“Embracing entire India, Kashi is the cultural capital of India whereas Tamil Nadu and Tamil culture is the centre of India's antiquity and glory”
“Kashi and Tamil Nadu are timeless centres of our culture and civilisations”
“In Amrit Kaal, our resolutions will be fulfilled by the unity of the whole country”
“This is the responsibility of 130 crore Indians to preserve the legacy of Tamil and enrich it”

হর হর মহাদেব!

বনক্কম কাশী।

বনক্কম তমিলনাদু।

থৌরম অসিদা শরুক য়াবীরিবা উত্তর প্রদেশকী গভর্নর আনন্দী বেন পতেল, মুখ্য মন্ত্রী শ্রীমান য়োগী আদিত্যনাথজী, কেন্দ্রগী মন্ত্রী-মন্দলগী ঐহাক্কী মরুপ শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানজী, শ্রী এল মুরুজনজী, হান্নগী কেন্দ্র মন্ত্রী পোন রাধাকৃষ্ণনজী, মালেমগী মশক নাইরবা শৈশকপা অমসুং রাজ্য সভাগী মেম্বর, ইলাইয়ারাজা, বি.ঐচ.য়ু.গী ভাইস চাঞ্চেলর সুধীর জেন, আই.আই.তি. মদ্রাসকী দাইরেক্তর প্রোফেসর কামাকোত্তিজী, অতোপ্পা দিগনিতরীশিং অমসুং ঐহাক্কী ইকাই খুম্নরবা মীথুংলেনশিং, তমিল নাদুদগী কাশীদা লেংবীরক্লিবা নুপী অমসুং নুপাশিং,

কাশীগী শেংলবা লমদম অসিদা, মালেমগী খ্বাইদগী অরিবা সহরদা ময়ামবু উবা ফংজবদা ঐহাক্না ঙসি য়াম্না হরাওই, ঐহাক্না য়াম্না নুংঙাইবা পোকই। ময়ামবু ঐহাক্না মহাদেবকী সহর, কাশীদা কাশী-তমিল সঙ্গমমদা তরাম্না ওকচরি। ঐখোয়গী লৈবাক্তা সঙ্গমশিংগী য়াম্না অথোইবা মতিক ময়াই লৈ অমসুং মরু ওইনা লৌনৈ। লৈবাক অসিগী তুরেল অমসুং লোকশিংগী তিন্নফমশিংদগী হৌরগা ৱাখল্লোন, সাইন্স নত্ত্রগা লৌশিং ওইরো, ঐখোয়না তিন্নফমশিংবু হরাও তয়াম্বগা লোয়ননা থৌরম পাঙথোকই।

থৌরম অসি তশেংবদি ভারতকী দাইভর্সিতী অমসুং অখন্নবা মগুনশিংগী নুংঙাইবা ফোংদোকপনি অমসুং মসিনা কাশী-তমিল সঙ্গমমবু তোপ-তোপ্পা থৌওং অমা ওইহল্লি। ঙসি নাকল অমরোমদা ঐখোয়গী কলচরেল কেপিতেল কাশী লৈজৈ, মসিনা ভারত পুম্ববু কোনশিল্লি অমসুং অমরোমদনা তমিল নাদু অমসুং তমিল কলচরনা ভারতকী এন্তিক্বিতী অমসুং নীংথিবা শক্তাক্কী মফম ওইরি। হায়রিবশিং অসি তিন্নরিবা অসিগঙ্গা অমসুং য়মুনা তুরেলনা তিন্নরিবা অদুগুম্না শেংই। গঙ্গা-য়মুনাগুম্না মসিদা লোইনাইদ্রবা খুদোংচাবা অমসুং মপাঙ্গল লৈজদুনা মান্ননা অশেংবা মতৌসু চেল্লি। থৌরম অসিগীদমক ঐহাক্না কাশী অমসুং তমিল নাদুগী মীয়ামবু থমোয় শেংনা থাগৎপা ফোঙদোকচরি। ঙসিগী পুৱারী ওইরবা মীতিন অসিগীদমক্তা এজুকেসন মন্ত্রালয় অমসুং উত্তর প্রদেশ সরকারবু থাগৎপগা ফোঙদোকচরি। আই.আই.তি., মদ্রাজ অমসুং বি.ঐচ.য়ু.গুম্বা সেন্ত্রেল য়ুনিভর্সিতীশিংবুসু থৌরম অসিদা তেংবাংলকপগীদমক্তা থাগৎচরি। মরু ওইনা কাশী অমসুং তমিল নাদুগী মহৈরোই অমসুং স্কোলরশিংবুসু অখন্ননা থাগৎচরি।

