Share
 
Comments
This decade will be for Indian entrepreneurs: PM
Our approach is to ’Reform with intent, Perform with integrity, Transform with intensity’, says PM
Our focus is on governance that is professional and process driven: PM

ময়াম পুম্নমকপু অনৌবা চহিগী য়াইফ পাউজেল পীজরি। কির্লোস্কর গ্রুপকী ওইনদি মসি সেলেব্রেসন অনিগী তঞ্জানি। জাতিবু শেমগৎ-শাগৎপদা মতেং পাংলকপা চহি চামা মপুং ফারক্লে অদুনা কির্লোস্কর গ্রুপপু ঐহাক্না থাগৎপা ফোংদোকচরি।

মরূপশিং,

কির্লোস্কর গ্রুপকী মায়পাকপা অসি ইন্দিয়ান ইন্তরপ্রাইজ অমসুং ইন্দিয়ান ইন্তরপ্রিনরশিংগী মায়পাকপগীসু খুদম্নি। সিন্ধু ভেলী সিভিলাইজেসনদগী হৌরগা ঙসি ফাওবদা ভারতমচাশিংগী ইন্তরপ্রইজকী স্প্রিতনা লৈবাক অসিগী দিবেলপমেন্তদা অনৌবা ইনর্জী, অনৌবা খোংজেল পীরি। লৈবাক অসিনা মীনাই য়োৎহিং থাংলিঙৈ মতম অদুদা শ্রী লক্ষমন রাও কির্লোস্কর জীনা অমসুং অসিগুম্লবা ইন্তরপ্রিনরশিংনা ভারতকী স্প্রিতপু হিংহন্দুনা থমখি, করিগুম্বা ফিভম অমত্তদা শোন্থহনখিদে।

মসিমক্না নিংতম্বা ফংলবা মতুংদসু লৈবাক অসিবু মাংলোমদা পুখৎপদা মতেং পাংখি। ঙসিগী নুমীৎ অসি লক্ষমন রাও কির্লোস্কর জীগী ৱাখল্লোন অমসুং মহাক্কী মংলানবু সেলেব্রেত তৌবগা লোয়ননা ইন্তরপ্রনরশিংগীদমক ইনোবেসন অমসুং কত্থোকপগী ইন্সপিরেসন লৌনবা মমল নায়দ্রবা তঞ্জা অমসুনি। ঙসিগী নুমীৎ অসি লক্ষমন রাও জীগী বাইওগ্রাফী, মমিংসু য়াম্না ফজনা থোল্লি- ‘য়ানত্রিক কী য়াত্রা-দি মেন হু মেদ মেছিন্স’, মসিসু ঐহাক্কীদমক লাইবক ফবা ৱাফম অমনি। অদুগা ঐহাক্না থাজবা থম্লি মদুদি মহাক্কী খোংচৎকী মরুওইবা তাঙ্কক অসিনা ভারতকী ইচম চম্বা নহাশিংবু ইনোবেসন অমসসুং ইন্তরপ্রাইজ স্পিরিতকীদমক পুক্নিং থৌগৎতুনা লৈরগনি।

মরূপশিং,

করিগুম্বা খরা তৌনিংবগী স্পিরিৎ, রিক্স লৌনবগী স্পিরিৎ, অনৌ-অনৌবা লমশিংদা মশাগী ওইবা শন্দোকখিনবা স্পিরিৎ অসি ঙসিসু ভারতকী ইন্তরপ্রিনর পুম্নমক্কী শক্তমনি। ভারতকা ইন্তরপ্রিনর অসি লৈবাক্কী দিবেলপমেন্তকীদমক, মশাগী তৌবা ঙম্বা অমসুং মায়পাকপা অদু হেঙ্গৎহন্নবগীদমক তপথবা তৌদে।

