Major Dhyanchand Ji will be proud of our Hockey teams for their performances at Tokyo Olympics: PM Modi
India's youth wants to do something new and at a large scale: PM Modi
This time the Olympics have made a huge impact, the youth is looking at the possibilities associated with sports: PM
Mann Ki Baat: PM Modi extends Janmashtami greetings to people across the country
PM Modi mentions about Indore’s ‘Water Plus City’ initiative, says it will help maintain cleanliness
#CelebratingSanskrit: PM Modi calls for popularising Sanskrit language, urges people to share unique efforts on social media
Mann Ki Baat: PM Modi pays tribute to Bhagwaan Vishwakarma, appreciates the efforts of our skilled manpower

ঐগী নুংশিরবা ইরৈচাশিং, খুরুমজরি‍। ঙসি অসি মেজর ধ্যান চান্দ জীগী মপোক নুমিৎনি হায়বা ঐখোয় পুম্নমক্না খঙই‍। অদুগা লৈবাকসিনা নুমিৎ অসিবু নেসনেল স্পোর্তস দে হায়না পাঙথোকই‍। ঐঙোন্দা ৱাখল অমা ফাওরকই, মদুদি মেজর ধ্যান চান্দ জীগী থৱায়না হৌজিক লৈরিবা মফমদুদা শোয়দনা হরাউ নুংঙাইবা ফাওরমগনি… মরমদি মালেম পুম্বদা ভারতকী হোকীগী মিংচৎ পুরকখিবসি ধ্যানচান্দ জীগী হোকীননি‍। অদুগা চহি তরাগী খুজিং মরিগী মতুংদা, চহি ৪১রোমগী মতুংদা ভারতকী নহাশিং, মহাক্কী মচানুপা অমদি মচানুপীশিংনা ঐখোয়গী হোকীদা অমুক্কা হন্না ইনোৎ হাপ্লরি‍। মেদল ফংবগী মশিংগী ৱা নত্তনা ভারত মচা অমত্তনা হোকীদা মেদল অমা ফংদ্রিফাওবা মায় পাকপগী নুংঙাইবা লৌদে‍। অদুগা হন্দক ওলিম্পিক্তা ঐখোয়না ফংলক্লিবা হোকীগী মেদল অসি চহিতরা মরিগী মতুংদনি‍। অদোমসু খন্থবিয়ু… হৌজিক মেজর ধ্যানচান্দ জীনা লৈরিবা মফমদুনা, মহাক্কী থম্মোয়, মহাক্কী থৱায় নুংঙাইবনা লাকহৎলমগনি‍। ধ্যানচান্দ জীগী মপুন্সি চুপ্পা শান্ন-খোৎনবদা কত্থোক্লমবনি… মরম অসিননি ঙসি লৈবাকসিগী নহাশিংগী, ঐখোয়গী ইচানুপা ইচানুপীশিংনা শান্ন-খোৎনবগী লমদা পুক্নিং লুপ্পা উরিবা, অমদি অঙাঙশৎংনা শান্ন-খোৎনবদা পুক্নিং চঙলকপদা মমা মপাশিংনসু নুংঙাইবা ফাওরিবা; অসুম্না মফম পুম্বদা ফাওরিবা হৈনিংবগী ইথিল অসি… মসিমক মেজর ধ্যানচান্দ জীগী মফমদা অচৌবা শ্রদ্ধাঞ্জলি অমনি হায়না ঐনা লৌই‍।

মরূপশিং, শান্ন-খোৎনবগী ৱাফম হেক পল্লকপদা নহারোল পুম্নমক মীৎমাঙদা মহৌশানা চোংথোরকই‍। ঐখোয়না নহা মীরোলসিদা নীংথিনা য়েংলুবা মতমদা ঐখোয়না অহোংবা অমা উবা ফংই‍। নহাশিংগী পুক্নিংদা অহোংবা অমা লাক্লে‍। অমদি ঙসিগী নহা ওইরিবা মীওইশিংনা অরিবা চৎনদ্রবা থৌওং অমদি মওং মতৌশিং থাদোক্তুনা পুম্নৌ নৌবা, খেন্নবা খরা তৌবা পাম্লি‍। ঙসিগী নহাশিংনা হান্না শেম শাদুনা থম্লম্লবা লম্মীদা চৎপা পাম্নদ্রে; মখোয়না অনৌবা লম্বী শেম্নিংলে‍। মখোয়না হান্না খঙনদ্রিবা লমখৈদুদা, অনৌবা পন্থুংদা, অনৌবা পান্দম অমদি অনৌবা লম্বী, অনৌবা মঙলান্দা খোঙ থাংজিন্নিংলি‍। নহা অমনা মপুক্নিংদা লেপখ্রবদি মদু ফংনবা হোৎনবদা করিগুম্বা অমত্তা লেম্না থাদে… অহিং নুংথিল নাইদনা হোৎনৈ‍। মতম খরগী মমাঙদা ভারতনা মাগী স্পেস সেক্তর হাংদোরকপাম তমদা… অতেনবা মতমগী মনুংদা নহা মীরোলসিনা তাঞ্জা অদু লাকখিবা ঐখোয়না উখ্রে‍। মদুগী কান্নবা ফংননবগীদমক, কলেজকী মহৈরোয়শিং অমসুং য়ুনিভর্সিতীদা অমদি প্রাইভেত সেক্তরদা থবক তৌরিবা নহাশিংনা ইখৌ লাংনা চোংথোরকখি‍। লাক্কদৌরিবা নুমিৎশিংদা মশিং য়াম্লবা সেতলাইত কয়াদি ঐখোয়গী নহা, মহৈরোয়, কলেজ, য়ুনিভর্সিতী অমসুং লেবতা থবক তৌরিবা মহৈরোয়শিংনা শেমবা ওইগনি হায়না ঐনা চেৎনা থাজৈ‍।