মরুপশিং,

ঐখোয়গী ঋসিশিংনা হায়রমখি – ‘একো অহম বহু স্যাম’! হায়বদি চপ মান্নবা কন্সিয়সনেস অসি তোঙান-তোঙানবা শকলোন ওইনা লৌদুনা থোরকই। ঐখোয়না কাশী অমসুং তমিল নাদুগী মতাংদসু মসিগী ফিলোসোফী অসি উবা ফংই। কাশী অমসুং তমিল নাদু অনিমক নাৎ অমসুং সভ্যতাগী অরিবা সেন্তরশিং ওইদুনা লাকখি। লমদম অনিমক অসি মালেমগী খ্বাইদগী অরিবা লোল, সংস্কৃত অমসুং তমিলগুম্বাগী সেন্তরশিং ওইদুনা লাকখি। কাশীদা, ঐখোয়গী বাবা বিস্বানাথ লৈরি, অদুগা তমিল নাদুদনা ভগৱান রামেস্বরমগী থৌজাল ফংলি। কাশী অমসুং তমিল নাদু অনিমক্না শিব নিংজৈ অমসুং শক্তি নিংজৈ। কাশীদা অমা লৈজরে অদুগা অমনা তমিল নাদুগী দক্সিন কাশী অসিনি। ‘কাশী-কাঞ্চি’গী মওংদা অনিমক্তা সপ্তপুরিশিংগী মশাগী ওইবা মরু ওইবা লৈজৈ। কাশী অমসুং তমিল নাদুদা ঈশৈ নোংমাই, সহিত্যা নত্ত্রগা কলাগী ফজরবা হৌরকফমশিং লৈ। কাশীগী তবলা অমসুং তমিল নাদুগী তন্নুমাই লৈ। কাশীগী বনারসী সরী লৈবগুম্না তমিল নাদুগী কাঞ্জীবরম সরী অসি মালেম শিনবা থুংনা মমিং চৎলি। অনিমক ভারতকী স্পিরিচুএলিতীগী অথোইবা গুরুশিংগী পোক্নফম অমসুং কর্মভুমি ওইখি। কাশী অসি ভক্তা তুলসিগী পোক্নফমনি অমসুং তমিল নাদুনা লম্বোইবা তিরুবল্লবরগী লমদমনি। পুন্সিগী হীরম খুদিংমক্তা, পুন্সিগী লম খুদিংমক্তা কাশী অমসুং তমিল নাদুগী তোঙান-তোঙানবা মচুশিং অসিদা চপ মান্নবা ইনোৎ অমা য়াওবা ঐখোয়না উবা ফংই। ঙসিসু তমিলগী নাৎকী ওইবা লুহোংবদা কাশী য়াত্রা পল্লি। হায়বদি কাশী য়াত্রা অসি তমিল নহাশিংগী পুন্সিগী অনৌবা খোঙচৎকা মরী লৈনৈ। মসি তমিলগী থমোয়শিংদা লৈরিবা কাশীগী মুৎনাইদ্রবা নুংশিবা অদুনি, মসি পুৱারীদসু মুৎনাইখিদে অমদি তুংলমচৎতসু মুৎনাইদনা লৈঘনি। মসি ঐখোয়গী ইপা-ইপুনা তাকপীরম্বা ‘এক ভারত, শ্রেস্থ ভারত’কী চৎনবী অদুনি অমসুং ঙসি কাশী-তমিল সঙ্গমমনা মসিগী মতিক-ময়াই অদু অমুক হন্না হিংগৎহল্লি।

