Share
 
Comments
বাবাসাহেব অম্বেদকর রাজেন্দ্র প্রসাদপু খুরুমখ্রে
বাপু অমসুং নিংতম খোঙজংদা থৱায় থাখিবশিং পুম্বগী মফমদা ইকাই খুম্নবা উৎখ্রে
২৬/১১গী অথৌবশিংগী মফমদা ইকাই খুম্নবা উৎখ্রে
“কন্সতিত্যুসন দে অসি পাংথোক্কদবনি মরমদি ঐখোয়না চৎলিবা অসি চুম্লিবরা নত্ত্রগা লাল্লিবরা হায়বা তৎতনা য়েংগদবনি”
“ইমুং-মনুংদা য়ুমফম ওইবা পার্তীশিংনা, ভারত অসি ক্রাইসিস লোমদা চিংশিল্লি, মসিনা কন্সতিত্যুসন্দা নিংজবশিংগীদমক্তদি অৱাবা অমা ওইরি”
“দেমোক্রেসীগী লমচৎ মাংখ্রবা পার্তী অমনা মতৌ করম্না মখোয়গী দেমোক্রেসী ঙাক-শেনগদৌরিবনো?”
“লৈবাক অসিনা নিং-তম্লবা মতুংদা মথৌদা লুম্না লৌনরম্লবদি হেন্না অফবা ওইরম্বা য়াই। অজাদী কা অমৃত মহোৎসবতা, ঐখোয়গী হকশিং শোকহন্দনবা ঐখোয়গীদমক ইথৌদাংগী লম্বীদা চৎপা মথৌ তাই”

প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি পার্লিয়ামেন্তদা কন্সতিত্যুসন দে থৌরমদা শরুক য়াখ্রে। থৌরম অসিদা ইকাই খুম্নজরিবা রাস্ত্রপতি, উপ রাস্ত্রপতি, প্রধান মন্ত্রী অমসুং লোক সভাগী স্পিকরনা ৱা ঙাংখি। ইকাই খুম্নজরিবা রাস্ত্রপতিনা ৱা ঙাংলবা মতুংদা লৈবাক মীয়াম্না পুন্না লাইব ওইনা কন্সতিত্যুসনগী প্রিএম্বল পাথোক্কনি। ইকাই খুম্নজরিবা রাস্ত্রপতিনা কন্সতিতুয়েন্ত এসেমব্লী দিবেতশিংগী দিজিতেল বর্জন, কন্সতিত্যুসন ওফ ইন্দিয়াগী কেলিগ্রাফ কোপীগী দিজিতেল বর্জন অমসুং কন্সতিত্যুসন ওফ ইন্দিয়াগী অপদেৎ তৌরবা বর্জন মসিদা হৌজিক ফাওবগী এমেন্দমেন্ত পুম্বা য়াওরবা হায়রিবশিং অসি পুথোকখি। মহাক্না ‘কন্সতিত্যুসনেল দেমোক্রেসীদা ওনলাইন কুইজ’সু হৌদোকখ্রে।  

মীতিন অসিদা ৱা ঙাংলদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ঙসি অসি মিৎয়েং শানবা শক্নাইরবশিং হায়বদি বাবাসাহেব অম্বেদকর, দাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, বাপু অমসুং নিংতম লান মনুংদা থৱায় থাখ্রবশিং পুম্বদা ইকাই খুম্নবা উৎপা নুমিৎনি। ঙসি অসি মসিগী হাউস অসি ইকাই খুম্নবা নুমিৎনি। অসিগুম্বা লুচিংবশিং অসি লুচিং মখাদা, য়াম্না কুপ্না খন্ন-নৈনরবা মতুংদা ঐখোয়গী কন্সতিত্যুসন অসি লিংখৎখিবনি, হায়না মহাক্না হায়খি, মহাক্না অমুকসু মরুওইবা পীখি মদুদি ঙসি অসি দেমোক্রেসীগী হাউস অসিবু খুরুম্বা নুমিৎনি। প্রধান মন্ত্রীনা ২৬/১১গী অথৌবশিংসু খুরুমখি। “ঙসি, ২৬/১১ অসি ঐখোয়গীদক্তা অদুগুম্লবা নুঙাইতবা নুমিৎ অমনি, হায়রিবা অসিদা লৈবাক অসিগী য়েক্নবনা লৈবাক অসিদা চংলকপা অমসুং মুম্বাইদা তেরোরিস্ত এতেক্ত চৎথখি। তেরোরিস্তশিং অসিবু লান্থেংনবদা থৌনা ফরবা লৈবক অসিগী লান্মীশিংনা মখোয়গী মপুন্সি কৎথোকখি। ঙসি ঐহাক্না মখোয়গী কৎথোকখিবা অসিদা খুরুমজরি,” হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি।      