মতৌ অসুম্না, অদোম্না হেক উবা মফমদা… ইমুং অমা হেক্তদা চৎলু… ফনা নুংঙাই য়াইফবা ইমুংগী ওইসনু, ফনা লাইরিক হৈবা ইমুং ওইসনু… করিগুম্বা অদোম্না ইমুংদুগী নহা অমগা ৱারী শানবা মতমদা মহাক্না ইমুংগী চৎনবীদগী লাপ্না থোরক্তুনা স্তার্ত অপ অমা পায়খত্তুনা নৎত্রগা স্তার্ত অপ অমদা য়াওদুনা রিস্ক লৌনিংবগী ইখৌ লাংবদু লৈরমগনি‍। ঙসিদি স্তার্ত অপ কল্চর অসি অপীকপা ময়োল্লমশিংদসু শন্দোরক্লি অমদি মসিবু ঐনা অরংবা তুংগী পুন্সি অমা ওইনা উই‍। নুমিৎ খরনিগী মমাঙদা ঐখোয়গী লৈবাকসিগী শান্নপোৎশিংগী মরমদা খন্নখি‍। তেল্লবা মতমগী মনুংদা ৱাফমসি ঐখোয়গী নহাশিংগী পুক্নিংদা চঙখিদুনা মখোয়না খোঙফম চেৎনা ভারতকী শান্নপোৎশিংবু মালেমদা তোপ তোপ্পা মশক অমগা লোয়ননা পুখৎনবা ফিরেপ লৌখি‍। মখোয়না অনৌবা চাংয়েং কয়া তৌরি‍। মালেম অসি শান্নপোৎকী অচৌবা কৈথেল অমনি… করোর লাখ ৬তগী ৭ ফাওবগী কৈথেলনি‍। ঙসি মসিদা ভারতকী শরুক য়াম্না পীক্লি‍। অদুবু কমদৌনা শান্নপোৎ শাগনি, করম্বা খেন্নবা মশকশিং শান্নপোত্তা য়াওহনগনি, করি তেক্নোলোজী শীজিন্নগনি, শান্নপোৎশিংবু কমদৌনা অঙাঙগী সাইকোলোজীগা চুনহনগনি… হায়রিবশিং অসি ঐখোয়গী লৈবাকসিগী নহশিংনা পুক্নিং থাদরিবনি.. করিগুম্বা থৌদাং খরা লৌনিংবগী ইথিলগা লোয়ননা‍।

মরূপশিং, থম্মোয়দা মথুম মরাং হৌহনবা অমদি থাজবা অসিবু হেন্না মপাঙ্গল কনখৎহনবা ৱাফম অমগসু লৈরি‍। মদুদি করিনো হায়বা অদোম খন্থবিখ্রবরা? মহৌশানা ঐখোয়গী ইরক্তা অদুম ইয়াদা য়াবগী ৱাখল্লোন অমা চঙদুনা লৈখিবসিনি… “অদুম তৌনবনিদা”, “কৈসু কাইদেদা – মসিগুম্বদি অদুম থোকপনি”! হায়বসিনি‍। অদুবু হৌজিক্তি লৈবাকসিগী নহাশিংগী পুক্নিংদা অথোই অহেন তান্নবা পুক্নিং লুপ্পা ঐনা উবা ফংই‍। মখোয়না খ্বাইদগী ফবা থৌওং শীজিন্নদুনা খ্বাইদগী ফবদু তৌবা পাম্মি‍। মসিনা লৈবাকসিগী অচৌবা শাফু অমা ওইনা থোক্লক্কনি‍।

মরূপশিং, হন্দক্তি ওলিম্পিক্সনা অচৌবা ইনোৎ অমা পীরি‍। ওলিম্পিক্সকী মশান্নশিংদি লোইখ্রে; পেরালিম্পিক্স হৌজিক শান্নরি‍। শান্ন-খোৎনবগী তাইবংদা লৈবাকসিনা তাল্লক্লিবা মিংচৎ অসি মালেমগী ওইনা চাংদম্নবদা য়াম্না পীক্লম্বদি য়াই অদুবু ঐখোয়গী থাজবা চেৎশিলহন্নবা ফংবা য়াবা মীংচত্তি ফংলে‍। ঙসিদি নহাশিংনা শান্ন-খোৎনবা য়েংবখক নত্তনা… নহাশিংনা শান্ন-খোৎনবগা মরী লৈনবা খুদোংচাবশিংদসু মীৎয়েং থম্লি… ইকো সিস্তেম পুম্ববু চেকশিন্না শেন্নরি… মসিগী মতিং য়েংলি, মসিগা মওং অমদা নৎত্রগা অমদা মরী শমজিন্ননবা ৱাখল খন্নরি‍। মখোয়না হান্না চৎনরম্বা মওং মতৌদগী লান্থোক্তুনা অনৌবা মশান্নশিংদা হৈননবা হোৎনরি‍। ঐগী নুংশিরবা ইরৈজাশিং, হৌজিক্তি অসিগুম্বা খোঙজেল অমা শেমগৎলবনিনা… শান্ন-খোৎনবগী মরমদা ইমুং খুদিংদা ৱা তানবা হৌনরক্লে… ঐঙোন্দা হায়বিয়ু… হায়রিবা খোঙহৌ অসি শিথহনখ্রসিরা, হৌজেক লেপহল্লসিরা? য়ারোই… কৈদৌনুংদা য়ারোই‍। অদোমসু মসিগা মান্ননা খনবিরমগনি‍। লৈবাকসিদা শান্ন-খোৎনবা অমদি শান্নবগী ইথিল লেপহনবা য়াদে‍। ইমুংগী পুন্সিদা, খুন্নাইগী পুন্সিদা, লৈবাক্কী পুন্সিদা হায়রিবা খোঙহৌ অসিগী লেঙদ্রবা মফম অমা কন্দুনা থম্লগা… পাঙ্গল থৌনা হাপ্তুনা… হনবা লৈত্রবা থৌনানা মথৌ হাপ্তুনা থমগদবনি‍। য়ুমদা নৎত্রগা মফম অমদা হেক্তা ওইরবসু, খুঙ্গঙদা নৎত্রগা ময়োল্লমদা, ঐখোয়গী শান্নবুংশিং থলহনগদবনি‍। পুম্নমক শান্নহনসি – পুম্নমক শাৎকায়হন্সি! ঐনা অঙাঙবা লানবনদগী “সবকা প্রয়াস”… হোয়… পুন্না হোৎনমিন্নবা হায়না লাউখিবা অদোম শোয়দনা নীংশিংবিরমগনি‍। পুম্নমক্না হোৎনমিন্নরবখক্তদা ভারতনা শান্ন-খোৎনবগী লমদা ফংফম থোকপা পন্দোল অদু লোমবা ঙমগদৌরিবনি‍। মেজর ধ্যানচান্দ জীগুম্বা মীওইশিংনা য়াৎলম্বা লম্বীদা ঐখোয় চৎপা… হায়বসিনা ঐখোয়গী থৌদাং ওইগদৌরিবনি‍। চহি কয়াগী মতুংদা লৈবাকসিদা ইমুংদা, খুন্নাইদা, স্তেতশিংদা, লৈবাক পুম্বদা মীপুম খুদিংমক্না অমত্তা ওইনা শান্ন-খোৎনবনা পুনশিন্দুনা চৎমিন্নবগী তাঞ্জা অমা উবা ফংলি‍।