মরুপশিং,

কাশী শাবদা অমসুং শেমগৎপদা তমিল নাদুনা অমুক্তা উখিদ্রিবা মওংদা শরুক তমখি। তমিল নাদুদা পোকপা, দা. সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণননা বি.ঐচ.য়ু.গী হান্নগী ভাইস-চাঞ্চেলর ওইরমখি। বি.ঐচ.য়ু.না ঙসি ফাওবা মহাক্না শরুক তমখিবা অদু নীংশিংদুনা লৈরি। শ্রী রাজেশ্বর শাস্ত্রিগুম্বা তমিলগী মমিং লৈরবা ভেদিক স্কোলরশিংনা কাশীদা লৈখি। মহাক্না রামঘাত্তা সাঙ্গদেব স্কুল লিংখৎলমখি। মতৌ অসুম্না কাশীগী মীয়াম্না হুনুমান ঘাত্তা লৈরমখিবা শ্রী পত্তাভিরম শাস্ত্রিসু নীংশিংখি। করিগুম্বা নখোয়না কাশীদা চৎপা তারবদি তামিলগী লাইশঙ ওইরিবা হরিশচন্দ্র ঘাত্তা ‘কাশী কামকোতিশ্বর পঞ্চায়তন মন্দির” উবা ফংগনি।  কেদার ঘাত্তা চহি ২০০ শুরবা কুমারস্বামী মথ অমসুং মার্কনদেব আশ্রম লৈ। তমিল নাদুদগী য়াধম্লবা মীয়াম্না হনুমান ঘাত অমসুং কেদার ঘাত্তা লৈ। মখোয়না মীরোল কয়াদগী কাশীগীদমক শরুক তমদুনা লাকখি। অমসুং তমিল নাদুগী অতোপ্পা শকনাইরবা মীশক অসি অথোইবা কবী শ্রী সুব্রহ্মনিয়ম ভারতিজীনি মহাক অসি অথোইবা নীংতম লান্মী অমনি অমসুং মহাক্না মতম শাংনা কাশীদা লৈরমখি। মহাক্না মফম অসিদা মিসন কোলেজ অমসুং জয়নরায়ন কোলেজতা তমখি। মহাক্না অসি মওং অমদা কাশীগা শম্নহন্দুনা কাশী অসি মহাক্কী শরুক অমা ওইনখি। মহাক্না মহাক্কী মমিং লৈরবা কোই অদু অদুমক খাক্তুনা থমখি। অসিগুম্বা মীশক কয়া, চৎনবী কয়া অমসুং লাইনীং কয়ানা কাশী অমসুং তমিল নাদুবু অমত্তা ওইবগী মরীনা পুনশিনখি। হৌজিক বি.ঐচ.য়ু.না সুব্রহ্মনিয়ম ভারতীগী মমিং লৌদুনা চিয়র অমা লিংখৎতুনা মীংচৎ হেনগৎহনখি।

 

মরুপশিং,

কাশী তমিল সঙ্গমম অসি নীংতম্বগী অমৃত মহোৎসবকী মতমদা পাংথোক্লি। অমৃত কাল অসিদা ঐখোয়গী ৱারেপ পুম্বসি লৈবাক্না অমত্তা ওইদুনা ফংগনি। ভারত অসি চহি লিশিং কয়াদগী নাৎকী অপুনবনা মহৌশাগী মতৌ ওইদুনা চহি লিশিং কয়াদগী ‘সন ৱো মনাসি জানতাম’ ‘অমনা অমগী ৱাখল্লোন খঙনবা’গী মন্ত্রবু ইকাই খুম্নদুনা লাকপা লৈবাক অমনি। ঐখোয়গী লৈবাক্তা ‘সৌরাস্ত্রে সোমনাথম’দগী ‘সেতুবান্ধে তু রামেশম’ ফাওবা জ্যোতির্লিঙ্গা ১২ নিংশিংবগী চৎনবী লৈজৈ। ঐখোয়না লৈবাক্কী স্পিরিচুএল য়ুনিতী নিংশিংদুনা নোংমগী নুমিৎ হৌই। ঐখোয়না ইরু লুজবা মতমদা অমসুং লাই খুরুম্বা মতমদা – গঙ্গে চা য়মুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধু কোর্বরী জলে অসিমন সন্নিধিম কুরু।। হায়বদি ঐখোয়না ভারতকী তুরেলশিংদা ইরুজনীংবগী ৱাখল্লোন পোকই হায়বনিল। নীংতম্বা ফংলবা মতুংদা ঐখোয়না চহি লিশিং কয়াদগী চৎনরক্লবা চৎনবী, হেরিতেজ অসি মপাঙ্গল কনখৎহনখি। মসিনা লৈবাক্কী অপুনবগী মরী অসি শেমখি। অদুবু লাইবকথিবদি মসিগীদমক খোঙথাং কয়া লৌখৎখিদে। কাশী-তমিল সঙ্গমম অসিনা ঙসিদি, মসিগী ৱারেপ অসিগী প্লেতফোর্ম্না ওইরগনি অমসুং মসিনা ঐখোয় ইশাগী থৌদাং নৌহৌননা খঙহনগনি অমসুং লৈবাক্কী অমত্তা ওইবা মতৌবু অমুক হন্না মপাঙ্গল কনখৎহন্নবা মসিনা ইথিল পীগনি।

