'મન કી બાત' માટે તમારા વિચારો અને સૂચનો અત્યારે જ શેર કરો!

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રવિવાર 25ફેબ્રુઆરી 'મન કી બાત' શેર કરશે. જો તમારી પાસે કોઈ નવીન સૂચન કે ઉંડા વિચારો હોય તો આ રહી તમારી પાસે એ તક તેને વડાપ્રધાન સાથે સીધા જ શેર કરવાની. કેટલાક સૂચનો વડાપ્રધાન દ્વારા તેમના સંબોધનમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે.

તમારા વિચારો નીચે કમેન્ટ્સ સેક્શનમાં શેર કરશો.

શેર
 
Comments
  • Your Suggestion
Comment 0