Share
 
Comments
We have set the aim to eradicate TB from India by 2025, says PM Modi
Today I'm confident that in the duration of 1 year we'll be able to achieve 90% immunisation: PM Modi at End TB Summit
Whether the mission of getting relief from TB is in India or in any country, frontline TB practitioners & workers have a large role: PM
Several ministers from all states & concerned officers are present in the event, indicate how we, as Team India, are determined to eradicate TB from India: PM at End TB Summit

ভারতকী হকশেল মন্ত্রী,

হকশেলগী রাজ্য মন্ত্রী,

নাইজেরিয়াগী হকশেল মন্ত্রী,

ইন্দোনেসিয়াগী হকশেল মন্ত্রী,

ৱার্ল্দ হেল্থ ওর্গনাইজেসনগী দাইরেক্তর জেনরেল,

ফমফমলাংদা লেংশিনবিরিবা শক্নাইরবশিং,

মালেমগী মফম কয়াদগী লেংবিরক্লিবা মীথুংলেনশিং,

ইচলইচে অমসুং মরূপ মপাংশিং,

এণ্ড তি বি সমিৎতা শরুক য়ানবগীদমক্তা ময়াম পুম্নমক্না ভারত্তা লেংবিরক্লিবা অদুগীদমক ময়ামগীলমন তোনশিঞ্জরে অমসুং ঐহাক্না ময়াম পুম্নমকপু তরাম্না ওকচরি   

মরূপশিং,

ত্যুবরক্লোসিস- তি বি অসি ঙসিদগী চহি ২৫ মমাংদা ৱার্ল্দ হেল্থ ওর্গনাইজেসন্না ইমার্জেন্সীলোওথোকখ্রে মতম অদুদগী হৌরগা তোঙান তোঙানবা লৈবাকশিংদা তি বিদগী ঙাকথোক্নবাতোঙান তোঙানবা মখলগী খোংথাংশিং পায়খৎতুনা লাক্লি তশেংনা হায়রবদা ঐখোয় পুম্নমক্নাশাংলবা লম্বী অমা লাক্লেতি বিদগী ঙাকথোক্নবা অৱাংবা থাক্তা থবক কয়া পায়খৎলেঅদুবু তি বিবুথিংবদা ঐখোয় মপুং ফানা মায় পাকপা ঙমদ্রি

মরূপশিং,

করিগুম্বা থবক অমা ঐখোয়না চহি তরাকুন চংনা পাংথোক্তুনা লাক্লবা ফাওবা ঐখোয়গী মথৌতারিবা অদু ফংহনবা ঙমদবা তারগদিঐখোয়গী থৌওং অদু হোংদোকপা তাই হায়না ঐহাক্না খঞ্জৈথবক তৌবগী মওং মতৌ পুম্নমক এনালাইজ তৌবা মথৌ তাই অরিবা প্রোসেসশিং অদু চেকশিন্নাএনালাইজ তৌরবা মতমদা অনৌবা থৌওংগী লম্বী য়াৎলক্কনি

ৱাখল্লোন অসিগা লোইননা ভারতকী হকশেল অমসুং য়াইফয়ুম্বাল মন্ত্রালয়দবল্যু এছ  সাউথ ইস্তএসিয়া রিজন অমসুং স্তোপ তি বি পার্তনরশিপ পুনশিন্দুনা এসিয়াআফ্রীকা অমসুং মালেমগী য়াম্লবালৈবাকশিংগী মীহুৎশিংবু ঙসি মফম অসিদা পুদুনা লাক্লি চহি অসিগী সেপ্তেম্বর থাদা য়ুনাইতেদনেসন্সদা জেনরেল এসেমব্লীগী মরূওইবা মীফমশু পাংথোক্কদৌরি মীফম অসিগী মাংওইননা শেমশাবা ওইনা ঙসিগী থৌরম অসি মীওইবা জাতি পুমনমক্কীদমক য়াম্না মরু ওই তি বিবু মপুং ফানামুত্থৎপদা ‘দিল্লী এণ্ড তি বি সমিৎ’ অসি নিংশিংনিঙাই ওইবা থৌরম অমা ওইগনি হায়না ঐহাক্নাথাজবা থম্লি

