অমসুং ফ্রীদম স্ত্রগল অসিনা ঐখোয়বু হেন্না থৌনা হাপ্লগনি৷ মসিগী চহী ৭৫ মপুং ফারকপগা মরী লৈননা পাংথোকপা থৌরম অসিনা লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্বা চহী ১০০ মপুং ফারকপা থৌরম অদু মাই পাক্না পাংথোক্নবগী, হেন্না পুক্নিং চিংশিন্নবগী অমসুং লমজিংনবগী স্তেজ অমা মসিনা শেম্লগনি৷

মরুপশিং,

সেলেব্রেসন তৌদ্রবদি ঐখোয়না হোৎনরিবশিং অমতা মাই পাকপা ঙমদে- হায়না ঐখোয়গী লৈবাক অসিদা হায়নৈ৷ রিজোলুসন অমনা কুহ্মৈ অমা ওইনা পাংথোকপা মতমদা, মীওই মীলিয়ন কয়াগী ইনর্জী অমসুং রিজোলুসন অদু মসিদা য়াওরক্কনি৷ মসিগী স্পিরিত অসিগা লোইননা, লৈবাক অসিদা লৈরিবা মীওই কোতি ১৩০ অসি অমতা ওইনা পুন্না শরুক য়ামিন্নদুনা লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্লকপা চহী ৭৫ মপুং ফারকপগী কুহ্মৈ অসি ঐখোয়না পাংথোক্কদবনি৷ মীয়াম পুন্না শরুক য়ামিন্নবা অসিনা কুহ্মৈ অসিগী স্পিরিত ওই৷ অমসুং লৈবাক অসিদা লৈরিবা প্রজা মীয়ামশিং পুন্না শরুক য়ামিন্নবা হায়রিবা অসি লৈবাক অসিদা লৈরিবা মীওই কোতি ১৩০গী সেন্তিমেন্তশিং, মখোয়গী ৱাখল্লোনশিং অমসুং সজেসনশিং অমসুং মখোয়গী মংলানশিং অসিসু য়াওরি৷

মরুপশিং,

নখোয়না খঙলিবা অদুমঙাই, লৈবাক অসিনা চহী ৭৫ মপুং ফারকপা অসিগীদমক লাক্লিবা সজেসনশিং অসি সব-হেদ মঙা--ফ্রীদম স্ত্রগল, ৭৫ অসিদা লৈরিবা আইদিয়াশিং, ৭৫ অসিদা লৈরিবা এচিবমেন্তশিং, ৭৫ অসিদা পাংথোক্লিবা এক্সনশিং অমসুং ৭৫ অসিদা ফংলিবা রিসোল্ব হায়না খায়দোকপা য়াই৷ হায়রিবা পোইন্ত মঙা অসিগা লোইননা ঐখোয়না চংশিনগদবনি৷ হায়রিবা ময়াম অসিগী মনুংদা লৈবাক অসিদা লৈরিবা মীওই কোতি ১৩০গী আইদিয়াশিং অমসুং সেন্তিমেন্তশিং অসি য়াওগদবনি৷ লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্নবা হোৎনবদা থৌনা লৈনা লান্থেংনখিবা ঐখোয়না নিংথীনা মশক খঙবা নিংতম লান্মীশিং অমসুং লৈবাক মীয়াম অসিনা নিংথীনা মশক খঙহৌদ্রবা লৈবাক অসিনা নিংতম্বা ফংনবা হোৎনবদা থৌনা লৈনা লান্থেংনখিবা লান্মীশিং অসিদা ঐখোয়না ইকাই খুম্নবা উৎলগনি৷ মতা-ভারতকী মচানুপাশিং অমসুং মচানুপীশিং অমতনা মমা-লৈবাক অসিগীদমক কৎথোকখিদবা থৌদাং লৌখিদবা মফম অমতা লৈবাক অসিদা লৈরম্লোই৷ মখোয়শিং অসিনা লৌরম্বা থৌদাংশিং অমসুং কৎথোকলম্বগী ৱারিশিং অসিনা লাক্কদৌরিবা মীরোল অসিগী পুক্নিং চিংশিল্লগনি৷ অসিগুম্না, সোসিয়ো-ইকোনোমিক ক্লাস খুদিংমক্কী কন্ত্রিব্যুসন অদু ঐখোয়না লৈবাক মীয়াম অসিগী মমাংদা পুথোক্কদবনি৷ লৈবাক অমসুং সমাজ অসিগীদমক শুরোন কয়া অমা অফবা থবকশিং তৌদুনা লাক্লিবা মীওই কয়া অমা লৈ৷ মখোয়শিং অসিনা খল্লিবা ৱাখল্লোন অমসুং আইদিয়াশিং অদু ঐখোয়না লৈবাক অসিদা খঙহনবা মরু ওই৷ মসিসু আমরুত কুহ্মৈ অসিগী স্পিরিত ওই৷