মরুপশিং,

ভারতকী মওং মতৌ করম তৌবগে হায়বা অসি বিষ্ণু পুরানগী ভর্স অমনা তাকপী। মসিনা হায়রি – উত্তরম য়থ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেস্ছৈব দক্ষিনম। বর্স তদু ভারত নাম ভারতী য়ত্র সন্ততি।। হায়বদি ভারত অসি হিমালয়দগী ইন্দিয়ন ওসীন ফাওবগী মখল মথেল অমসুং তোপ-তোপ্পা গুনশিং অসি কোনশিল্লিবা অদুনি। অমসুং মহাক্কী মচা খুদিংমক ভারত মচানি। করিগুম্বা ঐখোয়না হৌরকফমশিং য়েংলুরবদি ভারতকী হৌরকফম অসিদা ঐখোয়না অৱাং অমসুং খা অসি কিলোমিতর কয়া লাপনরবসু য়াম্না নক্নবা উবা ফংগনি। সঙ্গম তমিল সহিত্যনা লাপ্না চেল্লিবা গঙ্গাগী মতিক-ময়াই শৈথাই, তমিলগী শাস্ত্র কালিতোগাইনা বারানসীগী মীয়ামবু শৈথাই। ঐখোয়গী ইপা-ইপুশিংনা পুভগৱান মুরুগা অমসুং কাশীগী মতিক ময়াইগী ঈশৈদা শৈথাদুনা শকই অমসুং খাগী কাশী হায়না তেনকাসী কৌবা অমা পুথোক্লমখি।

মরুপশিং,

মসিগী ফিজিকেল দিস্তেন্স অমসুং নকনবা মরী অসিনা লোলগী খেন্নবা থুগাইখি তমিল নাদুদগী স্বামী কুমারাগুরুপরনা কাশীদা লাকখি অমসুং মহাক্কী কর্মভুমি ওইহনখি। ধর্মাপুরম অধিনমগী স্বামী কুমারাগুরুপারনা কেদার ঘাত্তা কেদারেশ্বর মন্দির শাখি। মতুংদা মহাক্কী শাত্রনা তাঞ্জভুর জিলাগী কেবরি তুরেলগী নাকন্দা কাশী বিশ্বানাথ মন্দির শাখি। তমিলগী রাজ্য ঈশৈ ‘তমিল তাই ভানত্তু’ মনোনমনিয়ম সুন্দরানারনা ইখি। মহাক্কী গুরু কোদাগা-নাল্লুর সুন্দরর স্বামীগালজীনা কাশীগী মনিকর্নিকা ঘাত্তা অয়াম্বা মতম লেনখি। কাশী অসি মনোনমনিয়ম সুন্দরানারগী ইথিল য়াম্না লৈ। তমিল নাদুদা পোকখিবা রামানুজার্চার্য়গুম্বা লম্বোইবানা কাশীদগী কাশ্মির তম্না কিমোলোতর কয়া চৎখি। ঙসিসু মহাক্কী লোইশীং অসি খুদম ওইনা লৌনরি। ঙসি ফাওবা লৈবাক পুম্বনা সি, রাজাগোপালাচরুবা উবা রামায়ন অমসুং মহাভারত্তগী খাদগী অৱাং ফাওবা ইথিল লৌরি। ঐহাক্কী ওজা অমনা ঐঙোন্দা হায়খিবা অদু নীংশিংলকই, নখোয়না রামায়ন অমসুং মহাভারত পারম্লগনি অদুবু মসি মুন্নদি খঙলমলোই অদুবু নখোয়না খুদোংচাবা ফংবা মতমদা রাজাজীনা ইখিবা রামায়ন অমসুং মহাভারত অসি পাবীয়ু মতম অদুদা নখোয়না করিগুম্বা খরা খঙবা ঙমগনি। রামানুজাচার্য়, শঙ্করাচার্য়, রাজাজীদগী সর্বপালী রাধাকৃষ্ণনগুম্বা খা ভারতকী স্কোলরশিং নীংথিনা খঙদনা ঐখোয়না ভারতকী ফিলোসোফী নীংথিনা খঙবা ঙম্লোই হায়বসি ঐহাক্না থেংনদুনা খঙলবা ৱাফম অমনি।

