Share
 
Comments
We want to make India a hub of heritage tourism: PM Modi
Five iconic museums of the country will be made of international standards: PM Modi
Long ago, Swami Vivekananda, at Michigan University, had said that 21st century would belong to India. We must keep working hard to make sure this comes true: PM

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি কোলকতাদা নৌনা শেমজিল-শাজিল্লবা হেরিতেজ বিলদিং মরি জাতিদা কত্থোকখ্রে। মখোয়শিং অদুদি ওল্দ করেন্সী বিলদিং, বেলভেদের হাউস, মেতকালফ হাউস অমসুং ভিক্তোরিয়া মেমোরিয়েল হোলনি।

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা মসিবু অখন্নবা নুমিৎ অমগুম শিংথাখি, মরমদি মসিনা ভারতকী কলা, সংস্কৃতি অমসুং হেরিতেজপু প্রিজার্ব তৌবা অমসুং মখোয়বু রিইনভেন্ত, রিব্রান্দ, রিনোবেৎ অমসুং রিহাউস তৌবগীদমক নেস্নেলৱাইদ কেম্পেন অমা হৌরে।

মালেমগীদমক হেরিতেজ তুরিজমগী সেন্তর:

শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি ভারতনা মতম পুম্নমক্তা মসিগী কলচরেল হেরিতেজ অমসুং স্ত্রকচরশিং ঙাক্তুনা থম্বা অমসুং মোদর্নাইজ তৌবা পামই। স্পিরিৎ অসিগা লোয়ননা কেন্দ্র সরকারনা ভারতপু মালেমদা হেরিতেজ তুরিজমগী মরুওইবা সেন্তরগী মওংদা দিবেলপ তৌনবা হোৎনবা হৌরক্লি।

লৈবাক অসিদা আইকোনিক ম্যুজিয়ম মঙাবু অন্তরজাতিগী থাক্তা শেমগৎলগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি। মসি মালেম অসিদা খ্বাইদগী লীরবা ম্যুজিয়মশিংগী মরক্তা অমা ওইরিবা কোলকতাদা লৈরিবা ইন্দিয়ান ম্যুজিয়মদগী হৌরে হায়না মহাক্না মখা তাখি।

শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি রিসোর্সশিং জেনরেত তৌনবা, মসিগী আইকোনিক কলচরেল হেরিতেজ সেন্তরশিং অসিগী মেনেজমেন্ত য়েংশিন্নবা কেন্দ্র সরকারনা ইন্দিয়ান ইন্সতিত্যুত ওফ হেরিতেজ কঞ্জারবেসন লিংখৎতুনা দীম য়ুনিবর্সিতীগী থাক পীনবা খন্নরে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি কোলকতাগা আইকোনিক বিলদিং মরি- ওল্দ করেন্সী বিলদিং, বেলভেদের হাউস, ভিক্তোরিয়া মেমোরিয়েল অমসুং মেতকালফ হাউসকী শেমজিন শাজিনবগী থবক মপুং ফানা লোইশিল্লে। বেলভেদের হাউসপু মালেমগী ম্যুজিয়ম অমদা দিবেলপ তৌবগী মায়কৈদা সরকার অসিনা থবক পায়খৎলি হায়নসু মহাক্না ফোংদোকখি।

শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি ভারত সরকারনা কোলকতাদা ভারত সরকারগী শেল শাফমদা “কোইনেজ অমসুং কমর্স”কী ম্যুজিয়ম অমা লিংখৎনবা খন্নরি।

বিপ্লবি ভারত

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, “ভিক্তোরিয়া মেমোরিয়েলগী গেলরী ৫গী মনুংদা ৩দি মতম শাংনা থিংদুনা লাক্লি অমদি মদু অফবা ফিভম অমা নত্তে। হৌজিক ঐখোয়না মদু অমুক হৌনবা হোৎনরি, মসি ঐহাক্না তকশিঞ্জরি মদুদি ভারতকী ফ্রীদম ফাইতরশিং উৎনবগীদমকসু মফম খরা পীগদবনি। মসিবু “বিপ্লবি ভারত” হায়না মমিং থোনগদবনি হায়না ঐঙোন্দা ফাওই। মফম অসিদা ঐখোয়না সুভাস চন্দ্র বোস, ঔরোবিন্দো ঘোস, রাস বিহারি বোস, খুদি রাম বোস, বাঘা জতিন, বিনোই, বাদল, দিনেশ, অসিনচিংবা লুচিংবশিং উৎপা য়াই।”

