Share
 
Comments
We want to make India a hub of heritage tourism: PM Modi
Five iconic museums of the country will be made of international standards: PM Modi
Long ago, Swami Vivekananda, at Michigan University, had said that 21st century would belong to India. We must keep working hard to make sure this comes true: PM

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি কোলকতাদা নৌনা শেমজিল-শাজিল্লবা হেরিতেজ বিলদিং মরি জাতিদা কত্থোকখ্রে। মখোয়শিং অদুদি ওল্দ করেন্সী বিলদিং, বেলভেদের হাউস, মেতকালফ হাউস অমসুং ভিক্তোরিয়া মেমোরিয়েল হোলনি।

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা মসিবু অখন্নবা নুমিৎ অমগুম শিংথাখি, মরমদি মসিনা ভারতকী কলা, সংস্কৃতি অমসুং হেরিতেজপু প্রিজার্ব তৌবা অমসুং মখোয়বু রিইনভেন্ত, রিব্রান্দ, রিনোবেৎ অমসুং রিহাউস তৌবগীদমক নেস্নেলৱাইদ কেম্পেন অমা হৌরে।

মালেমগীদমক হেরিতেজ তুরিজমগী সেন্তর:

শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি ভারতনা মতম পুম্নমক্তা মসিগী কলচরেল হেরিতেজ অমসুং স্ত্রকচরশিং ঙাক্তুনা থম্বা অমসুং মোদর্নাইজ তৌবা পামই। স্পিরিৎ অসিগা লোয়ননা কেন্দ্র সরকারনা ভারতপু মালেমদা হেরিতেজ তুরিজমগী মরুওইবা সেন্তরগী মওংদা দিবেলপ তৌনবা হোৎনবা হৌরক্লি।

লৈবাক অসিদা আইকোনিক ম্যুজিয়ম মঙাবু অন্তরজাতিগী থাক্তা শেমগৎলগনি হায়না মহাক্না ফোংদোকখি। মসি মালেম অসিদা খ্বাইদগী লীরবা ম্যুজিয়মশিংগী মরক্তা অমা ওইরিবা কোলকতাদা লৈরিবা ইন্দিয়ান ম্যুজিয়মদগী হৌরে হায়না মহাক্না মখা তাখি।

শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি রিসোর্সশিং জেনরেত তৌনবা, মসিগী আইকোনিক কলচরেল হেরিতেজ সেন্তরশিং অসিগী মেনেজমেন্ত য়েংশিন্নবা কেন্দ্র সরকারনা ইন্দিয়ান ইন্সতিত্যুত ওফ হেরিতেজ কঞ্জারবেসন লিংখৎতুনা দীম য়ুনিবর্সিতীগী থাক পীনবা খন্নরে।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি কোলকতাগা আইকোনিক বিলদিং মরি- ওল্দ করেন্সী বিলদিং, বেলভেদের হাউস, ভিক্তোরিয়া মেমোরিয়েল অমসুং মেতকালফ হাউসকী শেমজিন শাজিনবগী থবক মপুং ফানা লোইশিল্লে। বেলভেদের হাউসপু মালেমগী ম্যুজিয়ম অমদা দিবেলপ তৌবগী মায়কৈদা সরকার অসিনা থবক পায়খৎলি হায়নসু মহাক্না ফোংদোকখি।

শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি ভারত সরকারনা কোলকতাদা ভারত সরকারগী শেল শাফমদা “কোইনেজ অমসুং কমর্স”কী ম্যুজিয়ম অমা লিংখৎনবা খন্নরি।

