অন্দমান্দা প্রধান মন্ত্রী:

Published By : Admin | December 30, 2018 | 17:00 IST

ঙসি প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা অন্দমান অমসুং নিকোবর ইথৎকী পোর্ত ব্লেয়রদা চৎখ্রে

পোর্ত ব্লেয়রদা মহাক্না মার্তিয়স কলমদা লৈ পরেং অমা কৎখি, অমসুং সেল্লুলর জেলদা চৎখি। সেল্লুলরজেলদা মহাক্না বীর সবার্কর অমসুং অতোপ্পা নিংতম লান্মীশিংগী সেলশিংদা চৎখি।

মহাক্না অৱাংবা মাস্ত ফিরাল অমা চিংখৎখি অমসুং নেতাজি সুভাস চন্দ্র বোসকী মীতমদা লৈ কত্তুনাইকায় খুম্নখি

নেতাজি সুভাস চন্দ্র বোসনা ভারতকী লৈমায়দা মচুং অহুগী ফিরাল পাইহনখিবগী ৭৫শুবা চহি পালননিংশিংদুনা পাংথোকপা মীয়ামগী থৌরম অমদা প্রধান মন্ত্রীনা নিংশিংনিঙাই ওইরবা পোস্তেল স্তাম্প, কোইনঅমসুং ফার্স্ত দে কোভর অমা রিলিজ তৌখি।

মহাক্না ইনর্জী, কনেক্তিবিতী অমসুং হেল্থ সেক্তরগা মরী লৈনবা চাওখৎ থৌরাংগী প্রোজেক্তশিংগী পরিং অমসুমায়খুম হাংদোকখি।

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংলদুনা মহাক্না হায়খি মদুদি, অন্দমান অমসুং নিকোবর ইথৎ অসি ভারতকী মহৌশাগীফজবা অদুগী খুদম অমা অদু খক্তা নত্তে, অদুবু মসি ভারত মচাশিংগীদমক তীর্থ চৎপশিংগী পামজবা মফমঅমসুনি। অন্দমান অমসুং নিকোবর ইথৎনা ঐখোয়গী নিংতম লান্মীশিংগী অপুনবা ৱারেপ অদু ঐখোয়দানিংশিংহল্লি হায়না মহাক্না হায়খি।

কেন্দ্রা সরকারনা ইথৎ অসিবু হেন্না মপাঙ্গল লৈহন্নবা অমসুং চাওখৎহন্নবা ৱারেপ লৌরে হায়না মহাক্নাফোংদোকখি। ঙসি মায়খুম হাংদোকখিবা দিবেলপমেন্ত প্রোজেক্তশিংনা মহৈ–মশিং, হকশেল, কনেক্তিবিতী, তুরিজম অমসুং এমপ্লোইমেন্তকী লমদা মসিগী পান্দম অসি মখা তানা ফংহল্লগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি।

সেল্লুলর জেলদা মহাক্কী খোংচৎ অমসুং চহি ৭৫গী মমাংদা নেতাজি সুভাস চন্দ্র বোসনা মচু অহুমগী ফিরালপাইহনখিবা পোইন্ত অদু মহাক্না পনখি। নিংতম লান্মী লিশিং কয়ানা অৱাবা মায়োক্নখিবা সেল্লুলর জেল অসিমহাক্কী মফমদা শেংলবা মফম অমদগী তাদে হায়না হাক্না ফোংদোকখি। নিংতম লান্মীশিংগী কৎথোকখিবা অদুজাতি অসিনা কৈদৌনুংদা কাওরোই হায়না মহাক্না হায়খি।

নেতাজি সুভাস চন্দ্র বোসপু নৌহৌনা নিংশিংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি নেতাজিগী ৱাফমদা অন্দমানদগীনহা কয়ানা ভারতকী নিং তম্বগীদমক মখোয় মশাবু কত্থোকখি। ফীৎ ১৫০গী হাই মাস্ত ফিরাল অসি ১৯৪৩গীনুমীৎ অসিদা নেতাজিনা মচু অহুমগী ফিরাল পাইহনখিবগী মেমোরী অদু ঙাক্তুনা থম্নবা হোৎরিবা অমনিহায়না মহাক্না হায়খি।