মরুপশিং,

ইতিহাসিক ওইরবা কুহ্মৈ অসিগীদমক লৈবাক অসিনা রোদমেপ অমা শেমখ্রে অমসুং মসি মখা তানা নিংথীনা পাংথোক্নবা ঙসি অহানবা খোঙথাং অদু লৌখ্রে৷ মতম চানা লৈরিবা প্লান পুম্নমক হেন্না ইফেক্তিব ওইরগনি অমসুং লৈবাক অসিগী মনিং-মখা তম্নবগীদমক থৱাই কৎপগী খুদোংচাবা ফংদ্রবা অদুবু লৈবাক অসিগীদমক হিংদুনা করিগুম্বা মশক থোকপা থবক অমা তৌরম্নবগী খুদোংচাবা ফংলিবা হৌজিক মতমগী শুরোলশিং অসিগীদমক হেন্না থৌনা হাপ্লগনি৷ লৈবাক অসিনা মনিং-মখা তম্বা চহী ১০০ মপুং ফারকপা চহী ২০৪৭ অসিদা ঐখোয়না লৈহন্নিংলিবা লৈবাক অসিগী থাক অদু য়ৌবা ঙম্নবা মতুং তারকপদা লাক্কদৌরিবা শুরোলশিং অসিদা হায়রিবা সেন্তিমেন্তশিং অসিমক লৈহনগদবনি৷ অনৌবা ৱেরেপশিং, অনৌবা খোঙথাংশিং, অত্মনির্ভর ভারতকুম্বা রিজোলুসনশিং অসি হায়রিবা ইফর্তশিং অসিগী মশকশিংনি৷ মসি কৈশুমশঙশিংদা পুন্সি লোমখ্রবা অথৌবশিং অসিগী মংলান ওইরিবা ভারত লৈবাক অসিবু অৱাংবা থাক অমদা পুখৎপা হায়রিবা অথৌবশিং অসিগী মংলান অসি মংফাওনবা ঙম্নবা থৌওং অমনি৷

মরুপশিং,

ঙসিদি, চহী খরগী মমাংদা ঐখোয়না তৌবা ঙমগনি হায়না খল্লুদবা থবক পুম্নমক ভারতনা মাই পাক্না তৌরি৷ চহী ৭৫গী খোঙচৎ অসিদা খোঙথাং খুদিংমক য়াম্না চেকশিন্না ইন্দুনা ঙসিদি লৈবাক অসিনা ফিভম অসি লৌবা ঙমখ্রে৷ চহী ৭৫ অসিদা মীওই পুম্নমক্না মশা-মশাগী ওইবা থৌদাংশিং লৌখি অমসুং মী অমনা শরুক য়ারিবা কন্ত্রিব্যুসন অসি য়াওদনা লৈবাক অসি চাওখৎপা ঙম্লোই৷ মীওই খুদিংমক্কী কন্ত্রিব্যুসন অসি লৌশিন্দুনা অমসুং ইকাই খুম্নরবা মতম খক্তদা লৈবাক অসি মংজিল থানা চংশিনবা ঙমগনি৷ মসিগী মন্ত্রা অসিগা লোইননা ঐখোয় অসি চাওখৎলকপনি অমসুং হায়রিবা মন্ত্রা অসিমক শিজিন্নদুনা মতুং তারকপা তুংগী পুন্সিদা লেপ্পা লৈতনা চংশিল্লগনি৷ ঐখোয়না লৈবাক অসিনা মনিং-মখা থম্লকপা চহী ৭৫ মপুং ফারকপগী পাংথোকপা থৌরমদা, লৈবাক অসিনা অদুগুম্বা পান্দমশিং অসি ফংবা ঙম্লগনি অমসুং মতম অমদা ফংবা ঙম্লোই হায়না লৈরম্বা পান্দমশিং অদু ফংবা ঙম্নবা অকনবা খোঙথাংশিং লৌরগনি৷ নখোয় ময়াম্না কোওপরেসন পীরকপা অসিনা মরম ওইরগা মসিগী থৌরম অসি মাই পাক্লগনি হায়বা অসি ঐনা থাজৈ৷ নখোয়শিং অসি তোঙান তোঙানবা ফিল্দশিংগী এক্সপর্তশিং ওইরিবনি অমসুং নখোয়না লৌরিবা থৌদাং অসিগা লোইননা মসিগী থৌরম অসিনা মালেম অসিগী মমাংদা ভারতকী চাওথোকচফম অদু উৎপা ঙম্লগনি৷ মখোয়না লৌরিবা থৌদাংশিং অসিনা অনৌবা ইনর্জী, ইন্সপিরেসন অমসুং মাইকৈ তাকপা অসিনা মরম ওইদুনা থৌদাংশিং অসি য়াম্না মমল লৈ৷

লাক্কদৌরিবা নুমিৎশিং অসিদা মখাতানা নখোয় ময়াম্না শরুক য়ানবা ঐনা হায়জরি৷ ঐনা অমুক্কা হন্না ময়াম পুম্নমক্তা য়াইফ মঙ্গোল পীজরি৷

ময়াম্বু থাগৎচরি!

ভারতকী ওলিম্পিয়নশিংবু পুক্নিং থৌগৎসি! #Cheers4India
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Over 44 crore vaccine doses administered in India so far: Health ministry

Media Coverage

Over 44 crore vaccine doses administered in India so far: Health ministry
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 27 জুলাই, 2021
July 27, 2021
Share
 
Comments

PM Narendra Modi lauded India's first-ever fencer in the Olympics CA Bhavani Devi for her commendable performance in Tokyo

PM Modi leads the country with efficient government and effective governance