ঐগী নুংশিরবা নহা ওইরিবা মরূপশিং, তাঞ্জা অসিগী খুদোংচাবা লৌরগা ঐখোয়না শান্ন-খোৎনবা মখল কয়াদা হৈ-শিংবা তানশিনগদবনি‍। খুঙ্গঙদসু শান্ন-খোৎনবগী হিদান্নবগী থৌরম লেপ্পা লৈতনা শিগদবনি‍। হিদান্নবা লৈরবখক্তদা শান্ন-খোৎনবগী মচৎ মওং হোংলক্কদবনি… খুমাঙ চাউশিল্লক্কদবনি… মদুগী মহৈ ওইনা শান্নরোয় কয়া লিৎখৎলক্কদৌরিবনি‍। লাক্লো লৈবাক মীয়াম পুম্বা খোঙহৌ অসিবু হেন্না খোঙজেল হাপ্লসি… ঐখোয়না অঙম্বা থৌদাং পাঙলসি… ‘সবকা প্রয়াস’কী লাইৱা অসিবু অশেংবা ওন্থোক্লসি‍।

ঐগী নুংশিরবা ইরৈচাশিং, হয়েং অসি জন্মস্থমিগী চাউরবা কুম্হৈ নুমিৎসু তারি‍। জন্মস্থমিগী কুম্হৈ, হায়বসি ভগবান শ্রী কৃষ্ণ পোকপগী কুম্হৈনি‍। ঙাউশিন্নবা কন্হাইয়াদগী হৌরগা অচৌবা কৃষ্ণগী শকওং ফাওবা, পুরানগী লাতম নীংথিনা খঙহৈবদগী হৌরগা খুৎশু খুৎলায়গী লমদা নীংথিনা হৈ শিংলবা ভগবানগী শায়ওন লাংওন পুম্নমক ঐখোয়না খঙনরবা ঙাক্তনি‍। কলা, ফজবা অমদি মতিক ময়ায় ওইরবসু কৃষ্ণনা য়ৌদবা মফমবু করি লৈবগে‍! ঐনা মসি হায়রিবগী মরমদি জন্মস্থমিগী নুমিৎ খরনিগী মমাঙদা ঐনা নুংঙাইরবা থৌদোক অমা থেংনখি‍। মরম অসিনা মসিগী মতাঙদা অদোমগী মফমদা পাউদমগে হায়না ঐনা খনবনি‍। ভগবান সোম্নাথ লাইশঙকা মরী লৈননা শেমগৎ শাগৎলিবশিং মীয়ামগী মফমদা থাসিগী তাং ২০দা কত্থোকখিবা অদোমসু খঙবিরমগনি‍। সোমনাথ লাইশঙ অসিদগী কিলোমিতর ৩-৪ চৎলগা ভল্কা তীর্থ লৈ, হায়রিবা ভল্কা তীর্থ অসি ভগবান শ্রী কৃষ্ণনা মালেমদা মহাক্কী পুন্সিগী অরোইবা মীৎকুপ লেনখিবা মফমদুনি‍। ৱাহৈ অমদা হায়রগনা মহাক্না মালেমদা মহাক্কী তাইবঙ কুম্হৈ মফমসিদা লোইশিনখি‍। মফমদুগী শেমগৎ শাগৎপগী থবক থৌরম কয়া সোমনাথ ত্রস্তনা পায়খৎলি‍। ঐনা ফজরবা আর্ত-বুক অমা উরুবদগী ভল্কা তীর্থ অমসুং মফমদুদা পায়খৎলিবা থবকশিংগী মরমদা খল্লমবনি‍। কনাগুম্বা অমনা লাইরিক অসি ঐগী য়ুমগী মপান্দা ঐগীদমক্তা থম্বিরমবনি‍। মসিদা ভগবান শ্রী কৃষ্ণগী পুক্নিং হুরবা শাইওন লাংওন কয়াগী লাই য়াওরি‍। লাইশিং অদু য়েংবদা য়াম্না ফজৈ, ৱাহন্থোক য়াম্না লৈ‍। লাইরিক্তুগী লামায়শিংদু মথং মথং ফাক্লুবদগী খঙনিংবা অসুম অসুম হেনগৎলকখি‍। ঐনা লাইরিক অদুদা য়াওরিবা লাইশিং অমসুং ঐগীদমক্তা ইরম্লিবা পাউজেল অদু উরুবদা লাইরিক অদু থম্লম্লিবা মীশক্তু উনগে হায়না ঐনা খল্লকখি‍। ঐগী য়ুম মপান্দা লাইরিক অদু থম্লম্লিবা মীশক অদু উনগে হায়না ঐনা খনখি‍। ঐগী ওফিসনা মীশক অদুগা পাউ ফাওনখি‍। আর্ত-বুক অদু উরুবদা, মদুদা য়াওরিবা ভগবান শ্রী কৃষ্ণগী তোঙান তোঙানবা মশকশিং উরুবদা মীশক অদু থংনবা নুমিৎমক্তদা উননবা ঐনা কৌখি‍। খঙনিংবগী ইহুল অসিগা লোয়ননা ঐনা জাদুরানি দাসি জীগা উনখি‍। মহাক অমেরিকা মচানি, অমেরিকাদা পোকপনি, অমেরিকাদা চাউরকপনি, জাদুরানি দাসি জী ইস্কোনগা মরী লৈনবা, হরে কৃষ্ণ মুভমেন্তকা মরী লৈনবা মীওইনি অমদি মহাক্কী তোপ তোপ্পা হৈশিংবা হায়রগদি মহাক ভক্তি আর্ততা নীংথিনা খঙ-হৈরবা মীওইনি‍। নুমিৎ নিনিগী মতুংদা সেপ্তেম্বর ১দা, ইস্কোনগী ফাউন্দর শ্রী প্রভুপাদ স্বামি জীগী ১২৫শুবা মপোক কুমওন থৌরম পাঙথোকখি‍। মসিগা মরী লৈননা জাদুরানি দাসি জী ভারত্তা লাকখিবনি‍। ঐগী পুক্নিংদা ফাওখিবদি অমেরিকাদা পোকপা মীওই অমনা, ভারতকী নাৎ চৎনবীদগী লাপ্না লৈরবা মীওই অমনা কমদৌনা ভগবান শ্রী কৃষ্ণগী পুক্নিং হুরবা লাইশিং য়েক্লিবনো হায়বসিনি‍। ঐনা মহাক্কা ৱারী শাংনা শানখি, অদুবু ঐনা ৱারীদুগী মতেক অমা অদোমদা তাহন্নিংই‍।

পি.এম. সর: জাদুরানি জী, হরে কৃষ্ণ!