মরূপশিং,

ঐহাক্না ইন্দিয়ান ইন্দস্ত্রী অমসুং অদোম ময়ামদা থাজবা থম্লি। সর্কমস্তেন্সশিংবু হোংদোক্নবগীদমক, শিংনরকপশিংবু মায়োক্ননবা দরকার ওইবা শক্তি অদু ইন্দিয়ান ইন্দস্ত্রীগী শিংলি নাওরিদা য়াওরি। মরম অদুনা ঙসি ঐখোয়না অনৌবা চহিদা খোংদারকপা অসিদা, অনৌবা চহি তরাগী খুজিং অসিদা খোংদারকপা অসিদা, ঐহাক্না মসি হায়বদা হায়মনবা থোক্লোই মদুদি মসিগী চহি তরাগী খুজিং অসি ইন্দিয়ান ইন্দস্ত্রীগী ওইগনি, ভারতকী ইন্তরপ্রিনরশিংগী ওইগনি।

মরূপশিং,

চহি তরাগী খুজিং অসিদা দোলর ত্রিলিয়ন মঙাগী ইকোনোমীগী পান্দম অসিদি তাঙ্কক অমনি। ঐখোয়গী মংলান হেন্না পাক চাউই, ঐখোয়না আশা তৌরিবা অসি হেন্না পাক চাউই, ঐখোয়গী পান্দম হেন্না পাক চাউই। মরম অদুনা ২০১৪গী মতুংদগী লৈবাক অসিদা লেপ্পা লৈতনা হোৎনরিবা অসিদি ইন্দিয়ান ইন্দস্ত্রীগী মংলানশিং অমসুং মখোয়বু হেন্না পাকথোক চাউথোকহনবদা করিগুম্বা মখল অমত্তা মায়োক্নদবা অদুনি। মতম অসিগী মনুংদা লৌখিবা ৱারেপ পুম্নমক, খোংথাং পুম্নমক্কী তুংদা ৱাখল অমখক লৈরি মদুদি ভারত্তা থবক তৌরিবা ইন্তরপ্রিনর পুম্নমক্কী মাংদা তারিবা মখল খুদিংমক্কী অপন অয়েৎ লৌথোক্তুনা হেন্না ফবা বিজিনেস এনভাইরনমেন্ত শেম্বনি।

মরূপশিং,

লৈবাক মীয়াম্না মখোয়গী অচুম্বা থৌনা অদু সরকার অসিনা ইন্দিয়া, ইন্দিয়ান অমসুং ইন্দস্ত্রীগী মাংদা অপনবা পীবগী মহুৎ মখোয়গী মরূপ ওইদুনা লেপমিন্নরবা মতমদতা মাংলোমদা লাকপা ঙমগনি। হৌখিবা চহিশিংদা লৈবাক অসিনা লম্বী অসিদা খোংদারে। হৌখিবা চহিশিংদা লৈবাক অসিদা তৌনিবগা লোয়ননা রিফোর্ম, ইন্তিগ্রিতিগা লোয়ননা পর্ফোর্ম, ইন্তেনসিতীগা লোয়ননা ত্রান্সফোর্ম পীনবা লেপ্পা লৈতনা হোৎনরি। প্রোফেস্নেল অমসুং প্রোসেস দ্রাইভন ওইবা গোবর্নান্স অমগীদমক ঐখোয়না হোৎনরি। হৌখিবা চহি মঙা অসিদা লৈবাক অসিদা ইন্তিগ্রিতী অমসুং মপুংফাবা ত্রান্সপরেন্সীগা লোয়ননা থবক তৌবা এনভাইরনমেন্ত অমা লৈরি। মসিনা লৈবাক অসিদা অচৌবা পান্দমশিং থম্নবা অমসুং মতম চানা মদু ফংনবা থৌনা অদু পীরি।

