Share
 
Comments
PM launches Gangajal Project to Provide Better and More Assured Water Supply in Agra
Making Agra Tourist Friendly Smart City - Integrated Command and Control Centre for Agra Smart City To be Built
PM Lays Foundation Stone for Upgradation of SN Medical College, Agra
Panchdhara - Five Facets of Development Holds Key to Progress of Nation: PM

ভারত ইমানা য়াইফরে,

ভারত ইমানা য়াইফরে,

ভারত ইমানা য়াইফরে,

ফম্বাকথক্তা লেংশিনবিরিবা উত্তর প্রদেশকী রাজ্যপাল শ্রীমান রামনাইকলমদম অসিগী প্রজানা নুংশিবিরিবাইনর্জেতিক ওইবা মুখ্য মন্ত্রী শ্রীমান আদিত্য যোগীরাজউপমুখ্য মন্ত্রী দাক্তর দিনেশ শর্মপর্লিয়ামেন্তরিয়ানপ্রোফেসর রামশঙ্কর কথিয়াভার্তিয়া জনতা পার্তিগী প্রদেশ অধ্যক্ষ অমদি পর্লিয়ামেনদা ঐহাক্কী মরূপ ওইরিবাদাক্তর মহেন্দ্র পান্দেচৌধরি বাবুলালশ্রী অনিল জৈন ফম্বাকথক্তা লেংশিনবিরিবা অতোপ্পা শক্নাইরবশিং অমদিআগ্রাগী ঐহাক্কী নুংশিজরবা ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিং

অনৌবা চহি অসিদা উত্তর প্রদেশতা মসিনা ঐহাক্কী অহানবা প্রোগ্রামনি ময়াম পুম্নমকপু উত্তর প্রদেশকী প্রজাপুম্নমকপু ২০১৯গী য়াইফ পাওজেল পীজরি অনৌবা ভারত শেমগৎপদা শরুক য়ারিবা ময়াম পুম্নমকপু ঐহাক্নাখুরুমজরি

মরূপশিংআগ্রাদা অদোম ময়ামগী মরক্তা লাকপা ফংজবা অসি ঐহাক্কী লাইবক ফবনি অমদি ঐহাক্না লমদমঅসিদা অদোমগী মতেং নিরকপা মতম খুদিংদা উত্তর প্রদেশ অপুনবনা ভারত অপুনবনা মপুংফানা থৌজালপীনবিরি অদোমগী মংলান অমসুং অদোমগী থাজবা অদু ফংনবা পুচেল শেংনা লেপ্পা লৈতনা হোৎনরি অমদিঅদোমগী অমসুং লৈবাক মীয়ামগী সেবা থমোয় শেংনা তৌবা ঙম্নবা অদোমগী থৌজাল অদু লেংদনা লৈবাওইরসনু

ময়াম পুম্নমক্কী থাজবা অমসুং মতেংগী মহৈ ওইনা সবকা সাথ সবকা বিকাসকী ওইবা ঐখোয়গী মিশন অসি অনৌবাথাক অমদা য়ৌরক্লে ঙাইহাক্কী মমাংদা মফম অসিদা আগ্রাগী চাওখৎ থৌরাংগা মরী লৈননা লুপা কোতি লিশিংঅহুমগী ওইবা প্রোজেক্তশিং শঙ্গাবা অমদি উরেপ উয়ুং তম্বগী থবক চত্থখ্রে মদুমক লৈবাক অসিদা মরুওইবাখোংথাং অমনি

প্রোজেক্তশিং অসি মরুওইনা ঈশিংগা মরী লৈনরিমহৈমশিং অমসুং হকশেলগা মরী লৈনরিসিৱরগা মরী লৈনরি,কনেক্তিবিতী হায়বদি আগ্রাবু স্মার্ত সিতী শেমগৎপগা মরী লৈনরি প্রোজেক্তশিং অসিগীদমক ঐহাক্না প্রজাপম্নমকপুইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংবু হন্না হন্না থাগৎপা ফোংদোকচরি

মসিদা জপান্না পাংলকখিবা মতেং অদুগীদমক ঐহাক্না জপানবু থমোয় শেংনা থাগৎপা ফোংদোকচরি

