Share
 
Comments
There is so much that we share: Shared Values & Ideals, Shared Spirit of Enterprise & Innovation, Shared Opportunities & Challenges, Shared Hopes & Aspirations, says PM at #NamasteTrump
India and the US are natural partners: PM Modi at #NamasteTrump
Not only the Indo-Pacific region, partnership between India and US augurs well for peace, progress and security for the entire world: PM Modi at #NamasteTrump

ভারত ইমানা য়াইফরে,

ভারত ইমানা য়াইফরে,

ভারত ইমানা য়াইফরে,

খুরুমজরি ত্রম্প, খুরুমজরি ত্রম্প, ঐহাক ইন্দিয়া-য়ু.এস. ফ্রেন্দশিপ হায়রক্কে অদোম্না লোং লিব-লোং লিব হায়বীরকউ। ইন্দিয়া-য়ু.এস. ফ্রেন্দশিপ, ইন্দিয়া-য়ু.এস. ফ্রেন্দশিপ, ইন্দিয়া-য়ু.এস. ফ্রেন্দশিপ।

খুরুমজরি,

ঙসি মোতেরা স্তেদিয়মদা অনৌবা পুৱারী অমা শেম্লে। ঙসি ঐখোয়না পুৱারীবু অমুক হল্লকপা অদুসু উবা ফংলে। থা মঙাগী মমাদা ঐহাক্না ঐহাক্কী অমেরিকা খোংচৎ হৌস্তোন্দা পাংথোকখিবা হাওদী মোদী থৌরমদগী হৌদোকখি অদুগা ঙসি ঐহাক্কী মরূপ রাস্ত্রপতি দোনাল্দ ত্রম্প মহাক্কী পুৱারী ওইরবা ভারত খোংচৎ অহমেদাবাদতা নমস্তে ত্রম্পতগী হৌদোক্লি। অদোম্না খন্দুনা য়েংবিয়ু মহাক অমেরিকাদগী দাইরেক্ত মফম অসিদা য়ৌরকখি। অসুক শাংলবা খোংচৎকী মতুং ভারত্তা হেক য়ৌরকপগা রাস্ত্রপতি ত্রম্প অমসুং মহাক্কী ইমুং মনুং সাবরমতী আশ্রমদা চৎখি অমদি মদুগী মতুং থৌরম অসিদা লাক্লি। মালেমগী খ্বাইদগী চাউরবা দেমোক্রেসী অসিদা অদোম্বু থমোয় শেংনা হন্না-হন্না তরাম্না ওকচরি। লমদম অসি গুজরাতকীনি অদুবু অদোম্বু তরাম্না ওক্নবগীদমক হিন্দুস্তান পুম্বা থৱায় য়াওরি। মসিগী লাংতক্নবা মতা, মসিগী অতিয়া ফাওবা নিল্লিবা খোঞ্জেল, মসিগী এতমোসফিয়ার পুম্বা এয়ারপোর্ত্তগী হৌরগা স্তেদিয়ম অসি ফাওবা মায়কৈ খুদিংদা ভারতকী মখল মখা কয়াগী মচু কয়া শংবা অদু উবা ফংলি। অদুগী পুম্নমক অসিগী মরক্তা রাস্ত্রপতি ত্রম্প, ফার্সত লেদী মেলানিয়া ত্রম্প, ইভানকা অমসুং জারেদনা শরুক য়াবা, রাস্ত্রপতি ত্রম্পনা মহাক্কী ইমুং মনুংগা লোয়ননা মফম অসিদা লাকপা অসিনা ভারত-অমেরিকাগী মরীবু ইমুং অমগুম খোইথুম্নরবা অমসুং অচেৎপগী শক্তম অদু পীরি। ভারত-য়ু.এস.এ.গী মরী অসি অতোপ্পা পার্তনরশিপ অমা অমুক ওইদ্রে। মসি কা হেন্না চাউরবা অমসুং অচেৎপা মরী অদুনি। থৌরম অসিগী মমিং ওইরিবা- ‘নমস্তে’ অসিগী আর্থসু য়াম্না মনুং হুৎনা লুথখ্রে। মসি মালেমগী অরীবা লোনশিংগী মনুংদা অমা ওইরিবা সংস্কৃতকী ৱাহৈনি। মসি অদুগুম্লবা সেন্স অমনি মদুদি ঐখোয়না মীওই অদু খক্তা নত্তনা মীওই অদুগী মনুংদা য়াওরিবা দিভাইনিতী অদুবুসু খুরুমজরি। অসুক য়াম্না চাউখ্রবা থৌরম অসিগীদমক ঐহাক্না গুজরাতকী মীয়াম্বু, গুজরাত্তা লৈরিবা অতোপ্পা রাজ্যশিংগী মীয়াম্বু তৌবীমল খংবা উৎচরি।

 

 