বিপ্লবি ভারত

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, “ভিক্তোরিয়া মেমোরিয়েলগী গেলরী ৫গী মনুংদা ৩দি মতম শাংনা থিংদুনা লাক্লি অমদি মদু অফবা ফিভম অমা নত্তে। হৌজিক ঐখোয়না মদু অমুক হৌনবা হোৎনরি, মসি ঐহাক্না তকশিঞ্জরি মদুদি ভারতকী ফ্রীদম ফাইতরশিং উৎনবগীদমকসু মফম খরা পীগদবনি। মসিবু “বিপ্লবি ভারত” হায়না মমিং থোনগদবনি হায়না ঐঙোন্দা ফাওই। মফম অসিদা ঐখোয়না সুভাস চন্দ্র বোস, ঔরোবিন্দো ঘোস, রাস বিহারি বোস, খুদি রাম বোস, বাঘা জতিন, বিনোই, বাদল, দিনেশ, অসিনচিংবা লুচিংবশিং উৎপা য়াই।”

মহাক্না হায়খি মদুদি সুভাস চন্দ্র বোসকী মায়কৈদা ভারতকী চহী তরাগী খুজিং কয়া কুইরবা সেন্তিমেন্তশিং অদু পুক্নিংদা থমদুনা দিল্লীগী লাল কিলাদা ম্যুজিয়ম অমা শেমগৎখ্রে অমদি অন্দমান অমসুং নিকোবরগী ইথৎ অমা মহাক্কী মমিং লৌদুনা থোনখ্রে।

বেঙ্গোলগী শক্নাইরবা লুচিংবশিংগী মফমদা ইকায় খুম্নবা উৎপা

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি অনৌবা য়ুগ অসিদা লৈবাক অসিগী নিংতম্বগীদমক থৱায় থাখিবা ৱেস্ত বেঙ্গোলগী লৈপাক লৈহাওগী শক্নাইরবা লুচিংবশিং অমসুং মচাশিংবু মতিক চানা ইকায় খুম্নগদবনি।

“হৌজিক ঐখোয়না শ্রী ইশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরগী ২০০শুবা মপোক কুমওন থৌরম পাংথোক্লি। মদুগা মান্ননা ২০২২দা ভারতনা নিংতম্বা ফংখিবগী ৭৫শুবা থৌরম পাংথোকপা মতমদা ময়াম্না খংনরবা সোসিয়েল রিফোর্মর অমসুং এদজুকেস্নেলিস্ত শ্রী রাজা রাম মোহন রাইগী ২৫০শুবা মপোক থৌরমসু পাংথোক্কদৌরি। লৈবাক অসিগী সেল্ফ কনফিদেন্স ৱাংখৎহন্নবা মহাক্না হোৎনরম্বা, নহা, নুপী অমসুং অঙাং পুপীমচাশিংগী য়াইফ থৌরাংগীদমক মহাক্না হোৎরম্বশিং অদু নিংশিংবা দরকার ওই। স্পিরিৎ অসিদা ঐখোয়না মহাক্কী ২৫০শুবা মপোক কুমওন অসি অৱাংবা থাক্কী কুমহৈ অমগুম পাংথোক্কদবনি।”

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি ভারতকী হেরিতেজ, ভারতকী অথোইবা লুচিংবশিং, ভারতকী পুৱারীবু প্রিজার্ব তৌবা অসি নেসন বিলদিংগী মরুওইবা এস্পেক্ত অমনি।

“মসি য়াম্না অৱাবগী মশক্নি মদুদি বৃতিশনা পাল্লিঙৈ মতম মনুংদা ইরম্বা ভারতকী পুৱারীনা মরুওইবা এস্পেক্ত কয়া অমা হুন্দোকলম্লে। গুরুদেব রবিন্দ্রনাথ তেগোরনা ১৯০৩দা ইবিরম্বা অদু ঐহাক হায়জগে, ‘ভারতকী পুৱারী অসি ঐখোয়না ঐখোয়গী পরিক্ষাদা পারিবা অমসুং নিংশিংলিবা অদু নত্তে। মসিদা মপাল লমদগী লাকপী মীওইশিংনা মতৌ করম্না খুদুম চন্নবা হোৎনখিবগে, মতৌ করম্না মচাশিংনা মখোয়গী মপাশিং হাৎনবা হোৎনখিবগে অমসুং মতৌ করম্না মচিল মনাওশিংনা ফম্বালগীদমক মখোয় মশেলগী মরক্তা খৎনখিবগে হায়বদু খক্তমক পল্লি। অসিগুম্বা মখলগী পুৱারীনা মতৌ করম্না ভারতকী নাগরিকশিং, ভারত মীয়াম্না লৈরম্বগে হায়বদুগী মতাংদা পন্দে। মসিনা মখোয়দা করিগুম্বা মখল অমত্তগী মরুওইবা অমত্তা পীদে।’”