মহাক্না হায়খি মদুদি সুভাস চন্দ্র বোসকী মায়কৈদা ভারতকী চহী তরাগী খুজিং কয়া কুইরবা সেন্তিমেন্তশিং অদু পুক্নিংদা থমদুনা দিল্লীগী লাল কিলাদা ম্যুজিয়ম অমা শেমগৎখ্রে অমদি অন্দমান অমসুং নিকোবরগী ইথৎ অমা মহাক্কী মমিং লৌদুনা থোনখ্রে।

বেঙ্গোলগী শক্নাইরবা লুচিংবশিংগী মফমদা ইকায় খুম্নবা উৎপা

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি অনৌবা য়ুগ অসিদা লৈবাক অসিগী নিংতম্বগীদমক থৱায় থাখিবা ৱেস্ত বেঙ্গোলগী লৈপাক লৈহাওগী শক্নাইরবা লুচিংবশিং অমসুং মচাশিংবু মতিক চানা ইকায় খুম্নগদবনি।

“হৌজিক ঐখোয়না শ্রী ইশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরগী ২০০শুবা মপোক কুমওন থৌরম পাংথোক্লি। মদুগা মান্ননা ২০২২দা ভারতনা নিংতম্বা ফংখিবগী ৭৫শুবা থৌরম পাংথোকপা মতমদা ময়াম্না খংনরবা সোসিয়েল রিফোর্মর অমসুং এদজুকেস্নেলিস্ত শ্রী রাজা রাম মোহন রাইগী ২৫০শুবা মপোক থৌরমসু পাংথোক্কদৌরি। লৈবাক অসিগী সেল্ফ কনফিদেন্স ৱাংখৎহন্নবা মহাক্না হোৎনরম্বা, নহা, নুপী অমসুং অঙাং পুপীমচাশিংগী য়াইফ থৌরাংগীদমক মহাক্না হোৎরম্বশিং অদু নিংশিংবা দরকার ওই। স্পিরিৎ অসিদা ঐখোয়না মহাক্কী ২৫০শুবা মপোক কুমওন অসি অৱাংবা থাক্কী কুমহৈ অমগুম পাংথোক্কদবনি।”

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি ভারতকী হেরিতেজ, ভারতকী অথোইবা লুচিংবশিং, ভারতকী পুৱারীবু প্রিজার্ব তৌবা অসি নেসন বিলদিংগী মরুওইবা এস্পেক্ত অমনি।

“মসি য়াম্না অৱাবগী মশক্নি মদুদি বৃতিশনা পাল্লিঙৈ মতম মনুংদা ইরম্বা ভারতকী পুৱারীনা মরুওইবা এস্পেক্ত কয়া অমা হুন্দোকলম্লে। গুরুদেব রবিন্দ্রনাথ তেগোরনা ১৯০৩দা ইবিরম্বা অদু ঐহাক হায়জগে, ‘ভারতকী পুৱারী অসি ঐখোয়না ঐখোয়গী পরিক্ষাদা পারিবা অমসুং নিংশিংলিবা অদু নত্তে। মসিদা মপাল লমদগী লাকপী মীওইশিংনা মতৌ করম্না খুদুম চন্নবা হোৎনখিবগে, মতৌ করম্না মচাশিংনা মখোয়গী মপাশিং হাৎনবা হোৎনখিবগে অমসুং মতৌ করম্না মচিল মনাওশিংনা ফম্বালগীদমক মখোয় মশেলগী মরক্তা খৎনখিবগে হায়বদু খক্তমক পল্লি। অসিগুম্বা মখলগী পুৱারীনা মতৌ করম্না ভারতকী নাগরিকশিং, ভারত মীয়াম্না লৈরম্বগে হায়বদুগী মতাংদা পন্দে। মসিনা মখোয়দা করিগুম্বা মখল অমত্তগী মরুওইবা অমত্তা পীদে।’”

“মরূপশিং গুরুদেবগী ৱাফম অসিনা নৌহৌনা নিংশিংহল্লি মদুদি অদুগুম্লবা হিস্তোরিয়ানশিং অদুনা মপানদগী লাকপা নোংলৈ নুংশিংৎ অদুতমক উখি। নোংলৈ নুংশিংৎ অদু মায়োক্নরিবা ইমুংশিং অদুগী মনুংদা মখোয়না চংখিদে।”

