Share
 
Comments

হৌজিক লৈরিবা ফিবম অসিদা অমসুং নখোয়না পায়খৎলিবা থবকশিংগী মতাংদা নখোয়গী ৱাখল্লোনশিং শরুক য়াবগীদমক শক্নাইরবশিং থাগৎচরি ।

ঐখোয় শাথিরবা অমা মায়োক্নরি হায়বা ঐখোয়না য়ানরে । লাক্কদৌরিবা নুমিৎশিংদা লাইচৎ অসি করি ওইরক্কদগে হায়বা ঐখোয় খঙবা ঙমদে ।

ঐখোয় পুন্না থবক তৌমিন্নগদবনি হায়বা নাখৈ শেংলে । তোখাই তানবগী মহুৎ পুন্না চৎমিন্নবনা ঐখোয়না থেংনবা ঙমগনি । ৱাখল তাদবা নত্তে মতেং পীনবনি; পাখৎপা নত্তে শেম-শাবনি ।

মতেং পীনবগী ৱাখল্লোন অসিদা, মসিগী অপুনবা থবক অসিদা ভারতনা করি মতেং পাংবা ঙমগনি হায়বগী মতাংদা ঐ ৱাফম খর থমজগে ।

ঐখোয়না কোভিদ-১৯ ইমরজেন্সি ফন্দ অমা লিংখৎনবা ঐনা হৌদোক্লি । মসি ঐখোয় খুদিংমক্না ইশান য়ানা পুথোক্নগদবনি । মসিগী ফন্দ অসিদা ভারতনা অহানবা ওইনা য়ু এস দোল্লর মিল্লিয়ন ১০ পুথোক্কনি । ঐখোয়গী মরক্তগী অমনা অথুবা থবক্কী ওইনা ফন্দ অসি শীজিন্নবা য়াগনি । মসিগী ফন্দ অসিগী মতাংদা অরোইবা ওইনা থৌরাং তৌনবা অমসুং থবক হৌনবা ঐখোয়গী এম্বেসিশিংগী খুৎথাংদা ঐখোয়গী ফোরেন সেক্রেতরিশিংনা মতেং পাংগনি ।

তেস্ত তৌনবা খুৎলায়শিং অমসুং অতোপ্পা খুৎলায়শিংগা লোয়ন্না ঐখোয়না ভারত্ত দোক্তরশিং অমসুং স্পিসিয়েলিস্তশিংগী রেপিদ রেসপোন্স তিম অমা লৈরে । করিগুম্বা নখোয়না দরকার ওইরবদি , মখোয় থারক্কনি ।

নখোয়গী ইমরজেন্সি রেসপোন্স তিমশিং ওনলাইন্দা ত্রেনিং পীনবা অথুবগী ওইনা ঐখোয়না থৌরাং তৌরি । মসি ঐখোয়গী ইমরজেন্সি স্তাফশিং ত্রেনিং পীনবা ঐখোয়গী লৈবাক্ত ঐখোয়না শীজিন্নরিবা নোমুনা অদুদা য়ুমফম ওইগদবনি ।

ভাইরস য়াওরবা মীওইশিং অমসুং মখোয়গা শম্নরুবা মীওইশিং খোঙ্গুল লিনবা ঐখোয়না ইন্তেগ্রেতেদ দিজিজ সর্ভেলিয়েন্স পোরতেল অমা লিংখৎলে । ঐখোয়না সার্ক লৈবাকশিংদা মসিগী দিজিজ সর্ভেলিয়েন্স সোফৱায়ার পীগনি অমসুং মসি শীজিন্নবগী ত্রেনিং পীগনি ।   

ঐখোয় ময়ামগী মরক্ত খ্বাইদগী ফবা থবকশিং পায়খৎনবা সার্ক দিজাস্তর মেনেজমেন্ত সেন্তরগুম্বা হৌজিক লৈরবা খুদোংচাবশিং অসি ঐখোয় শীজিন্নসি ।

ঐখোয়গী খা নোংপোক এসিয়া লমদমদা লায়নাশিং লাইচৎ ওইনা শন্দোরকপা লাকশিন্নবা রিছাস তৌবদা মতেং পীন্নবা ঐখোয় অমতা ওইবা রিছাস প্লেতফোর্ম অমা শেমসি । অসিগুম্বা থবকশিং অসিদা ইন্দিয়ান কাউন্সিল ওফ মেদিকেল রিছাসনা মতেং পাংগনি ।

কোভিদ-১৯ না মরম ওইদুনা মতম কুইনা শেন-থুমগী ফিবমদা কাইহনগদবশিংগী মতাংদা কোক থাদনবা ঐখোয়গী অখঙ-অহৈশিংদা ঐখোয় হংসি  অমসুং মসিগী লাইচৎ অসিদগী কমদৌনা ঐখোয়গী লৈবাক মনুংগী ললোন-ইতিক কনবা ঙমগদগে হায়বা খন্নসি ।

অরোইবা ওইনা, অসিগুম্বা লাইচৎ অসিনা ঐখোয়দা শোকহনগদবা অসি মসিনা অহানবা নৎত্রগা অরোইবা নত্তে ।

অসিগুম্বা ফিবমশিং অসিদা ঐখোয়গী ঙমখৈশিংদা চৎনগদবা য়ানরবা সার্ক পান্দেমিক প্রোতোগোলশিং ঐখোয় থমসি ।

মসিনা ঐখোয়গী লমদম অসিদা অসিগুম্বা লৌনগনবা লায়নাশিং শন্দোকপা থিংবদা মতেং পাংগনি অমসুং ঐখোয়গী লৈবাক মনুংদা মনিংতম্ন চৎথোক-চৎশিন তৌবা য়াহনগনি ।

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
Phone exports more than double YoY in April-October

Media Coverage

Phone exports more than double YoY in April-October
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 28নবেম্বর, 2022
November 28, 2022
Share
 
Comments

New India Expresses Gratitude For the Country’s all round Development Under PM Modi’s Leadership