“মরূপশিং গুরুদেবগী ৱাফম অসিনা নৌহৌনা নিংশিংহল্লি মদুদি অদুগুম্লবা হিস্তোরিয়ানশিং অদুনা মপানদগী লাকপা নোংলৈ নুংশিংৎ অদুতমক উখি। নোংলৈ নুংশিংৎ অদু মায়োক্নরিবা ইমুংশিং অদুগী মনুংদা মখোয়না চংখিদে।”

মহাক্না হায়খি, “লৈবাক অসিগী অসিগুম্লবা ইসু কয়া অমা মসিগী হিস্তোরিয়ানশিং অসিনা হুন্দোক্লম্মি।”

ভারতকী ত্রেদিসন অমসুং কলচর প্রমোত তৌবা

“আর্ত অমসুং ম্যুজিক্কী তোঙান তোঙানবা মখলশিংগা মরী লৈনবা অখন্নবা ত্রেদিসনশিংগী শাক্ষি অমা ভারতকী কাচিন খুদিংমক্তা লৈরি। মদুগা মান্ননা ইন্তেলেকচুয়েলশিং অমসুং লাইনিংবশিংগী ইনফ্লুয়েন্স অদুসু ভারতকী রিজন পুম্নমক্তা উবা ফংলি। মসিগী ইন্দিবিজুয়েলশিং, মখোয়গী ৱাখল্লোনশিং, আর্ত অমসুং লিতরেচরগী তোঙান তোঙানবা মওং মতৌশিং অসিনা পুৱারীবু ইনাক খুলহল্লি। মসিগী অথোইবা পর্সোনেলিতীশিং অসিনা ভারতকী পুৱারীদা খ্বাইদগী চাউবা সোসিয়েল রিফোর্ম খরা মৈরা চুখৎলি। মখোয়না উৎপীরম্বা লম্বীনা ঙসিসু ঐখোয়বু পুক্নিং থৌগৎপীরি।”

“ভক্তিগী মীৎকুপ অসি সোসিয়েল রিফোর্মর কয়াগী ইশৈ অমসুং ৱাখল্লোন্না ইনাক খুলহনবীরম্মি। সন্ত কবির তুলসিদাস, অমসুং অতোপ্পা কয়ানা সমাজপু মীকপ থোকহনবদা মরুওইবা থৌদাং অমা লৌরি।”

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, “মিছিগান য়ুনিবর্সিতীদা মহাক্কী ইন্তরেক্সন মনুংদা স্বামি বিবেকানন্দনা হায়বিরম্বা অদু ঐখোয়না নিংশিংগদবনি- ‘হৌজিক্কী চহীচা অসি নখোয়গী ওইবা য়াই, অদুবু ২১শুবা চহীচাদি ভারতকী ওইগনি।’ মহাক্কী মীৎয়েং অদু মপুং ফাহন্নবা ঐখোয়না মখা তানা কন্না হোৎনবা তাই।”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to read full text speech

Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
All citizens will get digital health ID: PM Modi

Media Coverage

All citizens will get digital health ID: PM Modi
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM expresses happiness over Shri S. Selvaganabathy for being elected to Rajya Sabha
September 28, 2021
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed happiness over Shri S. Selvaganabathy for being elected to the Rajya Sabha from Puducherry.

In a tweet, the Prime Minister said;

"It is a matter of immense pride for every BJP Karyakarta that our Party has got it’s first ever Rajya Sabha MP from Puducherry in Shri S. Selvaganabathy Ji. The trust placed in us by the people of Puducherry is humbling. We will keep working for Puducherry’s progress."