ঐনা ভক্তি আর্তকী মরমদা খরা পারে অদুবু তারিবশিংগীদমক খরা হেন্না হায়বিয়ু‍। মসিগী লমদা অদোম্না পামজরিবা, পুক্নিং লুপ্লিবা অসি অথোইবনি‍।

জাদুরানি জী: ভক্তি আর্ত হায়রিবা অসি ঐখোয়গী পুক্নিং ৱাখল শাগৎপা নত্তে ভ্রম সনহিতাগুম্বা ঐখোয়গী লিরবা ভেদিক পুরানশিংদগী লাকপনি হায়না তাকপা ভক্তি আর্তকী মরমদা ইবা অর্তিকল অমা লৈ‍। বেন ওমকরায়া পতিতম স্কিলতম সিকন্দ (वें ओंकाराय पतितं स्क्लितं सिकंद), ব্রিন্দাবনগী গোস্বামিদগী, মপু ইবুংঙো ব্রহ্মা মশামক্তগী‍। ঈস্বরহ পরমাহ কৃষ্ণহ সচ্চিদানন্দ ভিগ্রহাহ ( ईश्वर: परम: कृष्ण: सच्चिदानन्द विग्रह: ) কমদৌনা মহাক্না বাসি পায়বগে, কমদৌনা মহাক্কী সেন্সশিংনা সেন্স পুম্নমক্কীদমক্তা থবক তৌবা ঙমবগে অমদি শ্রীমদ ভগ্বতম (TCR 9.09) (বর্হাপীন্দ নত্বরবপুহ কর্নায়োহ কর্নকরম) बर्हापींड नटवरवपुः कर्णयो: कर्णिकारं পুম্নমক, মহাক্না নাকোংদা কর্নিকা লৈ অমা চিল্লি, মহাক্কী খুয়া থম্বালগী খোঙগুল বৃন্দাবন পুম্বদা তাহল্লি, শন শঙ্গুনা মহাক্কী মতিক শক্লি, মহাক্কী বাসিনা লাইবক ফবা থৱায় পানবা পুম্বগী থম্মোয় পুম্নিংবু শুমহৎলি‍। মরম অসিনা পুম্নমক অসি অরিবা ভেদ পুরানদগীনি অমদি লাইনিংগী ওইবা মশক মওংদগী লাক্লিবা পুরানগী মতিক অমসুং কলা অসবু পুথোরক্লিবা পুকচেল শেংনা লুপচবা তুংইনবশিংদা মদুগী মতিক লৈ, অমদি মরম অসিননি মসিনা অহোংবা নাইরিবসি, মসি ঐগী ইতিক নত্তে‍।

পি.এম. সর: জাদুরানি জী, অদোমগী মফমদা হংনিংবা ৱাহং মখল কয়া লৈ‍। ১৯৬৬তগী মওং অমদা অদুগা ১৯৭৬দগী হকথেংননা অদোম্না ভারতকা মতম শাংনা লোয়নদুনা লাক্লি, অদোমগী মফমদা ভারতসি করি ওইবগে হায়বদু হায়বিয়ু‍।

জাদুরানি জী: প্রধান মন্ত্রী জী, ভারত হায়বসি ঐগীদমক্তদি পুম্নমক্নি‍। নুমিৎ খরনিগী মমাঙদা ইকায়খুম্নরবা রাস্ত্রপতিনা ভারত অসি তেক্নিকেলগী লমদা য়াম্না খুমাঙ চাউশিল্লে অমদি ত্বীতর অমসুং ইন্সতাগ্রাম অমদি আইফোন অমসুং অচৌবা বিল্দিং অমদি য়াম্লবা ফেসিলিতী কয়া লৈদুনা নোংচুপকী মতুং ইল্লি হায়না ফোঙদোকখি‍। অদুবু মদু ভারতকী তশেংবা মীংচৎ নত্তে হায়বা ঐ খঙই‍। ভারতপু মমীং চৎহল্লিবদি কৃষ্ণ মশামক্না মফমসিদা লাংওনখিবসিনি অমদি লাংওন পুম্নমক মফমসিদা থোরকখি, সিবসু মফমসিদা লাংওনখি, রামসু মফমসিদা লাংওনখি, অশেংবা তুরেল পুম্নমক মফমসিদা লৈ, বৈষ্ণব নাৎকী অশেংবা লাইফমশিং মফমসিদা লৈ, মরম অসিনা ভারত, মরুওইনা বৃন্দাবন অসি তাইবং মালংপানসিদা খ্বাইদগী মরুওইবা মফমনি, বৃন্দাবন অসি বৈকুন্থ গ্রহ পুম্নমক্কী হৌরকফম্নি, দ্বারিকাগী হৌরকফম্নি, তাইবং খুৎশেম পুম্নমক্কী হৌরকফম্নি, মরম অসিনা ঐনা ভারতপু নুংশি‍।

পি.এম. সর: থাগৎচরি জাদুরানি জী‍। হরে কৃষ্ণ!

মরূপশিং, মালেমগী মীওইশিংনা ঙসি ভারতকী স্পিরিচুএল সিস্তেম অমসুং ৱাংউলোন্দা পুক্নিং চঙলকপা মতমসিদা অসিগুম্বা অথোইবা চৎনবী অসিবু মাঙদা পুখৎনবগী থৌদাং অমসু ঐখোয়দা লৈরি‍। মুৎখ্রবশিং হুন্দোক্লম্লবসি মফম মতম নাইদবশিংদি মাঙদা পুদুনা চৎপা তাই‍। ঐখোয়গী কুমহৈশিং পাঙথোকসি, মখোয়গী কাঙলোনগী ৱাহন্থোক অমদি মদুনা তাক্লিবশিং খঙজিন্সি‍। মসিদা নত্তনা কুমহৈ খুদিংদা নুংগী ওইবা পাউজেল অমমম য়াওরি; মসিদা থৌগল্লোনসু য়াওরি‍। ঐখোয়না মসি খঙজিনবতা নত্তনা পুন্সিগী শরুক অমা ওইহনগদবনি অমদি লাক্কদৌরিবা মীরোলশিংদসু থংথরমগদবনি‍। ইরৈচা পুম্নমক্তা ঐনা অমুক্কা হন্না জন্মস্থমিগী নুংঙাইরবা য়াইফ পাউজেল পীজরি‍।