মহাক্না হায়খি, “লৈবাক অসিগী অসিগুম্লবা ইসু কয়া অমা মসিগী হিস্তোরিয়ানশিং অসিনা হুন্দোক্লম্মি।”

ভারতকী ত্রেদিসন অমসুং কলচর প্রমোত তৌবা

“আর্ত অমসুং ম্যুজিক্কী তোঙান তোঙানবা মখলশিংগা মরী লৈনবা অখন্নবা ত্রেদিসনশিংগী শাক্ষি অমা ভারতকী কাচিন খুদিংমক্তা লৈরি। মদুগা মান্ননা ইন্তেলেকচুয়েলশিং অমসুং লাইনিংবশিংগী ইনফ্লুয়েন্স অদুসু ভারতকী রিজন পুম্নমক্তা উবা ফংলি। মসিগী ইন্দিবিজুয়েলশিং, মখোয়গী ৱাখল্লোনশিং, আর্ত অমসুং লিতরেচরগী তোঙান তোঙানবা মওং মতৌশিং অসিনা পুৱারীবু ইনাক খুলহল্লি। মসিগী অথোইবা পর্সোনেলিতীশিং অসিনা ভারতকী পুৱারীদা খ্বাইদগী চাউবা সোসিয়েল রিফোর্ম খরা মৈরা চুখৎলি। মখোয়না উৎপীরম্বা লম্বীনা ঙসিসু ঐখোয়বু পুক্নিং থৌগৎপীরি।”

“ভক্তিগী মীৎকুপ অসি সোসিয়েল রিফোর্মর কয়াগী ইশৈ অমসুং ৱাখল্লোন্না ইনাক খুলহনবীরম্মি। সন্ত কবির তুলসিদাস, অমসুং অতোপ্পা কয়ানা সমাজপু মীকপ থোকহনবদা মরুওইবা থৌদাং অমা লৌরি।”

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, “মিছিগান য়ুনিবর্সিতীদা মহাক্কী ইন্তরেক্সন মনুংদা স্বামি বিবেকানন্দনা হায়বিরম্বা অদু ঐখোয়না নিংশিংগদবনি- ‘হৌজিক্কী চহীচা অসি নখোয়গী ওইবা য়াই, অদুবু ২১শুবা চহীচাদি ভারতকী ওইগনি।’ মহাক্কী মীৎয়েং অদু মপুং ফাহন্নবা ঐখোয়না মখা তানা কন্না হোৎনবা তাই।”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to read full text speech

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
World TB Day: How India plans to achieve its target of eliminating TB by 2025

Media Coverage

World TB Day: How India plans to achieve its target of eliminating TB by 2025
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM’s address at dedication & foundation laying ceremony of various projects in Varanasi, Uttar Pradesh
March 24, 2023
Share
 
Comments
Lays foundation stone of the Passenger Ropeway from Varanasi Cantt station to Godowlia
Dedicates 19 drinking water schemes under the Jal Jeevan Mission
“Kashi defied the apprehensions of people and succeeded in transforming the city”
“Everyone has witnessed the transforming landscape of Ganga Ghats in the past 9 years”
“8 crore households in the country have received tapped water supply in the last 3 years”
“The government strives that every citizen contributes and none are left behind during the development journey of India in the Amrit Kaal”
“Uttar Pradesh is adding new dimensions to every sector of development in the state”
“Uttar Pradesh has emerged from the shadows of disappointment and now treading the path of its aspirations and expectations”

हर-हर महादेव!

आप सब लोगन के हमार प्रणाम बा..

यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्रिगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव और मेरी काशी के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों!

नवरात्र का पुण्य समय है, आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख-समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने के पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ-सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। आज यहां IIT BHU में ‘Centre of Excellence on Machine Tools Design का शिलान्यास भी हुआ है। यानि बनारस को एक और विश्वस्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को बहुत-बहुत बधाई।

भाइयों और बहनों,

काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है, वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए, 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था, तो बहुत लोग ऐसे थे, जिनको आशंकाएं थीं। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया है।