মরূপশিং,

মালেমদগী তি বি মুত্থৎখিনবা মতম অসি ইং ২০৩০ ফাওবা লেপ্লে। অদুবু ঙসি ঐহাক্না থৌরম অসিদা লাওথোক্লি মদুদি ভারতনা ইং ২০৩০ অদুদগী চহি মঙা মাংওইননা হায়বদি ২০২৫ ফাওবদা তি বি মুত্থৎনবা ঐখোয়গী ওইবা পান্দম থম্লে। ঐখোয়গী সরকার অসিনা অনৌবা এপ্রোছ, অনৌবা থৌরাং অমগা লোইননা ভারত্তগী তি বি মুত্থৎনবা মিসন্দা পুন্না থবক তৌরি। ভারত সরকারনা পায়খৎলিবা অনৌবা স্ত্রেতেজিক ইনিসিয়েতিবশিং অদুগী মতেক খরা মফম অসিদা হৌজিক লানথোকখিবা প্রজেন্তেসন অদুদা উবা ফংখ্রে। তি বি মুত্থৎনবা মথৌ তাবা স্তেক-হোল্দর পুম্নমক অমত্তা ওইনা পুন্দুনা মথৌ তৌহনবদা ঐখোয়গী সরকার অসিনা পুক্নিং থৌগৎলি।

ইচল-ইচে অমসুং ইচিল-ইনাওশিং,

ইং ২০২৫ ফাওবদা ভারত্তগী তি বি মুত্থৎনবা শেমখিবা নেস্নেল স্ত্রাতেজিক প্লান অদু হৌজিক মপুং ফানা মথৌ তৌরে। সরকারনা লেপ্পা লৈতনা তিবিগা মরি লৈনবা স্কিমশিংদা বজেৎ হেঙ্গৎহল্লি। চহি অসিগী বজেৎতা ঐখোয়গী সরকার অসিনা লাইনা অসিনা নারবা মীওইশিংবু মতিক চাবা মতেং পীনবা চহি খুদিংগী অহেনবা দোলর মিলিয়ন ১০০ চাদিং তৌনবা অয়াবা পীরে। অনাবা মীওইশিংনা মতিকচাবা চিঞ্জাক লৈবদা খুদোং চাদবা থোক্তনবা সরকারগী মায়কৈদগী মখোয়গী বেঙ্ক একাউন্তশিংদা শেলগী মতেং ত্রান্সফর তৌরি। তি বি নারবশিংবু অচুম্বা মওংদা মশক খঙদোক্নবা, এক্তিব কেসশিংগী মরমদা মতম চানা খঙদোক্নবা, পীজরিবা হিদাক লাংথকশিং অদু কান্নবা ফংলি নত্রগা ফংদে, দ্রগ-রেজিস্তেন্স তি বি ওইব্রা, হিরমশিং অসি খঙনা সরকার অসিনা অৱাংবা থাক্তা থবক তৌরি। মসিগী মথক্তা তেক্নোলোজী অমসুং অনৌবা ইনোবেসনশিং য়ারিবা মখৈ শিজিন্নরি। ইন্তরনেত-ওফ-থিংসকী খুত্থাংদা স্তেত-ওফ-দি –আর্ত, ইনফোর্মেশন কমুনিকেশন তেক্নোলোজী সিস্তেম অমসুং মদুগা মরি লৈনবা প্লেতফোর্ম দিব্লপ তৌরি। প্রোগ্রাম মেনেজমেন্তকীদমক, লাইনা য়েংশিন্নবগীদমক, ত্রীতমেন্ত মোনিতরিংগী মোবাইল-হেল্থ সোলুসনশিং ফংহন্নবগীদমক মোর্দন তেক্নোলোজী শিজিন্নরি। ঐখোয়না দিজিতেল এক্স-রে রিদিংগীদমক হোম মেদ মোলিকুলর দাইগ্নোস্তিক মেছিনশু পুথোক্লে। আর্তিফিসিয়েল ইন্তেলিজেন্সকী মতুং ইন্না মেছিন অসিগী মমিং ত্রু নাত হায়না মমীং থোল্লে। মেছিন অসিনা মেক ইন ইন্দিয়াগী খোঙজংদশু থৌনা হাপ্লি। তি বিগা মরি লৈনবা তোঙান তোঙানবা হিরমশিং, খুদম ওইনা বৈক্সিন, হেন্না ফবা হিদাক, দাইগ্নোস্তিক্স অমসুং ইমপ্লিমেন্তেসন পুম্নমক অসি হেঙ্গৎহন্নবগীদমক ইন্দিয়া তি বি রিসার্স কন্সোর্তিয়মশু লিংখৎলে। ভারত্তগী তি বি মুত্থৎপদা রাজ্য সরকারশিংগীশু অচৌবা থৌদাং লৈ। কোওপরেতিব ফেদরেলিজমগী ৱাখল্লোন অদু চেৎশিলহন্দুনা, মিসন অসিদা রাজ্য সরকারশিংবু ঐখোয়গা লোয়ননা চৎমিন্ননবা ঐহাক ইশামক্না লৈবাক অসিগী মুখ্য মন্ত্রী পুম্নমক্কী মফমদা চিঠী ইদুনা খঙহনখ্রে।