ঐগী নুংশিরবা ইরৈচাশিং, কোরোনাগী মতমসিদা, ঐনা পল্লমগদবা লু নানবগী তোঙান তোঙানবা মশক মওংশিংদি; ঐনা শুম খনবদা হীরম অসিদা হন্থরকপা মতৌ অমা উবা ফংলি‍। লু-নানবগী কেম্পেন অসি খজিক্তং ওইরবসু হন্থহল্লোই হায়না ঐঙোন্দা ফাওই‍। লৈবাক শেমগৎনবগী মীপুম খুদিংমক্কী থৌরাংনা ঐখোয় পুম্নমক্কী চাউখৎ খোঙজেল হেনগৎহল্লি অমদি করিগুম্বা খরা তৌনবগী অনৌবা পাঙ্গল হাপ্তুনা পুক্নিং থৌগৎলি, থাজবা পীরি, ঐখোয়গী ফিরেপকী অনৌবা ৱাহন্থোক পীরি‍। স্বচ্চ ভারত অভিয়ান হায়রিবা ৱাফম অসি হেক পুথোরকপদা ইন্দোর হায়রিবা মমিংসিসু য়াওরকই মরমদি ইন্দোরনা লু-নানবগী মরমদা মশাগী ওইবা তোপ তোপ্পা মশক অমা শেমগৎচখ্রে অমদি ইন্দোরগী মীয়ামবুসু তরাম্না ওকপিফম থোকই‍। ঐখোয়গী ইন্দোরনা চহি কয়া ‘স্বচ্চ ভারত রেঙ্কিং’দা অহানবা তাদুনা লাক্লি‍। হৌজিক্তি ইন্দোরগী মীয়াম্না স্বচ্চ ভারতকী রেঙ্কিং অসিদা পেন্থোক্তুনা লৈবা পামদ্রে, মখোয়না মাঙদা চঙশিনবা পাম্লি, অনৌবা খরা তৌবা পাম্লি‍। অদুগা হৌজিক মখোয়না ‘ৱাতর প্লস সিতী’ অমা ওইনবা ফিরেপ লৌদুনা মখোয়গী মতিং ফুদোক্তুনা মসিগীদমক হোৎনরি‍‍।

‘ৱাতর প্লস সিতী’ হায়বদি সিৱেজ অমত্তা ত্রীতমেন্ত তৌদনা মীয়ামগী ঈশিংগী হৌরকফমশিংদা থাদদবা ময়োল্লমদুবুনি‍। মফমসিদা মীয়াম্না মশানা থোরক্তুনা মখোয়গী খোঙলমশিং সিৱর পরিংদা শমজিন্নরক্লি‍। লু-নানবগী কেম্পেন অমসু হৌখ্রে অমদি মসিনা মরম ওইরগা সরসৱতি অমসুং কান্হ তুরেলদা তাশিল্লম্বা অমোৎপা ঈশিংগী চাং মশক থোক্না হন্থরে অমদি মদুগী মতুং ইন্না ফীভম ফগৎলকপা উরে‍। ঙসিদি, লৈবাকসিনা নীংতম্বগী অমৃত মহোতসব পাঙথোক্লিবসিদা স্বচ্চ ভারত অভিয়ানগী খোঙফমশিং কৈদৌঙৈদসু হন্থহল্লোইদবনি হায়বা ৱাফম ঐখোয় পুম্নমক নীংশিংমিন্নগদবনি‍। লৈবাকসিদা ‘ৱাতর প্লস সিতী’ মশিং য়াম্লিবমখৈ লু-নানবা হেনগৎলক্কনি, ঐখোয়গী তুরেলশিংসু লু-নাল্লক্কনি অমদি ঈশিং য়োক্নবগী মীওইবগী থৌদাংবুসু ঐখোয়না পাঙথোকপা ঙমগনি‍।

মরূপশিং, ঐগী মাঙদা বিহারগী মধুবানিদগী লাকপা খুদম অমা লৈ‍। মধুবানিগী দোক্তর রাজেন্দ্র প্রসাদ এগ্রিকলচরেল য়ুনিভর্সিতীগা লমদমদুগী কৃসি বিজ্ঞান কেন্দ্রগা খুৎশম্নদুনা শিংথানিংঙাই ওইবা থৌরাং অমা পায়খৎলি‍। স্কিম অসিদগী লৌমীখক্তনা কান্নবা লৌবদা নত্তনা মসিনা স্বচ্চ ভারত অভিয়ানদা অনৌবা খোঙজেল হাপ্লি‍। য়ুনিভর্সিতী অসিগী থৌরাং অসিগী মমীং – “সুখেত মোদেল” হায়না কৌই‍। সুখেত মোদেলগী পান্দমদি খুঙ্গঙশিংদা পোলুসন হন্থহনবনি‍। মোদেল অসিগী মখাদা অমাং অশোয় অমসুং য়ুমগী ফত্ত-হৌদিশিং খুঙ্গঙগী লৌমীশিংদগী খোমগৎলগা খুঞ্জাশিংদা চাকথোং গ্যাস সিলিন্দরগী শেল পীবনি‍। খুঙ্গঙদগী খোমজিল্লকপা ফত্ত-হৌদিশিংদগী ভর্মিকম্পোস্ত শেমবগী থবকসু চঙশিল্লি‍। মরম অসিনা সুখেত মোদেলগী লায়না উবা ঙম্বা কান্নবা মরি লৈ‍। অমনা খুঙ্গং অদু পোলুসন লৈহন্দ্রে; অনিসুবদা খুঙ্গং অদুদা ফত্ত-হৌদি লৈত্রে, অহুমসুবদা এল.পি.জি. সিলিন্দরগী শেন্ফম খুঞ্জাশিংদা ফংলে অমদি মরিসুবদা খুঙ্গংদুগী লৌমীশিংদা বাইও-ফর্তিলাইজর ফংহল্লে‍। অসিগুম্বা থৌরাংসিনা ঐখোয়গী খুঙ্গংশিংগী মপাঙ্গল কমদৌনা হেনগৎহনবগে হায়বসিদা অদোম ৱাখল খনবিয়ু‍। মসি ইরোমদোম লেপচনবগী পাম্বৈনি‍। লৈবাকসিগী পঞ্চায়ত খুদিংমক্না মখোয়গী খুঙ্গংশিংদা অসিগুম্বা মখলগী করিগুম্বা থৌওংশিং পায়খৎনবা খনবিয়ু হায়না ঐনা হায়জরি‍। অদুগা মরূপশিং, ঐখোয়না পান্দম অমগা লোয়ননা খোঙ থাংলকপদা মহৈ ফংবা হায়বসি শোয়দ্রবনি‍। তামিল নাদুগী সিবঙ্গনা দিস্ত্রিক্তকী কাঞ্জিরঙ্গল পঞ্চায়ততা য়েংবিয়ু‍। পীক্লবা পঞ্চায়ত অসিনা করি তৌরিবগে হায়বা য়েংবিয়ু, মফমসিদা ফত্ত-হৌদিদগী লন শেমবগী অতোপ্পা মোদেল অমা উবা ফংগনি‍। গ্রাম পঞ্চায়ত অসিদা মফমদুগী মীওইশৎংনা মখোয়গী খুঙ্গংগী ফত্ত-হৌদিদগী মৈ পুথোকপগী মশাগী ওইবা প্রোজেক্ত অমা হৌখ্রে‍। খুঙ্গং পুম্বদগী খোমজিল্লকপা ফত্ত-হৌদিদগী মৈ পুথোক্লি অমদি মদুদগী লেমহৌবা পোৎলমশিংনা তিলহাৎ হিদাক ওইনা য়োল্লি‍। খুঙ্গংগী পৱার প্লান্ত অসিগী মঙমদি নোংমদা ফত্ত-হৌদি তন অনি দিসপোজ তৌবনি‍। পৱার প্লান্ত অসিদগী পুথোরকপা মৈনা খুঙ্গং অদুগী লম্বীগী মৈশিং থান্নবা অমদি অতৈ মথৌ তাবশিংদা শীজিন্নরি‍। স্কিম অসিদগী তুংশিল্লকপা শেন্ফম্না পঞ্চায়ত অসিনা অতৈ চাউখৎ থৌরাংশিংদা শীজিন্নরি‍। হৌজিক্তি হায়বিয়ু, তামিল নাদুগী সিভঙ্গনা দিস্ত্রিক্তকী অপীকপা পঞ্চায়ত অসিনা লৈবাক মীয়ামদা করিগুম্বা খরা তৌনবগীদমক পুক্নিং থৌগৎপরা থৌগত্তবরা হায়বিয়ু‍। মখোয়না অঙকপা কয়া ফংখ্রে, ফংদবরানে?