প্রধান মন্ত্রীনা পনখি মদুদি ঐখোয়গী কন্সতিত্যুসন অসি আর্তিকল কয়া খক্তগী ওইবা নত্তে, ঐখোয়গী কন্সতিত্যুসন অসি মিল্লেনিয়াগী চাওরবা চৎনবী অমনি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি কন্সতিত্যুসন দে অসি পাংথোক্কদবনি মরমদি ঐখোয়না চৎলিবা অসি চুম্লিবরা নত্ত্রগা লাল্লিবরা হায়বা তৎতনা য়েংগদবনি।    

‘কন্সতিত্যুসন দে’ থৌরম পাংথোকপগী ইথিল শন্দোক্না পল্লদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি মসি বাবাসাহেব অম্বেদকরগী ১২৫শুবা মপোক কুমওনগী মনুংদনি, “ঐখোয় পুম্বনা ফাওই মদুদি বাবাসাহেব অম্বেদকরনা লৈবাক অসিদা খুদোল তৌরম্বা অসিদগী হেন্না য়াইফবা থৌরম অমা ওইগনি, ঐখোয়না মতম লৈবা খিবিক্তা মহাক্না পীরম্বা থৌদাংশিং মহাক্কী নিংশিং লাইরিক (শ্মির্ত গ্রান্থ)দগী নিংশিংগদবনি”।  মহাক্না হায়খি জানুৱারী ২৬পু রিপব্লিক দে হায়না লিংখৎলিবা অসুম্না নবেন্বরগী ২৬ অসিবু ‘কন্সতিত্যুসন দে’ হায়না পাংথোকপনা হেন্না ফগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি ইমুং-মনুংদা য়ুমফম ওইবা পার্তীশিংনা, ভারত অসি ক্রাইসিস লোমদা চিংশিল্লি, মসিনা কন্সতিত্যুসন্দা নিংজবশিংগীদমক্তদি অৱাবা অমা ওইরি। মহাক্না হায়খি “ইমুং অমদগী মীওই অমদগী হেন্না মেরিত্তা য়েংলগা পার্তীদা য়াওখিবা অসিনা পার্তী অসি দাইনাস্তিক ওইবা য়ারোই। প্রোব্লেম সি পার্তী অমনা ইমুং অমদগী, মীরোল অমগী মতুংদা মীরোল অমা পায়শিল্লকপা অসিনা থোক্লকপনি”। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি রাজনিতী পার্তীশিংনা মখোয়গী দেমোক্রেতিক মাংথরকপা মতমদা কন্সতিত্যুসনগী ইথিল অসি শোক্লি, কন্সতিত্যুসনগী সেক্সনশিংসু শোক্লি। “দেমোক্রেসীগী লমচৎ মাংখ্রবা পার্তী অমনা মতৌ করম্না মখোয়গী দেমোক্রেসী ঙাক-শেনগদৌরিবনো?” হায়না মহাক্না হংখি। 

প্রধান মন্ত্রীনা শেঞ্জা-থুমজাদা মরাল লৈরবা মীওইশিং কাওথোকপা অমসুং পুক্নিং থৌগৎপগী মায়োক্তা লৈনবা খঙহল্লি। মহাক্না হায়খি ঐখোয়না রিফোর্ম তৌবদা খুদোংচাবা পীবদা অসিগুম্বা মীওইশি অসি মীয়ামগী পুন্সিদা পুক্নিং থৌগৎপা থিংগদবনি। 

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মহাত্মা গান্ধীনা লৈবাক অসিদা নিংতম খোঙজংদা হক্কীদমক লান্থেংনবদা লৈবাক অসিনা মথৌদাং লৌনবা শেম-শাদুনা লৈনবা হোৎনখি। লৈবাক অসিনা নিং-তম্লবা মতুংদা মথৌদা লুম্না লৌনরম্লবদি হেন্না অফবা ওইরম্বা য়াই। অজাদী কা অমৃত মহোৎসবতা, ঐখোয়গী হকশিং শোকহন্দনবা ঐখোয়গীদমক ইথৌদাংগী লম্বীদা চৎপা মথৌ তাই” হায়দুনা মহাক্না লোইশিনখি।

 

 

 

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
পি.এম.না ‘পরিক্সা পে চর্চা ২০২২’গীদমক্তা শরুক য়ানবগীদমক্তা চেবাউ পীরকখ্রে
Explore More
পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল
Retired Army officers hail Centre's decision to merge Amar Jawan Jyoti with flame at War Memorial

Media Coverage

Retired Army officers hail Centre's decision to merge Amar Jawan Jyoti with flame at War Memorial
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM condoles the deaths in the building fire at Tardeo, Mumbai
January 22, 2022
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed sorrow on the deaths in the building fire at Tardeo in Mumbai. He conveyed condolences to the bereaved families and prayed for quick recovery of the injured.

He also approved ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF to be given to the next of kin of those who have lost their live. The injured would be given Rs. 50,000 each:

The Prime Minister Office tweeted:

"Saddened by the building fire at Tardeo in Mumbai. Condolences to the bereaved families and prayers with the injured for the speedy recovery: PM @narendramodi

An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives due to the building fire in Tardeo, Mumbai. The injured would be given Rs. 50,000 each: PM @narendramodi"