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংঙসি মতম কয়াগী মমাংদগী তান্দুনা লাক্লবা অমা ঙসি মপুং ফাবা অসিদা ময়ামপুম্নমক নুঙাইবা ফাওগনি আগ্রাগী লৈরক খুল্লক্তগী হৌরগা মথুরা ফাওবা ঈশিংগী ওইবা য়াম্না চাওবা খুদোংচাদবালৈরি লৈবাক মনুংগী ঈশিং অয়াম্বসু থুমহী চেল্লি মদুনা মরম ওইদুনা মদু থকপা য়াদে যমুনাগী অদুগুম্লবা ইচেলনালমদম অসিগী পুন্সি মহিংদা পীরম্বা ওইথোকপা য়াবশিং অদু মতমগী ইচেলগা লোয়ননা অদুগুম্লবা পুন্সী পীনবিরিবাঈশিং অদু অদুক হক্না মোৎখ্রে মদুদি থকপা য়াবগী ফিভম ওইদ্রে মরম অদুননি গঙ্গা নহরদগী আগ্রাগী ইখৌ লাংবাকোকহন্নবা প্রোজেক্ত শেমগৎলি ঙসি চাওরাক্না লুপা কোতি লিশিং ৩গী আগ্রা জলসম্পত্তি পুর্তি গঙ্গা জলপ্রোজেক্ত ময়াম পুম্নমক্কী মফমদা শিন্নজরি মসিদগী এরিয়া অপুম্বগী ইমুং লাখ কয়ানা থক্ননবা অরুবা ঈশিংফংলগনি ঐহাক্না অদোমগী মফমদা মসি অমসু খংহন্নিংই মদুদি নমামী গঙ্গে মিশনগী মখাদা যমুনাবু তরুতনানহনবসু ঐখোয়গী প্রায়োরিতীনি

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংআগ্রাগী ওইবা ঈশিংগী সমস্যাশিংবু কোকহনবগা লোয়নলোয়ননা শহরগীসিৱেজ সিস্তেমবু মোদর্ন ওইহন্নবা মশিং য়াম্লবা প্রোজোক্তশিংদা থবক চত্থরি অমদি ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংহৌজিক্তি অদোম্না গঙ্গাজল থকপগী লাইবক ফবা অদু ফংলে মতৌ অদুম্না থক্নবা অরুবা ঈশিং অসিআগ্রাদা লাকপা লমকোয়বশিংগীসু পুক্নিং চিংশিন্নবা অচৌবা সেন্তর অমা ওইরগনি মীরমদগী লাকপালমকোইবশিংনা গঙ্গাজলগী শেংলবা ঈশিং অদু মখোয়না ফংলগদি আগ্রাদা মতম শাংনা লৈনিংবা পোক্লগনি মরমঅদুনা অসুক য়াম্না শাংবা অসি পাইপ লাইন তিংদুনা থক্নবা ঈশিং পুরক্লি নাকল অমরোমদা মসি ঈশিং নত্তে মসিদিআগ্রাগী পুন্সিগী অমৃতধারানি মদুনা আগ্রাগী পুন্সিদা অনৌবা শক্তি অমা পীরগনি

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংলৈবাক পুম্বদা অমৃৎ মিশন অমা চত্থরি অমৃৎ মশন অদুগী মখাদা শহরগীনোংচুপ থংবা শরুক্তা সিৱেজ নেতৱার্ক প্রোজেক্তকী উরেপ উয়ুংশু ঙসি তমখ্রে মসিগী মখাদা তিংগদৌরিবা সিৱরলাইন অদুনা চাওরাক্না য়ুম লিশিং ৫০ শম্নহল্লগনি