ঐগী নুংশিরবা ইরৈচাশিং, ‘মন কি বাত’ অসি ভারতকী ঙমখৈ মনুংখক্তদা পুন্দুনা লৈত্রে‍। মালেমগী কাচিন কোয়া কয়াদা ‘কন কি বাত’কী মরমদা খন্নবা কয়া লৈরে‍। অদুগা ঐঙোন্দা অনৌবা ঈ-পাউ কয়া পীরকপা মপান লৈবাকশিংদা লৈবা ভারতকী ফুরুপচা কয়াসু লৈরি‍। অদুগা মপান লৈবাকশিংদা পায়খৎলিবা তোপ তোপ্পা থৌরমশিংগী মতাঙদসু ‘মন কি বাত’ অসিদা ময়ামগী মফমদা পাউদম্বা পাম্মি‍। ঙসিমকসু, ঐনা অসিগুম্বা মীওই খরা শক্তাকপা পাম্মি, অদুবু মদুগী মমাঙদা ঐনা ওদিও অমা থাবা পাম্মি‍। মুন্না তাবিয়ু‍।

##

[रेडियो युनिटी नाईन्टी एफ्.एम्.-2]

नमोनमः सर्वेभ्यः मम नाम गङ्गा भवन्तः शृण्वन्तु रेडियो-युनिटी-नवति-

एफ्.एम् –‘एकभारतं श्रेष्ठ-भारतम्’ अहम् एकतामूर्तेः मार्गदर्शिका एवं रेडियो-

युनिटी-माध्यमे आर्.जे. अस्मि अद्य संस्कृतदिनम् अस्ति सर्वेभ्यः बहव्यः

शुभकामनाः सन्तिसरदार-वल्लभभाई-पटेलमहोदयः ‘लौहपुरुषः’ इत्युच्यते २०१३-

तमे वर्षे लौहसंग्रहस्य अभियानम् प्रारब्धम् १३४-टन-परिमितस्य लौहस्य गलनं

कृतम् झारखण्डस्य एकः कृषकः मुद्गरस्य दानं कृतवान् भवन्तः

शृण्वन्तु रेडियो-युनिटी-नवति-एफ्.एम् –‘एकभारतं श्रेष्ठ-भारतम्’ |

[रेडियो युनिटी नाईन्टी एफ्.एम्.-2]

##

 

মরূপশিং, লোল অসি অদোম খঙবিরমগনি‍। মসি রেদিওদা সংস্কৃত লোল ঙাঙবনি অমদি ঙাঙলিবা অসি আর.জে. গঙ্গানি‍। আর.জে গঙ্গা গুজরাত্তা লৈবা রেদিও জোকী কাঙলুপ অমগী মেম্বর অমনি‍। মহাক্কী অতৈ খোঙলোয়শিংদি আর.জে. নীলম, আর.জে. গুরু অমসুং আর.জে. হেতলনি‍। মখোয় পুম্নমক গুজরাত্তা, কেবরিয়াদা সংস্কৃ লোল চাউখৎহন্নবগীদমক থবক পায়খৎমিন্নরি‍। অদুগা অদোমসু খঙবিরমগনি হায়রিবা কেবরিয়া অসি মালেমগী খ্বাইদগী ৱাংবা মীতম, লৈবাকসিগী চাউথোকচনিংঙাই ওইরবা স্তেচু ওফ য়ুনিতী লৈরিবা ভেবরিয়াদুনি ঐনা হায়রিবসি‍। হায়রিবা রেদিও জোকীশিং অসি মতম অমত্তদা তোঙান তোঙানবা তুপিশিং উপ্পি‍। মখোয়না লমতাকপা ওইনসু থবক তৌই অমদি কম্ম্যুনিতী রেদিও ইনিসিএতিব, অমা ওইরিবা রেদিও য়ুনিতী ৯০ এফ.এম.সু চলাইরি‍। হায়রিবা আর.জে.শিং অসিনা মখোয়বু তারিবশিংদা সংস্কৃত লোলদা ৱা ঙাঙদুনা সংস্কৃত্তা ঈ-পাউশিং তম্লি‍।

মরূপশিং, মতেক অসিদা সংস্কৃতকী মরমদা হায়রি

अमृतम् संस्कृतम् मित्रसरसम् सरलम् वचः |

एकता मूलकम् राष्ट्रेज्ञान विज्ञान पोषकम् |
 

মসিদা হায়রিবদি, ঐখোয়গী সংস্কৃত লোল অসি য়াম্না নুংশি অমদি য়াম্নসু চম্মি‍।

 