মিস্তর প্রসিদেন্ত, মরূপশিং ঙসি অদোম চহী লিশিং ৫ লীরবা প্লান তৌরবা সিতী ধোলাবীরা লৈরিবা অমদি অদুক য়াম্না কুইরবা লোথল সী পোর্তসু লৈরিবা অদুগুম্লবা লমদমদা লৈরি। ঙসি অদোম ভারতকী নিং তম্বদা মরুওইবা মফম অমা ওইখিবা অদুগুম্লবা সাবরমতী তুরেলগী তোর্বান্দা লৈরি। ঙসি অদোম লোন চা কয়া ঙাংনরিবা মখল মখা কয়ানা থল্লবা অদুগুম্লবা ভারত্তা লৈরি। মসিদা কস্তম চা কয়া লৈরি, কেতরিং চা কয়া লৈরি, ধর্ম্মমত অমসুং কম্যুনিতী কয়া লৈরি। ঐখোয়গী অসিগুম্লবা ইনাক খুল্লবা দাইবর্সিতী, দাইবর্সিতীদা য়ুনিতী অমদি য়ুনিতীগী বাইব্রেন্সীনা ভারত অমসুং অমেরিকাগী মরক্তা অচেৎপা মরীগী য়াম্না চাউবা য়ুমফম্নি। অমনা লেন্দ ওফ দি ফ্রীনি অদুগা অতোপ্পা অমনা মালেম পুম্ববু ইমুং অমনি খল্লি। অমনা স্তেচু ওফ লিবর্দাতী চাউথোকচরি অদুগা অতোপ্পা অমনা মালেমগী খ্বাইদগী ৱাংবা মীতম সরদার পতেলগী স্তেচু ওফ য়ুনিতীগী চাউথোকচরি। ঐখোয়না শেয়র তৌবা কয়া অমা লৈরি, ভেল্যুশিং অমসুং আইদিয়েলশিং শেয়র তৌবা, ইন্তর্প্রাইজগী স্পিরিৎ অমসুং ইনোবেসন শেয়র তৌবা, খুদোংচাবা তঞ্জাশিং অমসুং শিংনবশিং শেয়র তৌবা, আশাশিং অমসুং নিংজবশিং শেয়র তৌবা। ঐহাক নুংঙাইবা ফাওই মদুদি রাস্ত্রপতি ত্রম্পকী লীদরশিপতা ভারত অমসুং অমেরিকাগী ফ্রেন্দশিপ হেন্না চেৎশিল্লে মরম অসিনা রাস্ত্রপতি ত্রম্পকী খোংচৎ অসি ভারত অমসুং অমেরিকাগী মরীশিংদা অনৌবা পন্দুপনি। অদুগুম্লবা পন্দুপ অমা মদুনা অমেরিকা অমসুং ভারতকী মীয়াম্বু প্রোগ্রেস অমসুং প্রোসপেরিতীগী অনৌবা দোকুমেন্ত ওইরগনি।

 

 

মরূপশিং,

রাস্ত্রপতি ত্রম্প অচৌবা ৱাখল খল্লি অমদি অমেরিকাগী মংলানবু মংফাওহন্ননবগীদমক মহাক্না তৌখিবা পুম্নমক মাকেম অসিনা খঙনরবা ঙাক্তনি। ঙসি ঐখোয়না ত্রম্পকী ইমুং মনুং পুম্ববু অখন্ননা তৌবীমল খঙবা উৎচরি, ফার্সত লেদী মেলানিয়া ত্রম্প অদোম্না মফম অসিদা লেংবীরকপা অসি ঐখোয়গীদমক য়াম্না চাউবা ইকায় খুম্নবিবা অমনি। হকচাং ফবা অমসুং নুংঙাই য়াইফবা অমেরিকাগীদমক অদোম্না তৌখিবশিং অদুগী অফবা মহৈ ফংলে। সমাজদা অঙাংশিংগীদমক অদোম্না তৌরিবশিং অদু শিংথানীংঙাইনি। অদোম্না হায়বীরি- বি বেস্ত! অদোম্না ফাওবীরমগনি মদুদি ঙসিগী তরাম্না ওকপগী থৌরম অসিদসু মীয়ামগী অসিগুম্লবা ফীলিং অদু উবা ফংবিরমগনি। ইভানকা অদোম চহী অনিগী মমাংদা ভারত্তা লাকখ্রে, মতম অদুদা ঐহাক অমুক হন্না ভারত্তা লাকনিংবা ফাওই হায়বিখি। ঙসি অদোম্না অমুক হন্না ঐখোয়গী ইরক্তা তিল্লবদা ঐহাক নুংঙাইবা ফাওই, অদোম্বু তরাম্না ওকচরি। জারেদ অদোমগী থোইদোক হেন্দোকপা মগুনদি অদোম লাইম-লাইত্তগী লাপ্না লৈ অদুবু অদোম্না তৌরিবা থবক অদুগী ইনফ্লুয়েন্স য়াম্না লৈ, মদুগী লাপ্না য়ৌবা মহৈ ফংলি। অদোমগা উনবগী তাঞ্জা ফংবা খুদিংদা অদোম্না অদোমগী ভারতমচা মরূপশিংগী ৱারী কয়াসু থম্বীদুনা লাক্লি। অদোমগা উনজদুনা, ঙসি অদোম্বু মফম অসিদা উজবদা ঐহাক য়াম্না নুংঙাইবা ফাওরি।

মরূপশিং, ঙসি ফম্বাকথক অসিদগী ভারত মচা পুম্নমক্না অমসুং অমেরিকাগা লোয়ননা মালেম পুম্বনা রাস্ত্রপতি ত্রম্পকী মফমদগী তাবা পাম্লি। মহাক্কী ৱারোল লোইরবা মতুং ঐহাক্না মহাকপু থাগৎপা ফোংদোক্লদুনা অদোমগা মখা তানা ৱারী শাজগনি।

ঐহাক্না ভারত মচা কোতি ১৩০গী মায়কৈদগী রাস্ত্রপতি ত্রম্পপু বার্তন তৌজরি। মরূপশিং, ঐহাক্না ময়ামগী মফমদা ঐহাক্কী মরূপ, ভারতকী মরূপ য়ুনাইতেদ স্তেৎস ওফ অমেরিকাগী রাস্ত্রপতি শ্রী দোনাল্দ ত্রম্পপু খুদোল তমজরি।

 

সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
How India is becoming self-reliant in health care

Media Coverage

How India is becoming self-reliant in health care
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 26 ওক্তোবর 2021
October 26, 2021
Share
 
Comments

PM launches 64k cr project to boost India's health infrastructure, gets appreciation from citizens.

India is making strides in every sector under the leadership of Modi Govt