साथियों,

आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश-विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध हैं। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित हैं। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवरक्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था, जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था। लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। आप लोगों के इन्हीं प्रयासों की वजह से एक साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए। और आप मुझे बताइए, ये जो 7 करोड़ लोग यहां आ रहे हैं, वो बनारस में ही तो ठहर रहे हैं, वो कभी पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी-लौंगलता का आनंद ले रहे हैं, वो कभी लस्सी का पान कर रहे हैं तो कभी ठंडई का मजा लिया जा रहा है। और अपना बनारसी पान, यहां के लकड़ी के खिलौने, ये बनारसी साड़ी, कालीन का काम, इन सबके लिए हर महीने 50 लाख से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। बनारस आने वाले ये लोग अपने साथ बनारस के हर परिवार के लिए आय के साधन ला रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटक रोज़गार के, स्वरोज़गार के नए अवसर बना रहे हैं।

साथियों,

8-9 वर्षों के विकास कार्यों के बाद, जिस तेजी से बनारस का विकास हो रहा है, अब उसे नई गति देने का भी समय आ गया है। आज यहां टूरिज्म से जुड़े, शहर के सुंदरीकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रोड हो, पुल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के तमाम नए साधनों ने काशी आना-जाना बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना है। अब जो ये रोप वे यहां बन रहा है, इससे काशी की सुविधा और काशी का आकर्षण दोनों बढ़ेगा। रोप वे बनने के बाद, बनारस कैंट रेलवे स्टेशन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच की दूरी बस कुछ मिनटों की रह जाएगी। इससे बनारस के लोगों की सुविधा और बढ़ जाएगी। इससे कैंट स्टेशन से गौदोलिया के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी।

साथियों,

वाराणसी में आस-पास के शहरों से, दूसरे राज्यों से लोग अलग-अलग काम से भी आते हैं। वर्षों से वो वाराणसी के किसी एक इलाके में आते हैं, काम खत्म करके रेलवे या बस स्टैंड चले जाते हैं। उनका मन होता है बनारस घूमने का। लेकिन सोचते हैं, इतना जाम है, कौन जाएगा? वो बचा हुआ समय स्टेशन पर ही बिताना पसंद करते हैं। इस रोप-वे से ऐसे लोगों को भी बहुत फायदा होगा।

भाइयों और बहनों,

ये रोप-वे प्रोजेक्ट सिर्फ आवाजाही का प्रोजेक्ट भर नहीं है। कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर ही रोप-वे का स्टेशन बनेगा, ताकि आप लोग इसका सीधे लाभ ले सकें। ऑटोमैटिक सीढ़ियां, लिफ्ट, व्हील चेयररैंप, रेस्टरूम और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी वहीं उपलब्ध हो जाएगी। रोप वे स्टेशनों में खाने-पीने की सुविधा, खरीदारी की सुविधा भी होगी। ये काशी में बिजनेस और रोजगार के एक और सेंटर के रूप में विकसित होंगे।

साथियों,

आज बनारस की एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा काम हुआ है। बाबतपुर हवाई अड्डे में आज नए एटीसी टावर का लोकार्पण हुआ है। अभी तक यहां देश-दुनिया से आने वाले 50 से अधिक विमानों को हैंडल किया जाता है। नया एटीसी टावर बनने से ये क्षमता बढ़ जाएगी। इससे भविष्य में एयरपोर्ट का विस्तार करना आसान होगा।

भाइयों और बहनों,

काशी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो काम हो रहे हैं, उनसे भी सुविधाएं बढ़ेंगी और आने-जाने के साधन बेहतर हो जाएंगे। काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही फ्लोटिंगजेट्टी का निर्माण किया जा रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा किनारे के शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है। पिछले 8-9 वर्षों में आप गंगा के बदले हुए घाटों के साक्षी बने हैं। अब गंगा के दोनों तरफ पर्यावरण से जुड़ा बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के हिस्से में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए इस वर्ष के बजट में भी ऐलान किए गए हैं। चाहे खाद हो या फिर प्राकृतिक खेती से जुड़ी दूसरी मदद इसके लिए नए केंद्र बनाए जा रहे हैं।