মরূপশিংআগ্রা অসি লৈবাক অসিগী স্মার্তকী খুদোংচাবা ফংলবা শহরশিংগী মরক্তা অমনিখোংথাং অসিদা ঙসিআগ্রাগী অনৌবা কমান্দ এন্দ কন্ত্রোল সেন্তরগী থবক হৌখ্রে চাওরাক্না লুপা কোতি ৩০০ চংনা শাগদৌরিবা সেন্তরঅসিনা শহর অপুম্বগী সিস্তেম মোনিতরিং তৌগনি শহর অপুম্বা মফম অসিদা ফম্দুনা সি.সি.তি.ভি১২০০ হেনবগীকেমেরানা য়েংশিল্লগনি শহরগী কাচিন কোয়া খুদিংদা করি চত্থরিকনা কনাগুম্বশিংনা ত্রাফিক্তা খুদোংচাদবামায়োক্নরিব্রাকরিগুম্বা মফম মফমশিংদা ফৎতা হাওদি পৈশিন্দুনা লৈব্রাপুম্নমক অসি সি.সি.তি.ভিকেমেরাগীখুত্থাংদা কাচিন কোয়া পুম্বা মফম অমদগী য়েংশিল্লগনি অসিগুম্লবা ঈশিং অমসুং সি.সি.তি.ভিকেমেরা,অসিগুম্লবা সিৱেজ ত্রিৎমেন্তঅসিগুম্লবা স্মার্ত সিতীগী ইনিসিয়েতিব অসিনা তুরিজমগীদমক য়াম্না চাওবা ৱাফমঅমনিইচিলইনাওশিং মসিদসু নত্তনা আগ্রাগী কনেক্তিবিতীগবু হেন্না ফগৎহন্নবগীদমক ঙসি রেলগী থোং শঙ্গাবাঅমসুং হেলিপোর্তকী উরেপ উয়ুংশু তমখি

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংকনাগুম্বা লৈবাক অমা নত্রগা শহর অমা হকশেলগী ফিভম ফত্রি ফাওবা স্মার্তওইবা য়ারোই ৱাফম অসি পুক্নিংদা থমদুনা কেন্দ্রগী ভাজপা সরকারনা লৈবাক পুম্বদা অহোংবা অমসুং শোকহল্লবামফমশিংবু কেতেগোরী নাইনা খায়দোক্লি হকশেলগা মরী লৈনবা ইনফ্রাস্ত্রকচরশু মমাংদা থোকখিদ্রিবা মওংদাদিবেলপ তৌরে

 

প্রধান মন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা য়োজনাগী মখাদা হৌজিক আগ্রাগী এস.এন. মেদিকেল কোলেজ পাকথোক চাওথোকপগী থবকচত্থরি। মফম অসিদা অনৌবা ফমুং চানি য়াঙ্খৈ হেন্না হাপচিল্লগনি অমসুং সুপর স্পেসিয়েলিতীগী খুদোংচাবশু হেঙ্গৎহল্লগনি।মসিদশু নত্তনা ৱুমেন হোস্পিতালদা ফমুং চামগী মেতরনিতী ৱিং অমসুং কমুনিতী সেন্তর অনিশু হৌদোকপগী তঞ্জা অদুঐহাক্না ফংজরে।

মরূপশিং, লাক্কদৌরিবা মতম অসিদা লৈবাক অসিদা হোস্পিতালশিংগী অচৌবা নেৎৱার্ক অমা থৌরাং তৌরগনি। মসিনাঅপিকপা শহরশিংদা ঙকশেলগী খুদোংচাবা ফংহনবগা লোয়ননা নহাশিংবু থবক ফংহন্নবা খুদোং চাবসু ফংহল্লগনি। মসিগীঅচৌবা মরম অমদি আয়ুশ্মান ভারত য়োজনানি। মীওই থরনা মসিবু মোদী কেয়রশু হায়নৈ। মসিগী মায় পাকপগী খুদম অদুঅদোম্না ৱাফম অসিদগী খংবা ঙমগনি মদুদি হৌজিক নুমীৎ খুদিংগী চাওরাক্না লাইরবা লিশিং তরা স্কিম অসিগী মখাদালায়েংলি। অমদি মখোয়শিং অসি চহী ৪–৪, ৫–৫দগী অনাবা মায়োক্নদুনা লৈরবশিং অদুনি। য়াম্না ৱানা অনাবগী মৈচাকখাংলমলবশিং অদুনি।

