Share
 
Comments
Our judiciary has always interpreted the Constitution positively and strengthened it: PM Modi
Be it safeguarding the rights of people or any instance of national interest needed to be prioritised, judiciary has always performed its duty: PM

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি ভিদিও কনফরেন্সিংগী থোংদা গুজরাতকী হাই কোর্তকী দাইমন্দ জুবিলী পাল্লন তৌবগী থৌরমদা ৱা ঙাংখ্রে। মহাক্না হাই কোর্ত অসি লিংখৎখিবা চহি হুমফু মপুং ফারকপদা কোম্মেমোরেতিব পোস্তেজ স্তাম্প অমসু ফোঙখ্রে। থৌরম অদুদা লো এন্দ জস্তিসকী কেন্দ্রগী মন্ত্রী, গুজরাতকী সুপ্রিম কোর্ত অমসুং হাই কোর্তকী জজশিং অমসুং গুজরাতকী মুখ্য মন্ত্রী অমসুং লো ফ্রাতর্নিতীগী মীহুৎশিং শরুক য়াখ্রে।

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হৌখিবা চহি ৬০ অসিদা ভারতকী জুদিসিএল সিস্তেম অমসুং ভারতকী দেমোক্রেসী মপাঙ্গল কনখৎহনবদা মখোয়গী লৌশিংনা মতেং পাংখিবা অদুগীদমক হাই কোর্তকী বেঞ্চ অমসুং বারবু থাগৎখ্রে। প্রধান মন্ত্রীনা হায় জুদিসিএরীনা কন্সতিত্যুসনগী লাইফ ফোর্সকী লৌখিবা থৌদাংশিং অদু থুংহনখি। মতম পুম্বদা জুদিসিএরীনা হৈ-শিংনা অমসুং অফবা মওংদা কন্সতিত্যুসনগী মপাঙ্গল হাপখি। মসিনা প্রজাশিংগী হকশিং অমসুং মনিংতম্বাগী লমশিংদা লৌগদবা থৌদাং অদু থুংহন্দুনা রুল ওফ লো লৈহনখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায় রুল ওফ লো হায়বগী ৱাহন্থোক অসি ঐখোয়গী সিবিলাইজেসন অমসুং সোসিএল ফেব্রিক ওইদুনা লাকখি। মসিনা অফবা লৈঙাক পুরকখি। মসিনা ঐখোয়গী নিংখা তম্বগী ইহৌদা থৌনা লিংজেল হাপখি। ভারতকী কন্সতিত্যুসন শেম্লিবশিংনা মসিবু অথোইবনি হায়না থমখি অমসুং কন্সতিত্যুসনগী প্রিমিএবলনা ৱাশক অসি উৎথোক্লি। জুদিসিএরীনা মসিগী মরু ওইবা প্রিন্সিপল অসিদা থৌনা হাপখি অমসুং মাইকৈ তাকখি। প্রধান মন্ত্রীনা ৱায়েলগী মরু ওইবা পান্দমশিং থুংহন্নবা বারনা লৌখিবা থৌদাং অদুবু থাগৎখ্রে। খুন্নাইগী খ্বাইদগী শোত্থরবা মীওইশিংদা মতম চানা ৱায়েল পীনবা মালেমগী থাক্কী জুদিসিএল সিস্তেম অমা শেমগৎপদা একজিক্যুতিব অমসুং জুদিসিএরীগী থৌদাং অদু মহাক্না থমখি।

প্রধান মন্ত্রীনা জুদিসিএরীনা লাইচৎকী অৱাবা মতমদা হোৎনখিবা অদুবু থাগৎখ্রে। গুজরাত হাই কোর্তনা অঙনবা শরুক্তগী হিয়রিং অসি ভিদিও কনফরেন্স ওইনা তৌবা, এস.এম.এস. কোল-আউৎ, কেসশিং ই-ফাইলিং তৌবা অমসুং ‘ইমেল মাই কেস স্তেতস’ য়াহনদুনা মখোয়না ফীভমগী মতুং ইন্না চান্ননা পাইখৎপা ঙম্মি উৎখ্রে। কোর্তনা মাগী দিসপ্লে বোর্দ য়ুত্যুবতা স্ত্রীমিং তৌবা হৌখি অমসুং মাগী তাখিবা রাইসং অমসুং ওর্দরশিং ৱেবসাইৎতা অপলোদ তোখি।  গুজরাত হাই কোর্তনা কোর্ত প্রোসিদিং লাই ওইনা স্ত্রীম তৌবা অহানবা কোর্ত ওইখি। লো মন্ত্রালয়না মাগী ই-কোর্তশিংগী ইন্তিগ্রেতেদ ওইবা মিসন মোদ প্রোজেক্ত কোর্তশিংনা য়াম্না থুনা পাইখৎতুনা দিজিতেল ইনফ্রাস্ত্রকচর লৈহনখিবা অসিদা প্রধান মন্ত্রীনা অপেনবা ফোঙদোকখ্রে। শ্রী মোদীনা হায় ঙসি কোর্ত লিশিং ১৮ হেন্না কম্প্যুতরাইজ তৌখ্রে অমসুং সুপ্রিম কোর্তনা তেলি-কনফরেন্সিং অমসুং ভিদিও কনফরেন্সিংগী আইনগী ওইবা অয়াবা পীখ্রবা মতুংদা কোর্তকী ই-প্রোসীদিংশিং অনৌবা মায়োল অমদা চংশিল্লকখ্রে। “মালেমগী সুপ্রিম কোর্ত পুম্নমক্কী মরক্তা ঐখোয়গী সুপ্রিম কোর্তশিংনা ভিদিও কনফরেন্সিংগী থোংদা কেসকী হিয়রিং মশিং খ্বাইদগী য়াম্না পাঙথোকখিবা অসি ঐখোয়গী চাউথোকচনিংঙাইনি” হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোঙদোকখ্রে।