মরূপশিং

ভারতকী তেক্স সিস্তেমদা মমাংদা করম্বা মখলগী অৱাৎপশিং লৈরম্বগে হায়বদু অদোম্না খংবিরিবা অদুনি। ইন্সপেক্তর রাজ, তেক্সকা মরী লৈনবা পোলিসীশিংদা চমম্নবা, অমসুং তোঙান-তোঙানবা রাজ্যশিংদা তেক্সকী লাংনা ইন্দিয়ান ইন্দস্ত্রীগী খোংজেলদা ব্রেক ফাদুনা থমলম্মি। লৈবাক অসিনা হৌজিক্তি ব্রেক অসি লৌথোকখ্রে। ঐখোয়গী তেক্স সিস্তেমদা ত্রান্সপরেন্সী লাক্লে, ইফিসেন্সী লাক্লে, একাউন্তেবিলিতী হেঙ্গৎলে, তেক্সপেয়র অমসুং তেক্স দিপার্তমেন্তকী মরক্তা হ্যুমেন ইন্তরফেস লৈতনবা অনৌবা সিস্তেম দিবেলপ তৌরি। ঙসি লৈবাক অসিদা কোর্পোরেত তেক্স অমসুং কোর্পোরেত তেক্স রেৎ হন্থরিবা অদু মমাংদা অমুক্তা ওইখিদ্রি।

মরূপশিং, মতম কয়াগী মমাদগী মীপুম খুদিংনা গুদস এন্দ সর্বিসেস তেক্স রিফোর্ম নত্রগা পব্লিক সেক্তর বেঙ্ক রিফোর্মগী হায়দুনা লাক্লি। মসি পুম্নমক ঙসিদি অচুম্বা ওইরে অদুনা ৱাখল্লোন অসিনা মরম ওইদুনা ইন্দিয়ান ইন্দস্ত্রীগী মাংদা লৈরম্বা অয়েৎ-অপন পুম্নম লৌথোকখ্রে, মখোয়বু পাকথোক চাউথোক্নবা তঞ্জা পীরে।

মরূপশিং,

ইন্দিয়ান ইকোনোমীবু মপাঙ্গল কনখৎহন্নবগীদমক লৈবাক অসিদা খুদক্কী ওইবা খোংথাংশিংগা লোয়ননা লোং তর্ম সোলুসন্দা অমত্তা ওইনা থবক তৌরি। হৌজিক হৌজিক্কী খক্তা নত্তনা লাক্কদৌরিবা জেনরেসনদসু কানবা ফংনবা অদুগুম্লবা ৱারেপশিং লৈবাক অসিদা লৌরি।

মরূপশিং,

হৌখিবা চহি মঙাদা লৈবাক অসিদা রাজভক্তিগা লোয়ননা থবক তৌবা, পুকচেল শেংনা থবক তৌবা, ত্রান্সপরেন্সীগা লোয়ননা থবক তৌবগী এতমোসফিয়ার অদু ঙসি লৈবাক অসিদা ময়েক শেংনা ফবা ফংলে। এতমোসফিয়ার অসিনা লৈবাক অসিবু অচৌবা পান্দম থম্নবা অমসুং লেপখিবা মতমগী মনুংদা ফংনবা পুক্নিং থৌগৎলি। ভারত্তা ২১শুবা চহিচাগী ইনফ্রাস্ত্রকচরগীদমক লুপা কোতি লাখ ১০০ হেন্না ইনবেস্ত তৌনবা, মীয়ামগী পুন্সী মহিং লায়থোকহন্নবগীদমক থাক খুদিংদা প্রোজেক্তশিং থম্বা, লৈবাক্কী হ্যুমেন কেপাসিতীদা ইনবেস্ত তৌবা; ফ্রন্ত খুদিংদা থবক তৌরি অমসুং হান্নগা য়েংনবদা খুমাং য়াম্না চাওশিন্না থবক তৌরি।