মরূপশিং,

তি বিদগী নান্থোক্নবা মিসন অসি ভারত্তবু ওইগেরা নত্রগা অতোপ্পা লৈবাক অমদবু ওইগেরা তি বি ফিজীশিয়নশিং অমসুং ৱার্করশিংগী অচৌবা থৌদাং লৈ। মসিগা লোইননা লায়না অসিবু মায়থিবা পীরম্দুনা লাক্লবা মখোয়শিং অদুনশু অতোপ্পশিংবু পুক্নিং থৌগৎকদবনি। ভারতকী হেল্থ সেক্তরদা লৈরিবা মীওইশিংনা খ্বাইদগী ফবা মওংদা পাংথোক্নবা হায়জরি মরমদি ঐখোয়গী ওইনা তি বি ফ্রী ইন্দিয়াগী পান্দম অসি ইং ২০৩০ নত্তে, ইং ২০২৫দনি। অচুম্বা থবক থৌরমগা লোইননা, অচুম্বা গ্রাউন্দদা ঐখোয়না চৎন লোনচৎ হৌদোক্তুনা চৎলগদি, পান্দম অসি ফংবদা ঐখোয়বু কনানশু থিংবা ঙম্লোই।

মরূপশিং,

প্রজা কয়া খোমজিন্দুনা, লৈকায়গী থাক্তা মীয়াম্বু ভাব তাহন্দুনা, তি বি খঙদোক্নবা মওং মতৌ, তি বিগী লায়েং পথাপ, হায়বদি মল্তি-সেক্তোরেল এঙ্গেজমেন্তকী খুত্থাংদা ঐখোয়না ঐখোয়গী পান্দম অদু ফংবা ঙমগনি। মদুগীদমক্তা সরকার অমসুং এদমিনিস্ত্রেসনগী থাক খুদিংমক্তা, পঞ্চায়ৎ, ম্যুনিসিপালিতী, দিস্ত্রিক্ত এদমিনিস্ত্রেসন, রাজ্য সরকার পুম্নমক্না মখোয় মশা মশাগী থাক্তা ‘তি বি লৈতবা খুঙ্গং, পঞ্চায়ৎ, জিলা নত্রগা রাজ্য’ ওইহন্নবা মখোয়গী লৈজরিবা শক্তি পুম্ননমক পুথোক্তুনা থবক তৌগদবনি।

মরূপশিং,

ইং ২০২৫ ফাওবদা ভারত্তগী তি বি মুত্থৎখিনবা পান্দম অসি মীওই খরগী ৱাখলদা য়াম্না লুনা খল্লগশু মসি ওইথোকপা য়ারোইদবা নত্তে। হৌখিবা চহি মরিদগী ঐখোয়গী সরকার অসিনা অনৌবা এপ্রোছকা লোইননা পায়খৎলিবা থবকশিং অসিনা, পান্দম অসি ফংবা ঙমগনি।

ইচল-ইচে অমসুং ইচিল-ইনাওশিং,

ভারত্তা তিকা থাবগী থবক অসি চহি ৩০-৩৫দগী অদুৱাইদগী পাংথোক্তুনা লাক্লি। অদুম ওইনমক ২০১৪ ফাওবদা মফম পুম্নমক কোন্সিন্নবা পান্দম অদু ফংবা ঙমখিদে। চত্থরিবা খোংজেল অদুদা চৎথদুনা লৈরগদি ভারত পুম্বদা কোবর তৌবদা চহি ৪০ অমগা চংলমগনি।