লোইনসিল্লোনগী ৱাহৈশিংগী ৱাখল্লোন অমদি মিদিয়মগী খুত্থাঙদা সংস্কৃতনা ৱাখল লৌশিং য়োকখৎলি অমদি অপুনবগী শক্তম শাগৎলি, মপাঙ্গল কনহল্লি‍। সংস্কৃত লোইনসিল্লোন্দা কনাগুম্বা অমগী পুক্নিং চিংশিনবা ঙম্বা মীওইবা খুন্নাইগী ৱাংউলোন অমদি লৌশিং পুক্কৈ য়াওরি‍। হন্দক্তা মপান লৈবাকশিংদা সংস্কৃত তম্বিবগী পুক্নিং থৌগৎনিংঙাই ওইরবা থবক পায়খৎলিবা মীওই কয়াগী মরমদা খঙবা ঙমখি‍। অসিগুম্বা মীওই অমা হায়রগদি মিস্তর রুতজর কোর্তেনহোর্স্তনি, নীংথিনা শকখঙনরবা সংস্কৃত স্কোলার অমদি আইয়রলেন্দা অঙাঙশিংদা সংস্কৃত তাকপিরিবা ওজা অমনি‍। সংস্কৃত লোলনা ভারত অমসুং আইয়রলেন্দ অমদি নোংপোক্লোমদনা ভারত অমসুং থাইলেন্দগী মরক্তা নাৎকী ওইবা মরী মপাঙ্গল কনখৎহনবদা মরুওইবা থৌদাং লৌরি‍। দোক্তর চিরাপাত প্রপন্দবিদ্যা অমসুং দোক্তর কুসুমা রক্সামনি অনিমক থাইলেন্দা সংস্কৃত লোল য়োকখৎপদা য়াম্না মরুওইবা থৌদাং লৌরিবনি‍। মখোয়না থাই লিতরেচর অমসুং সংস্কৃত লোল অনিগী মরক্তা চাংদম্নবগী থবকশিংসু পায়খৎলি‍। অসিগুম্বা প্রোফেসর অমনা রসিয়াগী মোস্কো স্তেত য়ুনিভর্সিতীদা সংস্কৃত তম্বিরিবা শ্রীমান বোরিস জখারিননি‍। মহাক্না থিজিন ৱারেং অমদি লাইরিক কয়া ফোঙখ্রে‍। মহাক্না সংস্কৃত্তগী রসিয়ান লোলদা লাইরিক কয়াসু হন্দোকখ্রে‍। মতৌ অসুম্না সিদ্নী সংস্কৃত স্কুল অসি মহৈরোয়শিংদা সংস্কৃত লোল তম্বিরিবা ওস্ত্রেলিয়াগী মমিং লৈরবা ইন্সতিত্যুসনশিংগী মরক্তা অমনি‍। অঙাঙশিংগীদমক্তা হায়রিবা স্কুলশিং অসিনা সংস্কৃত গ্রমার কেম্প, সংস্কৃত প্লে অমদি সংস্কৃত দেনচিংবা থৌরমশিং পাঙথোকই‍।

মরূপশিং, ইকুই কুইদ্রিবা মতমদা পায়খৎখিবা থৌরাংশিংনা সংস্কৃতকী মরমদা অনৌবা কয়া খঙহল্লে‍। হৌজিক্তি মায়কৈ অসিদা ঐখোয়গী থৌরাং হেনগৎহনবা মতম ওইরে‍। ঐখোয়গী পারি পুরিগী লন লুনা খনবা, মাঙহন্দনা থমবা অমদি তুংগী মীরোলদা থংথরম্বা হায়বসি ঐখোয়গী অপুনবা থৌদাংনি… অমদি মসি ফংবা হায়বসি তুংগী মীরোলগী মঙম্নি‍। হীরমসিদা মীপুম খুদিংমক্না মখোয়গী থৌরাং হেনগৎহনবা মতম ওইরে‍। মরূপশিং, অসিগুম্বা থৌরাং পায়খৎলিবা মীওই খঙবা লৈরগদি, অদোমগী মফমদা ঈ-পাউ লৈরগদি, মখোয়গা মরী লৈনবা ঈ-পাউ সোসিএল মিদিয়াদা হেসতেগ সেলেব্রেতিং সংস্কৃত হায়বসিগা লোয়ননা থাগৎপিরকউ‍।

ঐগী নুংশিরবা ইরৈচাশিং, নুমিৎ খরগী মতুংদা ‘বিস্বকর্ম জয়ন্তি’সু পাঙথোক্লগনি‍। মতাঙসিদা ভগবান বিস্বকর্ম অসি মালেম লৈশেম্লকপদা শেম শাবগী মতিক্কী খুদম চাংদম অমা ওইনা লৌনৈ‍। ফি তুবা ওইরবসু, সোফ্তৱ্যার নৎত্রগা সেতলাইত ওইরবসু, পুম্নমকসি ভগবান বিস্বকর্মগী মশিন্নি‍। ঙসি মালেমসিদা স্কিলশিং অসি অনৌবা মওংদা শকখঙনরবসু, ঐখোয়গী লাইনীংবশিংনা চহি লিশিং কয়া স্কিল অমসুং মসিগী থাক্তা মীৎয়েঙ থমদুনা লাক্লি‍। মখোয়না স্কিল, তেলেন্ত, এবিলিতীগা লাইনিংগা মরী শমজিন্নদুনা ঐখোয়গী পুন্সিগী শরুক অমা ওইহল্লম্মি‍। ঐখোয়গী ভেদশিংনা সুক্তা কয়াসু ভগবান বিস্বকর্মদা কত্থোক্কলম্মি‍। অচৌবা শেম শাবা অমা লৈবদা, অনৌবা অমদি অচৌবা থবক অমা হেক্তা পায়খৎপদা ঐখোয়গী পুরানশিংনা মখোয়বু ভগবান বিস্বকর্মদা কত্থোক্নরম্মি‍। মসি মওং অমদা মালেমসিদা শেমগৎ শাগৎলিবা পুম্নমক স্কিলগী খুত্থাঙদা ওইরকপা ঙাক্তনি হায়না তাকপনি‍। মসিমক্নি ভগবান বিস্বকর্মগী মপোক নুমিৎ পাঙথোকপগী অমদি মহাকপু খুরুমবগী নুংগী ওইবা ৱাহন্থোক‍। অদুগা মসি ঐখোয়গী পুরানশিংদসু ইরম্মি:

विश्वम कृत्-सन्म कर्म व्यापारो यस्य सः विश्वकर्मा’