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংলাইরবশিংনা কদায়দা চৎকনি, আয়ুশ্মান ভারত য়োজনানা খোংজেল য়াংনাঅসিগুম্লবা উপায় লৈত্রবা মীওইশিংগী মতেং পাংলি। করিগুম্বা ইমুং অমদা মীওই অমা অরুবা লৈনানা নারকপা মতমদা মীওইঅদু খক্তা নত্তনা ইমুং পু্ম্বা অনাবা ওইরকই। অঙাংশিংগী লাইরিক লাইশু তম্নবা শেনফম চানা থক্নবদা চৎখিরম্মি, য়ুমগী থবকপুম্নমক অরেম্বা তারকই। মসি পুম্নকপু কনবগী থবক অসি মীয়াম্না মোদী কেয়ার হায়না কৌনবা আয়ুশ্মান ভারত য়োজনাপাংথোক্লি। হৌজিক নুমীৎ চামগী মনুংদা লাইরবা ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেঅঙাং লাখ   হেন্না লায়েংখ্রে নত্রগাহৌজিক লায়েংলি।

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংভাজপাগী সরকার অসিনা দিবেলপমেন্তকী ইচেল মঙা হায়বদি অঙাংশিংগীমহৈমশিংনহাশিংগী শেন্থোক লম্বীঅহল ওইরবশিংগী হিদাক লাংথকলৌমীশিংবু ইথৈ লৌখোং ফংহনবা অমসুংমীপুম খুদিংমক্কী ৱাফম তাবা অসিগীদমক থবক তৌরি

মরূপশিংস্মোলমেদিয়ম অমসুং লঘু উধোগশিং মপাঙ্গল কনখৎহন্নবগীদমক ঐখোয়গী সরকারনা অসিনা খোংথাংকয়া লেপ্পা লৈতনা পায়খৎলি অপিকপা ইন্দস্ত্রীশিংনা বেঙ্কশিংদগী লোন লৌবদা খুদোংচাদবা মায়োক্নদনবাওনলাইন লোনগী অনৌবা সিস্তেম অমা শেমলে অমদি অদোম্না খংলুবদা অঙকপা ফাওগনি মদুদি উত্তর প্রদেশকীপ্রজাশিংনা মদুগী কানবা লৌরিআগ্রাগী মীয়াম্না কানবা লৌরি শুপ্নতগী মিনিৎ ৫৯দাপুং অমা ফাওবা ফাদবাশুপ্নতগী মিনিৎ ৫৯দা লুপা কোতি  ফাওবগী লোনগী অয়াবা পীনবা তেকেনোলোজী সিস্তেম শেমগৎলে মসিদসুনত্তনা অচৌবা ইন্দস্ত্রীশিং নত্রগা কম্পেনিশিংদা অপিকপা ইন্দস্ত্রীয়েলিশ্তশিংগী পৈশা পন্দুনা লৈতনবাকেশ ফ্লোলৈহন্নবা সরকার অসিনা হোৎনরি  

মরূপশিং, সবকা সাথ সবকা বিকাস অসি শুপ্নতগী খোল্লাও অমখক্তা নত্তে মসিদি অফবা সরকারগী আত্মানি। লৈবাক অসিগীক্লাস অমা হেক্তা, মীওই অমা হেক্তা, লমদম অমা হেক্তবু খুদোংচাবা ফংবদগী চিত্থহৌদনবা ঐখোয়গী সরকার অসিনা হোৎনরি।

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংমতৌ করম্না লোক সভাদা পুৱারি ওইরবা বিল পাস তৌখিবগে হায়বদু ঙরাংলৈবাক পুম্বনা উখ্রে

নিং তম্লবা মতুং অসুক কুইরবগী মতুংদা লাইরবনা মরম ওইদুনা চাওনা খেৎনবা লৈরিবা অদু য়ারদুনা মদুগী সোলুসনপুথোক্নবা হোৎনখি জেনরেল কেতেগোরিগী লাইরবা ইমুংশিংবু অন্দরতেকিং সংস্থানশিং অমসুং সরকারগীথবকশিংদা রিজার্বেসন ফংহন্নবগী মায়কৈদা মরুওইবা খোংথাং লৌখৎলে