মরুপশিং,

ঙসি ভারতনা মাগী ‘হেরিতেজতা চাউথোকচবা পোকপা’ হায়বা ৱাখল্লোন অসিনা মাং থারি। করিগুম্বা মালেমগী লৈবাক অমা হেক্তগী অরিবা হেরিতেজ লৈরবদি লৈবাক অদুনা মদুদা চাউথোকচবা পোক্কনি। মালেমগী মাংদা চাউথোকচবগা লোয়ননা পুথোক্কনি। ঐখোয়না ইজিপ্তকী পেরামিদশিংদগী ইতলীগী কোলোসিয়ম অমসুং পিসাগী লীনিং তাৱর খুদম কয়া অসি উবা ফংখি। ঐখোয়না তমিল অসি মালেমগী খ্বাইদগী অরিবা লোলনি হায়বসু খঙই। ঙসি ফাওবা লোল অসি হিংদুনা লৈবগা লোয়ননা মমিং লৈরি। মালেমগী মীয়াম্না ভারত্তা মালেমগী খ্বাইদগী অরিবা লোল লৈ খঙবদা অঙকপা পোকই। অদুবু মসিগী মতিক-ময়াই খঙহন্নবা হোৎনবদা ঐখোয়না শোত্থনা লৈরি। তমিলগী পুৱারী ঙাক শেন্দুনা হেন্না নীংথিজহনবা হায়বসি ভারত মচা করোর ১৩০গী থৌদাংনি। করিগুম্বা ঐখোয়না তমিল কাওথোকপা থোক্লবদি মসি লৈবাক্কী মাংজবা অমনি অমসুং তমিলবু ফাজিন্দুনা ঐখোয়না থম্বা অসিসু মাংজবনি। ঐখোয়না নীংশিংগদবনি – লোলগী খেন্নবা লৈহনদনা অমত্তা ওইবগী ৱাখল্লোন পুরক্কদবনি।

মরুপশিং,

 

কাশী-তমিল সঙ্গমম অসি ৱাহৈদগী হেন্না মরু ওই হায়না ঐহাক্না থাজৈ। কাশী য়াত্রা মনুংদা নখোয়না মসিগী নীংশিংবগী মীকুপশিংগা শম্নহনগদবনি মসিনা অদোমগী পুন্সিগী কেপিতেল ওইগনি। কাশীদা লৈরিবা ঐহাক্কী মীয়াম্না মীয়োক-মীচান ফবগী মতৌ উৎনবা অঙম্বা থাক্তা হোৎনগদবনি। অসিগুম্বা থৌরমশিং তমিল নাদুদা অমসুং অতোপ্পা খা থংবা রাজ্যশিংদা পাঙথোকপা অমসুং লৈবাক অসিগী অতোপ্পা শরুকশিংদগী মীয়ামনা চৎতুনা, ভারতকী মরমদা খঙনবা হোৎনবা ঐহাক্না পাম্মি। ঐহাক্না কাশী-তমিল সঙ্গমমদগী অমৃত ফংগনি হায়না থাজৈ মসি রিসর্চকী খুত্থাংদা চাউখৎহনবা পাম্মি। মসিগী মরু অসিনা জাতিগী অমত্তা ওইবগী লিপুনগী অচৌবা পাম্বী অমা থারগনি। জাতিগী য়াইফবা হায়বা অসি ঐখোয়গী য়াইফবনি – নাত্তু নলনে নমদু নলন। মন্ত্রা অসিনা ঐখোয়গী ইরৈবাকচাশিংগী পুন্সিগী মন্ত্র ওইগদবনি। মসিগী ৱাখল্লোন অসিগা লোয়ননা পুম্নমকপু ঐহাক্না অমুক হন্না য়াইফ পাউজেল পীজরি।

ভারত ইমানা য়াইফরে,

ভারত ইমানা য়াইফরে,

ভারত ইমানা য়াইফরে,

থাগৎচরি!

বনক্কম!

Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
India's Q3 GDP grows at 8.4%; FY24 growth pegged at 7.6%

Media Coverage

India's Q3 GDP grows at 8.4%; FY24 growth pegged at 7.6%
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
West Bengal CM meets PM
March 01, 2024

The Chief Minister of West Bengal, Ms Mamta Banerjee met the Prime Minister, Shri Narendra Modi today.

The Prime Minister’s Office posted on X:

“Chief Minister of West Bengal, Ms Mamta Banerjee ji met PM Narendra Modi.”