ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಹದಿನಾರನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಹದಿನಾರನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. 16 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು, ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಐದು (5) ವರ್ಷ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂವಿಧಾನದ 280 (1) ವಿಧಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಅಂತಹ ಆದಾಯದ ಆಯಾ ಷೇರುಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂಚಿಕೆ; ಅನುದಾನ-ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು.

ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 27, 2017 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ತನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್, 2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹದಿನಾರನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳು....

ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

  i. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಹಂಚಿಕೆ, ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಧ್ಯಾಯ I, ಭಾಗ XII ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಆದಾಯದ ಆಯಾ ಷೇರುಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

 ii.   ಸಂವಿಧಾನದ 275 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯದ ಅನುದಾನ-ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆದಾಯದ ಅನುದಾನದ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಗಳು ಆ ಲೇಖನದ ಷರತ್ತು (1) ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ; ಮತ್ತು

iii.  ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 2005 (2005 ರ 53) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಗವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು 2025 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ನೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ...

2020-21 ರಿಂದ 2024-25 ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು 27.11.2017 ರಂದು ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು (15 ನೇ FC) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 29.11.2019 ರಂದು, ಆಯೋಗವು 2020-21 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವರದಿ ಮತ್ತು 2021-22 ರಿಂದ 2025-26 ರವರೆಗಿನ ವಿಸ್ತೃತ ಅವಧಿಯ ಎರಡು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ 15 ನೇ FC ಯ ToR ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2020-21 ರಿಂದ 2025-26 ರವರೆಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 15 ನೇ ಎಫ್‌ಸಿ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ತಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 280 ನೇ ವಿಧಿಯ ಷರತ್ತು (1) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಐದನೇ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಚಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 15 ನೇ ಎಫ್‌ಸಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, 16 ನೇ ಎಫ್‌ಸಿಯನ್ನು ಈಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾದ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹದಿಮೂರನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಐದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.

21.11.2022 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ 16 ನೇ ಎಫ್‌ಸಿಯ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ) ನೇತೃತ್ವದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು), ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಂದಾಯ), ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು), ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಸಲಹೆಗಾರರು, NITI ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಜೆಟ್) ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToRs) ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ (ಶಾಸಕಾಂಗದೊಂದಿಗೆ) ಟೋಆರ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

 

Explore More
77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಕೊತ್ತಲದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಾಂತರ

ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷಣಗಳು

77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಕೊತ್ತಲದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಾಂತರ
India on track to become $10 trillion economy, set for 3rd largest slot: WEF President Borge Brende

Media Coverage

India on track to become $10 trillion economy, set for 3rd largest slot: WEF President Borge Brende
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ನರ್ 23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
February 23, 2024

Vikas Bhi, Virasat Bhi - Era of Development and Progress under leadership of PM Modi