মোদীনা মসি মীখলগী মতমদা করিগী পুরক্লিবনো হায়না মীওই খরনা হায়রি, লৈবাক অসিদা মফম অমা নত্রগা অমদা মীখলপাংথোক্তবা থা তরুক্কী মতম অমত্তা ময়াম্না ইফমদা হায়বিয়ু। করিগুম্বা থা তরুক্কী মমাংদা পুথোক্লম্বা তারবদি মধ্য প্রদেশ,শত্তিসগর, রাজস্থান লমদমগী মীখলগীদমক পুরক্লিবনি হায়না হায়রমগনি, মদুগী মমাংদা পুরক্লম্বা তারগদি কর্নাতকাগীমীখলগীদমক পুরক্লিবনি হায়না হায়রমগনি। হায়বদি হিন্দুস্তানদা মীখল চহী অমদা অনি–অনিরক পাংথোকই, করিগুম্বা মফমঅমা নত্রগা অমদা মীখল অদুমক পাংথোকই, মদুনা মরম ওইদুনা লৈবাক অসিদা লোকসভা অমসুং বিধানসভাগী মীখল পুন্নাপাংথোক্নবা ঐহাক্না মতম পুম্নমক্তা হায়দুনা লাক্লি। চহী মঙাগী মনুংদা মীখল অমুক্তং পাংথোকপা, মতৌ অসুম্না পাংথোকপাফগদ্রা ফরোইদ্রা। চাদিং অসি থিংবা ফবরা ফত্তবরা, অয়ুক নুমিদাং মসিদা লুপতুনা লৈবদু থিবনা ফবরা ফত্তবরা, সরকারনা চহীমঙামক মপুং ফানা থবক তৌবনা ফবরা ফত্তবরা। অদুবু লুচিংবশিং অসি লৈবাক্কী অৱাবা খংদে।

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংজেনরেল কেতেগোরিগী লাইরবশিংগী রিজার্বেসনগীদমক পায়খৎলিবা খবকঅসিদা সংসদনা য়াম্না চাওবা থবক অমা তৌরি লৈবাক অসিগী প্রজা খুদিংমকপুসংসদকী মরূপ পুম্নমকপু ঐহাক্নাতৌবিমল খংবা উৎচরি

মরূপশিং, খোংথাং অসিনা অৱাৎপনা মরম ওইদুনা, লাইরবনা মরম ওইদুনা তুংদা লৈহৌরিবা লৈবাক অসিগী নহা ওইরিবামরূপশিংদা তঞ্জা অমা ফংহল্লগনি। কনাগুম্বা অমগী দিবেলপমেন্তদা, কনাগুম্বা অমগী পুন্সিগী থাক অদু মথকলোমদাথাংগৎপদা লাইরবনা মরম ওইদুনা অপনবা পীদনবগীদমক পুৱারি ওইরবা ইনিসিয়েতিব লৌখৎলি।

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংরিজার্বেসনগী সিস্তেম অসি থবক চংবা খক্তদা নত্তনা লৈবাক অসিদা অৱাংবাথাক্কী মহৈমশিংতেক্নিকেল অমদি কমর্সিয়েল এজুকেসনগী সংস্থানশিংদা ঐখোয়না মরুওইবা থবক অমা তৌরেঐখোয়না জেনরেল কেতেগোরিগী লাইরবা মীওইশিংগীদমক রিজার্বেসন থম্বগা লোয়ননা অৱাংবা থাক্কী মহৈ মশিংগীসিতশিংদা চাদা ১০ হেঙ্গৎহন্নবা ৱারেপ লৌরে। ঐখোয়না অতোপ্পগী হক মৎকদবা করিগুম্বা থবক অমত্তা তৌবা পামদে।

মরূপশিং, অসিগুম্বা মখলগী সিস্তেমগা লোয়ননা ঐখোয় মাংলোমদা চংশিল্লি। শেল থুমগী ফিভমদা য়ুমফম ওইরগা ঐখোয়গীসমাজদা অহোবা অমা লৈরিবা অদুদা য়ুমফম ওইরগা চহী কয়াদগী মসিদা দিমান্দ তৌরি। দিমান্দ অসি মপুং ফাহন্নবা থবকভার্তিয়া জনতা পার্তীগী সরকারনা তৌরি। অদুবু ঐহাক্না মসি অমসু হায়নিংই মদুদি ঐখোয় হৌজিক অদুগুম্লবা পাঙ্গলশিংঅসিদগীশু চেকশিন্না লৈগদবনি। মদুনা মখোগী কাননবগীদমক তোকঙা শন্দোক্নবা হোৎনরিবা মখোয়শিংদগী। লায়রবশিংগীয়েক্নবা ওইরিবা মখোয় অসি সোসিয়েল মীদিয়াদগী হৌরগা চাওরা চাওরবা প্লেৎফোর্মদা ওইদবা শন্দোক্নবা, চমম্নবা পোকহন্নবাথবক চৎথরি। সমাজপু মচেৎ মচেৎ থুগাইবদা তোংজরিবা মখোয়গী মওং মতৌ খুদিংমক, থৌরাং খুদিংমক ঐখোয়না মপুংফানা মায়থিবা পীগদবনি।