মসিগী ৱাহন্থোক্তি, শেম শাবগী থৌরম পরিংদা থবক পুম্নমক তৌরিবদি বিস্বকর্মনি হায়বনি‍। ঐখোয়গী পুরানশিংগী মীৎয়েঙ থম্লগদি, শেমগৎ শাগৎলিবা ময়ামসিদা ঐখোয়গী অকোয়বদা লৈরিবা খুৎ-শা হৈরবা মীওই ময়ামসি ভগবান বিস্বকর্মগী চাদা নাউদাশিংনি‍। অসিগুম্বা মীওইশিং অসি য়াওদবা ঐখোয়গী পুন্সি তম্বা ঙমদে‍। খনবিয়ু, অদোমগী য়ুমদা ইলেক্ত্রিসিতীগী প্রোব্লেম লৈরবদি অমদি অদোম্না ইলেক্তিক্সিয়ন অমা থিবা ফংদ্রবদি কমদৌগনি? অদোম চাউনা খুদোংচাদবা মায়োক্নগনি‍! অসিগুম্বা মীওইশিং লৈরম্বনা ঐখোয়গী পুন্সি পরিং চুম্না চৎলিবনি‍। অদোমগী অকোয়বদা য়েংবিয়ু; য়োৎ শুবা ওইরবসু, চফু শাবা, উ শুবা, মৈ শেম্বা, য়ুম মচু শঙবা, ৱাইশিৎ লমশেংবা শিন্মী নৎত্রগা মোবাইল-লেপতোপ শেম্বা মীওই ওইরবসু মখোয় পুম্নমক মখোয়গী হৈশিংবদুগী মতুং ইন্না খঙনরিবনি‍। হৌজিক মতমগী মওংদা হায়রগদি মখোয় পুম্নমক বিস্বকর্ম ঙাক্তনি‍। অদুম ওইনমক মরুপশিং, মসিদা অতোপ্পা শক্লোন অমা লৈরি অমদি মসিনা করিগুম্বা মতমদা নুংনাংনিংঙাই ওইহল্লি‍। নাৎ, চৎনবী, ৱাখল্লোন, হৈশিংবা, মেনপৱারগা ভগবান বিস্বকর্মগা মরী শমজিন্নরিবা ঐখোয়গী লৈবাকসিগী ফীভম অমদি মসি কমদৌনা হোংলক্লিবা… মতম অমদা ঐখোয়গী কৌসাল্য, ঐখোয়গী লোত্তুনা লৈবা হৈশিংবসিনা ঐখোয়গী ইমুং মনুংগী পুন্সিদা, খুন্নাইদা, লৈবাক্কী পুন্সিদা ইথিল পীরম্মি‍। মীনাই নাইথাংগী মতমদা অসিগুম্বা হৈশিংবশিংগী মফমদা পীরম্বা ইকায়খুম্নবা অদু তপ্না তপ্না মাঙখিরম্মি‍। হৈশিংবগা মরী লৈনবা থবক থৌরমশিং হন্থবা থাক্কীনি হায়না খন্নবা হৌরকখি‍। অদুগা হৌজিক্তি য়েংবিয়ু, ঙসিদি মালেম পুম্বনা স্কিলদা মীৎয়েঙ থম্লক্লি‍। ভগবান বিস্বকর্ম ইরাৎপগী থৌরমসি চুম্নগী লাইগী শোয়দনবা তৌবনা মপুং ফারোই‍। ঐখোয়না হৈশিংবা কয়াবু ইকায় খুম্নবা তাই, ঐখোয়না স্কিল ফংনবা কন্না হোৎনবা তাই‍। ঐখোয়না স্কিল ফংবদা চাউথোকচবা ফাওগদবনি‍। ঐখোয়না করিগুম্বা অনৌবা অমা তৌবা মতমদা, করিগুম্বা অনৌবা ৱাখল্লোন পুথোকপদা, খুন্নাইদা কান্নগদবা খরা শেমগৎপদা, মীয়ামগী পুন্সি লায়থোকহল্লবা মতমদা ঐখোয়গী বিস্বকর্ম ইরাৎপগী ৱাহন্থোক লৈগদৌরিবনি‍। ঙসিগী মালেমসিদা স্কিল লৈবা মীয়ামগী খুদোংচাবা অৱাৎপা লৈতে‍। স্কিলনা চাউখৎপগী লম্বী কয়া শেম্লি‍। লাক্লো, হন্দক্তি ভগবান বিস্বকর্ম ইরাৎপগা লোয়ননা মহাক্কী পাউজেলসু ইন্নবা ৱাশক্লসি‍। ঐখোয়না ইরাৎপগী ৱাখল্লোন অসি স্কিলগী মরুওইবা খঙবা, অমদি স্কিল লৈবা মীওইশিংবু মখোয়না তৌরিবা থবক্কী মওং মথৌ খায়দনা ইকায় খুম্নবা উৎপনা ওইহনবগদবনি‍। হৌজিক ঐখোয়গী নীং তম্বগী ৭৫শুবা চহিনি‍। চহি অসিদি ঐখোয়না নুমিৎ খুদিং অনৌবা ফিরেপ লৌগদবনি, অনৌবা খনগদবনি, অমদি করিগুম্বা অনৌবা খরা তৌনবগী ইথিল চেৎশিনহনগদবনি‍। ভারতনা নীংতম্বগী চহি চাম্ম মপুং ফারকপা মতমদা হায়রিবা ফিরেপশিং অসিনা মায় পাকপগী য়ুম্ফম ওইগদৌরিবনি‍। হায়রিবা তাঞ্জা অসি ঐখোয়না নান্থোকহনফদে‍। মসিদা ঐখোয়গী লৈজবী থাদুনা হোৎনগদবনি‍। অদুগা হায়রিবা থৌরাং কয়াসিগী মরক্তা ঐখোয়না কাউরোইদবা ৱাফম অমদি, হিদাকসু, চেকশিনবসি, ভেক্সিন কাপথোকপিয়ু অমদি চেকশিনবিয়ু‍। লৈবাকসিদা ভেক্সিন দোজ করোর ৬২ হেন্না কাপখ্রে, অদুবু ঐখোয় হৌজিকসু চেকশিনগদবনি, মীৎ শিংগদবনি‍। অদুগা মতম পুম্নমক্তা অদোম্না করিগুম্বা অনৌবা অমা তৌবদা, অনৌবা অমা খনবদা, ঐবুসু মদুদা য়াওহনবিয়ু‍। ঐনা অদোমগী ফাওনচে অমদি পাউজেলশিংগীদমক ঙাইদুনা লৈগদৌরিবনি‍। হায়রিবা পাউজেলসিগা লোয়ননা লাক্কদৌরিবা কুমহৈশিংগীদমক্তা ময়াম পুম্নমক্কী মফমদা য়াম্লবা য়াইফ পাউজেল পীজরি‍।

য়াম্না থাগৎচরি‍।

খরুমজরি!

Explore More
৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল

Popular Speeches

৭৭শুবা নিংতম্বা নুমিৎ থৌরমদা লাল কিলাদগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল
Why Was Chandrayaan-3 Touchdown Spot Named 'Shiv Shakti'? PM Modi Explains

Media Coverage

Why Was Chandrayaan-3 Touchdown Spot Named 'Shiv Shakti'? PM Modi Explains
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 25 মে, 2024
May 25, 2024

Citizens Express Appreciation for India’s Muti-sectoral Growth with PM Modi’s Visionary Leadership