মরূপশিং,

মমাংদা ঐখোয়গী ইম্যুনাইজেসন কোবরেজ অসি শুপ্নগী চাদা অমগী চাংদা মাংলোমদা চংশিল্লম্মি। শুপ্নগী চহি অহুম-অহুম মখায়দা চহিগী ওইনা চাদা ৬কী চাংদগী হেঙ্গৎহল্লে অমসুং মথং চহি অমগী মনুংদা ঐখোয়না ইম্যুনাইজেসন কোবরেজ চাদা ৯০ তৌনবা পান্দম থম্লি। মীরমদগী লাকপিরিবা মীথুংলেনশিংনা মসি করম্না ওইথোকপা য়াগদগে হায়না খনবিরমগনি।

মরূপশিং,

অহানবদা ঐখোয়না চহি কয়াদগী চত্থদুনা লাক্লবা ইম্যুনাইজেসন কোবরেজদগী তাম্না লৈরক্লবা লৈবাক অসিগী অদুগুম্লবা জিলাশিং, মফমশিং অদু খন্দোক্লে। মফমশিং অদুদা তার্গেৎ তৌদুনা ঐখোয়গী সরকার অসিনা মিসন ইন্দ্রধণুশ হৌদোক্লে, ভেক্সিনেসনগীদমক অনৌবা হিদাক হাপচিল্লে, অমসুং গ্রাউন্দ লেবেলদা চৎতুনা থবক তৌবা হৌরে। ঙসিদি মদুগী মহৈ অদু ঐখোয় পুম্নমক্না উবা ফংলে।

মরূপশিং,

মতৌ অসুম্না অনৌবা এপ্রোছকা লোইননা ঐখোয়গী সরকার অসিনা স্বচ্ছ ভারত মিসনগীদমকশু থবক তৌরি। মদুগী মহৈ ওইনা ইং ২০১৪দা খুঙ্গংগী লমদমদা লু-নানবগী চাং চাদা ৪০ ওইরম্বা অদু হৌজিক হেঙ্গৎতুনা চাদা ৮০ ফাওবা য়ৌরে। তেনখ্রবা মতম অসিদা ঐখোয়না শরুক অনি কোন্সিনবা ঙমলে। ঐখোয়না খোংজেল য়াংনা ওক্তোবর ২০১৯ ফাওবদা ওপন দিফিকেসন ফ্রী ইন্দিয়াগী মায়কৈদা মাংলোমদা চংশিল্লি।

মরূপশিং,

চহি অসিগী বজেৎতা ভারতনা মালেমগী খ্বাইদগী চাওবা হেল্থ ইন্সুরেন্সকী স্কিম অদুশু হৌদোক্নবা লাওথোকখ্রে। স্কিম অদুদি আয়ুশ্মান ভারত হায়বদি “লোং লিব ইন্দিয়া”নি। মসিগী খুত্থাংদা ঐখোয়গী সরকার অসিনা লৈবাক অসিদা প্রাইমারী, সেকেন্দরী অমসুং তর্সরি কেয়র-সিস্তেমবু হেন্না চেৎশিলহনবগী থবক তৌরগনি। সরকার অসিনা লৈবাক্কী মফম মফম খুদিংদা হেল্থ & ৱেলনেস সেন্তর লাখ অমা মখায় লিখৎকদৌরি। মসিগী ৱেলনেস সেন্তর অসিনা প্রাইমারী হেল্থ কেয়রগী থবক তৌগনি অমসুং মফমদুদা দাইগ্নোস্তিক সর্বিসশিংশু ফংহল্লগনি অমসুং অহোংবা মমলদা হিদাক লাংথক ফংহনগনি। মসিগী মথক্তা লাইরবা ইমুং মনুং কোতী ১০দা অরুবা অনাবশিং লায়েংনবগীদমক চহিগী লুপা লাখ ৫গী হেল্থ ইন্সুরেন্সশু ফংহল্লগনি।

ইচল-ইচে অমসুং ইচিল-ইনাওশিং,

ঐখোয়গী ভারতকী ওইবা ফিলোসোফী অমসুং ভারতকী ওইবা অরিবা বিগ্যান অদুনা ময়েক শেংনা তাক্লি। ঐখোয়গী লমদম অসিদা অশুম্না হায়নৈ-