মরূপশিং,

ঐহাক্না অদোমগী মফমদা ইন্তেন্সিতিগা লোয়ননা ত্রান্সফোর্মিং ৱাফম পল্লিবা অসি ফিগরদসু উবা ফংদে। গ্রাউন্দগী থাক্তা খোংজেল য়াংনা থবক তৌবনা শুপ্নতংগী চহি মঙাদা ইজ ওফ দুইং বিজিনেসকী রেঙ্কিংদা রেঙ্ক ৭৯ ফগৎলে। ইনোবেসনবু পুক্নিং থৌগৎনবগীদমক লৈবাক অসিদা খোংজেল য়াংনা নিয়ম শেমখিবগী মহৈনা শুপ্নতংগী চহি মঙাদা গ্লোবেল ইনোবেসন ইন্দেক্সতা রেঙ্ক ২০ হায়গৎলক্লে। লেপ্পা লৈতনা চহি কয়াদগী এফ.দি.আই. দ্রো তৌবা মালেমগী মকোকথোংবা লৈবাক ১০গী মনুংদা লৈবা অসিসু ভারতকী য়াম্না চাউবা এচিবমেন্ত অমনি। লেপ্পা লৈতনা চহি কয়াদগী এফ.দি.আই. দ্রো তৌবা মালেমগী মকোকথোংবা লৈবাক ১০গী মনুং চনবা অসিসু ভারতকীদমক য়াম্না চাউবা এচিবমেন্তনি।

মরূপশিং,

হৌখিবা চহি খবা অসিদা লৈবাক অসিদা য়াম্না চাউবা অহোংবা অমা লাক্লে। অহোংবা অসি নহা ওইরিবা ইন্তরপ্রিনরশিংগী মশিংদনি। ঙসি লৈবাক অসিগী নহা ওইরিবা ইন্তরপ্রিনর, অনৌবা ৱাখল্লোনশিং, অনৌবা বিজিনেস মোদেলশিং পুরদুনা মাংদা লাক্লি। হৌজিক্তি কমোনিতিজ, মাইনিং, হেভি ইঞ্জীনিয়ারিং খক্তদা পুক্নিং চংলম্বা মতম অদু ওইদ্রে। ঐখোয়গী ঙসিগী নহাশিংনা অনৌবা সেক্তরশিংসু পাকথোক চাউথোকহল্লি। অদুগা মসিদসু য়াম্না মরু ওইরিবদি লৈবাক অসিগী অপিক অপিকপা শহরশিংদগী থোরক্তুনা নহাশিং অসিনা অচৌবা পন্থুংফমশিং ফংবা ঙম্লি।

মরূপশিং,

লক্ষমন রাও জী অসি ভারতকী দরকার ওইবশিংগী মতুং ইন্না তেক্নোলোজী শিজিন্নখিবা অমসুং মেছিনশিং শেমগৎপগী থৌদাং লৌখিবা লৈবাক অসিগী অদুগুম্লবা মীওইশিংগী মরক্তা অমা ওইবিরম্মি। ঐখোয়না জিরে দিফেক্ত, জিরো ইফেক্তকী মন্ত্রদা চৎতুনা থাজবগী থাক্কী পোত্থোক পুথোকপা তাই, মতম অদুদা ঐখোয় এক্সপোর্ত হেঙ্গৎহনবা ঙমগনি, মালেমগী কৈথেলদা ইশাবু এক্সপান্দ তৌবা ঙমগনি। ঐখোয়না ইন্দিয়ান সোলুসন্স, গ্লোবেল এপ্লিকেসনগী মতাংদা খনবা তাই, মদুগী মতুং ইন্না ইশাগী ওইবা প্লানশিং ইমপ্লিমেন্ত তৌবা তাই। ঐহাক্না মফম অসিদা স্কিম অনিগী মতাংদা খন্নবা পামজৈ। স্কিম অমনা ফাইনান্সিয়েল ত্রাঞ্জেক্সনগা মরী লৈনবা য়ু.পি.আই. স্কিম অমসুং অতোপ্পা অদুনা লৈবাক পুম্বদা এল.ই.দি. বল্ব য়ৌহল্লিবা উজালা য়োজনা।

মরূপশিং,

ঙসিগী ভারতনা খোংজেল য়াংবা বেঙ্কিং ত্রাঞ্জেক্সন পাম্লি, তেক্নোলোজীবু হেন্না ফবা মওংদা শিজিন্নবা অদু য়েংবা পাম্লি। শুপ্নতগী চহি অহুমদা, য়ু.পি.আই.গী হেঙ্গৎলক্লিবা নেতৱার্ক্না মখোয়গী অসিগুম্লবা অপাম্বা অসি মপুং ফাহল্লে। ঙসি লৈবাক অসিনা পুং ২৪- নুমীৎ তরেৎনি অরাইবা মওংদা ওনলাইন ত্রাঞ্জেক্সন তৌরি। ঙসিদি ভিম এপ্লিকেসন য়াম্না চাউবা ব্রান্দ ওইরে।