থৌরম অসিদা মহাক্না রোস ইথৎ অসি হৌজিক নেতাজি সুভাস চন্দ্র বোস দ্বীপ হায়না মমিং থোল্লগনি; নেলইথৎপু শহীদ দ্বীপ হায়না খংনরগনি; অমসুং হেবলোক ইথৎপু স্বরাজ দ্বীপ হায়না নৌনা মমিং থোল্লগনি হায়নালাওথোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি ঙসি, ইন্দিয়ানশিংনা নেতাজিগী মীৎয়েংগী পরিংদা অচেৎপা ভারত অমাশেমগৎনবগী মায়কৈদা থবক তৌরি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি সরকার অসিনা লৈবাক্কী মফম খুদিংদা কনেক্তিবিতী হেঙ্গৎহন্নবগী মায়কৈদা থবকতৌরি। অথৌবশিং অদুবু নিংশিংবা অমসুং ইকায় খুম্নবনা ঐখোয়গী অপুনবগী ৱাখল্লোন অদু চেৎশিলহনবদামতেং পাংই হায়না মহাক্না ফোংদোকখি। নেতাজি সুভাস চন্দ্র বোস অমসুং সর্দার পতেলগী মমিংশিংদা নেস্নেলএৱার্দশিং লাওথোকখ্রে হায়না মহাক্না ফোংদোকখি।

সরকারনা এনভাইরোনমেন্তকী দরকার ওইবশিং অদুগী মতুং ইন্না ইথৎশিং দিবেলপ তৌনবা ৱারেপ লৌরেহায়না মহাক্না হায়খি। ইন্দস্ত্রীয়েল দিবেলপমেন্তকী শরুক ওইনা তুরিজম, ফুদ প্রোসেসিং অমসুং ইনফোর্মেসতেক্নোলোজীগুম্বা সেক্তরশিংদা অখন্নবা পুক্নিং চংলগনি হায়না মহাক্না হায়খি।

অন্দমান অমসুং নিকোবর ইথৎপু ওইথোকপা য়ারিবা মখৈ মরোমদোম লেপচবা ঙমজনবা হোৎনরি হায়নাপ্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি। পোর্ত ব্লেয়র দোকয়ার্দ পাকথোক চাওথোক্তুনা অচৌবা জহাজশিংগী মেন্তিনেন্সঙমহন্নবা মহাক্না ৱাফম থমখি। হপ্তা অনিগী মনুংদা ইথৎশিংদা লৈরিবা খুঙ্গংগী লম্বীশিংগী ফিভমদা রিপোর্তঅমা পীরক্নবা মহাক্না হায়খি অমসুং রিপোর্ত অদু খন্নরবা মতুং কেন্দ্র সরকারনা পীবা য়াবা মতেং পীগনি হায়খি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি বীর সবার্কর ইন্তরনেস্নেল এয়ারপোর্ত্তা অনৌবা ইন্তেগ্রেতেদ তর্মিনেল বিলদিং অমালৈরগনি। সমুদ্র মনুংদা চেন্নাইদগী পুরক্লিবা ওপ্তিকেল ফাইবর কেবল অসি মপুং হেক ফাবগা অফবা ইন্তরনেৎকনেক্তিবিতী ফংহল্লগনি হায়না মহাক্না হায়খি। মহাক্না ঈশিং, পৱার, ক্লিন ইনর্জী অমসুং হকশেলগুম্বালমশিংদা পায়খৎলিবা দিবেলপমেন্তকী থবকশিংগী মতাংদসু ৱা ঙাংখি।

Click here to read full text of speech

Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
'After June 4, action against corrupt will intensify...': PM Modi in Bengal's Purulia

Media Coverage

'After June 4, action against corrupt will intensify...': PM Modi in Bengal's Purulia
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi's interview to News Nation
May 20, 2024

In an interview during roadshow in Puri, Prime Minister Narendra Modi spoke to News Nation about the ongoing Lok Sabha elections. He added that 'Ab ki Baar, 400 Paar' is the vision of 140 crore Indians. He said that we have always respected our Freedom Heroes. He added that we built the largest Statue of Unity in Honour of Sardar Patel and Panch Teerth in Honour of Babasaheb Ambedkar. He added that we also aim to preserve the divinity of Lord Jagannath's Bhavya Mandir.