সর্ৱে ভৱন্তূ সুখিন হ,

সর্ৱে সন্তূ নিরাময়া হ,

সর্ৱে ভদ্রাণি পশ্যন্তূ, মা কশ্চিদদু হ খভাগভৱেৎ।

হায়বদি,

মীপুম খুদিংমক নুঙাইবা ওইরসনু, মীপুম খুদিংমক অনা অয়েক চেন্দবা ওইরসনু।

মীপুম খুদিংমক্না নুঙাই য়াইফবা করিনো হায়বদু উবা ফংবা ওইরসনু, কনাগুম্বা অমত্তা খুদোং থিবা নংদবা ওইরসনু।

ফিলোসোফী অসিনা মরম ওইরগা ভারত লৈবাক্তা আয়ুর্বেদ অমসুং যোগ অসিনা চিংবা সাইন্তিফিক মেথদশিং হৌরকখি। চহি কয়াগী মমাংদী ভারত মচাশিংগী ৱাখল্লোনদা শাগোন্নদুনা লাক্লি। ক্যুরেতিব, প্রমোতিব অমসুং প্রিভেন্তিব হেল্থ কেয়ারগী ওইবা অসিগুম্লবা মওং মতৌশিং অসি হৌজিক্তি মালেমগী থাক্তা শকখঙবিরে। ঙসি ঐহাক্না হকশেল মন্ত্রালয়দা ৱাফম অসি হায়জরি মদুদি তি বি দাইগ্নোস তৌবদা আয়ুর্বেদকী থৌদাং অদুগা লোয়ননা রিসর্স হেঙ্গৎহন্দুনা মদুগী মহৈ পুরক্কদবনি। তি বি ফ্রী ৱার্ল্দ অমা ওইহন্নবা ভারতনা লৈবাক খুদিংমক্কা লোয়ননা লেং মান্ননা চৎমিন্ননবা মতম পুম্নমক্তা থৌরাং তৌদুনা লৈরি। তি বি থেংননবা ফার্সত লাইন দ্রগশিং, কমোদিতীশিং অমসুং তেক্নিকেল সপোর্তশিং মথৌ তারিবা লৈবাকশিং অদুগীদমক ঐখোয়না লেপকনি।

মরূপশিং,

জাতিগী মপা মহাত্মা গান্ধীনা হায়বিরম্মী মদুদি স্কিম অমা পাংথোকপদা মায়পাকপা নত্রগা মায়থিবা হায়বদু লাস্ত নীদী পর্সন (খ্বাইদগী মথৌ তারিবা অরোইবা মীশক) অদুদা কয়া য়াম্না কান্নবা ফংহল্লে হায়বদুগী মখা পোল্লি। মরম অদুনা ঐখোয়গী স্কিমশিং অসি অদুগুম্লবা লাস্ত নীদী পর্সন অদু ফাওবা য়ৌহন্দুনা মখোয়গী ইজ ওফ লিবিং হেঙ্গৎহন্নবা ঐখোয়গী সরকার অসিনা হোৎনরি।

ঙসিগী থৌরম অসিদা ঐহাক্না মীপুম খুদিংমক্কী মফমদা সরকার খুদিংমক্কী মফমদা, সংস্থান খুদিংমক্কী মফমদা, সিভিল সোসাইতিগা মরি লৈনবা মীহুৎ খুদিংমক্কী মফমদা হায়জরি মদুদি তি বি ফ্রী ইন্দিয়া অমা শেম্বদা মরুওইবা থৌদাং লৌবিয়ু।

চাওখ্রবা পান্দম অসিগীদমক, য়াইফ-পাওজেলগা লোইননা ঐহাক মতাং অসিৱাইদা লোইশিঞ্জরি। ময়াম পুম্নমকপু থৌরম অসিদা লাক্তুনা শরুক য়াবিবগীদমক অমুক হন্না লমন তোনশিঞ্জরে।

থাগৎচরি   

 

 

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
India scripts history, gratitude to our doctors and nurses: PM Narendra Modi on 100 crore vaccination feat

Media Coverage

India scripts history, gratitude to our doctors and nurses: PM Narendra Modi on 100 crore vaccination feat
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Leaders from across the world congratulate India on crossing the 100 crore vaccination milestone
October 21, 2021
Share
 
Comments

Leaders from across the world congratulated India on crossing the milestone of 100 crore vaccinations today, terming it a huge and extraordinary accomplishment.