মরূপশিং, সরকার অসিনা মরুওইবা খোংথাং অমসু লৌখৎলে। সিতিজনশিপকা মরী লৈননা সংবিধান্দা শেমদোকপগী থবক,মদু লৈবাক অসিগী রিজোলুসনগী শরুক অমনি মদুগী মতুং ইন্না ঐখোয়না মতম অমদা ভারত লমদমগী শরুক ওইরম্বাঅদুগুম্লবা মীওইশিং অদুগা লেপমিন্নরগনি। লৈবাক য়েন্থোক্নবগী মতম অমদি মদুগী মতুংদা তোঙান তোঙানবা ফিভমনা মরমওইদুনা ঐখোয়দগী তোঙান্না তাখ্রবা মখোয়বু করিগুম্বা অৱাবা তরকপা মতমদা ভারতনা মখোয়গা লোয়ননা লেপ্পা মথৌ তাই।খোংথাং অসিবু য়ানিংদবা ফোংদোক্লিবা ওপোজিসনগী মরূপশিংনা ৱাখল্লোন অসি খংবিগনি হায়বা ঐহাক্না আশা তৌরি।

মরূপশিং, শেঞ্জা–থুমজাগী মায়োক্তা অদোম্না চহী মরি মখায়গী মমাংদা ইফমদা পীখিবা য়াথং অদুশু ঐহাক্না মপুং ফানাপাংথোক্নবা হোৎনরি। মসিনা মরম ওইরগা চৌকিদার অসিগী মায়োক্তা মীওই খরা পুনবা হৌখ্রে। অমনা অমগী স্কামশিংলোৎশিন্নবা মখোয়না পুন্না চৎমিন্নরি।

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংরাজনিতীগী ওইবা কাননবগীদমক লখনৌগী গেস্ত হাউসকী ইকায়নিঙাইওইরবা কেস অদুসু কাওথোক্নখ্রে মুজফ্ফরনগর য়াওনা নোংচুপ থংবা উত্তর প্রদেশকী মশিং য়াম্লবা মফমশিংদাকরি থোকখিবগে হায়বা অদুশু কাওথোক্নবা হোৎনরি মসি পুম্নমক অসি চৌকিদারনা তুমদনা লৈবদগী ওইরিবাঙাক্তনি মাংদা চৌকিদার লেপতুনা লৈরি মপুং ফানা পুকচেল শেংবগা লোয়ননা লেপতুনা লৈরি চৌকিদারবুলৌথোকখিনবা অমত্তা ঙায়রবা খোংজংগীদমক অকায় অতোয় পুম্নমক শমজিন্নরি থিজিন হুমজিল্লিবাএজেন্সীশিংনা মখোনা তৌখিবা থবকশিং অদুগী হিসাব নিরকপা মতমদা মখোয়না চৌকিদারগী মায়োক্তা অরোনবালালোং চত্থরি

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংনুমীৎ ৩গী মমাংদা অদোম্না পর্লিয়ামেন্তদা উবিরম্লগনি ঐখোয়নাচাওথোকচরি মদুদি ঐখোয়গী লৈবাক অসিগী মচানুপী অমনা লৈবাক অসিগী অহানবা ঙাকশেল মন্ত্রী ওইরি অমদিঅহানবা ওইনা নুপী অমনা লৈবাক অসিগী প্রজা কোতি চামগা কুনমঙাগী ঙাক শেনবগী থৌদাং লৌরি মসিনুপীশিংগী চাওথোকচনিঙাইগী হিরম্নি নুপীগী প্রাইদকী ৱাফম্নি ঐখোয়গী ঙাকশেল মন্ত্রী নুপী অমনাপার্লিয়ামেন্তদা ওপোজিসন পার্তীগী লুচিংবশিংগী ময়া কুমহনখি মখোয়গী অরানবা পুম্নমক মায়খুম হাংদোক্লে,মখোগী মমিৎশিং অদু ইরাও লাওনা পাংদুনা লৈখিবা অদু ময়াম্না উবিরমগনি মখোয়না ঙাকশেল মন্ত্রী নুপী অমবুইকায়বা পীনবা হোৎনখি মসি ঙাকশেল মন্ত্রীগী নত্তে মসি হিন্দুস্তান অপুম্বগী নুপীগী শক্তিদা ইকায়বা পীবনি অমদিমদুগী মমল অদু মথৌ মশক খংদবা লুচিংবশিংনা শিংবা তাবনি