কেসশিং ই-ফাইলিং য়াহনবা, কেসশিংগী য়ুনিক আইদেন্তিফিকেসন কোদ অমসুং ক্যু.আর. কোদ পীবা অসিনা ইজ ওফ জস্তিস অনৌবা মায়োলদা পুদুনা নেস্নেল জুদিসিএল দেতা গ্রিদ লিংখৎহনখি। গ্রিদ অসিনা উকিলশিং অমসুং ৱাকৎলক্লিবা মীওইশিংদা মখোয়গী কেসশিংগী মরমদা খঙহনবদা মতেং পাংগনি। মসিগী ইজ ওফ জস্তিস অসিনা ইজ ওফ লিবিং হেনগৎহনবা খক্তা নত্তনা ইজ ওফ দুইং বিজিনেস হেনগৎহনদুনা মপাল লৈবাক্কী ইনবেস্তরশিংনা মখোয়গী জুদিসিএলগী ওইবা হকশিং অদু খুদোংথিনিঙাই ওইদে হায়না হেন্না থাজবা পোকহনখি। ৱর্ল্দ বেঙ্কনসু নেস্নেল জুদিসিএল দেতা গ্রিদ অসি থাগৎলকখ্রে। সুপ্রিম কোর্ত অমসুং এন.আই.সি.গী ই-কম্মিতীসু সেফ ক্লাউদ-বেজ ইনফ্রাস্ত্রকচর শেম্লি। প্রধান মন্ত্রীনা হায় ঐখোয়গী সিস্তেম অসি ফ্যুচর রেদী ওইন্ন্নবা আর্তিফিসিএল ইন্তেলিজেন্স শিজিন্নবগী ওইথোকপশিং অদু থিজিল্লি। মসিনা জুদিসিএরীগী মতিক ময়াই অমসুং খোঙজেল হেনগৎহনবা ঙম্লগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায় আত্মা নির্ভর অভিয়ান্না জুদিসিএল মোদর্নাইজেসনদা অচৌবা থৌদাং অমা লৌগনি। অভিয়ান অসিগী মখাদা ভারতনা মাশাগী ওইবা ভিদিও কনফরেন্স প্লেৎফোর্ম প্রমোৎ তৌরি। হাই কোর্তশিং অমসুং দিস্ত্রিক্ত কোর্তশিংদা লৈরিবা ই-সেবা কেন্দ্রশিংনা দিজিতেলগী অৱাৎপা লৈরিবা অসি শমজিনবদা মতেং পাংলি।

ই-লোক অদালৎশিংগী মতাংদা ৱা ঙাংবদা প্রধান মন্ত্রীনা চহি ৩০-৪০গী মমাংদা জুনাগরগী অহানবা ই-লোক অদালৎ অদু পনখ্রে। ঙসি রাজ্য ২৪দা ই-লোক অদালৎশিংনা কেস লাখ কয়া মতম চানা অমসুং লায়না ৱায়েল পীনবা পাম্বৈ ওইরি। মসিগী খোঙজেল, থাজবা অমসুং অরায়বা মওং অসি ঙসিগী জুদিসিএল সিস্তেমগী অপাম্বনি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা ফোঙদোকখ্রে।

Click here to read full text speech

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Indian startups raise $10 billion in a quarter for the first time, report says

Media Coverage

Indian startups raise $10 billion in a quarter for the first time, report says
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM expresses grief over the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand
October 19, 2021
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand.

In a tweet, the Prime Minister said;

"I am anguished by the loss of lives due to heavy rainfall in parts of Uttarakhand. May the injured recover soon. Rescue operations are underway to help those affected. I pray for everyone’s safety and well-being."