साथियों,

मुझे ये भी खुशी है कि बनारस के साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कृषि और कृषि निर्यात का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। आज वाराणसी में फल-सब्जियों की प्रोसेसिंग से लेकर भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कई आधुनिक सुविधाएं तैयार हुई हैं। आज बनारस का लंगड़ा आम, गाज़ीपुर की भिंडी और हरी मिर्च, जौनपुर की मूली और खरबूजे, विदेश के बाजारों तक पहुंचने लगे हैं। इन छोटे शहरों में उगाई गईं फल-सब्जियां लंदन और दुबई के बाज़ारों तक पहुंच रही हैं। और हम सब जानते हैं, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, उतना ही अधिक पैसा किसान तक पहुंचता है। अब करखियांव फूडपार्क में जो इंटिग्रेटेड पैकहाउस बना है, उससे किसानों-बागबानों को बहुत मदद मिलने जा रही है। आज यहां पुलिस फोर्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे पुलिसबल का आत्मविश्वास बढ़ेगा, कानून-व्यवस्था और बेहतर होगी।

साथियों,

विकास का जो रास्ता हमने चुना है, उसमें सुविधा भी है और संवेदना भी है। इस क्षेत्र में एक चुनौती पीने के पानी की रही है। आज यहां पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और नई परियोजनाओं पर काम भी शुरु हुआ है। गरीब की परेशानी कम करने के लिए ही हमारी सरकार हर घर नल से जल अभियान चला रही है। बीते तीन साल में देश-भर के 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हुआ है। यहां काशी और आस-पास के गांवों में भी हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना का भी बहुत लाभ बनारस के लोगों को हुआ है। सेवापुरी में नया बॉटलिंग प्लांट इस योजना के लाभार्थियों की भी मदद करेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुगम होगी।

साथियों,

आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोलें, सरकार बोलें, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। इसी सेवाभाव से मैं काशी की, देश की, यूपी की सेवा कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले मेरी सरकार की अनेक योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत हुई है। किसी को आंखों की रोशनी मिली, तो किसी को सरकारी मदद से अपनी रोज़ी-रोटी कमाने में मदद मिली। स्वस्थ दृष्टि, समृद्ध काशी अभियान और अभी मैं एक सज्‍जन से मिला तो वो कह रहे थे- साहब स्‍वस्‍थ दृष्टि, दूरदृष्टि करीब एक हजार लोगों का मोतियाबिंद का मुफ्त इलाज हुआ है। मुझे संतोष है कि आज बनारस के हजारों लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले के वो दिन जब बैंकों में खाता खोलने में भी पसीने छूट जाते थे। बैंकों से ऋण लेना, इसके बारे में तो सामान्य परिवार सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब से गरीब के परिवार के पास भी जनधन बैंक खाता है। उसके हक का पैसा, सरकारी मदद, आज सीधे उसके बैंक खाते में आता है। आज छोटा किसान हो, छोटा व्यवसायी हो, हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह हों, सबको मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत आसानी से ऋण मिलते हैं। हमने पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। रेहड़ी, पटरी, फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे साथियों को भी पहली बार पीएम स्वनिधि योजना से बैंकों से ऋण मिलना शुरु हुआ है। इस वर्ष के बजट में विश्वकर्मा साथियों की मदद के लिए भी पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। प्रयास यही है कि अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में हर भारतीय का योगदान हो, कोई भी पीछे ना छूटे।

भाइयों और बहनों,

अब से कुछ देर पहले मेरी खेलो बनारस प्रतियोगिता के विजेताओं से भी बात हुई है। इसमें एक लाख से अधिक युवाओं ने अलग-अलग खेलों में हिस्सा लिया। सिर्फ ये अपने बनारस संसदीय क्षेत्र में मैं सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। बनारस के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले, इसके लिए यहां पर नई सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। पिछले वर्ष सिगरा स्टेडियम के पुनर्विकास का फेज़-1 शुरु हुआ। आज फेज़-2 और फेज़-3 का भी शिलान्यास किया गया है। इससे यहां अब अलग-अलग खेलों की, हॉस्टल की आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। अब तो वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। जब ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा, तो एक और आकर्षण काशी में भी जुड़ जाएगा।

भाइयों और बहनों,

आज यूपी, विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कल यानि 25 मार्च को योगी जी की दूसरी पारी का एक वर्ष पूरा हो रहा है। दो-तीन दिन पहले योगी जी ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर, यूपी, आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है। सुरक्षा और सुविधा जहां बढ़ती है, वहां समृद्धि आना तय है। यही आज उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। आज जो ये नए प्रोजेक्ट्स यहां जमीन पर उतरे हैं, ये भी समृद्धि के रास्ते को सशक्त करते हैं। एक बार फिर आप सभी को विकास के अनेक कामों के लिए बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हर-हर महादेव !

धन्‍यवाद।