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংমখোয়না ফনা য়াম্না হোৎনরবশু থিজিল খোমজিল্লিবা এজেন্সীশিংদি মখোয়গীমথৌ তৌগনি মখোয় ময়ামদগী হিসাব হংলকখিগনি মরূপশিংচৌকিদার অসিনা মখোয়শিং অসিবু ঙসি ফিভমঅসিদা পুরকপদা মায় পাকপা ঙমখিবা অসি করম্না ঙমখিবনোমসি মোদীনা মরম ওইদুনা ঙমখিবা নত্তে মসিঅদোমগী থৌজালনা মরম ওইদুনা ঙমখিবনি ভারত মচা কোতি ১৩০গী থাজবা অদুনা ওইখিবনি অদোমগীঅসিগুম্লবা থাজবা অসিদা থবক তৌনবা লেপ্পা লৈতনা ঐহাক্না হোৎনরি

ইচিলইনাও অমসুং ইচলইচেশিংহৌজিক চৌকিদারনা মরম ওইদুনা মখোয়গী নিংবা কায়বা হেঙ্গৎলেমোদীনাহায়নিংবা হায়জসনু অদুবু মহাকশু রাজনেতা পুম্নমক্কী মতৌগুম মতমনা অহোংবা পুরক্কনি হায়না মখোয়না খল্লিঅদুবু চহী মরি হৌখ্রে অদুবু মোদীদি হান্নগী হান্নগুম্না লেপতুনা লৈবা অসিদদি চৌকিদার অসিনা নান্থোকপাঙমহনলোয়দৌরি হায়না মখোয়দা ফাওরি মরম অদুনা তৌফম খংদবা ওইরি অমুক হন্না ময়াম পুম্নমকপুদিবেলপমেন্তকী অসিগুম্লবা প্রোজেক্তশিংগীদমক হন্নাহন্না নুঙাইবা ফওংদোকচরি অমদি অসুক য়াম্বা মীয়াম্নাথৌজাল পীবিনবা লেংবিরক্লিমসিগীদমকশু ঐহাক্না ময়ামদা তৌবিমল খংবা উৎচরি

ঐহাক্কা লোয়ননা লাওবিয়ু

ভারত ইমানা য়াইফরে

ভারত ইমানা য়াইফরে

ভারত ইমানা য়াইফরে

ময়াম পুম্নমকপু মকর সংক্রান্তিগীদমক মাংজৌনা য়াইফ পাওজেল পীজরি। 

 
'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
21 Exclusive Photos of PM Modi from 2021
Explore More
পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না উত্তর প্রদেশকী বারানসীদা কাশী বিশ্বনাথ ধাম শঙ্গাবদা থমখিবা ৱারোল
Make people aware of govt schemes, ensure 100% Covid vaccination: PM

Media Coverage

Make people aware of govt schemes, ensure 100% Covid vaccination: PM
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi, PM Jugnauth to jointly inaugurate India-assisted Social Housing Units project in Mauritius
January 19, 2022
Share
 
Comments

Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Mauritius Pravind Kumar Jugnauth will jointly inaugurate the India-assisted Social Housing Units project in Mauritius virtually on 20 January, 2022 at around 4:30 PM. The two dignitaries will also launch the Civil Service College and 8MW Solar PV Farm projects in Mauritius that are being undertaken under India’s development support.

An Agreement on extending a US$ 190 mn Line of Credit (LoC) from India to Mauritius for the Metro Express Project and other infrastructure projects; and MoU on the implementation of Small Development Projects will also be exchanged.