মরূপশিং,

২০১৮-১৯গী শেনবা চহিদা, য়ু.পি.আই.গী খুত্থাংদা চাউরাক্না লুপা কোতি লাখ ৯গী ত্রাঞ্জেক্সন তৌখি। শেনবা চহি অসিদা দিসেম্বর ফাওবদা য়ু.পি.আই.গী থোংদা চাউরাক্না লুপা কোতি লাখ ১৫ ত্রাঞ্জেক্সন তৌখ্রে। লৈবাক অসিনা খোংজেল কয়া য়াম্না য়াংনা দিজিতেল ত্রাঞ্জেক্সন লৌশিল্লবগে হায়বদু নহাক্না খংবা ঙম্লমগনি। উজলা স্কিমসু ঙরাং খক্তমক চহি ৫ মপুং ফারি। লৈবাক পুম্বদা এল.ই.দি. বল্ব কোতি ৩৬ হেন্না য়েন্থোকখিবা অসি ঐখোয় পুম্নমক্কী পেন্নিঙাই ওইবা ৱাফম অমনি।
মরূপশিং,

মদুগা মাননা মেক ইন ইন্দিয়া কেম্পেনগী মায় পাকপগী ৱারীশিং অসি ঐখোয়গী ইন্দস্ত্রীগী পাঙ্গল শক্তিনি। ঐহাক্না ইন্দিয়ান ইন্দস্ত্রীগী লম পুম্নমক্তগী মায় পাকপগী ৱারীশিং তাবা পামই। জল-জীবন মিসন ওইগেরা, রিন্যুয়েবল ইনর্জী ওইগেরা, ইলেক্ত্রিক মোবিলিতী ওইগেরা, দিজাস্তর মেনেজমেন্ত ওইগেরা, দিফেন্স ওইগেরা; সেক্তর খুদিংদা অদোমগীদমক মায় পাকপগী ৱারী কয়া অমা অদোম্বু ঙাইদুনা লৈরি। সরকারনা অদোমগীদমক লেপলি, অদোমগী দরকার ওইশিং অদুগীদমক লেপ্লি।

অদোম্না মসিগী কান্নবা লৌবিয়ু, লেপ্পা লৈতনা ইনোবেত তৌবীয়ু, ইনবেস্ত তৌরিয়ু, লৈবাক্কী সেবাদা থৌদাং লৌবিয়ু। অপাম্বা অসিগা লোয়ননা মতাং অসিৱাইদা লোইশিনজরগে, অমুক হন্না কির্লোন্সকর গ্রুপপু, কির্লোন্সকর ইমুং মনুংবু হন্না-হন্না য়াইফ-পাউজেল পীজরি। ফজখ্রবা চহি চামা শুরকপগীসু হন্না-হন্না নুংঙাইবা ফোংদোকচরি।
থাগৎচরি। 

 
ভারতকী ওলিম্পিয়নশিংবু পুক্নিং থৌগৎসি! #Cheers4India
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
India breaks into the top 10 list of agri produce exporters

Media Coverage

India breaks into the top 10 list of agri produce exporters
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM condoles loss of lives in an accident in Nagarkurnool, Telangana
July 23, 2021
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in an accident in Nagarkurnool, Telangana. The Prime Minister has also announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh to be given to the next of kin of those who lost their lives and Rs. 50,000 to those injured. 

In a PMO tweet, the Prime Minister said, "Condolences to those who lost their loved ones in an accident in Nagarkurnool, Telangana. May the injured recover at the earliest. From PMNRF, an ex-gratia of Rs. 2 lakh each will be given to the next of kin of the deceased and Rs. 50,000 would be given to the injured: PM Modi"